Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница1/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
#68209
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите

гр. ШуменРегионален доклад за състоянието на околната среда
през 2012-та година


СЪДЪРЖАНИЕ

страница

I. Въведение


II. Анализи по компоненти на околната среда

ІІ.1. Атмосферен въздух 6

ІІ.2. Води 24

ІІ.3. Земи и почви 40

ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие 45
III. Анализи по фактори на въздействие

ІІІ.1. Отпадъци 59

ІІІ.2. Шум 65

ІІІ.3. Радиационен контрол 67

ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии 67
IV. Превантивна дейност и контрол 74

V. Проекти/ обекти с екологично предназначение 93

VI. Заключение 102

VII. Приложения -СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АИС Автоматична измервателна станция

БДДР Басейнова дирекция за Дунавски район

БДЧР Басейнова дирекция за Черноморски район

БПК5 Биологична потребност от кислород за 5 дни

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ЕИОЦ Екологичен информационен и образователен център

ЕК Европейска комисия

ЕО Екологична оценка

ЕП Екологичен праг

ЖТО Животински торови отпадъци

ЗБР Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ Защитена зона от екологична мрежа Натура 2000

ЗЗТ Закон за защитените територии

ЗЛР Закон за лечебните растения

ЗМ Защитена местност

ЗООС Закон за опазване на околната среда

ЗТ Защитена територия

ЗУО Закон за управление на отпадъците

ИУЕОО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

ЛОС Летливи органични съединения

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МПП Млекопреработвателно предприятие

МРО Масово разпространени отпадъци

НДЕ Норми за допустими емисии

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда

ОС Оценка за съвместимост

ПДК Пределно допустима концентрация

ПЗ Праг на замърсяване

ПСБФВ Пречиствателна станция за битово-фекални води

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПХБ Полихлорирани бифенили

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води

РЛ Регионална лаборатория

РПСОВ Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води

РДГ Регионална дирекция по горите

СНИ Собствени непрекъснати измервания

СПИ Собствени периодични измервания

ТБО Твърди битови отпадъци


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е опит на експертите в Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Шумен да представят в синтезиран вид информация за околната среда в района, контролиран от инспекцията. Той е изготвен съгласно изискванията на чл.22, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и водите.

Използвани са данни, резултати от проверки, анализи, изследвания и факти от 2012-та година.

Целта е информиране на гражданите, неправителствените организации, местните органи за самоуправление и всички заинтересовани за: • състоянието на околната среда през 2012-та г. в област Търговище и област Шумен;

 • тенденциите и динамиката на промените в състоянието на компонентите на околната среда и степента на въздействие на факторите, които я замърсяват и увреждат;

 • решените и предстоящи за решаване проблеми, както и  предприетите за това действия от страна на РИОСВ гр. Шумен, насочени към подобряването на качеството на живот чрез подобряване на качеството на атмосферния въздух, качеството на водите, подобряване управлението на отпадъците, чрез ефективното използване на природните ресурси и енергията, чрез съхраняване на биологичното разнообразие;

 • основните приоритети за  РИОСВ, произтичащи от националното и  европейското екологично законодателство;

 • извършените основни законодателни, административни и инвестиционни мерки в областта на околната среда.

Идеята е подпомагане на обществените институции – областни управи и общински администрации на територията на РИОСВ гр.Шумен при вземане на решения в областта на околната среда за устойчиво развитие на териториалните общности, чрез интегриране на политиката по околна среда в регионалните политики в областта на социално-икономическото развитие.
Териториалният обхват на РИОСВ гр.Шумен е :
Шуменска област Търговищка област Общо

 • Територия: 3 390 кв.км (3,04%) 2 716 кв.км (2,5%) 6 106 кв.км (5,5%)

 • Население: 180 528 жители 120 818 жители 301 346 жители

 • Общини: 10 5 15

 • Населени места: 152 196 348

 • Градове: 8 5 13

 • Села: 144 191 335

Област Шумен включва следните общини: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен.

Област Търговище обхваща следните общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище.
Кратка географска характеристика на област Шумен.
Шуменският край се намира в централната част на североизточна България и в източната част на Дунавската равнина, като южните части обхващат Предбалкана и достигат до главното Старопланинско било. Релефът е равнинно-платовиден, хълмист и нископланински. Северната част обхваща част от Лудогорското плато, на юг то преминава в Самуиловските възвишения. В средната част се открояват две остатъчни карстови плата – Шуменското с височина 502 м и източно от него Провадийското - 389 м., северните склонове на което в района на селата Мадара и Кюлевча представляват внушителни скални венци.

Мадарският конник е най-забележителния паметник в Националния историко-археологически резерват "МАДАРА". Уникалният и единствен в Европа скален релеф, изваян върху скалите с издълбани надписи около фигурата на конника, е образец на българското средновековно изкуство, символизиращ мощта на българската държава от ханския й период. Заради изключително високата му стойност, Мадарският конник е обявен от ЮНЕСКО за паметник със световно значение.

Южно от долината на р. Голяма Камчия се издигат Преславската и Драгоевската планини, разделени от пролома на реката, а на юг преминава билото на източната част на Котленската планина и билото на Върбишката планина.

Илчов баир е най-източния дял на Шуменско плато. Той е с характерна релефна форма, висока в северната си част, надвесена над град Шумен. Тук е построен архитектурният комплекс - “Създатели на Българската държава”, който е най-големия в България и на Балканския полуостров.

Речната мрежа в северната третина на Шуменския регион е слабо развита. Тук всички реки, водещи началото си от северните склонове на Самуиловските височини, губят водите си в безоточни долини в Лудогорското плато. Този район попада в Дунавския водосборен басейн. Средната третина се отводнява към Черноморския басейн чрез Провадийска река и притоците й, най-значителни от които са Крива река и р. Мадарска. Най-добре развита речна мрежа има южната нископланинска част на Шуменския край. Тя се отводнява към Черноморския басейн от р. Голяма Камчия. Най-южните части се отводняват от реките Герила, Елешница и Брестова. В югозападната част е изграден язовир Тича, който е най-значимия питеен водоизточник в региона. В него се вливат реките Тича, Герила и Драгановска.

Източниците за подхранване на реките в северната безоточна част са предимно подпочвени, а в средната и южната част – предимно дъждовни.

Водоснабдяването на град Шумен и гр. Велики Преслав се извършва от язовир Тича, изграден на р. Голяма Камчия с лимит на ползваната вода в съответствие с месечните графици, утвърждавани от МОСВ.

Водоснабдяването на населението от селищата в общините е от местни водоизточници.
Кратка географска характеристика на област Търговище
Област Търговище се намира в Североизточна България, западно от Шуменска област, в източната част на Дунавската равнина. По-голяма част от територията на общината се простира в обхвата на Предбалкана, в близост до северните склонове на Преславската планина. Добре изразени тук са земните форми на долинните разширения на реките Врана и Сива и нископланинските възвишения на Търговищкото поле. Град Търговище е областен, административен и стопански център с добро географско местоположение, благоприятен климат и предпоставки за развитие на селски туризъм. В община Търговище има наличие на висококвалифицирана свободна работна ръка и притежава потенциал за развитие на селско стопанство и хранително-вкусова промишленост. Земеделието и животновъдството са определящите отрасли.

Районът се характеризира с липса на плитки подпочвени води. За общините Търговище, Омуртаг и Антоново е характерно, че в експлоатация са включени 321 броя водоизточници, разположени на териториите на съответните населени места. Общините Попово и Опака се водоснабдяват от система “Дунав”. От язовир Тича, в землището на Преславска община, се водоснабдява град Търговище с лимит на ползваната вода, съгласно месечните графици за използване на водите, утвърждаван от МОСВ. В североизточната част на община Антоново се намира язовир Ястребино, който е най-големия в Търговищка област и водоснабдява община Антоново и община Омуртаг.


Данни на РИОСВ гр.Шумен:

- Адрес гр.Шумен, ул.Съединение №71, ет.3- Телефон 054/856-501; факс 054/876-840; ел.поща: riosv-shn@icon.bg; адрес на интернет страница: www.riosv.icon.bgСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница