Доклад за състоянието на обекта на световното наследство а Развитие на буферната зонаДата24.07.2016
Размер47.4 Kb.
#3316
ТипДоклад
Доклад на Комитет по световно наследство разгледан на 37-та сесия на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО (КСН) в Камбоджа, в периода от 17 юни до 27 юни 2013г.

На 1 февруари 2013 г., държавата представи подробен доклад за състоянието на обекта на световното наследство


а) Развитие на буферната зона

Държавата предостави подробности за пет незначителни проекта за строителство и реконструкция на обекти, свързани основно със съществуваща ски инфраструктура, които са били разгледани и одобрени в рамките на буферната зона на обекта на световното наследство през 2012 г. на база на проведени процедури по ОВОС и Оценка за съвместимост (ОС) с оглед да се провери тяхната съвместимост с целите на опазване на Национален парк Пирин .

Тези промени са били приети, тъй като тяхното влияние върху Националния парк е било счетено за несъществено от държавата-членка.

Също така, държавата, допълнително докладва за внесено в МОСВ предложение на Община Банско за изменение в режима на зона Туризъм, определена с Плана за управление на национален парк, в границите на буферната зона на обекта на световното наследство, с оглед да се допусне по-нататъшно развитие на ски зона Банско, намираща се на територията , изключена от ОСН и определена като негова буферна зона през 2010 година. Предложеното изменение е в процес на разглеждане от страна на държавата -членка, в съответствие със съответното законодателство.

Допълнителна информация беше предоставена от държавата-членка в писмо от 23 април 2013 година, в отговор на запитване на Центъра за световно наследство относно одобрението на предложението на община Банско. Държавата, потвърди, че на 19 февруари 2013 г. предложението е разгледано от Висшия екологичен експертен съвет (ВЕЕС) към Министерство на околната среда и водите, в което се предлага министърът на околната среда и водите да представи проект за изменение на плана за управление, за одобрение от Министерски съвет, след като се отразят коментарите на ВЕЕС. Държавата също така поясни, че на този етап от процеса, предложението не е свързано с реализирането на конкретни инвестиционни предложения и следователно оценките за въздействие върху околната среда не се изискват.

Държавата, също потвърди, че ако предложеното изменение бъде прието, "това само ще позволи по-нататъшно разработване на план по ЗУТ, с конкретни параметри и разположение на конкретни обекти, които ще бъдат оценявани за тяхното въздействие". Към момента на написването на този доклад проектът не е бил представен пред Министерски съвет.


б) планове за изграждането на нови ски зони вътре в обекта на световното наследство

Държавата, припомня, че няма нови предложения за изграждане на ски зони в ОСН, които да са били одобрени през 2012 г., и че всички въпроси от значение за Националния парк ще бъдат разгледани в хода на разработването на нов план за управление. Държавата, подчертава, че е наясно, че статуса на обекта на световното наследство не позволява развитието на ски спорт вътре в границите му и ще доведе до вписването на ОСН в Списъка на застрашеното световно наследство, но не представи ясен ангажимент, че няма да допусне развитието на съоръжения за ски спорт в границите на обекта, както е поискано от комисията в Решение 36 COM 7B.18 (Санкт Петербург, 2012)


в) регионалното планиране за устойчиво развитие, включително природен туризъм

Държавата, потвърждава, че липсата на Общ устройствен план на Община Банско е предизвикало прекомерното увеличаване на броя на леглата в тази част на буферната зона на ОСН, и съобщава, че изготвянето на ОУП на тази община, вече е започнало, като на същия ще бъде направена ЕО, която да отчете целите на опазване на Националния парк. Държавата отбелязва, че Стратегията за развитие на устойчив природен туризъм, разработена през 2010г. ще бъде взета под внимание в предстоящия процес на разработване на общински устройствени планове и на план за управление на Националния план, като за тази Стратегия има изготвен план за действие, с конкретни дейности, времеви график и финансова рамка.


г) определяне на границите на ОСН

Държавата, информира, че GPS-базирано маркиране на границите на обекта ще се извърши като част от проект "Устойчиво управление на Национален парк Пирин", но не дава очаквана дата на завършване на този процес. Центърът за световно наследство и IUCN са на мнение, че навременното завършване на GPS-базирано маркиране на границите на обекта ще бъде ключова предпоставка която да гарантира, че няма да се допусне последващо разрастване на ски-съоръжения на територията на Национален парк Пирин и ОСН.


д) мониторинг на въздействието и свеждане до минимум развитието на ски и други дейности в буферната зона

Държавата заявява намерения, за разработване на планове за оценка на необходимостта и възможните подходи за мониторинг на въздействието на ски спорта и други дейности в буферната зона върху заобикалящия я ОСН, без да се ангажира на този етап да започне такава програма. Държавата освен това подчертава съществуващите правни средства за контрол на въздействието върху околната среда на съществуващи сгради и съоръжения в рамките на Националния парк.


е) Подновяване на плана за управление на Национален парк Пирин и разработване на планове за развитие на туризма планове за прилагане

Държавата работи по актуализация на плана за управление на НП, който се очаква да бъде одобрен през 2014 година. Същото важи и за планове за развитие на туризма за ски зони Банско и Добринище, представляващи буферни зони на ОСН. Дотогава, съществуващият план за управление на обекта ще остане в сила, въз основа на нови разпоредби в съществуващото законодателство.

Както бе споменато по-горе, предложено изменение на съществуващия план за управление е в процес на разглеждане от страна на държавата - членка.
Заключение

Центърът за световно наследство и IUCN отбелязват, че предложеното изменение на плана за управление на Национален парк Пирин, което ще позволи по-нататъшното развитие на съоръжения за ски спорт в границите на буферната зона (ски зона Банско), е в процес на разглеждане от страна на държавата членка. Те също отбелязват информацията, предоставена от държавата, че екологични и социални оценки на въздействието (ОВОС), както и оценки за съвместимост (ОС) трябва да бъдат предприети и по отношение на устройствените и технически планове, които ще бъдат разработени, ако предложеното изменение бъде одобрено. Секретариатът и IUCN препоръчват да се изисква от държавата да гарантира, че предложеното изменение не противоречи на Стратегията за развитие на устойчив природен туризъм от 2010г., както и да въведе в действие подходящи механизми за мониторинг върху развитието на ски спорта и други дейности, осъществявани в буферните зони (както беше поискано от Комитета за световно наследство), преди одобряването на предложеното изменение на плана за управление и по-нататъшното развитие в буферната зона. Те също така смятат, че ОВОС и ОС, които ще бъдат предприети по отношение на устройствените и технически планове, споменати по-горе, следва стриктно да оценяват потенциалните въздействия върху изключителната световна ценност на обекта и по-специално на неговата цялост.Центърът за световно наследство и IUCN също така препоръчват, Комитета да повтори изискването си към държавата, тя ясно да потвърди, че няма да се допуска развитието на ски спорт или други дейности, предполагащи сериозно въздействие, в обекта на световното наследство, извън вече изключените територии.
Каталог: files -> file -> Nature -> Protected areas
Protected areas -> Доклад за консервационното състояние на нп „Пирин като Обект на световното наследство на юнеско
Protected areas -> Централна лаборатория по обща екология софия, 2001
Nature -> Решение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 2013 г.): Обявявам защитена зона
Nature -> За оценка на степента на въздействие върху защитена зона „родопи източни”
Nature -> Родопи източни” (BG0001032) и „Крумовица” (BG0002012) на „цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „саръкая”
Protected areas -> План за управление на защитена територия "данов хълм " пловдив
Protected areas -> Екология и околна среда
Protected areas -> План за управление
Protected areas -> Министерство на околната среда и водите защитена местност “злато поле” план за управление


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница