Доклад за вида. Фигура Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в зз „Река БлягорницаДата08.05.2018
Размер143.91 Kb.
#69067
ТипДокладНАТУРА

България


Обособена позиция 4: Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи

01. Европейски вълк Canis lupus

Разпространение и оценка на ПС в ЗЗ BG0000612 „Река Блягорница“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПС НА ЦЕЛЕВИ ВИД

1352. европейски вълк (canis lupus)

В ЗЗ BG0000612 „река блягорница“
СЪДЪРЖАНИЕ:


1.ПРЕДВАРИТЕЛНА КАРТА (ДЕДУКТИВЕН МОДЕЛ) 2

2.КРАЙНИ КАРТИ/ПРОДУКТИ НА 1352. европейски вълк (canis lupus) в зона BG0000612 „река блягорница“ 2

3.ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА 7

4.АКТУАЛИЗИРАН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР 16

5.СПИСЪК С Приложения 16 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА КАРТА (ДЕДУКТИВЕН МОДЕЛ)

Предварителната карта на пригодните за европейски вълк (C. lupus) местообитания в ЗЗ „Река Блягорница“ е подготвена на база предварителен дедуктивен модел на пригодните местообитания на национално ниво. Стъпките по изготвянето на картата са описани в общия доклад за вида.Фигура 1. Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в ЗЗ „Река Блягорница“.


 1. КРАЙНИ КАРТИ/ПРОДУКТИ НА 1352. европейски вълк (canis lupus) в зона BG0000612 „река блягорница“

Крайните карти/продукти за европейски вълк (C. lupus) в ЗЗ „Река Блягорница“ са изготвени на база съотвeтните модели на национално ниво. Стъпките по изготвянето на картите са описани в общия доклад за вида.  1. Присъствие на целевия вид
Фигура 1. Карта на регистрациите на европейски вълк в ЗЗ „Река Блягорница“.


  1. Потенциално местообитание
Фигура 3. Карта на потенциалните местообитания на европейски вълк в ЗЗ „Река Блягорница“.

  1. Ефективно заето (общо) местообитание
Фигура 4. Карта на ефективно заетите местообитания в ЗЗ „Река Блягорница“, направена на основата на регистрациите на европейски вълк.


  1. Местообитания, подходящи за сърцевинна зона
Фигура 5. Карта на местообитанията, подходящи за сърцевинна зона за европейски вълк, в ЗЗ „Река Блягорница“.

  1. Модел на хранителния потенциал
Фигура 6а. Карта на основния хранителен потенциал на европейски вълк в ЗЗ „Река Блягорница“ - копитни.

Фигура 6б. Карта на допълнителния хранителен потенциал на европейски вълк в ЗЗ „Река Блягорница“ – див заек.

  1. Биокоридори
Фигура 7. Карта на биокоридорите между ядрата на потенциалните местообитания за европейски вълк в ЗЗ „Река Блягорница“.


  1. Бариери
Фигура 8. Карта на бариерите за европейски вълк в ЗЗ „Река Блягорница“

  1. Територии с влошено качество

В ЗЗ „Река Блягорница“ не бяха установени територии с влошено качество за европейския вълк и поради тази причина карта не се прилага.
 1. ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА
  1. Критерий 1. Популация в границите на зоната
   1. Параметър 1.1. Брой и тенденция за развитие на популацията

Проучването на зоната е направено по анкетен и трансектен метод. Видът не е регистриран както на терен така и по анкетен път. Отговорите на всички анкетирани хора от района на зоната са, че видът не се среща в околността.

Според анкетата с общини и ДГС, проведена в рамките на проекта има данни, че са наблюдавани индивиди в землището на гр. Шивачево, който е непосредствено до зоната. Известно е, че видът присъства трайно и се размножава в съседната на север ЗЗ „Твърдишка планина“. На юг от зоната също има пригодни за вида местообитания. Предвид горните данни, може да се заключи, че зоната е значима като стъпково местообитание, което видът използва при дълги придвижвания. Следователно зоната се обитава то вида спорадично от преминаващи индивиди.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.   1. Параметър 1.2. Среден размер на глутниците през зимата

При теренните проучвания не беше установено наличие на семейни групи в района. Не се очаква видът да се заселва трайно в зоната

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 1.3. Социална структура

При теренните проучвания и по анкетен път, в границите на зоната не е установено присъствие на териториални вълци – семейна двойка. Възможно е преминаване на единични индивиди, в придвижването им между пригодни местообитания.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително поради недостатъчна информация.

   1. Параметър 1.4. Успешно размножаване / Възрастова структура

При теренните проучвания и по анкетен път, в границите на зоната не е установено успешно размножаване на вида в границите на зоната. Условията, които зоната предоставя, не са подходящи за размножаване на вида. Зоната е подходяща като стъпково местообитание при придвижване на индивиди между пригодни местообитания.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 1.5. Смъртност

В зоната няма регистрирани случаи на смъртност на вида, причинена от антропогенни фактори.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.


  1. Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната
   1. Параметър 2.1. Обща площ на подходящите нефрагментирани местообитания

Според модела за пригодност на местообитания само 0,15 км2 са оптимални за вида, което е 1 % от общата площ на зоната. При това ниско покритие на оптималните местообитания видът не може да се установява дори и временно в зоната. Може да я използва само за преминаване, при миграции.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.

   1. Параметър 2.2. Общи (заселени от вида) местообитания


Според картата на ефективно заетите местообитания, изработена на база на регистрациите на терен, в зоната няма заети от вида местообитания. Може да се приеме, че видът преминава през настоящата зона при придвижванията си към оптимални за него местообитания.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.   1. Параметър 2.3. Местообитания, подходящи за сърцевинна зона

Според модела за пригодните местообитания общата площ на сърцевинните зони е незначително ниска, т.е може да се твърди че тя липсва, но има сърцевинна зона непосредствено до югозападната граница на зоната.

Тъй като не се очаква видът да се размножава в зоната природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.


  1. Критерий 3. Структури и функции
   1. Параметър 3.1. Хранителна база

Според модела на основния хранителен потенциал – копитни 0,10 км2 или 0,66 % от площта на зоната е с висок потенциал и 1,58 км2 или 10,53 % е със среден. Допълнителният хранителен потенциал за вида, изразен в присъствието на дивия заек липсва в зоната, а средните му стойности са 9,50 км2 или 63,29 % от площта й. Зоната е значима като стъпково местообитание, без условия за задържане на вида и ловуване.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 3.2. Фрагментация на местообитанията

Според модела за бариери за вида, в по-голямата си част зоната преминава през широка бариера. На терен беше установено, че тази бариера не е непреодолима от вида, тъй като това не са силно урбанизирани райони и основно обработваеми земи, лозя и др. Територии с такова покритие не са непреодолими от вида. Още повече, че на север и на юг от зоната съществуват оптимални, пригодни местообитания за него.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.

   1. Параметър 3.3. Свързаност на местообитанията

Свързващите местообитания са с площ 0,22 км2 или 1,46 % от общата площ на зоната. Биокоридори има на север и на юг от зоната, които осигуряват нейната свързаност със съседните ЗЗ – „Твърдишка планина” на север и „Река Тунджа 1” на юг. Извън границите са зоната има сравнително добра свързаност със съседни пригодни местообитания.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.


  1. Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)
   1. Параметър 4.1. Директно преследване от човека

На терен не бяха събрани данни за директно преследване на вълка от страна на човека.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 4.2. Човешки дейности в горите и съседните територии

В зоната не бяха регистрирани интензивни човешки дейности, оказващи негативно въздействие върху вида.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 4.3. Прогонване от МПС

Движението на МПС в зоната не представлява опасност и сериозно безпокойство за вида.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.


  1. Таблица с параметри за оценка на природозащитното състояние (ПС) на ниво защитена зона на вълк Canis lupus L. (Цингарска, 2009 с изменения)

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Критерий 1. Популация в границите на зоната

Параметър 1.1. Брой и тенденция за развитие на популацията

Брой семейни двойки
Видът не е регистриран на терен. Зоната, тя е подходяща само като стъпково местообитания. Посещава се от единични индивиди при придвижването им.
Параметър 1.2. – Среден размер на глутниците през зимата

Среден брой индивиди в глутница за зоната (средната стойност от всички глутници)

Теренните проучвания не установиха наличие на вълци в района. Няма условия за трайно заселване на вида.Параметър 1.3. –

Социална структураНаличие/ отсъствие на семейна двойка

Съотношение мъжки/женски: 1:1. Наличие на разнополови, неродствени индивиди за формиране на двойки


Не е установено наличие на семейни групи в района. Недостатъчна информацията.
Параметър 1.4. –

Успешно размножаване/Възрастова структураНаличие на едногодишни индивиди (годинаци)при (размножаващата се двойка

В границите на зоната не е установено успешно размножаване Няма подходящи условия за размножаване. Зоната е пригодна като стъпково местообитание.Параметър 1.5. Смъртност

% на смъртност – брой случаи на смърт спрямо броя на популацията

Няма регистрирани случаи на смъртност по антропогенни причиниЦялостна оценка по Критерий 1
Неблагоприятно - незадоволително
Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 2.1. Обща площ на подходящите нефрагментирани местообитания

кв.км
Според модела за пригодност на местообитания оптимални са само 0,15 км2, което е 1 % от площта на зоната. Зоната е пригодна само за преминаване.
Параметър 2.2. Общи (заселени от вида) местообитания

минимум 70 % от площта на потенциалните нефрагментирани местообитания
Липсват ефективно заети местообитания. Зоната е пригодна само за преминаване на вида при миграции.
Параметър 2.3. Местообитания подходящи за сърцевинни зони

% на всеки 100 км2 подходящи местообитания, минимум 10 % от площта им да отговарят на изискванията за местообитания подходящи за сърцевинни зони

Общата площ на сърцевинните зони е незначително ниска. Непосредствено до югозападната граница на зоната съществува пригодна за сърцевинна зона територия, която е извън границите на ЗЗ. НЕ се очаква видът да се размножава в зоната.Цялостна оценка по Критерий 2
Неблагоприятно - незадоволително
Критерий 3. Структури и функции

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволи-телно състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 3.1. Хранителна база

% на покритие на площите в зоната с хранителен потенциал

Хранителният потенциал е много нисък. Зоната е значима за вида като стъпково местообитание. Използва се само за преминаване към пригодни местообитания.Параметър 3.2. Фрагментация на местообитанията

Наличие/отсъствие на изкуствени бариери за миграция на индивиди на вида в рамките на местообитанието
Според модела в по-голямата си част зоната преминава през широка бариера. На практика тази бариера не е непреодолима от вида.
Параметър 3.3. Свързаност на местообитанията

Наличие на биокоридори между фрагментирани местообитанията
Изразени биокоридори има в северната и южната част на зоната. Свързват я със съседни ЗЗ и други пригодни местообитания.
Цялостна оценка по Критерий 3
Неблагоприятно - незадоволително
Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 4.1. Директно преследване от човека

Брой убити индивиди

На терен не бяха събрани данни за директно преследване на вълка от страна на човекаПараметър 4.2.

Човешките дейности в горите и съседните територии% засегнати площи в резултат от човешките дейности

В зоната няма интензивни човешки дейности, оказващи негативно въздействие върху вида.Параметър 4.3. Прогонване от МПС

Движение на МПС за придвижване извън пътищата на Републиканската пътна мрежа (горски пътища) в местообитания на вида

Умерено движение на леки и лекотоварни МПС по пътната мрежаЦялостна оценка по Критерий 4

БлагоприятнОбща оценка по четирите критерия на БПС на типа природно местообитание за зоната:
Неблагоприятно – незадоволително.Заключение: ЗЗ „Река Блягорница“ е зона с много ниски показатели на покритие на оптимални местообитания, хранителен потенциал и незначително покритие на територии пригодни за сърцевинни зони. В зоната няма условия дори и за временно задържане на вида. Значима е като стъпково местообитание, което индивиди в миграция ползват при придвижванията си. Според модела покрай цялата зона е налице широка бариера, което би следвало да означава, че видът не може да преминава през тези райони. Работата на терен обаче установи, че това са основно обработваеми земи, лозя и т.н., които са напълно преодолими. Зоната е свързана посредством свързващи местообитания със съседната голяма по площ зона „Твърдишка планина“, както и с райони с пригодни местообитяния, но извън ЗЗ.
 1. АКТУАЛИЗИРАН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯРАктуализираният стандартен формуляр е изведен в Приложение 3.


 1. СПИСЪК С Приложения  1. Предварителен дедуктивен модел (.pdf формат)
  1. Крайни карти/продукти на 1352. Европейски вълк в зона BG0000612 „Река Блягорница“ (.pdf формат)
  1. Актуализиран стандартен формуляр за целеви вид 1352. Европейски вълк в ЗЗ BG0000612 „Река Блягорница“Стр. от


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на

Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница