Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница7/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
#68209
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Производствени и опасни отпадъци.

На територията на РИОСВ Шумен има изградени 25 съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци. Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС са 9. Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване са 3. Съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки са 4. На територията на инспекцията няма действащи инсталации за обезвреждане на отпадъци, има процедура по ОВОС за инвестиционно намерение «Инсенератор».

За 2012год. са издадени 37 решения за разрешения за дейности с отпадъци и 25 броя регистрационни документи. Издадените 1 броя удостоверение за лиценз за търговска дейност с метални отпадъци е сравнително по-малък от предходните години. Утвърдени са 262 броя работни листи за класификация на отпадъци, съгласно Наредба №3 от 01.04.2004г. от 64 броя лица генериращи отпадъци. Издадени са 39 броя становища за депомиране на неопасни отпадъци, съгласно изискванията Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за отпадъци за които няма към момента налични съоръжения за оползотворяване.

През 2012 година контролната дейност по управление на отпадъците бе насочена към прилагане и спазване условията на комплексните разрешителни в частта за дейностите с отпадъци и изпълнение на условията на разрешенията за дейности с отпадъци, съгласно чл 67 от ЗУО. Експертите от направлението участваха в 28 проверки по условия на комплексни разрешителни.

През годината продължи провеждането на комплексни проверки като се съвместява контрола на обектите по няколко направления, като това завишава нивото на провеждания контрол.

Все повече фирми започват да третират и основно да оползотворяват генерираните от тях отпадъци. Наблюдава се тенденция за предаване на отпадъци за оползотворяване вместно обезвреждане в съответствие на йерархията по чл. 6, ал. 1 от ЗУО. Наблюдава се стрикно водене на отчетност по чл. 44 от ЗУО. Фирмите все по бързо влизат в новите разпоредби на ЗУО.Фирмите съхраняват отпадъците на площадки отговарящи на изискванията на Наредба за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбите по чл. 13 ал. 1 от ЗУО за масово разпространени отпадъци.

През 2012-та година са издадени следните индивидуални административни актове:

Издадени разрешения от директора на РИОСВ по чл. 67 от ЗУО"Агрострой" ЕООД

15-ДО-205-01/29,06,2012"Алмед" ООД

15-ДО-013-08/15,06,2012АСМП-МЦ "св. Иван Рилски"

15-ДО-227-00/04,12,2012"Биана" ЕООД

15-ДО-217-00/15,02,2012"Био-С" ООД

15-ДО-226-00/15,11,2012"ВИАС" ЕООД

15-ДО-218-00/10,04,2012"Вторични суровини" ООД

15-ДО-191-01/10,02,2012"ДАП" ООД

15-ДО-086-04/20,04,2012"Дурмалар" ООД

15-ДО-098-02/12,07,2012"Евро метал" ООД

15-ДО-231-00/27,12,2012"Екоинженеринг" ЕООД

15-ДО-228-00/10,12,2012"Екокомерс" ЕООД

15-ДО-189-02/19,05,2012"Екокомерс" ЕООД

15-ДО-229-00/10,12,2012"Екокомерс - НЕК" ООД

15-ДО-230-00/10,12,2012"Ексит" ЕООД

15-ДО-155-02/07,02,2012"Електроапаратура" ЕООД

15-ДО-057-04/16,02,2012ЕТ "Долапчиев-44"

15-ДО-225-00/14,11,2012ЕТ "Донка Стойкова"

15-ДО-206-01/02,02,2012ЕТ "Кадиров-Ю. Алиева"

15-ДО-002-00/26,09,2012"Ивро-кар" ООД

15-ДО-222-00/05,06,2012"Компакт" ЕООД

15-ДО-005-08/28,05,2012"Марекс" ООД

15-ДО-028-07/21,01,2012"Марекс" ООД

15-ДО-028-08/10,02,2012МБАЛ "д-р Добри Беров"

15-ДО-219-00/25,04,2012МБАЛ "Попово" ЕООД

15-ДО-221-00/10,05,2012"Мета макс" ООД

15-ДО-153-02/14,02,2012"Метарекс" ООД

15-ДО-183-04/01,03,2012"Метатех" ООД

15-ДО-141-04/22,02,2012"Моби Трейд"

15-ДО-184-01/31,01,2012"Морела" ООД

15-ДО-028-09/15,02,2012"Плиска ойл" ЕООД

15-ДО-001-00/31,08,2012"Север Харт Груп" ЕООД

15-ДО-148-04/28,05,2012"Струмица" ЕООД

15-ДО-145-03/27,02,2012СХБАЛ "Папуров" ООД

15-ДО-220-00/26,04,2012"Феба - 1" ООД

15-ДО-134-02/26,01,2012"Феба - 1" ООД

15-ДО-134-03/09,02,2012"Феникс Пластик" ЕООД

15-ДО-026-01/08,06,2012


Издадените регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за дейности по чл35, ал 2, т. 2 и 3 от ЗУО
фирма

Документ по чл. 78"Алтрак-транспорт" ООД

15-РД-238-00/02,07,2012"Б.Борисов" ЕООД

15-РД-233-00/17,02,2012БМП "Близнаци-Метал пластик" ООД

15-РД-007-00/26,09,2012"ВИАС" ЕООД

15-РД-008-00/28,09,2012"Евро метал" ООД

15-РД-005-00/12,09,2012"Екокомерс" ЕООД

15-РД-234-00/23,04,2012"Екокомерс" ЕООД

15-РД-251-00/30,10,2012"Екомакс" ООД

15-РД-256-00/27,12,2012"Екопрограма 2006" ООД

15-РД-004-00/11,09,2012ЕТ Кадиров-Ю.Алиева

15-РД-003-00/11,09,2012"Индустриални батерии" ЕООД

15-РД-236-00/11,05,2012"Компакт" ЕООД

15-РД-252-00/20,11,2012"Компакт" ЕООД

15-РД-254-00/04,12,2012"Котларов" ЕООД

15-РД-002-00/22,08,2012"Мебел стил" ООД

15-РД-006-00/26,09,2012"Метатех" ООД

15-РД-255-00/13,12,2012"Моби Трейд" ЕООД

15-РД-253-00/28,11,2012Община Смядово

15-РД-257-00/27,12,2012"Плиска ойл"

15-РД-001-00/17,08,2012"Рони Транс"

15-РД-249-00/16,10,2012"Роса" АД

15-РД-250-00/19,10,2012"Сашо и синове Харт груп"

15-РД-239-00/12,07,2012"Север Харт груп"

15-РД-009-00/12,10,2012"Стройекспрес-НН" ООД

15-РД-237-00/30,05,2012"Хершер" ЕООД

15-РД-235-02/26,04,2012


5. Болнични отпадъци:
Във връзка с контрола по управлението на отпадъците образувани в лечебни и здравни заведения бяха извършени 31 проверки по Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Указание №1 за разделно събиране и съхраняване на отпадъци от лечебни заведения, която с приемането на новия ЗУО се очаква да се транспонира в Наредба по чл. 43 ал. 3 от ЗУО. Извършиха се и проверки по условията на разрешителни на 6 боя лечебни заведения извършващи дейност с отпадъци с код D15. Наблюдава се увеличаване на лечебните заведения извършващи дейност с код D15, което е предпоставка за по добро съхранение и третиране на отпадъците. През 2012 г. е пусната в експлоатация инсталация за микровълново обезвреждане на отпадъци от хуманната и ветеринарната медицина 120 т. / г. Остава обезвреждането на отпадъците от кодове 18 01 02, 18 01 06*, 18 01 07 и др., което се извършва в инсениратор в ПУДОС-МОСВ.


  1. Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с отпадъците на територията на РИОСВ

Увеличава се броя на фирмите извършващи дейности по оползотворяване на отпадъци. Фирмите предприемат действия по-намаляване на образуваните отпадъци.
ІІІ.2. ШУМ
1. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда

Във връзка с изискванията на Закон за защита от шума в околната среда (ДВ., бр. 74/2005 г; изм. ДВ бр. 98/2010 г.) министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ или упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху инсталациите и съоръженията от промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложения № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда. Същият закон регламентира компетенциите на държавните органи.  • Министъра на здравеопазването организира извършването на измерването, управлението и контрола на шума в околната среда, предизвикан от локални източници на шум.

  • Министъра на околната среда и водите организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума излъчван от промишлените инсталации и съоръжения.

  • Министъра на вътрешните работи, чрез определени от него служби осъществява контрол върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда.

  • Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите, по отношение на шума излъчван по време на строителството, организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми.

РИОСВ-Шумен осъществява контрол във връзка с прилагането на ЗЗШОС на 108 обекта на територията на област Шумен и област Търговище (в това число 31 обекта с издадени комплекси разрешителни)

През 2012 г. в изпълнение на утвърдения план са извършени проверки на 13 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната среда от промишлени източници. Извършено е измерване при 12 от същите (1 неработещ обект през 2012 г. поради което не е проведено измерване на показателите на шум). Не са констатирани нарушения по прилагането на ЗЗШОС. При проверките на обектите с извършено измерване на показателите на шум не са регистрирани превишения на граничните стойности съгласно Наредба № 6, поради което не са давани предписания. Не е установено и неизпълнение на Условие 12 от издадените КР.

В изпълнение на утвърдения график през 2012 г. са проверени промишлени източници собственост на следните фирми:

1. “Ваком МП”ООД, (“Сердика”) гр. Шумен, Млекопреработвателно предприятие гр. Шумен;

2. “Диавена”ООД, гр. Шумен, Предприятие за производство на рибни консерви гр. Шумен;

3. “Чернев”ЕООД, гр. Шумен, Цех за производство на месни продукти с. Хан Крум;

4. “Ив мес” ЕООД, гр. Шумен, Цех за производство на месни продукти с. Златна нива;

5. “Камаджиев милк”ООД, Млекопреработвателно предприятие с. Крива река

6. “Станев”ООД, гр. Каспичан, Предприятие за производство на дървена дограма гр. Каспичан;

7. “Корект 98”ООД, с. Хитрино, Предприятие за производство на дървена дограма с. Хитрино;

8. “Надежда”ООД, с. Климент, Млекопреработвателно предприятие с. Климент;

9. “Екселанс”ООД, с. Осмар, Млекопреработвателно предприятие с. Тодор Икономово;

10. “Мебел стил”ООД, гр. Търговище, Предприятие за производство на мебели;

11. “Мизия милк”ООД, гр. Търговище, Млекопреработвателно предприятие, гр. Търговище;

12. “Милк трейд БГ”ООД, гр. София, Млекопреработвателно предприятие с. Съединение, общ. Търговище;

13. “Леско мекс” ООД, с. Камбурово, общ. Омуртаг, Дървопреработвателно

предприятие с. Камбурово.
Измерванията са извършени от РЛ-Шумен към ИАОС-София в съответствие с Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД – 613/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

В изпълнение на условия от издадени комплексни разрешителни, оператори на инсталации попадащи в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда провеждат собствен мониторинг и предоставят информация на РИОСВ за излъчвания от тях шум в околната среда. Експерти от направлението са взели участие в проведени през годината 26 проверки във връзка с изпълнение на Условие 12 (Шум) от издадени Комплексни разрешителни. Не е установено и неизпълнение на Условие 12 от издадените КР.


През 2011 г. са извършени проверки на 12 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната среда от промишлени източници (10 обекта съгласно утвърдения график и два обекта във връзка с постъпили сигнали). Проведени са измервания в мястото на въздействие на нивото на шума излъчван от промишлени обекти “Интекс 99”ЕООД, гр. Раковски – шивашки цех с. Станянци, общ. Върбица и “Екселанс”ООД, с. Осмар - МПП с. Осмар във връзка с постъпили в РИОСВ Шумен сигнали. Не са констатирани нарушения по прилагането на ЗЗШОС. При проверките на обектите с извършено измерване на показателите на шум не са регистрирани превишения на граничните стойности съгласно Наредба № 6.
2. Кратка информация за разработените и одобрени общински планове за действие за ограничаване и намаляване на шума в околната среда на територията на РИОСВ (само за общините с население над 100 000 жители).
На територията на РИОСВ-Шумен няма Общини с население над 100 000 жители.

ІІІ.3. РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Програмата на Регионална Лаборатория – Шумен не включва радиологичен мониторинг на околната среда.


ІІІ.4. ХИМИКАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ


  1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на химикалите

През 2012 г., експертите в направлението провериха 157 обектa (оператори) със 187 проверки в област Шумен и област Търговище. За сравнение през 2011 г. извършените проверки по отношение на опасните химични вещества са 133 обектa (оператори) със 139 проверки.

Извършени проверки по заложените обекти в плана за 2012 година са 154, като планирани са 154. Извършения контрол по изпълнение на плана за отчетната 2012 година е 100%.

От общо 157 броя проверени обекти, 17 бр. са производители, попадащи в изискванията на REACH; 9 бр. вносители – потенциални регистранти, 2 са на дистрибутори и 129 бр. потребители по веригата. Не са извършвани проверки по сигнали по приложение на Регламента.

Експерти от направлението участваха в 66 комплексни проверки на основание Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ във връзка с чл.148 от Закона за опазване на околната среда/ за сравнение - 27 комплексни проверки през 2011 г.

Проверени са оператори с издадени Комплексни разрешителни по ЗООС, с участие на експерти от направлението - общо 31 броя проверки/ за сравнение 30 през 2011 г.

Основната цел на контролната дейност в направление „Опасни химични вещества и управление на риска ” е да се ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани като опасни по смисъла на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, които се съхраняват, произвеждат и употребяват на територията на РИОСВ-Шумен.

Важен аспект от изпълнение на ангажиментите към ЕС в областта на химикалите е прилагането на практика на: Регламент № 1907/2006 (REACH), Регламент 689/2008, Регламент 648/ 2004, Регламент 1272/2008 (СLP), Регламент 850/2004 (POPs) и други, транспонирани в ЗЗВВХВC и наредбите към него.

Работата на експертите в направлението обхваща дейностите по ограничаване и предотвратяване на аварии с опасни химични вещества, с цел опазване на околната среда и здравето на населението. Прилагането на превантивният подход се основава на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и наредбите към него.

Съгласно изпратено до РИОСВ Шумен Писмо от Окръжна прокуратура – гр.Шумен и Окръжна прокуратура – гр.Търговище и във връзка с плана за дейността на Върховната административна прокуратура на Република България бяха извършени 37 извънредни проверки, в това число 17 проверки /последващ контрол/ по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове при съхранението, транспортирането, преработката и продажбата на ПРЗ /препарати за растителна защита/ и ТХВ/токсични химични вещества/ на територията на РИОСВ Шумен.

Класифицирани, като “Севезо” предприятия са пет предприятия на територията, контролирана от РИОСВ – Шумен, същите притежават разрешителни по чл. 104 от ЗООС.

Извършени са 5 проверки по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях; 5 проверки на предприятия притежаващи разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда; на 5 предприятия притежаващи разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда. За сравнение през 2011 г.- 6 проверки на 5 предприятия.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница