Доклад за вида. Фигура Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в зз „ВидболДата05.10.2016
Размер130.84 Kb.
#11118
ТипДокладНАТУРА

България


Обособена позиция 4: Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи

01. Европейски вълк Canis lupus

Разпространение и оценка на ПС в ЗЗ BG0000498 „Видбол“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПС НА ЦЕЛЕВИ ВИД

1352. европейски вълк (canis lupus)

В ЗЗ BG0000498 „видбол“
СЪДЪРЖАНИЕ:


1.ПРЕДВАРИТЕЛНА КАРТА (ДЕДУКТИВЕН МОДЕЛ) 2

2.КРАЙНИ КАРТИ/ПРОДУКТИ НА 1352. европейски вълк (canis lupus) в зона BG0000498 „видбол“ 2

3.ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА 7

4.АКТУАЛИЗИРАН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР 15

5.СПИСЪК С Приложения 15 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА КАРТА (ДЕДУКТИВЕН МОДЕЛ)

Предварителната карта на пригодните за европейски вълк (C. lupus) местообитания в ЗЗ „Видбол“ е подготвена на база предварителен дедуктивен модел на пригодните местообитания на национално ниво. Стъпките по изготвянето на картата са описани в общия доклад за вида.Фигура 1. Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в ЗЗ „Видбол“.


 1. КРАЙНИ КАРТИ/ПРОДУКТИ НА 1352. европейски вълк (canis lupus) в зона BG0000498 „видбол“

Крайните карти/продукти за европейски вълк (C. lupus) в ЗЗ „Видбол“ са изготвени на база съотвeтните модели на национално ниво. Стъпките по изготвянето на картите са описани в общия доклад за вида.  1. Присъствие на целевия вид

При полевата работа не са установени регистрации на европейски вълк в ЗЗ „Видбол“ и поради тази причина карта с регистрации не се прилага.
  1. Потенциално местообитание
Фигура 2. Карта на потенциалните местообитания на европейски вълк в ЗЗ „Видбол“.


  1. Ефективно заето (общо) местообитание
Фигура 3. Карта на ефективно заетите местообитания в ЗЗ „Видбол“, направена на основата на регистрациите на европейски вълк.

  1. Местообитания, подходящи за сърцевинна зона

Не са установени местообитания, подходящи за сърцевинна зона за европейски вълк, в ЗЗ „Видбол“ и поради тази причина карта не се прилага.
  1. Модел на хранителния потенциал
Фигура 4а. Карта на основния хранителен потенциал на европейски вълк в ЗЗ „Видбол“ –копитни.

Фигура 4б. Карта на хранителния потенциал на европейски вълк в ЗЗ „Видбол“ – див заек.


  1. Биокоридори
Фигура 5. Карта на биокоридорите между ядрата на потенциалните местообитания за европейски вълк в ЗЗ „Видбол“.

  1. Бариери
Фигура 6. Карта на бариерите за европейски вълк в ЗЗ „Видбол“.


  1. Територии с влошено качество

Не са регистрирани територии с влошено качество за европейски вълк в ЗЗ „Видбол“ и поради тази причина карта не се прилага.
 1. ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА
  1. Критерий 1. Популация в границите на зоната
   1. Параметър 1.1. Брой и тенденция за развитие на популацията

Видът на практика не обитава зоната постоянно. Качествата на местообитанията го определят като стъпково местообитание или коридор. Предлага укритие и хранителна база за временен престой. Анкетните данни и теренната работа не установиха данни за вида в последните години. Липсват достатъчно данни за използването на зоната от целевия вид.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително.

   1. Параметър 1.2. Среден размер на глутниците през зимата

Района не е подходящ за постоянно обитаване от семейни групи. Липсват данни за размера на глутниците при преминаване. Поради характера на коридор параметъра не е приложим.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително.

   1. Параметър 1.3. Социална структура

Индивидите преминаващи през ЗЗ са предимно млади и отделни индивиди в дисперсия. Поради характера на стъпково местообитание приемаме това за нормална социална структура. Зоната не е подходяща за постоянно обитание на семейни групи.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно за коридор.

   1. Параметър 1.4. Успешно размножаване / Възрастова структура

В района няма регистрирано размножаване. Възрастовата структура на преминаващите тук индивиди е предимно – млади мигриращи. Параметърът не е приложим към зоната поради стъпковия характер на местообитанието.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително поради недостатъчна информация.

   1. Параметър 1.5. Смъртност

Няма регистрирани случаи на смъртност на вълци в района.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.


  1. Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната
   1. Параметър 2.1. Обща площ на подходящите нефрагментирани местообитания

Подходящите местообитания са 0,28 км2 или 2 % от зоната. Площите са малко за обитаване и са подходящи само за кратко преминаване.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително за коридор.

   1. Параметър 2.2. Общи (заселени от вида) местообитания

Няма постоянни ефективно заети местообитания, липсват данни за заетите местообитания при преминаване през зоната. Зоната е подходяща за коридор.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително за коридор.

   1. Параметър 2.3. Местообитания, подходящи за сърцевинна зона

Липсват сърцевинни зони. Поради характера на зоната като стъпково местообитание, не се налага да има сърцевинни зони, но се налага да има достатъчно места за укритие – крайречни гори.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително.


  1. Критерий 3. Структури и функции
   1. Параметър 3.1. Хранителна база

Хранителната база за вълци е бедна. Местообитанията за копитни бозайници, като основна хранителна база за целевия вид са крайно недостатъчни, висока плътност почти липсва (1,57 %), а средния потенциал е 15 % от зоната. Заекът като допълнителна хранителна база също е в много незадоволително състояние – 21 % за средния потенциал от площта на зоната, а висок потенциал липсва.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително за коридор.

   1. Параметър 3.2. Фрагментация на местообитанията

Зоната не е фрагментирана.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 3.3. Свързаност на местообитанията

ЗЗ „Видбол“ предлага малко местообитания, подходящи за вълци, но те са свързани чрез крайречните гори. В източна посока зоната е частично изолирана от съседни площи от пътна мрежа и населени места, но бариерите са проходими при определени условия. На юг зоната е свързана с ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително за коридор.


  1. Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)
   1. Параметър 4.1. Директно преследване от човека

Директно преследване от човека не е установено.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 4.2. Човешки дейности в горите и съседните територии

В самата зона няма сериозни човешки дейности. Извън зоната има земеделски площи.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 4.3. Прогонване от МПС

Трафикът по републиканската пътна мрежа е слаб и по черните пътища се придвижват МПС и селскостопанска техника.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.


  1. Таблица с параметри за оценка на природозащитното състояние (ПС) на ниво защитена зона на вълк Canis lupus L. (Цингарска, 2009 с изменения)

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Критерий 1. Популация в границите на зоната

Параметър 1.1. Брой и тенденция за развитие на популацията

Брой семейни двойки
Липсват постоянно обитаващи вълци. Зоната е с характер на стъпково местообитание за вълка
Параметър 1.2. – Среден размер на глутниците през зимата

Среден брой индивиди в глутница за зоната (средната стойност от всички глутници)
Зоната не предполага постоянни глутници. Липсват данни за зимни семейни групи.
Параметър 1.3. –

Социална структураНаличие/ отсъствие на семейна двойка

Съотношение мъжки/женски: 1:1. Наличие на разнополови, неродствени индивиди за формиране на двойкиПоради стъпковия характер на зоната, нормалната социална структура са мигриращи единични млади индивиди.Параметър 1.4. –

Успешно размножаване/Възрастова структураНаличие на едногодишни индивиди (годинаци)при (размножаващата се двойка
Няма данни за двойки с поколение или за регистрирано размножаване в зоната.
Параметър 1.5. Смъртност

% на смъртност – брой случаи на смърт спрямо броя на популацията

Няма регистрация на смъртност в зоната.Цялостна оценка по Критерий 1
Неблагоприятно незадоволително
Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 2.1. Обща площ на подходящите нефрагментирани местообитания

кв.км
Не е подходяща за постоянно обитаване и размножаване, но предлага места за укритие за кратко на индивиди в дисперсия.
Параметър 2.2. Общи (заселени от вида) местообитания

минимум 70 % от площта на потенциалните нефрагментирани местообитания
Няма постоянно заселени площи. Видът преминава през зоната.
Параметър 2.3. Местообитания подходящи за сърцевинни зони

% на всеки 100 км2 подходящи местообитания, минимум 20% от площта им да отговарят на изискванията за местообитания подходящи за сърцевинни зони
Няма подходящи за сърецвинни местообитания, но зоната не предполага постоянно обитаване.
Цялостна оценка по Критерий 2
Неблагоприятно -незадоволително
Критерий 3. Структури и функции

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволи-телно състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 3.1. Хранителна база

% покритие на площите в зоната с хранителен потенциал
Незадоволителни параметри на основната хранителна база. Ниски стойности на заека, което предполага временно изхранване на преминаващи индивиди.
Параметър 3.2. Фрагментация на местообитанията

Наличие/отсъствие на изкуствени бариери за миграция на индивиди на вида в рамките на местообитанието

Зоната не е фрагментирана.Параметър 3.3. Свързаност на местообитанията

Наличие на биокоридори между фрагментирани местообитаниятаЧастично изолирана в източна посока- няма подходящи залесени и покрити с храсти коридори.
Цялостна оценка по Критерий
Неблагоприятно-незадоволително
Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 4.1. Директно преследване от човека

Брой убити индивиди

Не е регистрирано.Параметър 4.2.

Човешките дейности в горите и съседните територии% засегнати площи в резултат от човешките дейности.

Няма интензивни човешки дейности.Параметър 4.3. Прогонване от МПС

Движение на МПС за придвижване извън пътищата на Републиканската пътна мрежа (горски пътища) в местообитания на вида

Слаб интензитет на трафика по републиканската мрежа, задоволителен по черните пътища, които са лесно достъпни.Цялостна оценка по Критерий 4

БлагоприятноОбща оценка по трите критерия на БПС на типа природно местообитание за зоната:
Неблагоприятно-незадоволителноЗаключение: ЗЗ „Видбол“ е подходяща само за стъпково местообитание при преминаване на индивиди от и към съседните зони. Не е подходяща за постоянно обитание, укритие и отглеждане на поколение. Зоната е отдалечена от големите популации на вълци в страната, местообитанията в близост не са идеални за вълци, преминаването на индивиди от там би било с много случаен характер и силно затруднено от околните открити и обработваеми площи.
 1. АКТУАЛИЗИРАН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯРАктуализираният стандартен формуляр е изведен в Приложение 3.


 1. СПИСЪК С Приложения  1. Предварителен дедуктивен модел (.pdf формат)
  1. Крайни карти/продукти на 1352. Европейски вълк в зона BG0000498 „Видбол“ (.pdf формат)
  1. Актуализиран стандартен формуляр за целеви вид 1352. Европейски вълк в ЗЗ BG0000498 „Видбол“Стр. от


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на

Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница