Доклад за съответствие на площадките за игра с изискванията на Наредба №1/12. 01. 2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и посочените стандартиДата14.03.2018
Размер90.93 Kb.
ТипДоклад
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Контрол на площадките за игра, подходите към тях, на техните съоръжения и елементи”


І. Изисквания, свързани с изпълнението:
Изпълнителят ще извършва контрол на площадките за игра, подходите към тях, на техните съоръжения и елементи, съгласно приложен към договора списък. При промяна в количеството на площадките Възложителят уведомява за това определения за Изпълнител.
Изпълнителят ще извършва годишен контрол на съществуващите и стопанисвани от Възложителя площадки за игра с обществен достъп, подходите към тях, на техните съоръжения и елементи, съгласно изискванията на Възложителя и действащото в Република България законодателство.
Изпълнителят ще извършва контрол на детски площадки за игра, съгласно приложен към договора списък. При възникване на необходимост списъкът подлежи на актуализация. При изграждане на нови площадки извършването на контрол по отношение на тях и/или техни елементи се възлага на избрания изпълнител с възлагателно писмо.
Контролът на площадките за игра трябва да включва:

- проверка на монтираните съоръжения, включително основите и повърхностите, чрез визуален преглед, измервания и изпитвания по методики, разработени съгласно EN1176-2008 и EN 1177-2008

- оценка на риска на съоръженията за безопасна употреба, включваща преглед на състоянието на съоръженията, основите и повърхностите за съответствие с изискванията към тях и където е необходимо - разработване на препоръки за отстраняване на несъответствията

- издаване на доклад за съответствие на площадките за игра с изискванията на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и посочените стандарти.


Изпълнителят се задължава: да извършва услугата в уговорения вид и срок; да уведомява своевременно възложителя за обстоятелства, възпрепядстващи извършването на услугата.
Изпълнителят е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва Наредба № 1 от 12.01.2009 г. (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.) за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с предмета на поръчката.
Участниците трябва да отговарят на изискванията на БДС EN ISO/IEC 1720:2012 (за извършване на контрол на безопасността на съоръженията, монтирани на детските площадки за игра) или еквивалентни.
Участниците трябва да имат издаден сертификат за акредитация като орган за контрол от вид А на съоръжения за игра и площадки за игра.

Основният (годишен) контрол посочва настъпилите изменения на отделните съоръжения и допълнителни елементи при детските площадки за игра в следствие на употреба, вандализъм и метеорологични условия. Издава се доклад от направената независима инспекция, съдържащ снимков материал, оценка на риска и препоръки как да бъдат отстранени конкретните неизправности.
При извършването на годишния контрол се издават следните документи:

■    Протоколи от контрол, съдържащи оценка на съответствието към датата и часа на контрола, за всяко едно съоръжение, разположено на площадката за игра;

■    Доклад/сертификат от контрол, посочващ несъответствията/съответствията на съоръженията, настилките и останалите елементи;

■    Доклад за безопасност от годишна инспекция, съдържащ снимков материал, оценка на риска, предписания за обезопасяване и процедури за привеждане на площадката към изискванията на действащата нормативна уредба, достъпността и заниманията за ползватели с двигателни и друг вид увреждания. Този доклад се отнася не само за съоръженията за игра, но и за допълнителните елементи като места за сядане, порти, огради, кошчета за отпадъци, табели, растителност и т.н. В него се посочват проблемите, които представляват реална опасност за ползвателите на местата за игра. Валидността на всеки доклад от годишна инспекция за безопасност е до една година от датата на издаването му.
ІІ. Приложение:

1. Списък на детските площадки, разположени на територията на Община Велико Търново
ІІІ. Други условия:
Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта

критерий за оценка
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най - много точки;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.


МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА
Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.
Формула за определяне на краен коефициент ”К”
К = Ц х 40 % + Т х 60 %, където:

Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. Комисията оценява предлаганата от участниците цена за извършване на контрол на безопасността на монтираните съоръжения – за 1 брой площадка. С максимален брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най - ниска цена за извършване на контрол на безопасността на монтираните съоръжения – за 1 брой площадка и съответно ще има за последица най - малък бюджетен разход за възложителя. Всяка следваща оценка се определя по следната формула:
Ц = Ц min х 100 , където Цmin - е най – ниската предложена цена за извършване на контрол

Цn на безопасността на монтираните съоръжения – за 1 брой

площадка, аЦn – е предложената цена за извършване на контрол на безопасността на монтираните съоръжения – за 1 брой площадка,

предложена от n-тия участник.Т – техническа оценка на участника, включваща организация за изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100)

По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.

Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.

Т - Организация и методология ( максимална оценка – 100 )


  • Участникът получава 100 точки

В представената от участника организация и методология за изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата на поръчката. Предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката. Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение. Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно и целесъобразно, като са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.

В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол. Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.

Представената организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними.


  • Участникът получава 70 точки

В представената от участника организация и методология за изпълнение, планираните дейности за постигане на предвижданите резултатите, са описани непълно, неточно, незадълбочено. Дейностите, както и предвидените материални и човешки ресурси, не съответстват напълно на целите и обхвата на поръчката. Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и не дават възможност да се направи категорична преценка за качественото реализиране предмета на поръчката. Избраните методите, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени.

Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани или не са съобразени напълно със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на проекта. Познаването на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол са демонстрирани най-общо, без необходимата задълбоченост. Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е реален.

Представената организация и методология не е напълно обоснована и съдържа частични вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от реализиране на целите на възлагането.


  • Участникът получава 40 т.

В представената от участника организация и методология за изпълнение не е включено описание на планираните дейности за постигане на резултатите или са посочени фрагментарно и не съответстват напълно на целите и задачите на поръчката, или липсва описание на част от тези дейности, от предвидените материални и човешки ресурси. Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не биха довели до качественото реализиране предмета на поръчката. Избраните методите посочени от участника и инструментите за изпълнение на услугата са неясно формулирани или липсват такива.

В предложението на участника методите за отчетност и контрол са посочени само частично и неясно или изобщо не са посочени.

Представената организация и методология като цяло е вътрешно противоречива, нелогична, като предвидените с нея дейности са трудноизпълними, неизпълними или не водещи до реализиране на целите на възлагането.


  • Участника получава 10 т.

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е най-общо развита , без да дава яснота по самата реализация и изпълнение на поръчката.

Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).
Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.


Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Участвали в изготвянето:

………………………………………………………Зорница Кънчева-Миладинова

Началник на отдел „Околна среда”

…………………………………………………Грета Маринова

Старши експерт в отдел „Обществени поръчки”
Каталог: profil-na-kupuvacha -> document
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница