Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивечаДата25.07.2016
Размер81.07 Kb.
ТипДоклад

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по земеделието и горите
НЕЧЕТЕНИ ТЕКТСТОВЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА В ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 9.10.2008Г.
ДОКЛАД

за

второ гласуване

на

З А К О Н

за

изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

(Обн., ДВ, бр. 78 от 2000г., изм. бр.26 от 2001г., бр.77 и бр. 79 от 2002 г., доп. бр. 88 от 2005г., бр. 82 и бр. 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г.)


§ 34. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “билети” се добавя “и членските карти”

2. Създава се ал. 2:

“(2) Когато ловуването по линия на организирания ловен туризъм се извършва от лица, които нямат българско гражданство, в разрешителното за лов не се вписва номерът на членската карта”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.§ 35. Създава се чл. 64а:

„Чл. 64а. Забранява се препарирането, притежаването, излагането на публични места, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, продажбата, дарението или замяната на дивеч, дивечови продукти и ловни трофеи, без документи за произход.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.§ 37. В глава четвърта, раздел ІІ, се създава чл. 65а:

„Чл. 65а. (1) За управлението и развитието на ловното стопанство лицата по чл. 34 водят ловна статистика по ловностопански райони. Информацията се обобщава на ниво:

1. Национално ловно сдружение – за ловностопанските райони, предоставени за стопанисване на ловните сдружения;

2. държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, регионална дирекция по горите и Държавна агенция по горите – за останалите ловностопански райони.

(2) Условията и редът за водене на статистиката по ал. 1 се уреждат с правилника за прилагане на закона.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.§ 38. В чл. 67, ал. 2 след думите „по чл. 30 и 31” се поставя запетая, а думите „могат да” се заменят с „както и лицата по чл. 36, ал.1, с които е сключен договор за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.§ 39. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите “В държавните ловни стопанства” се заменят с “В ловностопанските райони на държавните ловни стопанства и на дивечовъдните участъци”

2. В ал. 2 след думите “горски стопанства” се добавя “и държавните ловни стопанства”, думите “над 5 000 хектара” се заменят с “от 5000 хектара до 10 000 хектара.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.§ 41. В чл. 71, ал. 2 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.§ 42. В чл. 73, ал. 5 се изменя така:

„(5) Лицата, извършващи дейности по обработка на ловни трофеи и дивечови продукти, се регистрират в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.§ 43. В чл. 76, ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Организираният ловен туризъм включва ползване на дивеч и дивечови продукти, както и обслужващите го дейности.

(2) Ежегодно председателят на Държавната агенция по горите утвърждава минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания ловен туризъм.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.§ 44. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:


  1. Досегашният текст става ал. 1

  2. Създава се ал. 2:

„(2) Ежегодно председателят на Държавната агенция по горите утвърждава минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм по ал. 1.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.§ 46. В чл. 82 след думата “дивеча” се поставя запетая и се добавя “както и размерът на обезщетението”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 45.

§ 50. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 1 се изменя така:

“Чл. 86 (1) Който убие или улови дивеч, без да притежава редовно заверена членска карта и билет за лов, или с билет за лов и редовно заверена членска карта, но без разрешително за лов, или извън определените в него дата, място на ловуване, брой и вид дивеч, се наказва с глоба:

1. за дребен дивеч – от 300 до 1000 лева, но не по-малко от трикратния размер на причинената щета;

2. за едър дивеч – от 2000 до 5000 лева, но не по-малко от трикратния размер на причинената щета.”


  1. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата “средства” се добавя “или методи”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 47.
§ 52. В чл. 90 след думата „укрива” се добавя „съхранява, обработва”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 48.
§ 53. Създава се чл. 90а:

„Чл. 90а. Който извършва дейност по обработка на ловни трофеи и дивечови продукти, без да е регистриран по установения в чл. 73, ал. 5 ред, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лева.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 49.§ 56. В Допълнителна разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 10 се отменя.

2. Създават т. 20 – т. 33:

“20. "Специалист по ловно стопанство" е физическо лице със завършено висше образование в Лесотехническия университет, или със средно-специално образование с най-малко четири годишен срок на обучение, което е издържало изпит по една от следните учебни дисциплини: "Ловно стопанство", "Биология на дивеча", "Екология на дивеча", "Болести по дивеча", "Дивечовъдство" или "Дивечознание".

21."Дивечови продукти" са месо, кожи и паднали рога от дивеч, както и яйца от птици - обект на лов.

22. "Капани за избирателен лов" са биотехнически съоръжения за улов на жив едър дивеч (с изключение на хищниците), предназначен за разселване, опресняване на кръвта и ветеринарномедицински контрол;

23. „Селективни касетъчни капани за лов на хищници” са биотехнически съоръжения за избирателен улов на хищници;

24. "Документ за произход" е:

а) разрешително за лов;

б) протокол от комисия за оценка на ловни трофеи;

в) документ за регистрация на ловния трофей, издаден от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство;

г) талон от разрешително за групов лов;

д) фактура за покупко-продажба.”

25. "Биотехническо съоръжение" е съоръжение за подхранване, наблюдение, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча.

26. „Таксация на дивеча” е основно ловностопанско мероприятие, свързано с преброяване и точно определяне на количествата дивеч в определен ловностопански район.

27. „Селекционен отстрел” е този, при който се отстраняват индивиди с лоши трофейни и екстериорни качества

28. „Санитарен отстрел” е този, при който се отстраняват болни, наранени и недъгави животни

29. „Разселване на дивеч” е транспортиране и пускане на свобода в подходящи биотопи на произведени във ферми или уловени от природата ловни видове

30. „Опресняване на кръвта” е ловностопанско мероприятие, предотвратяващо имбридинга /близкородсвено размножаване/

31. „Мрежести уреди” са съоръжения /капани/, използвани за улов на диви птици и бозайници

32. „Оградени площи” са крупни съоръжения за интензивно стопанисване на дивеча, чиито размер е съобразен с биологичните изисквания на вида дивеч (възпроизводствен двор, карантинен двор, аклиматизационен двор, ловен двор, волиер, отраслов двор)

33. „Нередовен билет за лов” е:

а) който не е издаден по реда на този закон;

б) не е официално заверен от органа, който го е издал, или е издаден от лице или орган, които не са компетентни;

в) не позволява установяване самоличността на притежателя му по снимката;

г) има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други;

д) има следи от подмяна на снимката, печатът е неясен или изображението на лицето на снимката, не съвпада с действителния му образ;

е) с изтекъл срок на валидност.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 54.

§ 58. В Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се създава т. 40:

„40. Кричим – гр. Стамболийски”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 57.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Комисията подкрепя текста на вносителя.
§ 59. (1) Считано от 1 януари 2009 г., ловностопанският район на стопанство „Кричим” – гр. Стамболийски, предоставено с акт на Министерския съвет на Националната служба за охрана при Президента на Република България, се преобразува в държавно ловно стопанство по чл. 8 и чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4 и 6 и се стопанисва от Националната служба за охрана при Президента на Република България без право на отдаване на други физически или юридически лица.

(2) Имуществото на държавното предприятие по ал. 1 се състои от имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от началника на Националната служба за охрана при Президента на Република България, и от имущество, придобито от него в резултат на дейността му.

(3) Държавното предприятие по ал. 1 не може да бъде приватизирано и срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.

(4) Дейностите на държавното предприятие по чл. 9, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3 се подпомагат от държавата чрез бюджета на Националната служба за охрана при Президента на Република България.Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 60.§ 62. Издадените нормативни актове по приложение на закона запазват действието си, до издаване на съответните нови актове, доколкото не противоречат на този закон.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62.
§ 63. Навсякъде в закона думите “разрешително за ловуване” се заменят с “разрешително за лов”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.
§ 64. Ловностопанските райони, съществуващи към датата на влизане в сила на този закон, които отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 6, запазват определените си граници.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.
§ 65. Ловците, които към датата на влизане в сила на този закон са членове на ловни сдружения, запазват членството си в съответното сдружение, дори когато общия брой на ловците в съответното сдружение превишава максималния брой на ловците, определен по реда на чл. 30, ал. 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65.
§ 66. Лицата, които до влизането в сила на този закон са издържали изпит за придобиване право на лов, но не членуват в ловно сдружение, могат да бъдат приети за членове в ловно сдружение, дори когато в него е попълнен максималния брой на ловците, определен по реда на чл. 30, ал. 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66.
§ 67. В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 43 от 2008 г. и бр. 54 от 2008 г.), в § 92, ал. 2 думите “представляващ осеметажна административна сграда, находяща се в гр. София, район "Възраждане", ул. Антим I № 17, подробно описана в акт за публична държавна собственост № 00440/18.11.1997 г. на областния управител на област София” се заличават.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Васил Калинов

Каталог: pub -> StenD
StenD -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
StenD -> Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
StenD -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседание
StenD -> Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството на
StenD -> Закона за генетично модифицирани организми


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница