Доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция за околна среда. Точките на свързаност на тази виртуална частна мрежа (ір vрn) към момента са 59страница1/5
Дата16.10.2018
Размер0.49 Mb.
#89839
ТипДоклад
  1   2   3   4   5РОП ID № 9034127/29.09.2014 г.

Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет:
“Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите”1. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции

Осигуряване на непрекъсната свързаност чрез виртуални частни мрежи (ІР VРN) на две Национални автоматизирани системи. Тези мрежи трябва да осигуряват комуникационна свързаност между обекти от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и между обекти от Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в реално време.

Двете автоматизирани системи са разположени в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионалните й лаборатории, Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и други.

Предназначението на Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух е непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха на територията на цялата страна, чрез който се осъществява контрол на основните му замърсители. Информацията за състоянието на атмосферния въздух постъпва от автоматични измервателни станции (АИС) в РИОСВ и ИАОС, където се обработва и анализира и служи за издаване на ежедневни и тримесечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух и Национален доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция за околна среда. Точките на свързаност на тази виртуална частна мрежа (ІР VРN) към момента са 59 (петдесет и девет) броя.

Предназначението на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон е непрекъснат мониторинг на радиационния гама-фон на територията на страната. Това е системата, която първа трябва да регистрира завишени стойности на радиационния гама-фон вследствие на ядрена авария, инцидент с ядрено оръжие или радиоактивен трансграничен преход на въздушни маси и да уведоми съответните държавни институции за това. Тя е единствената национална система, която в случай на завишаване на радиационния гама-фон може в реално време да предоставя онлайн информация за радиационния статус в страната. Системата разполага с 26 (двадесет и шест) локални мониторингови станции, разположени по цялата територия на Република България, които работят в непрекъснат режим и изпращат данни в ИАОС, от където се репликират към определени министерства и агенции в страната. Автоматизираната система е част от Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP), поради което ИАОС е задължена ежедневно да изпраща данни за радиационния статус в страната. Чрез IP VPN мрежата на тази система се осъществяват и комуникациите на Автоматизираната система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй”. Точките от тази система, които към момента са свързани във виртуална частна мрежа са 6 (шест) броя.

Допълнително, поради обновяването на системата за радиационен контрол се предвижда комуникацията с мониторинговите й станции да става чрез IP VPN мрежата на ИАОС с още 29 (двадесет и девет) броя (26 за мониторинговите станции, 1 – мобилна мониторингова станция и 1 – комуникационен център в АЕЦ „Козлодуй” и 1 – централна станция в ИАОС), както и увеличаване на скоростта на централната станция в ИАОС. Като изграждането на новите 29 (двадесет и девет) точки, посочени в т. 6.4 от настоящата документация се осъществява от Изпълнителя.Предназначението на изградената виртуална частна мрежа за обекти от системата на МОСВ е осигуряване на непрекъсната свързаност между обекти от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време, както и между обекти от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

Прогнозна стойност на поръчката34 850 лв. (тридесет и четири хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС, с включен ДДС е 41 820 лв. (четиридесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева). Финансирането на поръчката ще се осигури от бюджета на ИАОС.

2. Изисквания и доказателства за техническите възможности на участниците

2.1.Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:

2.1.1. Да притежава професионален опит и квалифициран екип в областта на комуникационните технологии.

2.1.2. Да е реализирал най-малко 3 (три) броя договори със сходен предмет за последните три години.

2.1.3. Да притежава лицензия (удостоверение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България.

2.1.4. Да притежава Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги по 3G/GPRS.

2.1.5. Да притежава и представи Сертификат за качество по ISO 9001:2000 или еквивалентно.

2.2. За доказване на тези обстоятелства участникът представя:

2.2.1. Списък на екип. Списъкът на екип се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 1 от настоящата документация - в оригинал.

2.2.2. Списък на основните договори по предмета на поръчката или сходен, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата. Списъкът следва да включва договорите, чието изпълнение е приключило в заложения период, описание на предмета на договора, начална и крайна дата на изпълнението, изпълнителите и получателите (възложителите), заедно с доказателство за извършената услуга, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Списъкът на основните договори се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 5 – в оригинал. Доказателствата за извършена услуга могат да се представят като копия заверени от участника.

2.2.3. Лицензия (удостоверение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България ( копие, заверено с печат и подпис на участника ).

2.2.4. Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги по 3G/GPRS ( копие, заверено с печат и подпис на участника ).

2.2.5. Сертификат за качество по ISO 9001:2000 или еквивалентно, валиден към датата на подаване на предложението ( копие, заверено с печат и подпис на участника ).
3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на поръчката: 1 /една/ година, считано от влизането в сила на договора за възлагане на обществената поръчка. Договорът влиза в сила, считано от 01.01.2015 г.

3.2. Срокът за изпълнение на поръчката за изграждане и конфигуриране на мрежата е не по-късно от 31.12.2014г.

Участник, който предложи срок за изпълнение на услугата по-дълъг от предвидения в техническите изисквания се отстранява.3.3. Място на изпълнение на поръчката – Република България.

3.4. Начин на приемане на изпълнението: всички действия по сключения договор се удостоверяват от страните с двустранно подписани протоколи. Окончателното приемане на изпълнението на услугата, предмет на договора се осъществява и приема чрез окончателен приемо-предавателен протокол.
Всеки определен изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора.
3.5. Начин и срок на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на поръчката на 12 /дванадесет/ равни месечни вноски, платими до всяко 10 (десето) число на месеца, следващ този на предоставянето на услугата. Плащането се извършва по банкова сметка на Изпълнителя. Цената включва всички необходими разходи за възнаграждения и други плащания на служителите, както и всички други разходи, необходими за изпълнение на услугата. Плащанията ще се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя след издаване от Изпълнителя на надлежно оформени фактури.
4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

4.1. Участникът трябва да разполага със собствена комуникационна мрежа, покриваща всички посочени от Възложителя населени места, която да бъде под негово административно и техническо управление. Да притежават и управляват собствена MPLS („Multiprotocol Label Switching”) мрежа за пренос на данни на територията на страната, която да разполага с алтернативни маршрути между всички свои опорни възли. Като доказателство е необходимо да се приложи детайлно описание на топологията на мрежата, като се предостави и описание на връзките, технологията на реализация, поддържани скорости и параметри;

4.2. Да разполага с PoP (точки на присъствие), като минимум в технологична близост до всички необходими за възложителя точки. Участникът трябва да разполага с Регионални технически центрове за административно и техническо обслужване на клиенти, в технологична близост до исканите от Възложителя точки без изброените в т. 6.2.1.;

4.3. Всички връзки от IP VPN мрежите използвани за нуждите на Възложителя трябва да бъдат собственост единствено на доставчика, като се изграждат и поддържат от него. По отношение изпълнението на поръчката възложителят трябва да си кореспондира единствено и само с доставчика, касаещи административни, технически и финансови контакти;

4.4. При изграждането на комуникационната среда да не се използва публичното Интернет пространство;
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДДРЪЖКАТА НА ЕДИННАТА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ.

За изпълнение на поръчката е необходимо участника, предоставящ услугата за осигуряване на Единната комуникационна свързаност, да разполага със следните възможности за:5.1. Техническа поддръжка по схемата 24x7x365 – „Help Desk”, работеща „Trouble Ticket” система за обслужване на клиентите и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Участникът трябва да разполага с обучен технически и административен персонал за контакти, при възникване на необходимост. Времето за реакция при заявяване на повреда не трябва да надвишава 1 час. Участникът трябва да гарантира и максимално време за отстраняване на технически проблеми в мрежата, до 8 часа.

5.2. Да притежава и управлява собствен национален Център за управление и контрол на мрежата, както и система за мониторинг (наблюдение на мрежата в реално време), базирани на хардуерни и софтуерни платформи.

5.3. За реализиране на поръчката, участникът трябва да използва в технологичните си възли в страната, апаратура и системен лицензиран софтуер само от водещи световни производители в тази област.
6. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕДИННАТА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ.

6.1. Технологията за предоставяне на услугата, предмет на настоящата поръчка трябва да отговаря на утвърдените стандарти за изграждане на комуникационна мрежа за пренос на данни – Виртуална частна мрежа (ІР VРN), като IP/MPLS или еквивалентно;

6.2. За реализиране на поръчката, участникът трябва да предложи изцяло наземна цифрова свързаност с гарантирана скорост, без използване на безжична („wireless”) технология, за всяка точка от секциите „Кабелни трасета“ в таблиците в т.6.4. При необходимост да се осигури възможност за:

  • увеличаване на скоростите на физическите линии в кратък технологичен срок;

  • добавяне на нови точки посочени от възложителя към IP VPN мрежата.

6.2.1. Участникът трябва да предложи безжична 3G / GPRS комуникация единствено за точките от мрежите на двете автоматизирани системи, които са в секции „Точки по 3G/GPRS“ в таблиците в т.6.4. След достигане на месечения трафик при висока скорост, скоростта за тези точки се ограничава на не по-малко от 128 Kbps.  

6.3. Технологията използвана при изграждането на връзките трябва да бъде базирана на цифрова широколентова („Broadband”) свързаност. Предоставените от участника кабелни трасета следва да бъдат симетрични със 100% гарантиране на скоростта. За комуникационен протокол на Layer2 за всички точки трябва да се използва Ethernet с ел. интерфейс до всяка крайна точка съответно Ethernet 10 Base T с порт за конектор RJ-45 или еквивалентно.

6.4. За изпълнение на настоящата поръчка, в таблиците по-долу са посочени точките от виртуалните частни мрежи (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите, както следва:
Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

Местоположение

Адрес на обекта / GPS координати (д. ш.)

Скорост (Mbps) или минимален месечен трафик по 3G скорост (MB)
Кабелни трасета

Адрес

Скорост (Mbps)

1

ИАОС

София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, стая 518

7 Мbps

2

Регионална лаборатория Варна

Варна - 9010, ул. “Ян Палах” № 4, стая 101, нова сграда

1 Мbps

3

Регионална лаборатория Враца

Враца - 3000, ул. “Екзарх Йосиф” № 81, стая 103

1 Мbps
Точки по 3G/GPRS

Географска дължина

Географска ширина

Минимален

месечен трафик по 3G

4

Сервизна

Преносим компютър

15 GB и MiFi устройство

5

Видин

22.852935°

43.994059°

500 MB

6

Вълчедръм

23.444602°

43.693586°

500 MB

7

Хайредин

23.672955°

43.608987°

500 MB

8

Монтана

23.215920°

43.389135°

500 MB

9

Селановци(Оряхово)

24.001599°

43.673766°

500 MB

10

Кнежа

24.083862°

43.495509°

500 MB

11

Враца

23.529255°

43.231220°

500 MB

12

Велико Търново

25.632273°

43.091127°

500 MB

13

Връх Петрохан

23.114080°

43.135543°

500 MB

14

Плевен

24.588953°

43.381528°

500 MB

15

Силистра

27.260585°

44.075441°

500 MB

16

Русе

25.950660°

43.851912°

500 MB

17

Тервел

27.408262°

43.747489°

500 MB

18

Самуил

26.741000°

43.513951°

500 MB

19

Калиакра

28.465812°

43.363299°

500 MB

20

Нос Емине

27.899724°

42.701538°

500 MB

21

Ореш

25.245081°

43.579080°

500 MB

22

Ахтопол

27.951025°

42.084378°

500 MB

23

Варна

27.954852°

43.232997°

500 MB

24

Елхово

26.583022°

42.176960°

500 MB

25

Връх Рожен

24.738156°

41.693982°

500 MB

26

Пловдив

24.718325°

42.138917°

500 MB

27

Връх Виден

22.838288°

42.347189°

500 MB

28

Връх Ореляк

23.612961°

41.570557°

500 MB

29

Ботев Връх

24.917208°

42.717018°

500 MB

30

София

23.382815°

42.654776°

500 MB

31

Мобилна станция

-

-

500 MB

32

Централна станция

23,268151°

42,670000°

3 GB

33

АЕЦ- Козлодуй

23.768062°

43.747854°

500 MB

34

Оряхово-Пристанище

23.962600°

43.740960°

500 MB

35

Козлодуй -Пристанище

23.678411°

43.798824°

500 MB

Каталог: obyavi -> porachki-doc-2014
obyavi -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
porachki-doc-2014 -> Доставка на рибарски принадлежности”
porachki-doc-2014 -> Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от зоп (публична покана) с предмет


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница