Доклад за вида. Фигура Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в зз „КамчияДата05.10.2016
Размер145.77 Kb.
#11117
ТипДокладНАТУРА

България


Обособена позиция 4: Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи

01. Европейски вълк Canis lupus

Разпространение и оценка на ПС в ЗЗ BG0000116 „Камчия“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПС НА ЦЕЛЕВИ ВИД

1352. европейски вълк (canis lupus)

В ЗЗ BG0000116 „Камчия“
СЪДЪРЖАНИЕ:


1.ПРЕДВАРИТЕЛНА КАРТА (ДЕДУКТИВЕН МОДЕЛ) 2

2.КРАЙНИ КАРТИ/ПРОДУКТИ НА 1352. европейски вълк (canis lupus) в зона BG0000116 „камчия“ 2

3.ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА 8

4.АКТУАЛИЗИРАН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР 17

5.СПИСЪК С Приложения 17 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА КАРТА (ДЕДУКТИВЕН МОДЕЛ)

Предварителната карта на пригодните за европейски вълк (C. lupus) местообитания в ЗЗ „Камчия“ е подготвена на база предварителен дедуктивен модел на пригодните местообитания на национално ниво. Стъпките по изготвянето на картата са описани в общия доклад за вида.Фигура 1. Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в ЗЗ „Камчия“.


 1. КРАЙНИ КАРТИ/ПРОДУКТИ НА 1352. европейски вълк (canis lupus) в зона BG0000116 „камчия“

Крайните карти/продукти за европейски вълк (C. lupus) в ЗЗ „Камчия“ са изготвени на база съотвeтните модели на национално ниво. Стъпките по изготвянето на картите са описани в общия доклад за вида.  1. Присъствие на целевия вид
Фигура 1. Карта на регистрациите на европейски вълк в ЗЗ „Камчия“.


  1. Потенциално местообитание
Фигура 3. Карта на потенциалните местообитания на европейски вълк в ЗЗ „Камчия“.

  1. Ефективно заето (общо) местообитание
Фигура 4. Карта на ефективно заетите местообитания в ЗЗ „Камчия“, направена на основата на регистрациите на европейски вълк.


  1. Местообитания, подходящи за сърцевинна зона
Фигура 5. Карта на местообитанията, подходящи за сърцевинна зона за европейски вълк, в ЗЗ „Камчия“.

  1. Модел на хранителния потенциал
Фигура 6а. Карта на хранителния потенциал на европейски вълк в ЗЗ „Камчия“ - копитни.

Фигура 6б. Карта на хранителния потенциал на европейски вълк в ЗЗ „Камчия“ – див заек.

  1. Биокоридори
Фигура 7. Карта на биокоридорите между ядрата на потенциалните местообитания за европейски вълк в ЗЗ „Камчия“.


  1. Бариери
Фигура 8. Карта на бариерите за европейски вълк в ЗЗ „Камчия“.

  1. Територии с влошено качество

В ЗЗ „Камчия“ не бяха установени територии с влошено качество за европейския вълк и поради тази причина карта не се прилага.
 1. ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА
  1. Критерий 1. Популация в границите на зоната
   1. Параметър 1.1. Брой и тенденция за развитие на популацията

Зоната беше проучена по трансектен метод през летния период. На терен не е установено присъствие на вида. В съседната ЗЗ „Камчийска и Еменска планина”, която е на юг от настоящата, видът също не беше регистриран на терен. Там според анкетиран служител на ДГС има наблюдения на единични вълци в зоната през 4 – 5 години, но се предприемат действия за отстрела им. Според модела за пригодност на местообитанията в настоящата зона оптималните местообитания за вида са с много малко покритие – 1,55 % от площта на зоната. Заедно със суб-оптималните покритието е 10 %. Предвид местоположението и граничещо със ЗЗ „Камчийска и Еменска планина”, където потенциалните условия за вида са много добри, настоящата зона би могла да има роля на временно убежище за млади индивиди в разселване. В настоящият етап и в двете съседни зони не беше регистрирано присъствие на вида, както на терен така и по анкетен път. Заключението на екипа за състоянието на вида в тези зони е, че антропогенното влияние е основен фактор за това видът да не може да се засели трайно в пригодните местообитания в района.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – лошо.

   1. Параметър 1.2. Среден размер на глутниците през зимата

Видът не е установен на терен. Счита се, че в района на тази и съседните зони няма присъствие на семейни групи, както и не е регистрирано присъствие на вида, поради засилен антропогенен натиск.. Характерът на настоящата зона предлага възможности само за временно убежище за единични индивиди в разселване.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.

   1. Параметър 1.3. Социална структура

Не е установено присъствие на вида в зоната. Счита се, че няма присъствие на териториални вълци, както тук така и в съседните зони.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.

   1. Параметър 1.4. Успешно размножаване / Възрастова структура

Липсват данни за успешно размножаване в зоната. Условията в зоната не предполагат успешно размножаване на вида. Характерът на зоната предлага възможности за временно убежище за единични индивиди в разселване, но тъй като видът изобщо не беше регистриран както на терен така и по анкетни данни, природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.   1. Параметър 1.5. Смъртност

На терен не са регистрирани случаи на смъртност, причинена от антропогенни фактори, различни от отстрел.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.


  1. Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната
   1. Параметър 2.1. Обща площ на подходящите нефрагментирани местообитания

Според модела за пригодност на местообитанията в настоящата зона оптималните местообитания за вида са с много малко покритие – 2 км2 или 1,55 % от площта на зоната. Характерът на зоната предлага възможности само за временно убежище за единични индивиди в разселване.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.

   1. Параметър 2.2. Общи (заселени от вида) местообитания

Според модела на ефективно заетите местообитания, изработен на база на регистрациите на терен, в зоната няма заети от вида местообитания, тъй като не беше регистриран никъде в и около настоящата зона.

Тъй като зоната е пригодна за временно убежище, природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.

   1. Параметър 2.3. Местообитания, подходящи за сърцевинна зона

Според модела за пригодност на местообитанията в зоната няма местообитания, подходящи за сърцевинни зони. Обширно местообитание пригодно за сърцевинна зона има в съседната ЗЗ „Камчийска и Еменска планина“. Зона „Камчия“ е подходяща като местообитание, предлагащо възможност за временно убежище на индивиди в разселване.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно - незадоволително.


  1. Критерий 3. Структури и функции
   1. Параметър 3.1. Хранителна база

Високият основен хранителен потенциал – копитните, е с ниски стойности – 6,51 км2 или 5,04 % от площта на зоната. Средният основен, хранителен потенциал – копитни, заема 31,45 км2 или 24,34 % от общата площ на зоната. Високият допълнителен хранителен потенциал липсва в зоната, а средният допълнителен е 19,28 км2 или 14,92 %. Не се очаква видът да се задържа дълго в зоната. Зоната е пригодна само за временно убежище на индивиди в разселване.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.

   1. Параметър 3.2. Фрагментация на местообитанията

Няма фрагментиращи фактори – бариери за вида в и около зоната.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.

   1. Параметър 3.3. Свързаност на местообитанията

Според модела за пригодност на местообитанията суб-оптималните/свързващи местообитания в зоната са с площ 8,51 км2 или 6,6 % от общата площ на зоната. Извън границите й, както на юг, така и на север има свързващи местообитания, чрез които тя е свързана със съседни ЗЗ и други пригодни местообитания.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.


  1. Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)
   1. Параметър 4.1. Директно преследване от човека

На терен и по анкетен път не бяха събрани данни за директно преследване на вълка от страна на човека. Въпреки, че екипът счита, че основната причина видът да не присъства в района е именно антропогенния натиск, няма никакви сведения за това и поради тази причина се приема, че природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.   1. Параметър 4.2. Човешки дейности в горите и съседните територии

При работата на терен в зоната беше установено, че територията и се припокрива с тази на ловно стопанство. По време на посещението на екипа, маршрутите на някои трансекти се наложи да бъдат променени, поради провеждане на лов. Честото провеждане на подобни мероприятия в зоната има прогонващ ефект за целеви вид.

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително.

   1. Параметър 4.3. Прогонване от МПС

Не е установено интензивно движение на МПС движещи в пригодни местообитания в зоната.

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.


  1. Таблица с параметри за оценка на природозащитното състояние (ПС) на ниво защитена зона на вълк Canis lupus L. (Цингарска, 2009 с изменения)

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Критерий 1. Популация в границите на зоната

Параметър 1.1. Брой и тенденция за развитие на популацията

Брой семейни двойкиНе е установено присъствие на вида, както в тази така и в съседните зони, които предлагат потенциал (пригодни местообитания и хранителна база).

Параметър 1.2. – Среден размер на глутниците през зимата

Среден брой индивиди в глутница за зоната (средната стойност от всички глутници)
Счита се, че в района на тази и съседните зони няма присъствие на семейни групи. Характерът на зоната предлага възможности за временно присъствие на индивиди в разселване.
Параметър 1.3. –

Социална структураНаличие/ отсъствие на семейна двойка

Съотношение мъжки/женски: 1:1. Наличие на разнополови, неродствени индивиди за формиране на двойки


Няма данни за присъствие на семейна двойка в района. Зоната предлага възможности за временно присъствие на индивиди в разселване.
Параметър 1.4. –

Успешно размножаване/Възрастова структураНаличие на едногодишни индивиди (годинаци)при (размножаващата се двойка
Липсват данни за успешно размножаване. Условията в зоната не предполагат успешно размножаване на вида, а временно убежище за индивиди в разселване.
Параметър 1.5. Смъртност

% на смъртност – брой случаи на смърт спрямо броя на популацията

Няма регистрирани случаи на смъртност причинена от антропогенни фактори.Цялостна оценка по Критерий 1Неблагоприятно - лошо

Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 2.1. Обща площ на подходящите нефрагментирани местообитания

кв.км
Оптималните местообитания за вида са с много малко покритие – 2 км2 или 1,55 % от площта на зоната. Зоната предлага възможности само за временно убежище за единични индивиди в разселване.
Параметър 2.2. Общи (заселени от вида) местообитания

минимум 70 % от площта на потенциалните нефрагментирани местообитания
Според модела на ефективно заетите местообитания няма ефективно заети от вида, тъй като той не беше регистриран никъде в и около настоящата зона.
Параметър 2.3. Местообитания подходящи за сърцевинни зони

% на всеки 100 км2 подходящи местообитания, минимум 10 % от площта им да отговарят на изискванията за местообитания подходящи за сърцевинни зони
Не са установени местообитания, подходящи за сърцевинни зони. Зоната е пригодна само като временно местообитание за индивиди в разселване.
Цялостна оценка по Критерий 2
Неблагоприятно - незадоволително

Неблагоприятно - лошо

Критерий 3. Структури и функции

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволи-телно състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 3.1. Хранителна база

% на покритие на площите в зоната с хранителен потенциал
Висок, основен хранителен потенциал – копитни –5,04 % от площта на зоната, среден – 24,34 %. Допълнителен среден - див заек – 14,92 % покритие. Не се очаква видът да се задържа трайно в зоната.
Параметър 3.2. Фрагментация на местообитанията

Наличие/отсъствие на изкуствени бариери за миграция на индивиди на вида в рамките на местообитанието

В и около зоната липсват фрагментиращи фактори – бариери за видаПараметър 3.3. Свързаност на местообитанията

Наличие на биокоридори между фрагментирани местообитанията

Суб-оптималните/свързващи местообитания в зоната са 8,51 км2 или 6,6 % от площта на зоната. Извън границите й на юг и на север също има свързващи местообитанияЦялостна оценка по Критерий 3
Неблагоприятно - незадоволително
Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)

Параметри

Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/полигони на зоната

Благоприятно състояние в зоната

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната

Неблагоприятно – лошо състояние в зоната

Параметър 4.1. Директно преследване от човека

Брой убити индивиди

Няма данни за убити вълци.Параметър 4.2.

Човешките дейности в горите и съседните територии% засегнати площи в резултат от човешките дейности
Регистриран интензивен лов в Ловно стопанство, който е с прогонващо въздействие за вида.
Параметър 4.3. Прогонване от МПС

Движение на МПС за придвижване извън пътищата на Републиканската пътна мрежа (горски пътища) в местообитания на вида

Не е регистрирано интензивно движение на МПС в пригодни за вида местообитания.Цялостна оценка по Критерий 4
Неблагоприятно - незадоволително
Обща оценка по трите критерия на БПС на типа природно местообитание за зоната:Неблагоприятно - лошо

Заключение: ЗЗ „Камчия“ е сравнително малка по площ зона, която не предлага за вида условия за трайно присъствие и размножаване. Условията за това в съседната на тази зона ЗЗ „Камчийска и Еменска планина“ са много добри. При наличие на успешно размножаващи се семейни групи в съседната зона, настоящата предлага условия за временно убежище за млади индивиди в разселване. Заключението за тази и съседната и зона е, че имат потенциални условия, за присъствие на вида (пригодни местообитания и хранителна база). Причината вълкът да не обитава зоната, остава антропогенното влияние. Необходим е дългосрочен мониторинг на тенденциите на заселване на зоната от вида и съответно човешкото влияние.
 1. АКТУАЛИЗИРАН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯРАктуализираният стандартен формуляр е изведен в Приложение 3.


 1. СПИСЪК С Приложения  1. Предварителен дедуктивен модел (.pdf формат)
  1. Крайни карти/продукти на 1352. Европейски вълк в зона BG0000116 „Камчия“ (.pdf формат)
  1. Актуализиран стандартен формуляр за целеви вид 1352. Европейски вълк в ЗЗ BG0000116 „Камчия“Стр. от


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на

Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница