Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда


Източници на емисии на територията на РИОСВ – Шумен. Източници при които е регистрирано превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ)страница3/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
#68209
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Източници на емисии на територията на РИОСВ – Шумен. Източници при които е регистрирано превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ).

През 2012 година РИОСВ-Шумен е осъществила проверки с инструментален контрол на 24 обекта с източници на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, в изпълнение на утвърдения от МОСВ график. Въз основа на получените резултати от лабораторните изпитвания, по смисъла на чл. 69 от ЗООС за превишаване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005г.) са издадени 9 бр. наказателни постановления с които са наложени санкции на "Августа мебел"АД, гр. Шумен; “Пътинженерингстрой-Т”ЕАД, гр. Търговище; “Лавена” АД, гр. Шумен; “Роса”АД, гр. Попово; “Екокомерс-НЕК” ООД, гр. Търговище; "СМА Минерал Бургас Вар"ЕООД, гр. Бургас; "Пътища" АД, гр. Шумен; “Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан; "Плиска ойл" ООД, гр. Шумен. Във връзка с прилагането на чл. 69 “б” от ЗООС е проведено второ измерване извън утвърдения график в резултат на което е издадена заповед за намаляване на текуща месечна санкции на един обект в резултат на намаляване на замърсяването (“Екокомерс- НЕК” ООД, гр. Търговище).

Въз основа на представени в РИОСВ Шумен доклади за проведени собствени измервания на източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух са наложени санкции по чл. 69 от ЗООС на три дружества (2 текущи – на "ХЦС"АД, гр. Шумен; “Мизия милк” ООД, гр. Търговище и една еднократна на “М енд С Бетон”АД, гр. Бургас) и е отменена санкция на едно дружество (“Лавена”АД).

Относно проведените през 2012 г. и 2011 г. контролни измервания на емисиите от промишлени точкови източници и получените резултати може да се отбележи, че има тенденция за увеличаване броя на издадените наказателни постановления в резултат на превишаване на НДЕ.

Регистрирано е превишение на нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от инсталации на следните фирми:

1. "Августа мебел"АД, парова централа, източник на емисии котел ПКМ - 4 с предна камера. Причина за превишаването на НДЕ за прах е използваното гориво – талаш и сл. люспа. На дружеството е наложена текущата месечна санкция.

2. "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база "Лиляк"; изпускащо устройство на асфалтосмесителна инсталация "Марини". Причина за превишаване по показател прах е неефективна работа на пречиствателното съоръжение. На дружеството е наложена текущата месечна санкция. Дадено е предписание за извършване на профилактика и подмяна на филтърните елементи на съоръжението и провеждане на СПИ.

3. "Лавена"АД, гр. Шумен, предприятие за производства на етерични масла и козметика; парова централа (ПКМ-1,6). Отчетено е превишаване на НДЕ за въглероден оксид. След предприети незабавни действия от страна на дружеството и извършване на регулировка на горивния процес на инсталацията, са проведени собствени измервания. Концентрацията на въглероден оксид в отпадъчните газове е сведена в рамките на НДЕ. Текущата месечна санкция на дружеството е отменена

4. “Роса” АД, гр. Попово, фабрика за производство на растителни масла в гр. Попово, парова централа, източник - котел ПКМ-6 с предна камера. Към изпускащото устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното гориво – слънчогледова люспа. Поради увеличаване на размера на санкцията, действащата текуща санкция наложена през предходната година е отменена и с наказателно постановление е наложена нова санкция на дружеството.

5. “Екокомерс - НЕК” ООД, гр. Търговище, цех за производство на дървени брикети, източник на емисии - изпускащо устройство на сушилна инсталация. Замърсяване над НДЕ по показател прах. След предприети действия от страна на дружеството и оптимизиране на технологичния процес, са проведени повторни измервания. Установено е намаляване на замърсяването. Текущата месечна санкция на дружеството е намалена.

6. "СМА Минерал Бургас Вар"ЕООД, гр. Бургас, цех за производство на варови продукти в с. Троица. Източници на емисии – 2 бр. аспирационни системи. Причина за превишаване по показател прах е неефективна работа на пречиствателното съоръжение – ръкавни филтри. Поради увеличаване на размера на санкцията, действащата текуща санкция наложена през предходната година е отменена и с наказателно постановление е наложена нова санкция на дружеството. След дадено предписание е извършена профилактика на пречиствателните съоръжения.

7. "Пътища" АД, гр. Шумен, Асфалтова база “Мътница”, източник на емисии асфалтосмесителна инсталация "АММАNN". Замърсяване над НДЕ по показател прах. Причина – неефективна работа на пречиствателно оборудване. На дружеството е наложена санкция.

8. "Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан, парова централа, източник на емисии парен котел с предна камера. Към изпускащото устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното гориво – слънчогледова люспа. Поради увеличаване на размера на санкцията, действащата текуща санкция наложена през предходната година е отменена и с наказателно постановление е наложена нова санкция на дружеството.

9. “Плиска ойл” ЕООД, гр. Шумен, фабрика за производство на растителни масла в гр. В. Преслав, парова централа, източник - котел ПКМ-4 с предна камера. Към изпускащото устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното гориво – слънчогледова люспа. Поради увеличаване на размера на санкцията, действащата текуща санкция наложена през предходната година е отменена и с наказателно постановление е наложена нова санкция на дружеството.

10. “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр. Шумен, Фуражен цех, източник на емисии на прах изпускащо устройство на аспирационна система към инсталация за приготвяне на фураж. Въз основа на представен доклад за проведени СПИ е регистрирано превишаване на НДЕ за прах. Към изпускащото устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - циклон. Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ. С наказателно постановление на дружеството е наложена санкция.

11. "Мизия милк" ООД, гр. Търговище, МПП гр. Търговище, парова централа; - ПКМ 2,5 с предна камера за твърдо гориво. Въз основа на представен доклад за проведени СПИ е регистрирано превишаване на НДЕ за прах. С наказателно постановление на дружеството е наложена санкция.

12. "М и С Бетон"АД, гр. Бургас; Асфалтова база в м-т „Боаза”, гр.Т-ще - асфалтосмесителна инсталация „WIBAU”. Въз основа на представен доклад за проведени СПИ е регистрирано превишаване на НДЕ за прах. Причина – неефективна работа на пречиствателно оборудване. С наказателно постановление на дружеството е наложена санкция.

13. "Автомагистрали Черно море" АД, гр. Шумен, Асфалтова база "Шумен"; Източник на емисии - изпускащо устройство на асфалтосмесителна инсталация "Марини". Отчетено е превишаване на НДЕ за прах и азотни оксиди определени като масов поток в отпадъчните газове (регламентираните НДЕ за съдържание на същите замърсители в 1m3 не са превишени). Причина за превишените НДЕ определени като масов поток е високия производствен капацитет и съответно висок дебит на отпадъчните газови формирани при работа на съоръжението. За допуснатото нарушение е съставен е акт.


През 2012 г. 23 фирми са провели собствени периодични измервания (СПИ) -

“Алкомет”АД, гр. Шумен; "Фикосота синтез" ООД, гр. Шумен; „Карлсберг България” АД, гр. София, Пивоварна гр. Шумен; “Брамас-96” АД, гр. Шумен; „Автомагистрали – Черно море” АД, гр. Шумен; „Хибриден център по Свиневъдство” АД, гр. Шумен; “Успех – Металпринт ССБ”ЕООД, гр. Шумен; "Лавена"АД, Шумен; „КММ” АД, гр. Шумен; "Рока България" АД, гр. Каспичан; “Минерали Индустриали България”ООД, гр. Севлиево (цех Каспичан); “Керамат”АД, гр. Каспичан; „М енд С Бетон” АД, гр. Бургас; “Тракия глас България”ЕАД, гр. Търговище; "ЕнерСис" АД, гр. Търговище; "Родина Попово"ООД, гр. Попово; "ЛВК Винпром"АД, гр. Търговище; "Мизия Милк" ООД, гр. Търговище - МПП гр. Търговище; “БКС – Търговище”ООД, гр. Търговище; “Екофол”АД, гр. Търговище; “Фрештекс Текстил Финишинг България”ЕООД, гр. Попово; „Ойропак” ООД, гр. София; "ПИП Трейд" ООД, гр. София, МПП - с. Давидово

Дружествата са представили в РИОСВ-Шумен доклади от проведените измервания съгласно изискванията на Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/99) и Условие 9 от издадени комплексни разрешителни.

Изпускащите устройства на ванните пещи инсталирани в заводите за производство на плоско и домакинско стъкло на “Тракия глас България” ЕАД, гр. Търговище, разполагат със система за непрекъснато измерване на емисиите на прах, азотен диоксид, серен диоксид. Ежемесечно фирмата представя в РИОСВ доклади за проведените собствени непрекъснати измервания (СНИ), изготвени в съответствие с Наредба № 6 и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. издадена от МОСВ. Въз основа на месечните доклади ежемесечно се извършва анализ на данните и се изготвят протоколи за всяка от инсталациите. На основание на инструкцията фирмата изготвя и представя в РИОСВ-Шумен годишен доклад с резултати от проведените СНИ за всяка предходна година. За резултатите след оценка по смисъла на наредбата и инструкцията се издава протокол по образец.

Във връзка с прилагането на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75/99 г.) през 2012 г. са проверени 27 обекта. Към края на 2012 г. на територията на РИОСВ Шумен са регистрирани 102 действащи бензиностанции и един терминал с инсталации съхраняващи бензини. Всички работещи бензиностанции са оборудвани в съответствие с наредбата относно изискванията за Етап І на улавяне на бензиновите пари (Етап І на УБП). При извършените проверки през 2012 г. операторите са запознати с промените в нормативната база във връзка с необходимостта от оборудване на съоръженията в съответствие с Етап ІІ на УБП (оборудване за улавяне на парите от резервоарите на автомобилите при зареждането им на бензиностанция) в срок до 31.12.2016 г. (за действащи обекти). На територията на РИОСВ се експлоатира един терминал с инсталации съхраняващи бензини. Същият отговаря на изискванията на наредбата – разполага с инсталация за регенерация на бензиновите пари и площадка за дънно пълнене на цистерните.

При осъществяване на контрола по Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. са извършени проверки на 36 обекта. Не е установено разпространението (продажбата) и употребата на продукти за нанасяне на покрития на водна основа и на основа органичен разтворител, неотговарящи на нормативните изисквания. Спазват се изискванията на Наредба № 7 от операторите на обектите попадащи в нейния обхват.

Във връзка с прилагане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842 /2006 относно някои флуорирани парникови газове са извършени проверки на 71 оператора експлоатиращи хладилни и климатични инсталации (в т.ч. и фирми извършващи сервизно обслужване). В резултат на извършения контрол на обектите с инсталации работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, в голяма степен е постигнато съответствие със изискванията на законодателството по отношение на водената документация и правоспособността на лицата, осъществяващи поддръжка и сервизна дейност. Операторите на инсталации и лицата извършващи сервизна дейност изготвят и представят в РИОСВ годишни доклади за състоянието на хладилните и климатични инсталации.

3. Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ гр.Шумен.
По отношение на емисиите на SO2 и NO2 формирани от промишлените източници на територията на гр. Шумен, показателно за “въздействието” им върху качеството на атмосферния въздух е липсата на регистрирани от АИС Шумен превишения на ПДК. И през 2012 г. превишенията на ПДК по показател фини прахови частици (ФПЧ 10), са регистрирани основно през зимния сезон. Това се дължи на използваните през отоплителния сезон горива и горивни съоръжения в битовия сектор съчетано с определени метеорологичните условия (атмосферно налягане, безветрие, инверсии ). Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни газове при изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) оказва основно влияние върху замърсяването на атмосферния въздух.

През 2012 г. АИС е регистрирала 76 превишения на средноденонощната норма (СДН - 50 mg/m3) по показател ФПЧ 10 основно през първите и последните три месеца на годината.

Може да се отбележи, че в резултат на извършване на контролната дейност през 2012 г. по отношение на източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух посредством провеждания инструментален контрол и контрол въз основа на проведени СПИ се е увеличил броя на обектите с регистрирани превишения на регламентираните НДЕ спрямо тези от предходната година. В тази връзка отчитаме, че регистрираните превишения при горивните инсталации се дължат основно на използваното гориво (твърдо гориво, сл. люспа) и неефективната работа на пречиствателното оборудване (същото не достига проектната ефективност). Предвид икономическото състояние на фирмите и цените на горивата, през изтеклата година се наблюдава тенденция да се извършва преустройство на горивни инсталации работещи с природен газ за работа с твърдо гориво.

Във връзка с режима на работа на контролираните инсталации с източници на емисии отчитаме, че се запазва тенденцията за намаляване на работните часове и като цяло на производствените мощности.

Въздействие върху качеството на атмосферния въздух на населените места оказват и формираните емисии от ДВГ на автомобилния транспорт, като най-съществено това се изразява през зимните месеци. Вследствие на понижените температури на околната среда нараства времето за достигане на устойчив – оптимален работен режим на ДВГ на автомобилите, при което се изпускат изгорели газове с по високи емисии на замърсителите (СxHx; CO; сажди). От значение е и непрекъснато нарастващия брой на МПС и съответно натоварения трафик, както и стария автомобилен парк.

Община Шумен прилага „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 2009г.–2014 г. Изпълнението на мерките заложени в плана за действие към програмата следва да доведе до намаляване съдържанието на ФПЧ10 и подобряване на КАВ.


Забележка: Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните преди докладване в Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в Националния доклад за състоянието на околната среда, изготвян от ИАОС.

II.2. ВОДИ
1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната дейност през годината

Рамковата Директива за водите въвежда нов подход в управлението на водите, като въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на водните екосистеми.

За целите на анализа на антропогенното въздействие и натиск, и определяне състоянието на водите, съгласно РДВ е приета т.нар. условна класификационна система за

качеството на водите

Мониторингът на повърхностните и подземни води през разглеждания период е извършван на основание Заповед № РД – 715/ 02.08.2010 г. на Министъра на ОСВ, в съответствие с програмите за контролен и оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на РДВ и включени в ПУРБ. В него честотата на пробонабиране е определена в зависимост от натовареността на пункта и е 2, 4, 6 и 12 пъти годишно.

Състоянието на повърхностните води основно е общ израз за състоянието на повърхностния воден обект, определена от неговото екологично състояние и от неговото химично състояние и водните количества. Качеството на водите най-често се определя от химичното състояние и е основната характеристика за общото състояние.

Контролираният от РИОСВ-Шумен район включва част от територии от два водосборни басейна. Това са Черноморски басейн, с управление в гр.Варна и Дунавски басейн, с център за управление - гр.Плевен.

Черноморският басейн обхваща всички повърхностни води, които се вливат в Черно море и подземните води за този район. В района на РИОСВ-Шумен попадат 3 бр. поречия от този район – р.Камчия и р.Провадийска.

В Дунавския басейн са обхванати всички повърхностни води, които се вливат в р.Дунав и подземните води на тази територия. В района на РИОСВ-Шумен от този басейн са включени 3 бр. поречия – р.Русенски Лом, р.Янтра и Добруджански реки.
2. Опазване на повърхностните води

- р. Камчия се образува от Голяма и Луда Камчия, като за начало е приета Голяма Камчия, която тръгва от Лиса планина, близо до с. Тича, Сливенски район, откъдето е и старото й име “Тича”. Влива се в Черно море. Общата водосборна площ на реката е 5360 км3, дължината 245 км. Отначало реката тече в североизточна посока към гр. Шумен до с. Хан Крум, откъдето прави голям завой на юг и от гр. Смядово тече на изток до вливането си в Черно море. Среден наклон на реката – 2,9%. За поречието са характерни два максимума на водните количества - първичен през май и вторичен - през януари. Минимумът е между август и октомври. Средномногогодишното водно количество на реката към устието и' е 19,0 м3/с.

- р. Провадийска е с обща водосборна площ 2130 км2 и дължина 119 км. Реката тече в югоизточна посока до вливането си в Белославското езеро. Среден наклон на реката – 3,6 %º. Реките в горната част на поречието често пресъхват през лятото, поради специфичния скален състав на терена. В долната част на поречието това не е характерно, макар че оттокът им намалява през периода на маловодие. Средно годишното водно количество на реката близо до устието и' е 1,0 м3/с.

- Добруджански реки включват малки реки, които протичат в северна посока, като част от тях се губят. За територията на РИОСВ-Шумен се обхващат основно р.Кана гьол, малки местни реки и дерета в северните части на Общините Каолиново и Никола Козлево.

- р. Русенски Лом се образува от сливането на реките Бели и Черни Лом. Двете реки се съединяват над с. Иваново. За начало е приета р. Бели Лом. Общата площ на поречието е 2950 км2, дължината на реката 197 км. Влива се в р. Дунав. Среден наклон на главната река /Бели Лом/ - 1.7 %º. Тъй като скалната основа е изградена от окарстени мергели и варовици, оттокът на реките силно намалява в края на лятото. Някои от тях дори пресъхват, но не са редки случаите, когато през летните месеци преминават най-големите водни количества. Средно многогодишното водно количество на реката близо до устието и' е 4.9 м3/с.-р. Янтра е дълга 285 км с водосборна площ 7870 км2, среден наклон – 4,6 %º . Средно многогодишно водно количество близо до устието е 40 м3/с. Влива се в р. Дунав. Наблюдават се два максимума на водните количества: първичен през март-май и вторичен през октомври- ноември. Минимумът е през август-септември.

Обхват на поречията по Общини

В поречие р.Камчия се включват общините: Шумен, Велики Преслав, Смядово, Върбица от Област Шумен и от Област Търговище – общините: Търговище, част от община Омуртаг и част от община Попово.

В поречие р.Провадийска се включват общините: Нови Пазар, Каспичан, част от община Хитрино и от община Никола Козлево.

Към поречие Добруджански реки се включва територията от община Каолиново, община Никола Козлево, част от община Венец, и община Хитрино.

В поречие р.Русенски Лом се включват основно община Попово и община Опака, от област Търговище.

Към поречие р.Янтра се включват община Антоново и част от община Омуртаг.


Кратка информация за пунктовете за наблюдение
На територията на РИОСВ-Шумен се извършва мониторингова дейност на повърхностно течащите води и подземните води. Те са включени в Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ)

Пунктовете са класифицирани в зависимост от местоположението им влиянието на антропогенните фактори върху качеството на водите в тях. Част от от пунктовете са фонови - отчитат влиянието само на природните дадености върху екологичното състояние на водите, а други са референтни – с цел да се отчете влиянието и на човека върху качеството на водите.За Черноморски басейнов район през 2012 г. са наблюдавани са 94 пункта водни тела от категория реки, езера и язовири,
Информация за състоянието на повърхностните води

Обобщена информация за състоянието на повърхностните води

БАСЕЙН НА РЕКА КАМЧИЯ


Състояние на река Камчия по физико – химични показатели
Поречие Рекa Камчия

Анализът на данните от проведения мониторинг през 2012г. не показва отклонения от характерните стойности на наблюдаваните показатели в посочените пунктове на р. Камчия.


Водно тяло: р. Врана – от гр. Търговище до устие.

През месец април в пункт Врана – при с. Кочово е измерена еднократна стойност за живак, ревишаваща максимално допуснимите граници. При сравнение с данните, получени за предходните години, се установява, че резултатите за живак са под границата на определяне на метода или много под допустимите концентрации.
Поречие р.Провадийска

Анализът на данните по основните физико-химични показатели не показва отклонения от характерните стойности

При сравняване на получените резултати с предходната 2011 г., се установява влошаване по показател БПК5 в пункта на р. Провадийска след гр. КаспичанОбщина Шумен за община Шумен водните обекти, преминаващи през територията й, са с малък дебит и се заустват основно в р.Камчия и р.Провадийска. Замърсяването се определя най-вече от отпадъчните води на гр.Шумен, който е селищна агломерация с над 100 000 е.ж.. Основни водоприемници на отпадъчни води от производствени дейности и канализации в общината са р.Поройна, р.Теке дере, р.Мадарска. Поради това може да се очаква, че имисионното състояние на тези водни обекти е показателно за замърсяването им с отпадъчни води.
Община Велики Преслав -

- През територията на община Велики Преслав преминава р.Камчия – сравнително голям воден обект и притоците, заустващи е в нея, към поречие р.Камчия.

За р.Врана, заустваща се в р.Камчия на територията на общината, също има данни от контролни пункт за мониторинг при с.Кочово и с.Хан Крум. Водите на тази река се характеризират с по-добро кислородно съдържание и изразено органично и биогенно натоварване.Промяна в характеристиките на реката е слаба и се определя от въздействието на точкови и дифузни източници. Поради малкото разстояние до устието, самопречистващата способност на водния обект не е достатъчно ефективна. Състоянието на реката зависи от качеството на заустваните отпадъчни води, от канализационните мрежи на гр. Търговище и гр. Велики Преслав. За гр. Велики Преслав ГПСОВ не е била в експлоатация и не е извършвала пречистване на отпадъчни води през 2012 г..

Община Нови пазар

За следене имисионното състояние на водните обекти към територията на общината има пункт за мониторинг след гр. Нови пазар. Най-голям източник на замърсяващи отпадъчни води е канализационната мрежа от гр.Нови Пазар, за която през 2012 г. е в ход процедура за изграждане на селищна пречиствателна станция за отпадъчните води.


Община Каспичан – Данни за имисионното състояние на повърхностните водни обекти на територията на общината е от пункт р.Провадийска след гр.Каспичан. Резултатите от изпитване на водите показват, че няма значими отклонения от препоръчителните стойности. Най-голям източник на замърсяващи отпадъчни води гр.Каспичан, който до 2012 г. включително няма изградена и въведена в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчните води.

Община Върбица - емисионния пункт е р.Тича при с.Менгишево.

Община Търговище

В тази община има пунктовете от Националната мрежа за следене имисионното състояние на водните обекти са разположени по р.Врана. Най-значимо натоварване се осъществява от канализационната система на гр.Търговище. През 2011 г.то е намалено чрез въведена в експлоатация нова ГПСОВ-Търговище. Това ще се намали многократно замърсяването на р. Врана и респективно р. Камчия. Фирма с най - много зауствани отпадъчни води е “Тракия Глас – България” ЕАД, която през месец ноември 2012 г. е прекратила заустването в повърхностен воден обект и е започнала заустване в селищна канализационна мрежа на гр.Търговище, чрез помпена станцияОбщина Попово - За имисионното състояние на река Поповска в района на община Попово се съди от данните, получени при извършването на мониторинг от пункт на НАСЕМ след гр. Попово. ГПСОВ-Попово функционира много добре през 2012 г. Замърсяването на отпадъчните води, зауствани в р. Черни Лом се сведе до нивата под Индивидуални емисионни ограничения, определени в Разрешителното за заустване, с изключение на минимално превишение по показател общ фосфор.

Общини Опака и Антоново, област Търговище и общини Венец, Хитрино, Никола Козлево, Каолиново и Смядово от Област Шумен В тези общини няма пунктове за следене на имисионното състояние на водните обекти. Главния източник на отпадъчни води са битово-фекалните води от населените места. Някои населени места, като например Общинските центрове – гр.Смядово, гр.Антоново и гр. Опака, са с канализационна мрежа без ГПСОВ. Няма крупни промишлени обекти, отпадъчните води на които биха оказали голямо натоварване на повърхностните водни обекти в този район.
Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води в т.ч.:

 • Селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ, изградени ПСОВ със степен на пречистване, по-малка от изискванията на законодателството или с пречиствателни съоръжения, които не работят ефективно;

1. ГПСОВ ШуменПрез 2012 продължава да е в експлоатация само механичното стъпало. Извършва се пречистване на смесен поток битови и производствени отпадъчни води от гр.Шумен. Частично пречистените води се заустват брегово в р.Поройна. За гр. Шумен предстои да се извърши изграждането на Биологично стъпало ГПСОВ Шумен с реконструкция и изграждане на нова канализационна и водопроводна мрежа в града.
2. ГПСОВ - Н.Пазар и ГПСОВ Каспичан – През 2011 г. те не са изградени и не е започнало изграждането им. Имат изготвен проект, който е одобрен за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”. В ход е процедура по избор на строител и строителен надзор.
3. ГПСОВ -В.Преслав – Предстои окончателно включване на на Канализационна мрежа на гр. Велики Преслав в довеждащия колектор на ГПСОВ. Предстои доизграждане на канализационната система за включването й към довеждащ колектор към ГПСОВ.
4. ГПСОВ Смядово - Изготвен е идеен проект за нова пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Смядово, който е внесен за одобрение за финансиране към Оперативна програма “Околна среда”. При положителна оценка ще се изготви работен проект и ще се пристъпи към изграждане на обекта

5. ГПСОВ Търговище – През 2012 г. ГПСОВ-Търговище е в експлоатация и извършва пречистването на част от отпадъчните води на гр.Търговище.

6. ГПСОВ-Поповоексплоатира се и функционира през 2012 г.. Минимални превишения по показател общ фосфор

7. ГПСОВ-Антоново - Приключено е изграждането обекта. До края на 2012 г. не е извършвано въвеждането му в експлоатация

8. Населени места до 2000 е.ж., които нямат изградени пречиствателни станции и канализационна система – с.Ясенково, общ.Венец; с.Т.Икономово, общ.Каолиново, с.Вълнари, общ.Н.Козлево; с.Ивански, общ.Шумен; гр. Върбица; и др.


 • Селищни канализационни системи, предмет на изпълнение на реконструкция, разширение и/или модернизация през изтеклата година, в т.ч. завършени обекти; обобщена информация за изпълнение на инфраструктурните проекти и препратка за допълнителна информация в глава „Проекти и обекти с екологично предназначение”;
Община

Наименование на изпълнявания проект

Населено място, в което се изпълнява проекта

Въведен ли е обекта или етап от него в експлоатация

Велики Преслав

1. 197 м водопровод в гр.В.Преслав, финансиране от Община В.Преслав;
2.аварийно възст работи в р.Герила - по финансиране програма "Бедствия и аварии"
3. укрепване и почистване руслото на р.Драгоевска - ОП "Регионално развитие"

1. гр.В.Преслав;
2. гр.В.Преслав
3. с.Драгоево

1. въведен в експлоатация
2. въведен в експлоатация
3. Частично - усвоени средства 758 хил.лв.

Смядово

интегриран план за воден цикъл на гр.Смядово. Част от него е изграждане и реконструкция на канализационната мрежа на населеното място и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Обща стойност - 37 млн.лв. по Оперативна програма "Околна среда". До 31.12.2013 г. няма одобрение за финансиране.

гр.Смядово

не е въведен в експлоатация

Област Търговище

Омуртаг

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата на гр.Омуртаг

ОПОС

В процес на одобрение на проекта- 692 944 лв.

Попово

Подобряване ВиК мрежата на гр.Попово

гр. Попово- Източници на финансиране - ОПОС и съфинансиране от Общината

Приключен стойност-10 017 512 лв.
1 159 392лв /съфинансиране от общината/

Попово

Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово, Договор № DIR - 51011119 - С007 от 18.05.2011г.

гр. Попово- Източници на финансиране - ОПОС

Проектиране стойност-28 537 43,45лв.

Попово

Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в рамките на регулация на гр. Попово

гр.Попово- Източници на финансиране - МРРБ

Приключен стойност-930594 лв.


Община Шумен – поречие р.Камчия

Животновъдните ферми на територията на гр. Шумен са едни от големите замърсители на р. Теке дере/Стара река/, ляв приток на р. Камчия.

- “Хибриден център по свиневъдство”АД, гр. Шумен

От 1999 г. дружеството е включено към холдинг “Бони оборот”-Ловеч. Капацитетът му е около 15000 броя свине. През 2012 г. е продължила експлоатацията на инсталация за третиране на отпадъчните води от свинекомплекс гр.Шумен – сепаратор, площадка за твърда торова маса и резервоар за течна торова маса. Не е възобновявано заустването на отпадъчни води в повърхностен воден обект, което е било прекратено от месец февруари 2011 г.

- “Промишлено и хибридно животновъдство-Брадърс Комерс”АД, гр. Шумен

Комплексът има предмет на дейност свинеугояване, с капацитет 30 000 броя свине, месодобив и месопреработване. Формираните отпадъчни води от дейността на обекта се пречистват в биологична ПСОВ. Отглеждането на свине в Свинекомплекса, вследствие фирмена политика на Дружеството е прекратено от 2010 година и до края на 2012 г не е възобновявано. Функционира единствено Фабрика за месодобив и месопреработка. Дружеството има наложена санкция, която след подобряване качеството на водите е прекратена, което се дължи на намаленото количество на формираните отпадъчни води

- “Алкомет” АД, гр. Шумен

Произвежда алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави. Отпадъчните води от дейността на обекта се пречистват в локални пречиствателни станции и съоръжения на територията на дружеството, а за пречистването на битовите отпадъчни води функционира ПС за БФОВ. При извършване на контролен мониторинг на РИОСВ през 2012 г. е констатирано наднормено съдържание на алуминий.. Дружеството е с наложена текуща месечна, която в последствие е намалена.


- “Брамас-96” АД, град Шумен - екарисаж гр.Шумен.

През 2012 година е извършена проверка на условията на издадено комплексно разрешително. Не е констатирано неизпълнение на условия по отношение на отпадъчните води. Отпадъчните води на Дружеството се заустват в ГПСОВ-Шумен.

- “Хан Омуртаг” АД – производство на керамични изделия.. През 2012 г. продължава оборотното ползване на производствени отпадъчни води и не се извършва заустване във воден обект и замърсяване на р. Мадарска , поречие Провадийска река. За битово-фекалните отпадъчни води има изградена пречиствателна станция за битово-фекални води, преди заустване в р.Теке дере, поречие р.Камчия. Извършеният контролен мониторинг от РИОСВ- Шумен, с вземане на водни проби от поток битово-фекални отпаъдчни води показва превишение по показатели: нитритен азот и общ фосфор. Дружеството е с наложена текуща месечна санкция.

- “Автомагистрали “ Черно море” АД гр. Шумен – Асфалтова база – гр. Шумен

През 2012 г. е констатирано минимално наднормено замърсяване по показатели активна реакция и нефтопродукти от производствените отпадъчни води. Дружеството е с наложена текуща месечна санкция.


Община Велики Преслав – поречие р. Камчия

- “Винекс Преслав” АД, гр. Велики Преслав

При дейността на дружеството се формират отпадъчни води, които се заустват непречистени в р. Голяма Камчия, поречие Камчия. Замърсяването е от органичен произход. Извършения контролен мониторинг с вземане на водни проби от отпадъчни води показва отклонение от индивидуалните емисионни ограничения по показатели: ХПК и БПК5,. В следствие на получените резултати Дружеството е с намалена текуща месечна санкция. През 2012 г. е установено, че е сключен договор за финансиране с цел изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води.

- Винарска изба “Хан Крум” АД, с. Хан Крум – отпадъчните води се заустват в р.Камчия. Замърсяването е предимно от органичен произход, като причините са комплексни и главно се дължат на недобра ефективност на пречиствателното съоръжение. Експлоатира се пречиствателното съоръжения за отпадъчни води. От проведените лабораторни изпитвания от РИОСВ- Шумен се наблюдават превишения по показатели: неразтворени в-ва, амониев азот, ХПК, БПК5. Предприятието е с намалена текуща месечна санкция.


Община Търговище

- „Тракия глас България” ЕАД гр. Търговище За пречистване на отпадъчните води по потоци, има изградени пречиствателни станции, за които не се спазва стриктно определения технологичен режим. Отклоненията от индивидуалните емисионни ограничения са в точки за мониторинг D1 и D3. Превишенията са по показатели: анионактивни детергенти; общ азот; общ фосфор; ХПК. Предприятието е с намалена текуща месечна санкция, която впоследствие е била прекратена поради следната причина: от 15.11.2012 г. за всички точки на заустване, с изключение на т.Dmix, е прекратено заустването във воден обект и е започнало заустване в селищна канализационна мрежа на гр.Търговище кв.Въбел,, чрез помпена станция

- “ Енергия “ АД гр.ТърговищеЗа превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели олово, азот нитритен и сулфати е увеличен размера на текущата месечна санкция.

- “ Пип трейд “ ООД, с. Давидово– млекопреработвателно предприятиеПрез 2012 г. продължава експлоатацията на пречиствателна станция с биологично пречистване, въведена в експлоатация през 2011 г.. Резултатите от контролния мониторинг на РИОСВ- Шумен показват повишение само по оказател общ азот. Вследствие е намалена текуща месечна санкция.

- “Милктрейд-БГ”ООД, с. Съединение – млекопреработвателно предприятие

Отпадъчните води от дружеството се заустват в р.Съединение. Констатирано е наднормено съдържание на замърсяващи вещества, характерни за вида производство, за което на дружеството е наложена месечна текуща санкция. Отклоненията са по показатели: нефтопродукти; неразтворени вещества; БПК5; ХПК; общ азот; общ фосфор; мазнини; хлориди. Общия размер на текущата месечна санкция е намален през 2012 г.
Община Омуртаг

- МПП в гр. Омуртаг, собственост на „Си Ви Ес” ООД, гр. Велико Търново

След локални пречиствателни съоръжения отпадъчните води се заустват в местно дере. Замърсяването дължи на недобра ефективност на съоръженията за механично и биологично пречистване отпадъчни води. За наднормено замърсяване на обекта е наложена месечна текуща санкция. През 2012 г. резултатите от водни проби на отпадъчни води показват превишение на показателите: активна реакция; неразтворени вещества; БПК5; ХПК; Мазнини; общ азот; общ фосфор.

- Депо за ТБО гр.Омуртаг – собственост е на Община Омуртаг, стопанисва се от фирма ЕТ “Фаворит-Х-Христо Атанасов”. Резултатите от контролния мониторинг на РИОСВ- Шумен, показват превишение по следните показатели: Перманганатна окисляемост; БПК5; ХПК; хлориди; азот нитритен; амониев азот; ортофосфати; общ органичен азот; манган;Община Каспичан

- “Рока България” АД – производство на керамични изделия. Производствените и битово-фекалните отпадъчни води се заустват в р.Каменица, поречие Провадийска река. Изградената нова, съвременна ПСОВ - инсталация за пречистване и оборотно ползване на производствените отпадъчни води, функционира нормално. Същото е констатирано и за пречиствателната станция за битово-фекални отпадъчни води. Превишение на индивидуалните емисионни ограничения е констатирано в края на 2012 г. за показател нефтопродукти в поток битово-фекални отпадъчни води, за което е наложена текуща месечна санкция

- “Ив-мес” ЕООД – месопреработвателен цех с.Златна нива – зауства отпадъчни води в местно дере, приток на р.Провадийска. Отпадъчните води са с малък дебит, но са силно замърсени по показатели БПК5; ХПК; общ азот; общ фосфор; мазнини;. Израдена е и въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води. Дружеството е с наложена текуща месечна санкция за замърсяване на отпадъчните води. Съставен е акт и е издадено Наказателно постановление за установено заустване на отпадъчни води от старата точка на заустване – при изведени от експлоатация локални пречиствателни съоръжения.

Община Никола Козлево

- “Камаджиев Милк” ЕООД – МПП с.Крива река – отпадъчните води от обекта се заустват в р.Крива, приток на р.Провадийска. Вследствие неефективна работа на наличните пречиствателни съоръжения е установено наднормено съдържание на замърсяващи вещества по показатели БПК5; ХПК; общ фосфор; общ азот. неразтворени вещества; мазнини Предприятието е с наложена текуща месечна санкция, поради увеличаване на замърсяването.
 • Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно Приложение 1 към чл. 1,ал. 2 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители) – те са 15 бр., в това число канализационни мрежи и пречиствателни станции на населени места Точките на заустване на отпадъчните води са в повърхностен воден обект.

 • Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно Приложение 4 към чл. 35, ал. 2 на Наредба 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) са 20 бр. Точките на заустване на отпадъчните води са в повърхностен воден обект.

 • Проблеми със замърсяване на реките с руднични води;

На територията на РИОСВ-Шумен няма обекти с формирани руднични води

 • Обобщена информация за най-чести нарушения на екологичното законодателството:

 • Това са превишения на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води, зауствани в повърхностен воден обект, поради неефективно функциониране на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води.

 • Заустване на непречистени отпадъчни води от канализационни мрежи на населени места, поради липса на изградени ГПСОВ


3. Подземни води

 1. Кватернерен водоносен хоризонт


Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за качества на подземните води (СК) и праговите стойности (ПС), по изследваните показатели, освен в следните подземни водни тела (ПВТ) с кодове

Водно тяло с код BG2G000000Q003 - Води в кватернер в терасата на р. Провадийска.Резултатите за амоний и нитрати в пункт ШК Каспичан сравнени със същите през

първото тримесечие на 2011 г. се забелязва тенденция към намаляване.

Водно тяло с код BG2G000000Q004

- Води в кватернерно - алувиални отложения на р. Врана и р. Голяма Камчия.

Води в кватернерно - алувиални отложения на р.Врана и р. Голяма Камчия. Отклонения от ПС за 2012 г. са констатирани по показателя нитрати в пункт ШК Новосел, представено графично по долу:За територията на РИОСВ-Шумен няма отклонения от нормите
4. Горнокреден водоносен хоризонт

Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води

(СПВ) и ПС, по изследваните показатели
5. Долна креда хотрив барем – апт

Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ) и ПС, по изследваните показатели
Водно тяло BG2G0000К1HB036Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан Констатирани са превишения над ПС в концентрациите на нитрати.Водно тяло BG2G0000К1HB037 – Долна креда валанж-хотрив – апт Шумен-Търговище.

При анализиране на подземните води от пунктовете в това ПВТ не са констатирани отклонения от ПС, освен в концентрациите на нитрати в пункт каптаж Батаклък, с. Буховци. Сравнени стойностите на концентрациите на показателите през първото

тримесечие на 2012г. със същите за 2011г тенденцията е запазена. Данните са представени графично по долу:

Водно тяло BG2G0000К1HB036 – Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан

Констатирани са превишения над ПС в концентрациите на нитрати в мониторингови Пунктове Панайот Волово, Каптаж (58,5мг/л при ПС-38,42мг/л).


Водно тяло BG2G0000К1HB037 – Долна креда валанж-хотрив – апт Шумен-Търговище.

При анализиране на подземните води от пунктовете в това ПВТ не са констатирани отклонения от ПС, освен в концентрациите на нитрати в пункт каптаж Батаклък с. Буховци – 167,75 мг/л;

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Повишеното съдържание на замърсители в подземните води се дължи на

дифузни източници:

 • просмукване на замърсители при взаимодействие с реката, която в голямата си част е в риск;

 • развито земеделие;

 • липса на защитен екран при селищните депа за отпадъци;

 • наличие на селища без ПСОВ.

Забелязва се и наличие на повишено съдържание на хлориди, сулфати ,

ел. проводимост и натрий, които показват наличие на морска интрузия
4. Състояние на хидротехническите съоръжения /диги, язовирни стени и т.н./

Общи данни за хидротехническите съоръжения


1. Язовири

Основни хидротехнически съоръжения са язовирите.

На територията на Шуменска област те са 48 броя.

По общини разпределението им е:

Община Шумен – 12 бр

Община Нови пазар – 7 бр.

Община В. Преслав – 6 бр.

Община Каспичан – 4 бр.

Община Смядово – 4 бр.

Община Върбица – 8 бр.

Община Хитрино – 1 бр.

Община Каолиново – 2 бр.

Община Венец – 3 бр.

Община Никола Козлево - 1 бр.

На територията на община Търговище хидротехническите съоръжения са 67, в т.ч. 12 потенциално опасни язовира, 54 язовира и микроязовира и 1 бр. хвостохранилище.

Разпределението по общини е:

Община Търговище- 18 бр.

Община Попово – 25 бр.

Община Омуртаг – 6 бр.

Община Опака – 2 бр.

В списъка на комплексните и значими язовири в Р. България, включени към Закона за водите на територията на РИОСВ Шумен спадат: яз. “Тича”, яз.”Съединение” и яз. “Ястребино”.

Собствеността на язовирите основно е общинска или държавна.

Описаните язовири се използват за напояване, риборазвъждане, а яз. “Тича” и за питейни нужди.
2. Хвостохранилища


 1. Хвостохранилище "Каолиново" - "Каолин" АД:

Хвостохранилището е безотточно с капацитет 2 200 000 м3. В него се вливат отпадъчните води от обогатителна фабрика Каолиново. По данни от Информационната карта за 2009 г. представена в РИОСВ гр. Шумен съоръжението е с 1 793 187 м3 остатъчен капацитет.

През 2010 г. е извършена проверка на обекта и е съставен констативен протокол № ВВ-074/14.09.2010 г. Констатирано е, че няма изтичане от руслото на канала в съседни територии и земи, и аварии. Състоянието на обекта е добро. За състоянието на формираните отпадъчни води от същата се извършва ежедневен собствен мониторинг по показател Активна реакция от фирмата собственик и експлоатираща хвостохранилището. За целта се води Дневник за мониторинг. Има изградена система за следене на деформации по стената и пиезометри.

До момента за хвостохранилището няма извършени работи по рекултивация, поради това, че се експлоатира.


 1. Хвостохранилище за промивни отпадъчни води от дейността на ТМСИ към "Кариера Драгоево" АД, с. Драгоево, общ. Велики Преслав.

Хвостохранилището е приемник на отпадъчни води от промивната инсталация за производство на каменни фракции за производство на бетонови смеси с капацитет 300 000 м3. По данни от Информационната карта за 2009 г. представена в РИОСВ гр. Шумен съоръжението е с 100 000 м3 остатъчен капацитет. С Решение №254 от 28.08.2007 г. на БДЧР- Варна е прекратено депонирането на отпадъчните води в съоръжението.

След извършена проверка е констатирано, че състоянието на речното русло 500 м след язовира е почистено и с добра проводимост, хвоста е сух, няма приток от технологичния цикъл, дренажната система функционира - изтичат дренирали дъждовни води. Състоянието на язовирната и облекчителните съоръжения е добро.

Контрол на техническото състояние на тези обекти се осъществява основно от Областните комисии на Дирекция Гражданска защита, в които участва представител на БДДР - Плевен и БДЧР- Варна.

3. Речни корекции

На територията на РИОСВ-Шумен речни корекции са извършвани на р. Камчия, р. Драгоевска, р. Врана, р.Сива и р.Черни Лом. Част от речните корита на тези реки са коригирани и се стопанисват от “Напоителни системи” ЕАД клон Шумен.


5. Оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на територията на риосв Шумен и предприети действия за изпълнение от контролираните фирми, се извърши реконструкция, модернизация и изграждане на нови пречиствателни съоръжения за пречиствателни води са следните:

ГПСОВ - Н.Пазар и ГПСОВ КаспичанПрез 2012 г. е изготвен проект, който е одобрен за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”. В ход е процедура по избор на строител и строителен надзор.

ГПСОВ Смядово - Изготвен е идеен проект за нова пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Смядово, който е внесен за одобрение за финансиране към Оперативна програма “Околна среда”. При положителна оценка ще се изготви работен проект и ще се пристъпи към изграждане на обекта

ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ

Преобладаващи почвени типове в обхвата на РИОСВ гр. Шумен са черноземните с техните подтипове, сиви и кафяви горски почви, делувиално-ливадните почви. Приоритет в направление “опазване на почвите” се поставя върху осъществяване на контрол на обекти извършващи стопански дейности, водещи до увреждане и замърсяване на почвите, както и въвеждането на мерки за устойчивото им управление.Обобщена информация за поземления фонд на територията на РИОСВ-Шумен

Област Шумен:
Населено място

Земеделски

земи / дкаОбработваеми

земи / дкаГорски

територии /дкаОбщо

дка


Велики Преслав

16 470

14 835

8 295

27 762

Венец

14 546

12 674

6 057

22 259

Върбица

14 840

11 519

26 285

45 680

Каолиново

20 579

17 626

6 066

29 354

Каспичан

19 111

15 500

5307

27 440

Никола Козлево

16 521

14 273

8317

26 433

Нови пазар

22 711

18 842

6 187

31 765

Смядово

13 140

17 050

35 377

65 567

Хитрино

22 307

18 164

2 698

27 670

Шумен

45 563

39 032

11 692

65 229

Общо за обл. Шумен

207 544

17 5602

97 954

338 969

Земеделските територии представляват 61,2%, а горските територии 28,9 % от общата площ в област Шумен.


Област Търговище:


Община

Земеделски

земи / дкаОбработваеми

земи / дкаГорски

територии / дкаОбщо

дка


Антоново

26 030

19 562

17 764

47 878

Омуртаг

27 766

19 262

9 376

40 083

Опака

10 140

8 583

4 857

15 735

Попово

59 391

49 652

18 340

83 299

Търговище

47 377

39 703

15 941

68 867

Общо за обл. Търговище

170 704

36 762

66 277

255 853

Земеделските територии представляват 66,7 %, а горските територии 25,9 % от общата площ в обл. Търговище.

Нарушении терени от добивната промишленост са 2290 дка, а на депата за отпадъци – 380 дка . Изразено в проценти това представлява 0,4 % от общата площ и 0,8% от земеделските земи в региона .
1. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди

По почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, броят на пунктовете на територията, контролирана от РИОСВ – Шумен е 25. През 2012 година Регионалната лаборатория в гр. Шумен е извършила пробонабиране от 6 пункта - №352 в с. Методиево, №355 в с. Ясенково, № 367 в с. Драгоево, №369 в с. Коньовец, № 370 в с. Становец и № 382 в с. Бял бряг, със съответното изпитване на пробите. Всяко пробонабиране се извършва в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см. Следят се следните показатели: почвена реакция, специфична електропроводимост, биогенни елементи - общ азот, общ фосфор, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна плътност, рН (H2O), гранулометричен състав, както и тежки метали. След анализ на резултатите е констатирано, че съдържанието на тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.


2. Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/

Вследствие на промените в земеделието в последните години, на територията на областите Шумен и Търговище бяха останали големи количества негодни за употреба пестициди. В 11 общини проблемът е окончателно решен с депонирането им в Б-Б кубове и в централни складове. В минали години МОСВ отпусна бюджетни средства и финансира проекти за тяхното прибиране, екологично съхраняване и саниране на складове

Представители на екоинспекцията извършват ежегодни проверки за състоянието на складове и Б-Б кубове и количествата съхранявани в тях залежали и негодни за употреба пестициди. За Шуменска област са проверени 11 склада и 9 бр. площадки с Б-Б кубове в т.ч. складове в с. Мараш, с. Царев брод, с. Коньовец /Кабиюк/, с. Дибич, гр. Шумен, с. Градище, с. Средня, ЗИ Царев брод за общ. Шумен, с. Памукчи и гр. Нови пазар за общ. Нови пазар, и общински склад с. Тимарево за общ. Хитрино. В Търговищка област са проверени 3 склада и 2 площадки с Б-Б кубове в т.ч. централни складове в гр. Попово и с. Голямо Соколово за общ. Търговище.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница