Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партииДата10.02.2018
Размер356.98 Kb.
#57241
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от проверките на отчетите

за приходите и разходите на политическите партии

за 2004 г.

В изпълнение на заповед от 29.06.2005 г. на ръководителя на отделение ІV се извърши проверка на отчетите за приходите и разходите на политическите партии за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. съгласно чл. 25 от Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г., изм., бр. 103 от 2003 г., отменен ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г.).

В настоящия доклад са обобщени резултатите от извършените проверки на представените в Сметната палата отчети за приходите и разходите на политическите партии за 2004 г. и на редовността на финансовата им документация съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за политическите партии (ЗПП).

На парламентарно представените партии, които са получили определената със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2004 г. държавна субсидия за финансиране на дейността им, са извършени директни съществени проверки на документирането и отчитането на приходите и разходите, отразени в техните отчети. Проверките са извършени в сградата на Сметната палата и в офисите на част от парламентарно представените партии въз основа на изискани и предоставени счетоводни и други документи за потвърждаване на верността на отчетените средства от партиите за 2004 г.


І. По спазване на изискванията на чл. 26

от Закона за политическите партии (отм.)
Съгласно чл. 26 от ЗПП (отм.) ежегодно до 15 март политическите партии представят в Сметната палата отчет за приходите и разходите за предходната година.

Към 31.12.2004 г. в Република България са регистрирани 346 политически партии, от които 13 (съгласно информация на Софийския градски съд) са регистрирани през 2004 г.

За проверявания период в Сметната палата са представили отчетите си 154 политически партии, което представлява 44,50 на сто от регистрираните партии. В срока по чл. 26 от ЗПП (отм.) са представени отчетите за приходите и разходите на 103 партии, от които 19 участват в парламентарно представени коалиции в 39-то Народно събрание.

След законовия срок са представени отчетите на 51 партии, от които три са включени в парламентарно представени коалиции - “Движение “Напред България” от “Коалиция за България”, “Политическо движение ”Евророма” и “Либерален съюз” от Коалиция “Движение за права и свободи”.

Отчети за приходите и разходите за 2004 г. не са представили в Сметната палата 192 партии. От парламентарно представените партии една партия - “Алианс за социаллиберален прогрес” от “Коалиция за България” не е представила отчет за 2004 г. (В Приложение № 1 е посочен списък на партиите, непредставили отчет за 2004 г.)

Общо 63 партии са представили в Сметната палата отчети с нулеви приходи и разходи за 2004 г.


Част от парламентарно представените партии не са включили в представените отчети получените приходи и извършените разходи от регионалните си структури, поради което съдържащата се в тях информация не отразява действителния размер на приходите и разходите.
ІІ. По приходите на партиите
Съгласно чл. 13 от ЗПП (отм.) дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

През 2004 г. политическите партии са отчели общо 10 834 979 лв. приходи, като от тях 6 354 995 лв., или 58,65 на сто са собствени приходи, и 4 479 984 лв., или 41,35 на сто са държавна субсидия.


1. Държавна субсидия
Редът за отпускане на държавна субсидия на партиите е регламентиран със Закона за политическите партии (отм.).

За 2004 г. държавна субсидия са получили 18 парламентарно представени партии.

Съгласно чл. 15 от ЗПП (отм.) държавна субсидия се отпуска ежегодно от държавния бюджет за финансиране на партии и коалиции, които притежават законна регистрация и имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава група. Сумата, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на броя на народните представители от всяка партия или коалиция.

Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции за 2004 г. със ЗДБРБ за 2004 г., е 4 500 000 лв.

На основание чл. 53 от ПМС № 30 от 2004 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2004 г., със заповед № 237 от 09.03.2004 г. министърът на финансите е разпределил субсидия за политическите партии в размер на 4 479 984 лв.

Разликата между определената със ЗДБРБ за 2004 г. и предоставената субсидия от Министерството на финансите (МФ) на политическите партии е в резултат на непреведена субсидия на партия “Съюз за отечеството” от “Коалиция за България” в размер на 20 016 лв. Партията не е представила отчета за приходите и разходите за 2003 г. в Сметната палата в законовия срок съгласно изискванията на чл. 26 от ЗПП (отм.) и не е получила държавна субсидия съгласно чл. 28 от ЗПП (отм.).

За периода от 01.01.2004 г. до 25.02.2004 г. не е преведена субсидия от МФ в размер на 141 775 лв. на Коалиция “Обединени демократични сили” поради непредставяне на декларация за разпределение на средствата между влизащите в състава й партии и коалиции. След изпълнение на изискванията МФ с платежно нареждане от 09.07.2004 г. превежда полагащата се на коалицията държавна субсидия.

При проверката на представените от политическите партии отчети се установи несъответствие между информацията на МФ за предоставената субсидия за 2004 г. и субсидията, отразена в отчетите на следните партии: • в отчета за приходите и разходите за 2004 г. на партия “Български земеделски народен съюз – Народен съюз” неправилно са отразени в повече 50 586 лв. като приход от държавна субсидия, предназначени за коалиционния й партньор “Демократическа партия”;

 • “Партия на българските жени” и партия “Движение за национално възраждане “Оборище” са отразили в отчетите си за 2004 г. получена държавна субсидия за ІV-то тримесечие на 2003 г. в размер общо на 22 969 лв;

 • в отчета за 2004 г. на партия “Гражданско обединение “Рома” е отразена субсидия в по-малко с 5104 лв. от действително преведената съгласно разпределението на “Коалиция за България”.

По време на проверката бяха извършени корекции в посочените по-горе отчети от съставителите им.
2. Собствени приходи
Във връзка с установяването на редовността на финансовата документация на политическите партии съгласно изискванията на чл. 27 от ЗПП (отм.) се извърши проверка на документирането и отчитането на всички приходи и разходи на централните управления на парламентарно представените партии. Не се направи документална проверка на първичните счетоводни документи на регионалните структури в страната поради това, че финансовата документация на тези структури се съхранява по места.

Отчетените собствени приходи към 31.12.2004 г. в отчетите на парламентарно представените партии са 4 237 132 лв., или 66,67 на сто от отчетените собствени приходи на всички партии. С най-голям относителен дял са приходите от дарения от физически и юридически лица - 2 171 796 лв., или 68,52 на сто от общо отчетените приходи от дарения на всички политически партии и 51,26 на сто от собствените приходи на парламентарно представените партии. Приходите от членски внос на парламентарно представените партии за периода 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. са 70,11 на сто от общо отчетените приходи от членски внос на всички партии и 32,31 на сто от отчетените приходи от парламентарно представените партии (вж. Графика 1).Графика 1

От 24 парламентарно представени партии 10 партии не са отчели приходи от дарения от физически и юридически лица. Приходите от дарения от физически лица са в размер на 1 675 172 лв., а от юридически лица - 496 624 лв.

За проверявания период от парламентарно представените партии не са отчетени анонимни дарения от физически и юридически лица.

При проверката на реда на отчитането на приходите от дарения от физически лица се установи, че към първичните счетоводни документи са приложени списъци с имената на дарителите и с размера на дарените суми, с изключение на документите за приходите от дарения от акция “Солидарност” във Висшия съвет на БСП. Спазена е разпоредбата на чл. 22, т. 2 от ЗПП (отм.) сумата от дарения на едно и също физическо лице да не надхвърля 30 000 лв.

При извършената проверка на първичните счетоводни документи за постъпленията и отчитането на даренията от юридически лица се констатира, че са приложени списъци на дарителите - юридически лица, дарителски актове, договори за дарения, протоколи и свидетелства за дарения, при спазването на разпоредбите на чл. 22, т. 2 от ЗПП (отм.), като сумата от даренията от едно и също юридическо лице не надхвърля 30 000 лв. Проверката на съдебната регистрация на дарителите - юридически лица, не установи нарушение на чл. 22, т. 3 от ЗПП (отм.) за забраната за дарения от предприятия с над 50 на сто държавно или общинско участие и организации, изпълняващи по договор държавна или общинска поръчка. (Размерите на получените дарения от партиите са отразени в Приложение № 2).

Приходи от членски внос за проверявания период са отчели 15 от парламентарно представените партии.

При извършената проверка по документирането на приходите от членски внос се установи несъответствие между отчетените приходи от членски внос в отчета на Партия “Новото време” и осчетоводените приходи от членски внос по съответната счетоводна сметка. От дадените писмени обяснения и изисканата аналитична счетоводна информация се констатира, че в отчета за приходи и разходи за 2004 г. на партията са отчетени приходи от авансово платен членски внос за 2005 г.

Приходите от недвижими имоти, отчетени от парламентарно представените партии, са 225 889 лв., или 81,29 на сто от общо отчетените приходи от всички партии, и 5,33 на сто от общите приходи на парламентарно представените партии.

От парламентарно представените партии четири са отчели приходи от договори за наем и от съвместна дейност в централните управления и в регионалните структури – “Съюз на демократичните сили” - 161 513 лв.; “Българска социалистическа партия” – 28 208 лв.; “Партия на българските жени” – 26 801 лв., и Партия “Български земеделски народен съюз – Народен съюз” – 9367 лв. Три партии са отчели приходи от стопанска дейност в отчета за приходите и разходите за стопанска дейност за 2004 г. в нарушение на чл. 23 от ЗПП (отм.): “Български земеделски народен съюз – Народен съюз”, ”Партия на българските жени” и “Съюз на демократичните сили”.

За нуждите на централните управления и регионалните структури на 11 парламентарно представени партии са предоставени помещения по реда на чл. 19 от ЗПП (отм.).

При извършената проверка на постъпилите приходи от недвижими имоти на централните управления на парламентарно представените партии се установи:

Преобладаващата част от партиите са ползвали правомерно предоставената им държавна или общинска собственост, без да я преотдават, освен за дейност, обслужваща дейността на партията, без да я преотстъпват за ползване или да я ползват съвместно по договор с трети лица, с което са спазили разпоредбите на чл. 21 от ЗПП (отм.) и чл. 16, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС). Изключение правят няколко партии:

• Партия “Български земеделски народен съюз – Народен съюз” е сключила пет договора с фирми, като е преотдала по 15 кв.м. от предоставеното й имущество - държавна собственост, на всяка от фирмите. В договорите не е регламентирано за какво ще се ползват преотдадените помещения и какъв е предметът на дейност на фирмите наемателки.

• “Българска социалистическа партия” е сключила договор за съвместна дейност с младежка кооперация "Червена роза" за срок от седем години, считано от 1999 г. Договорът е за съвместна експлоатация на партерните помещения в сградата на ул. "Позитано" № 20. Съгласно т. 9 от договора печалбата от съвместната дейност се образува, след като от дейността се приспаднат всички разходи, данъци, задължителни отчисления и други плащания според действащото законодателство. През 2004 г. партията не е отчела приход от съвместната дейност.

• Съюзът на демократичните сили е преотдал част от предоставеното му имущество - частна държавна собственост, за кафе-ресторант, обслужващ администрацията и гости на наемодателя.

Преотдадените помещения в изброените случаи не обслужват дейността на партиите и сключените договори са в нарушение на чл. 21 от ЗПП (отм.). Сключените договори за наем и за съвместна дейност са в нарушение и на чл. 16, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ППЗДС.

Парламентарно представените партии са отчели като други приходи 470 463 лв., които са 69,09 на сто от отчетените други приходи на всички политически партии и 11,10 на сто от общо отчетените приходи на парламентарно представените партии. Като други приходи са отчетени лихви по депозитни сметки, курсови разлики по банкови сметки и наличности по банкови сметки и каса на 01.01.2004 г. (вж. Приложение № 2).
ІІІ. По разходите на партиите
Отчетените разходи от парламентарно представените партии за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. са 7 095 382 лв., или 87,92 на сто от разходите на всички политически партии (вж. Графика 2).
Графика 2

От извършената проверка се установи, че с най-голям относителен дял са разходите за услуги – 91,06 на сто от общо отчетените разходи за услуги от всички партии и 29,62 на сто от отчетените разходи от парламентарно представените партии. Изразходваните средства са за електроенергия, топлоенергия, вода, телефонни и телеграфни услуги, абонаментно поддържане на софтуер и други. Разходите са документално обосновани. За всички разходи бяха представени разходооправдателни документи - фактури, договори, разписки, платежни нареждания и други. Допълнително бяха изискани аналитични счетоводни справки, разшифровки и пояснения, подкрепящи законосъобразността и целевото предназначение на извършените разходи.

Изплатените средства за административни разходи са 83,57 на сто от общо отчетените административни разходи от всички партии и 17,46 на сто от общо отчетените разходи на парламентарно представените партии. Изразходвани са средства за закупуване на материали, горива, резервни части, командировки и други. Разходите са документално обосновани със съответните разходооправдателни документи – платежни нареждания, фактури, протоколи за извършени разходи, съставени от комисии, заповеди за командировки и сметки за изплатените разходи за командировки и други. При извършените проверки на документирането и отчитането на разходите за командировки на партии “Съюз на демократичните сили” и “Демократи за силна България” се установи, че част от командировъчните заповеди не са издадени и отчетени в съответствие с изискванията на Наредбата за командировките в страната, като не са попълнени отделни реквизити – номер и дата, начина на пътуване и вида на превозното средство. Не са попълнени сметките за полагащите се пътни, дневни и квартирни пари, не са утвърдени командировъчните разходи от съответното оторизирано длъжностно лице.

Разходите за наеми на помещения на парламентарно представените партии са 79,68 на сто от отчетените разходи за наеми на всички политически партии и 6,79 на сто от общите разходи на парламентарно представените партии. Извършените разходи са по договори за предоставено имущество на политическите партии по реда на чл. 19 от ЗПП (отм.) и по договори с други юридически и физически лица. Разходите за наеми са документално обосновани и правилно отразени в отчетите за приходите и разходите на партиите за 2004 г.

Разходите за присъщи дейности на парламентарно представените партии са 79,28 на сто от отчетените разходи за присъщи дейности от всички партии и 19,01 на сто от общо отчетените разходи от парламентарно представените партии. Изразходвани са средства за дарения, реклами, членски внос към международни организации, семинари, конгреси, предпечат и печат и други. Разходите са документално обосновани с разходооправдателни документи - фактури, договори и други. Разходи за дарения са отчетени от партия “Национално движение “Симеон Втори” за създаване на център “Фонд за лечение на деца” – 500 хил. лв. От “Движение за национално възраждане “Оборище” са отчетени разходи за дарение в размер на 50 хил. лв. за Фондация “Остров “Персин - Белене”.

Разходите за заплати и свързаните с тях плащания на парламентарно представените партии са 97,49 на сто от отчетените разходи за заплати от всички партии и 27,11 на сто от общите разходи на парламентарно представените партии. Разходите са документирани с ведомости за заплати и сметки за изплатени суми по граждански договори. В част от партиите извършените разходи по граждански договори не са документирани с отчети за извършената работа.

В отчетите за 2004 г. на четири парламентарно представени партии е отчетено превишение на разходите над приходите: “Партия на българските жени” - в размер на 59 004 лв.; “Движение за национално възраждане “Оборище” – 18 826 лв; “Съюз на демократичните сили” – 242 129 лв. и “Съюз за отечеството” – 44 лв., което е за сметка на наличните парични средства към 01.01.2004 г.

Партиите са създали необходимата аналитична отчетност за отразяване на разходваните средства през отчетната година и са представили съответни разходооправдателни документи при проверките. Партия “Обединен блок на труда” не представи разходооправдателни документи за извършени разходи за 4150 лв. Средствата са предоставени на регионални структури на партията за участие в частични местни избори в шест общини на територията на страната с решение на секретариата на партията. Извършените разходи не са документално обосновани в нарушение на изискванията на чл. 4, ал. 3 от Закона за счетоводството (вж. Приложение № 3).ІV. По счетоводното отчитане на приходите и разходите на партиите
Политическите партии прилагат едностранно и двустранно счетоводно записване.

Шест от парламентарно представените партии прилагат едностранно счетоводно записване: “Българска социалдемократическа партия”, “Политически клуб “Тракия”, “Обединен блок на труда”, “Гражданско обединение “Рома”, “Комунистическа партия на България” и “Движение “Напред България”. Останалите парламентарно представени партии прилагат двустранно счетоводно записване.

От извършения анализ на счетоводните и други документи на парламентарно представените партии се установи:


 • Партиите, които прилагат двустранна форма на счетоводно записване, са организирали счетоводното отчитане на разходите по икономически елементи съгласно чл. 17 от Закона за счетоводството (ЗСч). Счетоводното отчитане на приходите е извършено в съответствие с изискванията на чл. 18 от ЗСч.

 • В отчетите на 13 партии са включени приходите и разходите на централното управление и на регионалните им структури. Останалите партии отчитат приходи и разходи само на централните управления, поради което тези отчети не съдържат пълната и достоверна информация за получените приходи и извършените разходи в структурите на партиите за 2004 г.

 • Несъответствие между информацията по отделни показатели в представените отчети за приходите и разходите на “Партия на българските жени” и Партия “Движение за национално възраждане “Оборище” и информацията от водените счетоводни регистри и годишния финансов отчет поради дублиране на обороти по отделни счетоводни сметки.

 • В годишния финансов отчет на “Национално движение “Симеон Втори” не са осчетоводени придобитите през 2004 г. дълготрайни материални активи – компютърни конфигурации, на обща стойност 217 543 лв. съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1 от ЗСч за записване на активите при тяхното придобиване. По време на проверката през ноември 2005 г. придобитите активи през 2004 г. в партия “Национално движение “Симеон Втори” са осчетоводени по съответните счетоводни сметки.


V. Изводи
● Политическите партии прилагат различни форми на счетоводно записване - едностранно и двустранно счетоводство. Отделни партии не водят книги за приходите и разходите.

● Няма законоустановен ред за вида на разходите на политическите партии, които могат да се финансират от държавната субсидия, което създава риск за разходването на средствата по предназначението им.

● В част от изследваните отчети на получените приходи и извършените разходи не се съдържа информация на регионалните структури на парламентарно представените партии. По този начин не могат да се анализират всички приходи и разходи, както и да се оцени дали са правомерно разходвани средствата от държавната субсидия и от собствените приходи на партиите.

● Някои партии не са ползвали правомерно предоставеното им от държавата имущество, като са го преотдавали в нарушение на чл. 21 от ЗПП (отм.) или са го ползвали по договори за съвместна дейност с трети лица, в нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ППЗДС.Коста КОСТОВ,

член на Сметната палата и

ръководител на отделение ІV

Приложение № 1С П И С Ъ Кна политическите партии, които не са представили отчети за приходите и разходите за 2004 г. в Сметната палата


 1. "Българска комунистическа партия (марксисти)"

 2. "Българска либерална партия"

 3. "Българска народна партия"

 4. "Българска национална демократическа партия"

 5. "Българска отечествена партия - "Национален съюз"

 6. "Българска работническа - социалдемократическа партия"

 7. "Българска работническо-селска партия"

 8. "Българска християн-демократическа партия /център/"

 9. "Български земеделски младежки съюз"

 10. "Български земеделски народен съюз "Врабча 1"

 11. "Движение "Безпартийни за демокрация"

 12. "Движение "Гражданска инициатива" (ДГИ) - СДС

 13. "Движение "Нова България"

 14. "Движение "Федерация на анархистичната младеж"

 15. "Движение за законност и демокрация"

 16. "Демократическа партия - гр. Пловдив"

 17. "Демократично движение за конституционна монархия"

 18. "Дружество "Просветление"

 19. "Клуб "Демокрация"

 20. "Консервативна партия"

 21. "Културно-просветна организация "Единство"

 22. "Народен съюз "Звено"

 23. "Народна партия"

 24. "Народнолиберална партия Стефан Стамболов"

 25. "Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците (НПТЧСПТ)"

 26. "Независима демократична партия"

 27. "Независимо дружество "Обновление за защита правата на лишените от свобода"

 28. "Независимо сдружение Родолюбие"

 29. "Нова социалдемократическа партия"

 30. "Обединен земеделски съюз"

 31. "Организация на сърдечноболните и социално слабите граждани в България"

 32. "Партия либерален конгрес”

 33. "Партия либерали"

 34. "Партия на свободните демократи – център"

 35. "Партия на собствениците в България"

 36. "Партия на труда"

 37. "Политически съюз "Русенски съюз-Царство България"

 38. "Републиканска партия в България"

 39. "Свободна демократическа партия"

 40. "Съюз за гражданско общество"

 41. "Съюз на демократичните сили "Сердика"

 42. "Съюз на Социалдемократическата младеж"

 43. "Федерация на анархистите в България"

 44. "Федерация на българската социалистическа младеж"

 45. "Християн републиканска партия"

 46. "Християндемократичен съюз"

 47. "Християндемократическа партия в България"

 48. "Християндемократически съюз в България"

 49. "Християнско женско движение"

 50. "Алтернативно социалистическо обединение – независими"

 51. "Алтернативно социалистическо обединение"

 52. "Българска бизнес партия"

 53. "Българска радикалдемократическа партия - Найчо Цанов"

 54. "Движение за демокрация и социална справедливост"

 55. "Демократическа партия - консервативен сговор"

 56. "Дружество Български орел"

 57. "Инициатива гражданска независимост"

 58. "Конституционен съюз"

 59. "Независима съсловна конфедерация на безпартийните български граждани" - СКБ

 60. "Партия на зелените либерали"

 61. "Политически клуб "Конституционен Форум"

 62. "Съединени демократични сили – десен демократичен алианс"

 63. "Християн-демократическа общност"

 64. “Политически клуб "Конституционни права и свободи"

 65. “Политически съюз "Нова България"

 66. "БЗНС - Никола Петков в СДС"

 67. "Български земеделски народен съюз - Врабча-1” (Димитър Гичев)

 68. "Български национален фронт" (БНФ)

 69. "Движение Български национален фронт"

 70. "Демократична славянска партия"

 71. "Единение"

 72. "Национален клуб за демокрация"

 73. "Национална демокрация"

 74. "Нова народна християндемократична партия" (ННХДП)

 75. "Обединен Християндемократически център" (ОХДЦ)

 76. "Обединение за България"

 77. "Обновена българска комунистическа партия" - ОБКП

 78. "Свободна народна партия"

 79. "Съюз на българските общности" (СБО)

 80. "Съюз Справедливост"

 81. "Форум Преображение"

 82. "Център за обединение на земеделските сили"

 83. "Българска работническа партия"

 84. "Български независим демократичен съюз" (БНДС)

 85. "Движение Екогласност"

 86. "Движение за връщане на Н. В. Цар Симеон ІІ"

 87. "Демократична партия на труда"

 88. "Либерална екологична партия"

 89. "Младежка радикалдемократическа федерация"

 90. "Национал-християнски съюз"

 91. "Неоконсервативна синя партия"

 92. "Общобългарски антикомунистически съюз" - ОАС

 93. "Партия на честността и справедливостта" (ПЧС)

 94. "Политическа партия "Прогрес"

 95. "Политически кръг "Зора"

 96. "Сбор за демокрация"

 97. "Свободна партия за балканско единство"

 98. "Съюз Демократична България"

 99. "Съюз на младите сдружени земеделци"

 100. "Съюз на репресираните комунисти и съмишленици до 10.11.1989 г. в България"

 101. "Съюз Цар Борис ІІІ" Разград

 102. "Българска селска народна партия"

 103. "Български земеделски народен съюз – оранжев"

 104. "Български християн-демократически съюз (сбор)"

 105. "Българско либерално демократично движение"

 106. "Движение за национално оцеляване "Воля за България"

 107. "Демократичен алианс"

 108. "Демократично движение - Цар Борис ІІІ"

 109. "Млада демокрация"

 110. "Научен парламент"

 111. "Независимо дружество за защита правата на човека в България – Политически клуб" (НДЗПЧБпк)

 112. "Партия за стабилност и просперитет"

 113. "Партия на демократичните промени" (ПДП)

 114. "Партия Нова България" (ПНБ)

 115. "Работнически младежки съюз"

 116. "Социално демократична партия - Пътят 94"

 117. "Съюз за Търновска конституция (младежи)"

 118. "Център Нова политика"

 119. "Български земеделски народен съюз “Никола Петков - 1945 г."

 120. "Българска национална екологическа партия – Велико Търново"

 121. "Българска средна класа"

 122. "Български земеделски народен съюз – център" (БЗНС – център)

 123. "Земеделски демократичен съюз "ЗДС"

 124. "Национално движение "Спорт и бъдеще"

 125. "Нова консервативна партия"

 126. "Политически клуб "Демократичен съюз на жените"

 127. "Нова демокрация" (няма издадено удостоверение от СГС)

 128. "Българска зелена федерация"

 129. "Български християндемократически съюз - Единен"

 130. "Българско национално движение на вечния път"

 131. "Движението за справедливост и хуманизъм"

 132. "Обединение за запазване богатствата на България"

 133. "Партия на свободния избор" (ПСИ)

 134. "Свободна България"

 135. "Българска комунистическа партия на болшевиките"

 136. "Български демократичен съюз за неореализъм и хуманизъм" (БДС – НХ)

 137. "Български социално-либерален съюз"

 138. "Движение за истински реформи"

 139. "Движение за социална защита на студенти, пенсионери, инвалиди и безработни"

 140. "Народно движение "Изход"

 141. "Партия Демократичен Конгрес” (ПДК)

 142. "Партия Демократична България”

 143. "Политически клуб "ВМРО–БНД - Възродена България"

 144. "Свободна радикалдемократическа партия (СвРДП)"

 145. "Съюз за демократично развитие"

 146. "Български демократичен блок"

 147. "Българско земеделско национално сдружение"

 148. "Гражданска инициатива"

 149. "Българска партия - Бъдеще (БПБ)"

 150. "Български бизнес блок – демократичен"

 151. "Гражданско движение "Родолюбие"

 152. "Централно Обединително Движение Спасение (ЦОДС)"

 153. "Национално движение за Нова ера"

 154. "Независими Петър Богдан"

 155. "Независимо обединение – Възход на родния край"

 156. "Съюз на репресираните в България"

 157. "Ясно"

 158. "Български земеделски народен съюз (обединен) Никола Петков"

 159. "Възстановена македонска родолюбива организация (ВМРО) Българско демократично движение (БДД)"

 160. "Гражданска държава"

 161. "Движение за национално обединение"

 162. "Народна партия - 1894"

 163. "Нова демокрация-21"

 164. "Нова социалдемократическа партия 1990"

 165. "Отечествена партия"

 166. "Общонародна социална партия"

 167. "Осми април"

 168. "Партия за социална държава - Единство”

 169. "Социалдемократическо движение "Рома" (СДД "РОМА")

 170. "Християн-конституционен съюз "Цар Симеон"

 171. "Народен блок"

 172. "Алианс за социаллиберален прогрес"

 173. "Българска единна социалдемократическа партия" (БЕСДП)

 174. "Партия за социални и демократични промени"

 175. "Партия на зелените"

 176. "Партия на работниците и социалдемократическата интелигенция"

 177. "Политическо движение "Гражданско обединение за справедливост (ГОС)"

 178. "Национално земеделско движение"

 179. "Гражданско движение за равноправие"

 180. "Движение за права – “Рома Друм"

 181. "Демократична либерална партия на справедливостта"

 182. "Общински съвет за Стара Загора"

 183. "Съюз на транспортните работници"

 184. "Движение "Свободен избор"

 185. "Национално движение за интеграция и развитие – НДИР”

 186. “Движение за гражданско общество”

 187. “Българска евролевица”

 188. “Национална партия “Демократичен конгрес”

 189. “Национално движение за правата на човека”

 190. “Обединение “Достойна България”

 191. “Бургаска инициатива на гражданите за европейско развитие”

 192. “Фронт на прогресивните сили в България”

Приложение № 2
Справка за собствените приходи на парламентарните партии за 2004 г.

№ по ред

Наименование на партия

членски внос

приходи от недвижими имоти

прих. от изд. д-ст, авторски права и ползване на интелект. с-ст

дарения и завещания от физически лица

дарения от юридически лица

други приходи

 

1

2

3

4

5

6

7

1

"Национално движение за права и свободи"

14265

0

0

6400

0

0

2

"Българска социалдемократическа партия "

6670

0

0

1400

0

0

3

"Българска социалистическа партия "

747993

28208

0

844562

36391

246179

4

"Движение за права и свободи"

195188

0

0

0

1631

5139

5

"Демократическа партия"

13115

0

0

0

0

23

6

"Движение "Напред България"

0

0

0

0

0

0

7

"Съюз за отечеството"

0

0

0

0

0

16

8

"БЗНС – Народен съюз"

27058

9367

90

200

15895

22470

9

"Комунистическа партия на България"

525

0

0

0

0

14946

10

"Обединен блок на труда"

5442

0

0

0

5000

7 *

11

"Партия на българските жени"

0

26801

0

0

10200

119392

12

"Съюз на демократичните сили"

167233

161513

0

371381

88863

8268

13

"Български земеделски съюз - Александър Стамболийски - 1899"

0

0

0

0

0

0

14

"Движение за национално възраждане "Оборище"

13572

0

0

0

0

38139

15

"Политическо движение "Социалдемократи"

0

0

0

6035

20000

6654

16

"Алианс за социаллиберален прогрес"

_

_

_

_

_

_

17

"Гражданско обединение Рома"

0

0

0

0

0

0

18

"Политически клуб "Тракия"

0

0

0

0

0

14

19

"Политическо движение "Евророма"

9143

0

0

15000

0

0

20

"Демократи за силна България"

21316

0

0

30242

26500

105

21

"Новото време"

6486

0

0

21170

136

11

22

"Национално движение Симеон Втори"

140088

0

0

378782

292008

9100

23

"Либерален съюз"

800

0

0

0

0

0

24

"Българско движение национален идеал за единство"

0

0

0

0

0

0

Общо

1368894

225889

90

1675172

496624

470456
* Данните са след извършена корекция по време на проверката
Приложение № 3Справка за разходите на парламентарните партии за 2004 г.

№ по ред

Наименование на партия

р-ди за персонал

р-ди за наеми на помещения

р-ди за услуги

административни р-ди

р-ди за присъщи дейности

 

1

2

3

4

5

6

1

"Национално движение за права и свободи"

0

6144

12474

0

0

2

"Българска социалдемократическа партия "

0

493

1940

1989

9304

3

"Българска социалистическа партия "

1199609

191919

832919

371086

0

4

"Движение за права и свободи"

189458

14046

134486

79268

105303

5

"Демократическа партия"

15012

0

4625

6785

4924

6

"Движение "Напред България"

0

0

0

0

0

7

"Съюз за отечеството"

0

0

60

0

0

8

"БЗНС – Народен съюз"

12868

6158

13551

4560

198013

9

"Комунистическа партия на България"

5600

9396

6096

165

6247

10

"Обединен блок на труда"

0

0

1376*

10310

17566

11

"Партия на българските жени"

16419

1425

202764

22710

90860

12

"Съюз на демократичните сили"

290761

142127

568293

272258

120647

13

"Български земеделски съюз - Александър Стамболийски - 1899"

0

0

0

0

0

14

"Движение за национално възраждане "Оборище"

20160

2536

18252

4909

134203

15

"Политическо движение "Социалдемократи"

27990

6078

1737

27320

10230

16

"Алианс за социаллиберален прогрес"

_

_

_

_

_

17

"Гражданско обединение Рома"

0

0

12467

0

2233

18

"Политически клуб "Тракия"

0

1200

58

2772

0

19

"Политическо движение "Евророма"

0

0

0

0

20041

20

"Демократи за силна България"

59771

7583

5015

64366

93061

21

"Новото време"

2515

1383

3871

3902

8952

22

"Национално движение Симеон Втори"

83175

90847

281928

363500

527396

23

"Либерален съюз"

0

530

0

270

0

24

"Българско движение национален идеал за единство"

0

0

94

2900

123

Общо

1923338

481865

2100630

1239070

1349103


* Данните са след извършена корекция по време на проверкатаКаталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
download -> Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница