Доклад за съдебните производства пред Административен съд гр. Шумен, образувани и водени във връзка с оспорване на актове, издадени от общинските съвети на територията на Шуменска област за периода 01. 01. 2012г. – 31. 12. 2012гДата10.04.2018
Размер37.13 Kb.
ТипДоклад
Доклад за съдебните производства пред Административен съд - гр.Шумен, образувани и водени във връзка с оспорване на актове, издадени от общинските съвети на територията на Шуменска област за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.

    За периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. Административен съд – гр. Шумен е бил сезиран с общо 41 жалби и протести срещу актове на общинските съвети, от които 34 са били насочени против решения на общинските органи, а 7 са били образувани по оспорване на подзаконови нормативни актове.


    Десет от делата са били образувани по жалби и протести против решения на Общински съвет – гр. Нови пазар; в 7 дела предмет на оспорване са били решения на Общински съвет – гр. Шумен; 5 дела са инициирани срещу решения на Общински съвет – гр. Никола Козлево, колкото са и тези срещу решения на Общински съвет – гр. Велики Преслав. Предмет на контрол са били и 3 решения на Общински съвет – гр. Венец, 2 - на Общински съвет – гр. Каолиново и по 1 решение на Общински съвети гр. Върбица и гр. Каспичан.
    В изпълнение на възложения й контрол по законосъобразността на актовете на държавно управление, прокуратурата е инициирала 17 дела против решения на общинските органи, от които по 7 протеста на Районна прокуратура – гр. Нови пазар и по 5 протеста на районни прокуратури гр. Шумен и гр. Велики Преслав. По предложения на областния управител на гр. Шумен са били образувани 9 административни дела, 1 е образувано вследствие оспорване от кмета на Община Каспичан. Останалите 7 дела са били образувани по предявени жалби от физически и юридически лица.

    Резултати от оспорването:

    От образуваните дела против решения на общинските съвети 25 дела са били прекратени, поради недопустимост на оспорването.


    В 7 от решените по същество дела съдът е отхвърлил оспорването като неоснователно, а в едно е уважил искането на жалбоподателя, обявявайки за нищожно решението на Общински съвет – гр. Каспичан (Адм.дело № 402/2011г.).
    Едно от образуваните дела към настоящия момент е висящо.

    Прави впечатление, че съществен процент от разгледаните дела през процесния период са образувани по протест на прокуратурата срещу решения на общинските съвети за предоставяне под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на язовири, представляващи публична общинска собственост, съобразно предназначението им. По седем от предявените 17 протеста съдът се е произнесъл по същество, отхвърляйки протестирането, предвид липсата на твърдените противоречия с материалния закон, обосноваващи отмяната, съответно обявяването нищожността на решенията.


    По останалите 10 протеста съдът се е произнесъл с прекратително определение, поради недопустимост на производството, дължаща се на оттегляне на оспорения административен акт.
    По отношение на делата, образувани по предложение на областния управител, е необходимо да отбележи, че същите са прекратени, поради недопустимост на производството, предвид оттеглянето на атакуваните административни актове.

    През същия период са водени и 7 съдебни производства по оспорване на подзаконови нормативни актове, издадени от общинските съвети.
    Предмет на оспорване са били редица текстове от подзаконови нормативни актове, както следва:
    Общински съвет Шумен:
    1. Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията Община – Шумен, приета с Реш. № 739 от 06.03.2003 г. на Общински съвет – Шумен, образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Гражданска инициатива „Справедливост” със седалище София. Основанията за отмяна се свеждат до допуснато съществено нарушение на установената в Закона за нормативните актове процедура, свързана с изпълнение задължението на компетентния орган за предварително оповестяване, както и допуснато нарушение на прогласения с нормата на чл.7 Закона за местните данъци и такси принцип на разходооправданост на таксите. Оспорването е отхвърлено като неоснователно. В момента делото е висящо пред Върховен административен съд по касационна жалба, подадена от Сдружението.
    2. Предмет на оспорване е бил и чл. 19, ал. 1, предл. първо от Наредба за организацията на автомобилното и пешеходното движение на територията на Община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен. На основание чл.229, ал. 1, т. 1 от ГПК, във вр.с чл.144 от АПК производството е спряно по взаимно съгласие на страните.

    Общински съвет Никола Козлево:

    1. По жалби на Георги Тодоров Тодоров и Гроздан Стоянов Илиев е образувано адм. д. №166/2012г. по описа на ШАС. Към делото е присъединено адм. д. №189/2012г., образувано по жалба на Марияна Иванова Илиева. Жалбите са насочени срещу чл. 3, ал. 1, т. 8 от Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево. С оглед оттеглянето на оспорения ПНА, производството по делото е прекратено, а жалбите са оставени без разглеждане.


    2. По жалба на Марияна Иванова Илиева е образувано адм. производство № 344/2012г., с която се оспорват чл.3, ал.1, т.8; чл.1, ал.2 и чл.6, ал.3, изречение второ от Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево. Към делото е присъединено адм. д. № 364/2012г., образувано по жалба на Георги Тодоров Тодоров. Съдът е отменил разпоредбите на чл.1, ал.2 и чл.3, ал.1, т.8 от наредбата, поради установено противоречие с материално-правните разпоредби и с целта на закона, и отхвърлил депозираните жалби в останалите им части.
    3. С жалба на областния управител на гр.Шумен, по която е образувано адм. д. № 361/2012г. по описа на ШАС, е оспорена т. 2 от решение № 152 по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет Н. Козлево от 18.10.2012г., с която е изменен чл. 78, ал. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С решение № 168 по Протокол № 14 от 19.11.2012г. на Общински съвет – Никола Козлево атакуваната точка 2 от решение № 152 е оттеглена, поради което съдът е прекратил производството по делото.

    Оспорени актове на областния управител:
    През обсъждания период предмет на съдебно оспорване са били общо 2 акта, издадени от областния управител, за които са образувани съответно адм. д. №81 и 82/2012г. по описа на ШАС. Производствата по тях са прекратени и са изпратени на ШРС по подсъдност.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница