Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение наДата25.07.2016
Размер199.76 Kb.
ТипДоклад


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

________________________________________________________________


И з в а д к а
ОТНОСНО:  доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 953-20-11, внесен на 15 май 2009 г.

Относно: текстове приети съгласно чл. 71, ал. 1 от ПОДНС на    пленарно заседание, проведено на 27.05.2009 г.
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 7:

„7. обективност и безпристрастност.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

§ 5. В Закона за държавната финансова инспекция (обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г. и бр. 98 от 2008 г.) в чл. 14, ал. 2, т. 4 след думата „съпруг” се добавя „лице, с което се намира във фактическо съжителство”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
§ 6. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ,
бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г. и бр. 43, 69, 71 и 110 от
2008 г.) в чл. 21, ал. 2, т. 3 след думата „съпруг” се добавя „лице, с което се намира във фактическо съжителство”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
§ 7. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 177:

а) в ал. 3, т. 1 след думата „съпруга” се добавя „лице, с което се намира във фактическо съжителство”;

б) в ал. 6, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „за което не получават възнаграждение”.

2. В чл. 186, ал. 1 в началото се добавя ”Генералният комисар на МВР” и се поставя запетая.

3. В чл. 187, ал. 1 след думата „неутралитет” се поставя запетая и се добавя „декларация за обстоятелствата по чл. 177, ал. 1, 3 и 5”.

4. В чл. 245, ал. 1:

а) в т. 7, буква „д” думите „ал. 2” се заменят с „ал. 1”;

б) създава се т. 14:

„14. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

5. В чл. 247, ал. 1 думите „5 и 7” се заменят с „5, 7 и 13”.

6. В чл. 252, ал. 7 накрая се добавя „и 14”.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
§ 8. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г. и бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25 и 35 от 2009 г.,) се правят следните допълнения:

1. В чл. 36, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако в закон е предвидено друго”.

2. В чл. 37, ал. 4 след думата „присъда” се добавя „при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”.

3. В чл. 39, ал. 1, т. 5 след думата „които” се добавя „са съпрузи или се намират във фактическо съжителство или”.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
§ 9. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г. и бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.) в чл. 5, ал. 2 съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „на дирекция” се добавя „и ръководител на инспекторат”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
§ 11. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г. и бр. 17 и 30 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13 т. 4 се изменя така:

„4. не заема длъжност или не извършва дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията.”

2. В чл. 14:

а) създава се нова т. 4:

„4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;”

б) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
§ 13. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г. и бр. 98 от 2007 г.) в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Изпълнителният директор не може да:

1. заема друга държавна длъжност;

2. упражнява търговска дейност или да е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик;

3. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;


4. упражнява свободна професия с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права.”


2. Създава се ал. 5:

„(5) Изпълнителният директор може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
§ 14. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г. и бр. 24 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 11, ал. 4 се създават т. 4 и 5:

„4. което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение на дружества, в които Българската народна банка има участия;

5. което е съпруг или съпруга или се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния съвет.”

2. В чл. 12 се създава ал. 9:

„(9) Управителят, подуправителите и другите членове на управителния съвет подават пред органа, който ги избира или назначава, декларациите по чл. 12, т. 1, 2 и 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларацията по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси се подава пред управителния съвет по реда на чл. 17, ал. 4.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
§ 15. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ,
бр. 49 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31 и 39 от 2005 г., бр. 59, 61, 64 и 86 от 2006 г. и бр. 67 и 98 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10, ал. 1, т. 3 след думите „съпрузи или” се добавя „се намират във фактическо съжителство, или са”.

2. В чл. 11, ал. 1 се създава т. 7:

„7. по отношение на него има влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

3. В чл. 13:

а) в ал. 1 думите „разкрие писмено пред управителния съвет всеки търговски, финансов или друг делови интерес” се заменят с „декларира писмено пред управителния съвет по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интерес всеки частен интерес”;

б) алинея 3 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
§ 16. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 4, ал. 2, т. 5 след думите „съпрузи или” се добавя „не се намират във фактическо съжителство или не са”.

2. В чл. 6, ал. 2 се създава т. 6:

„6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
§ 17. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г. и бр. 57 от 2007 г.) в чл. 8 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 3:

„3. да бъдат лица, които са съпрузи или се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или по сватовство – до втора степен включително, с друг член на комисията.”

2. В ал. 4, т. 2 се създава буква „д”:

„д) е налице влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
§ 18. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г. и бр. 69 и 108 от 2008 г.) в чл. 44, ал. 1 се създава т. 5:

„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
§ 19. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 18, ал. 1, т. 4 след думите „съпрузи или” се добавя „лицата, с които се намират във фактическо съжителство, или техните”.

2. В чл. 19, ал. 2 се създава т. 7:

„7. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

3. В чл. 21, ал. 1 т. 5 и 6 се изменят така:

„5. са съпруг или съпруга или се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или по сватовство – до втора степен включително, с някое от лицата по т. 4;

6. са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
§ 20. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ,
бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) в чл. 9, ал. 3 се създава т. 4:

„4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
§ 21. В Закона за националната стандартизация (ДВ, бр. 88 от
2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 15, ал. 4, т. 2 след думата „съпрузи” се добавя „или не са във фактическо съжителство”.

2. В чл. 16, ал. 2 се създава т. 5:

„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
§ 22. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 34 и 105 от 2005 г., бр. 24, 27, 33 и 37 от 2006 г., бр. 64 и 109 от 2007 г. и бр. 67 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10, ал. 4 се създава изречение второ:

”Те са лица, заемащи публични длъжности по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. В чл. 11, ал. 3 след думите „съпрузи или” се добавя „се намират във фактическо съжителство, или са”.

3. В чл. 12:

а) в ал. 1:

аа) създава се нова т. 5:

„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;”

бб) досегашната т. 5 става т. 6;

б) в ал. 3 цифрата „4” се заменя с „5”.

4. В чл. 32, ал. 1 след думата „съпрузи” се поставя запетая и се добавя „или се намират във фактическо съжителство”, а думите „личен интерес” се заменят с „частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
§ 23. В Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г. и бр. 22 и 35 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8, ал. 4 се създава т. 6:

„6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. В чл. 50, ал. 3, т. 1 след думата „съпруга” се добавя „лице, с което се намира във фактическо съжителство” и се поставя запетая.

3. В чл. 110, ал. 1 се създава т. 11:

„11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

4. В чл. 117, ал. 6 думите „при налагане на дисциплинарно наказание „уволнение” се заменят с „по чл. 110, ал. 1, т. 8 и 11”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
§ 24. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14, ал. 2 се създава т. 4:

„4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. В чл. 15, ал. 2 се създава т. 4:

„4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

3. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 4:

„4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

4. В чл. 21, ал. 2 се създава т. 4:

„4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

5. В чл. 25, ал. 2 думите „членовете на семейството му” се заменят със „свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”.

6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 3 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
§ 25. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г. и бр. 23 и 24 от 2009 г.) в чл. 77ж, ал. 3 се създава т. 6:

„6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
§ 26. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г. и бр. 12 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 21а, ал. 6 се създава т. 4:

„4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. В чл. 21в, ал. 5 т. 3 се изменя така:

„3. заема длъжност или извършва дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията;”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
§ 27. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от
1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 105 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 14 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 28а:

а) в ал. 1 думите „съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и членовете на семейството му имат при вземането на конкретно решение” се заменят с „частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”;

б) в ал. 2 думите „Съществен интерес” се заменят с „Частен интерес”, а пред думата „винаги” се добавя „и”;

в) в ал. 3 изречение първо се изменя така:

”Задължението на лицата по ал. 1 се осъществява чрез подаване на декларация до Съвета по електронни медии по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”;

г) в ал. 4 думите „непосредствен делови” се заменят с „частен”.

2. В чл. 30:

а) в ал. 2 се създава т. 5:

„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

б) в ал. 4 думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
§ 28. В Закона за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 4:

„4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;”

б) досегашната т. 4 става т. 5.

2. В ал. 2 думите „и 3” се заменят с „3 и 4”.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
§ 29. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 25 и 35 от 2009 гл) в чл. 5, ал. 7 се създава т. 4:

„4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
§ 30. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г. и бр. 23 от 2009 г.) в чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 т. 4 се изменя така:

„4. да не заемат длъжност или да извършват дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията;”.

2. В ал. 6 думите „съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той или членовете на семейството му имат” се заменят с „частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”.

3. Алинея 7 се отменя.

4. В ал. 8 се създава т. 5:

„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
§ 31. В Закона за омбудсмана (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 15:

а) в ал. 1:

аа) създава се нова т. 5:

„5. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;”

бб) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7;

б) в ал. 2 думите „5 и 6” се заменят с „5, 6 и 7”.

2. В чл. 17, ал. 1 думите „5 или 6” се заменят с „5, 6 или 7”.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
§ 32. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г.) в чл. 12, ал. 7 се създава т. 6:

„6. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
§ 33. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.) в чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Членовете на комисията не могат да заемат длъжност или да извършват дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията.”

2. В ал. 3 се създава т. 5:

„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
§ 34. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 6 и 19 от 2009 г.) в чл. 62, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 6:

„6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8.Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
§ 35. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14 и 35 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 24, ал. 3 се създава т. 3:

„3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. В чл. 30, ал. 4 се създава т. 11:

„11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

3. В чл. 34 се създава ал. 7:

„(7) Общинският съветник може да участва като представител на държавата в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.”

4. В чл. 42, ал. 1 се създава т. 10:

„10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
§ 36. В Закона за eлeктронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35 и 37 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 24, ал. 1 се създава т. 5:

„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. В чл. 26:

а) в ал. 1 думите „разкрие писмено пред комисията съществен търговски, финансов или друг делови интерес” се заменят с „декларира частен интерес по Закона за предотвратяване и разкриване на частен интерес”;

б) в ал. 2 думите „Съществен търговски, финансов или друг делови интерес” се заменят с „Частен интерес”, а пред думата „винаги” се добавя „и”;

в) алинея 3 се отменя;

г) алинея 4 се отменя.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
§ 37. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 21в, ал. 2:

а) точка 8 се изменя така:

„8. на който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси със служители на ръководна длъжност в ИАРА;”

б) създава се т. 9:

„9. който е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. В чл. 21г, ал. 2 се създава т. 8:

„8. декларация на участника, че няма частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

3. В чл. 21д:

а) в ал. 4, т. 1 думите „материален интерес” се заменят с „частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”;

б) в ал. 6 думите „материален интерес” се заменят с „частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.
§ 38. В Закона за Националния дарителски фонд „13 века България” (обн., ДВ, бр. 12 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г. и бр. 113 от 2007 г.) в чл. 7, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 6:

„6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. Досегашната т. 6 става т. 7.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.
§ 39. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г. и бр. 98 от 2008 г.) в чл. 8, ал. 3 се създава т. 5:

„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.
§ 40. В Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г. и бр. 30 от 2006 г.) в чл. 10, ал. 5 след думите „съпруг/а” се добавя „ лице, с което се намира във фактическо съжителство”, а думите „без ограничения, по съребрена линия - до трета степен” се заменят с „по съребрена линия – до четвърта степен”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.
§ 41. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г. и бр. 36 и 67 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:

”(2) Председателят и заместник-председателите не могат да заемат длъжност или да извършват дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията.”

2. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 6:

„6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
§ 42. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54 от 2006 г. и бр. 109 и 110 от 2007 г.) в чл. 14, ал. 4 думите „ роднините по права линия без ограничение” се заменят с „лицата, с които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия -
до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
§ 43. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 34, 80 и 85 от 2006 г. и бр. 53 от 2007 г.) в чл. 7, ал. 1 се създава т. 4:

„4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
§ 44. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г.; бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 13, 43 и 69 от 2008 г.) в чл. 87, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

2. Досегашната т. 2 става т. 3.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
§ 45. В Закона за дипломатическата служба (ДВ, бр. 78 от 2007 г.) в чл. 31, ал. 2 се създава т. 3:

„3. декларация за частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
§ 47. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ДВ, бр. 21 от 2006 г.) в чл. 13, ал. 3 се създава т. 11:

„11. правила за спазване на лична почтеност и професионална етика.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 48.

Председател на

Комисията по въпросите на

държавната администрация:
Веселин Методиев


Каталог: pub -> StenD
StenD -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
StenD -> Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
StenD -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседание
StenD -> Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството на
StenD -> Закона за генетично модифицирани организми


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница