Доклад за второ гласуване относно: Общ законопроект от приетите на първо гласуване на 11. 09. 2008 г и 13. 11. 2008 г законопроекти за изменение и допълнение на Закона заДата25.07.2016
Размер129.84 Kb.
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ДОКЛАД

ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
ОТНОСНО:Общ законопроект от приетите на първо гласуване на 11.09.2008 г. и

13.11.2008 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за

акцизите и данъчните складове, № 854-01-22, внесен от н.п. Маргарита

Кънева и гр.н.пр. на 13.03.2008 г. и № 802-01-80, внесен от

Министерски съвет на 29.10.2008 г.

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(Обн. ДВ. бр. 91 от 15.11.2005 г., изм. бр.105 от 2005 г., бр.30, 34, 63, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 108 и 109 от 2007 г., и бр. 36 от 2008 г.)Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
Предложение за нов параграф:

Предложение от н.п. Маргарита Кънева и гр.н.пр.:

Създава се нов § 1:

§ 1. В чл. 4 се създава нова т. 38 със следното съдържание:

38. „Независима малка пивоварна” е пивоварна, която е правно и икономически независима от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по предоставен лиценз за производство на пиво или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра пиво. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с пиво или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с пиво, или

б) в чийто управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролни органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с пиво, или

в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорни органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с пиво, или с техни роднини, или

г) когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се считат за една независима малка пивоварна;

д) не се счита за независима малка пивоварна, производителят на пиво, за който е установено, че е декларирал невярна информация по Закона за акцизите и данъчните складове в текущата или предходната година.”

Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от н.п. Димитър Йорданов и Христо Кирчев:

Създава се нов § 1:

§ 1. В чл. 4, т. 16 се заличава.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:

§ 1. В чл. 4 се създава т. 38:

38. „Независима малка пивоварна” е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

б) в чийто управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролни органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорни органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини, или

г) когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се считат за една независима малка пивоварна;

д) не се счита за независима малка пивоварна, производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по Закона за акцизите и данъчните складове в текущата или предходната година.”
§ 1. В чл. 5 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:

(2) "Независима малка пивоварна" е пивоварна, която е правно и икономически независима, не осъществява дейността си по предоставен лиценз и годишното и производство не надхвърля 200 000 хектолитра.Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага да отпадне.
§ 2. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „както и с личния багаж на пътниците” се заличават.

2. Създават се т. 10 - 14:

„10. изнасянето на въглища и кокс от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

11. изнасянето на електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1;

12. въглища и кокс, предназначени за друга държава членка – когато се изпращат от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

13. електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1, предназначени за друга държава членка;

14. акцизни стоки, които се внасят с личния багаж на пътници, при условие че този внос е освободен от данък върху добавената стойност.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
§ 3. В чл. 24, ал. 3 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 2, т. 1-5”.
Предложение от н.п. Йордан Мирчев и Борис Николов:

В чл. 24, ал. 1, т. 2 след думата „страната” се поставя запетая и се добавя „при спазване на определените с митническото законодателство количествени ограничения за безмитен внос;”.

Комисията подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Мария Капон:

Параграф 3 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:

§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 след думата „страната” се поставя запетая и се добавя „при спазване на определените с митническото законодателство количествени ограничения за безмитен внос;”

2. В ал. 3 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 2, т. 1-5”.
Предложение за нов параграф:

Предложение от н.п. Димитър Йорданов и Христо Кирчев:

Създава се нов § 3а:

§ 3а. Член 30 се изменя така:

Чл. 30. Данъчната основа за автомобилите е брой киловати в зависимост от мощността на двигателя за разликата над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно за разликата над 126 киловата (kW) по системата SAE.

Комисията не подкрепя предложението.
§ 4. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след израза "градус Плато" се добавя изразът "с изключение на случаите по т. 7".

2. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:

„7. за бира, произведена от независими малки пивоварни - 0.75 лева на хектолитър на градус Плато.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
§ 5. В чл. 32, ал. 1, т. 4 числото „535” се заменя с „565”.
Предложение от н.п. Йордан Бакалов и гр.н.пр.:

В § 5, чл. 32, т. 5 – числото „340” се заменя с „244”.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Мария Капон:

Параграф 5 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
§ 6. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се отменя.

2. В т. 7 числото „0,40” се заменя с „0,60”.

Предложение от н.п. Иван Костов, Веселин Методиев и Иван Иванов:

Параграф 6 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Мария Капон:

Параграф 6 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
§ 7. В чл. 34 думите „газьол и” се заличават.
Предложение от н.п. Мария Капон:

Параграф 7 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
§ 8. В чл. 34а, ал. 1 числото „1,20” се заменя с „1,40”.
Предложение от н.п. Иван Костов, Веселин Методиев и Иван Иванов:

Параграф 8 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Мария Капон:

Параграф 8 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения:

В т. 1 числото „37” се заменя с „40,50”.

В т. 2 числото „35” се заменя с „42”.
Предложение от н.п. Иван Костов, Веселин Методиев и Иван Иванов:

Параграф 9 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Йордан Бакалов и гр.н.пр.:

Параграф 9 се изменя така:

§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения:1. В т. 1 числото „37” се заменя с „40”.

2. В т. 2 числото „35” се заменя с „41”.”

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:

§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения:

В т. 1 числото „37” се заменя с „41”.

В т. 2 числото „35” се заменя с „40,50”.

Предложение за нов параграф:

Предложение от н.п. Димитър Йорданов и Христо Кирчев:

Създава се нов § 9а:

§ 9а. Член 40 се изменя така:

Чл. 40. (1) Акцизната ставка за автомобилите е:

1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;

2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.

(2) Акцизната ставка по ал. 1 се намалява с 15 % за всяка изминала година от датата на първата регистрация на автомобила (включително в чужбина), но не с повече от 75 %.

Комисията не подкрепя предложението.
§ 10. В чл. 48, ал. 2 се създава т. 16:

„16. декларация, че лицето не е в производства по несъстоятелност и ликвидация.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Предложение за нов параграф:

Предложение от н.п. Маргарита Кънева и гр.н.пр.:

Създава се § 10а, 10б и 10в:

§ 10а. Наименованието на Раздел ІІІ в глава четвърта се изменя така:

Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители и на независими малки пивоварни”.§ 10б. В чл. 56, ал. 1 се добавя нова т. 3:

3. Независимите малки пивоварни.”§ 10в. В член 57 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след израза „обекти по чл. 56, ал. 1” се добавя „т. 1 и 2”.

2. В ал. 3, т. 8 в началото на текста се добавя „За обектите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2”.

Комисията не подкрепя предложението.
§ 11. В чл. 66 ал. 2 се отменя.
Предложение от н.п. Мария Капон:

Параграф 11 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Предложение за нов параграф:

Предложение от н.п. Маргарита Кънева и гр.н.пр.:

Създава се § 11а:

§ 11а. Създава се нов чл. 88а със следното съдържание:Чл. 88а. Независимите малки пивоварни до 31 януари на всяка година подават в компетентното митническо учреждение по регистрация на лицата информация за произведеното, бутилирано и продадено през предходната година пиво. Информацията се представя по градус Плато по видове пиво на носител и по образец, предвидени в правилника за прилагане на закона.”

Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция:

§ 12. Създава се нов чл. 88а:

Чл. 88а. Независимите малки пивоварни до 31 януари на всяка година подават в компетентното митническо учреждение, по местонахождение на данъчния склад, информация за произведената през предходната година бира. Информацията се представя по градус Плато по видове бира на носител и по образец, предвидени в правилника за прилагане на закона.
§ 12. В чл. 93, ал. 1 думите „газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 и” се заличават.
Предложение от н.п. Мария Капон:

Параграф 12 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
§ 13. В чл. 94, ал. 1 думите „газьол и” се заличават.
Предложение от н.п. Мария Капон:

Параграф 13 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
§ 14. В чл. 110 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя тире и се добавя „за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 500 до 1500 лв. – за физическите лица”.

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.”.
Предложение от н.п. Маргарита Кънева и гр.н.пр.:

Алинея 1 на чл. 110 се изменя така:

(1) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 76г или по чл. 87, или не предостави в срок информация по чл. 88а, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв. и отнемане на регистрацията за малка независима пивоварна.”.Комисията подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Мария Капон:

§ 12 се изменя, както следва:

§ 12. В чл. 110 се правят следните изменения:1. Текстът на ал. 1 се изменя така:

(1) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 76г или по чл. 87, се наказва с имуществена санкция в размер от 3500 лв. – за юридически лица и еднолични търговци, и с глоба в размер на 2500 лв. за физически лица.”2. Досегашната ал. 3 се заличава, а ал. 2 се изменя така:

(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 5000 лв., а глобата в размер от 4500 лв.”Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 15 и предлага следната редакция:

§ 15. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя тире и се добавя „за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 500 до 1500 лв. – за физическите лица”.

2. Създава се нова ал. 2:

(2) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 76г или по чл. 87, или не предостави в срок информация по чл. 88а, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв. и отнемане на регистрацията за независима малка пивоварна.

3. Алинея 2 става алинея 3, като накрая се поставя запетая и се добавя „а глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.”.
§ 15. В чл. 124, ал. 1 думите „чл. 122, 123 и 126” се заменят с „чл. 122, 123, ал. 1 и 2 и чл. 126”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
§ 16. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 г. относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
Предложения за нов параграф:

Предложение от н.п. Маргарита Кънева и гр.н.пр.:

Създава се § 16а:

§ 16а. (1) Лицензираните складодържатели за производство на пиво, които осъществяват дейност към датата на влизане в сила на този закон и отговарят на изискванията по чл. 4, т. 38, подават писмено заявление за регистрация като независима малка пивоварна до компетентното митническо учреждение по регистрация на производителя на пиво. Към заявлението за регистрация лицата подават информация за произведеното, бутилирано и продадено през предходната година пиво.

(2) Компетентният орган в срок от 14 дни от датата на подаване на заявленията по ал. 1 се произнася относно регистрацията на малките независими пивоварни.

(3) До връчване на удостоверение за регистрация лицата по ал. 1 нямат права и задължения на независима малка пивоварна по този закон.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Йордан Мирчев и Борис Николов:

Създава се § 16б:

§ 16б. В закона за митниците в чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

(1) При спазване на ал. 4 в случаите, в които се разрешава освобождаване от митни сборове при внос или износ на стоки, се определят в правилника.”2. Създава се ал. 4:

(4) Освобождаването от митни сборове за горивата, които се съдържат в стандартните резервоари на търговските превозни средства по смисъла на чл. 112, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕИО), № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания, се ограничава на общо 200 литра за превозно средство.”Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 18 със следната редакция:

§ 18. Лицата, извършващи търговия с тютюневи изделия, могат да реализират тютюневите изделия, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на новия образец на бандерол, одобрен със заповед на Министъра на финансите не по-късно от три месеца от датата на въвеждане на новите бандероли.
Комисията предлага да се създаде § 19 със следната редакция:

§ 19. В Закона за митниците (Обн. ДВ. бр.15 от 1998 г., изм. бр.89 и 23 от 1998 г., изм. бр.30 и 83 от 1999 г., изм. бр.63 от 2000 г., изм. бр.110 от 2001 г., доп. бр.76 от 2002 г., изм. бр.37 и 95 от 2003 г., доп. бр.38 от 2004 г., изм. бр.45, 86, 91 и 105 от 2005 г., изм. бр.30 и 105 от 2006 г., изм. бр.59 и 109 от 2007 г., изм. бр.28 и 43 от 2008 г.) в чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

(1) При спазване на ал. 4 в случаите, в които се разрешава освобождаване от митни сборове при внос или износ на стоки, се определят в правилника.”2. Създава се ал. 4:

(4) Освобождаването от митни сборове за горивата, които се съдържат в стандартните резервоари на търговските превозни средства по смисъла на чл. 112, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕИО), № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания, се ограничава на общо 200 литра за превозно средство.”


§ 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:РУМЕН ОВЧАРОВ
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница