Доклад за съществените изисквания при спазване изискванията на чл. 142, ал. 5 от зут. Б оценка за съответствие по част „Конструктивна, съгласно чл. 142, ал. 10 от зутстраница1/6
Дата28.10.2018
Размер0.83 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обособена позиция № 1 с предмет:

Оценка за съответствие на работен инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян (по идеен проект)”, включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“


ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА


„Оценка за съответствие на работен инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян (по идеен проект)”, включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“.

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ЩЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ


Дейност 1.

Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на работните инвестиционни проекти:

А) Изготвяне на комплексен доклад за съществените изисквания при спазване изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

Б) Оценка за съответствие по част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.Дейност 2.

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на строителството е съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.

Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 r. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи.

Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.1 2.2006 г. и Изготвяне на окончателен доклад по чл.168 , ал.6 от ЗУТ.


2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА ПО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


Дейност 1.

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на предстоящия за изработване проект в съответствие с ЗУТ. Всички части на инвестиционния проект, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с основните изисквания към строежите. Обхватът на дейностите по изработване на комплексния доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите обхваща проверка за съответствие с: • 1. предвижданията на подробния устройствен план;

 • 2. правилата и нормативите за устройство на територията;

 • 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3;

 • 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;

 • 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

 • 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 • 7. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

 • 8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

 • 9. изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

Дейност 2.

За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад/:

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:

- отговорност за законосъобразно започване на строежа;

- отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- отговорност за спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3;

- отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;

- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

- отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително - монтажните работи;

- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.
Освен това, изпълнителят е длъжен:

Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

Контролира изпълнението на строежите да е съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на влаганите на съответния строеж строителни продукти, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените и вложени строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от контролните изпитания и съответствието им с нормите на безопасност със заложените в инвестиционния проект технически показатели.

Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установени съответствие, подписва акта;

Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа.

Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.

Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.

Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол.

При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.

Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно изпълнителя на СМР.

Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изготвя отчет съгласно Приложение 6 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на ПУСО.

Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. преди въвеждането му в експлоатация.

Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация.


 1. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство и/или изискванията на програмата, в това число изисквания, произтичащи от окончателния вариант на проектното предложение, одобрено за финансиране от УО на Оперативната програма. 1. Каталог: media -> content files -> file
  file -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
  file -> Програма Смолян град Вход 3/6 лв Театъра Голяма сцена
  file -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
  file -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013
  file -> Декември 2009г. M. Съхранение на документи по оп "Околна среда 2007-2013 г."
  file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
  file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
  file -> Съобщение за публично предлагане на акции на “Актив Пропъртис” адсиц, гр. Пловдив”
  file -> Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница