Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение наДата24.07.2016
Размер109.18 Kb.
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Извадка


от Доклад за второ гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на

Закона за акцизите и данъчните складове, № 702-01-56, внесен на 09.11.2007 г.


З А К О Н

За акцизите и данъчните складове

Относно: Текстове приети съгласно чл. 71, ал. 1 от ПОДНС на пленарно заседание, проведено на 12 декември 2007 г.З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

(Обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г. и бр. 31 и 53 от 2007 г.)Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
§ 12. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 числото „635” се заменя с „685”;

б) в т. 3 числото „535” се заменя с „600”;

в) в т. 4 числото „485” се заменя с „535”;

г) в т. 7 след думите “КН 2207 20 00” се поставя запетая и се добавя “които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата”;

д) създават се т. 8 и 9:

„8. за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогорива е от 4 до 5 на сто включително – 664 лв. за 1000 литра;

9. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 582 лв. за 1000 литра.”

2. В ал. 2, т. 4 след думите “КН 2207 20 00” се поставя запетая и се добавя “които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата”.

3. В ал. 7 числото „635” се заменя с „685”.

4. В ал. 8 числото „535” се заменя с „600”.

5. В ал. 9 числото „635” се заменя с „685”.

§ 13. В чл. 33, ал. 1, т. 7 числото „0,30” се заменя с „0,40”.

§ 14. В чл. 34а, ал. 1 числото „1,00” се заменя с „1,20”.

§ 15. Член 36 се отменя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 16 със следната редакция:

§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения:1. В т. 1 числото „6,50” се заменя с „37”;

2. В т. 2 числото „54” се заменя с „35” .”

§ 17. В чл. 43, ал. 1, т. 1 думите “регистрираното лице по чл. 57, чл. 57б, ал. 3 и чл. 57в” се заменят с “лицата по чл. 3, т. 4 и 6 и регистрираните лица по чл. 57, чл. 57б, ал. 3 и чл. 57в.“.

§ 18. В чл. 44 се създава ал. 6:

“(6) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо учреждение потвърждава заплащането на дължимия акциз на митническото учреждение, където се извършват формалностите за внасяне, за целите на разрешаване вдигането на стоките.”§ 19. В чл. 45, ал. 1 думите “чл. 64, ал. 1 и 2” се заменят с “чл. 64, ал. 1, 2 и 3”.

§ 20. В чл. 48, ал. 2, т. 8 думата „скица” се заменя с „актуална скица”.

§ 21. В чл. 57д, т. 3 думите ”данъчния склад” се заменя с “обекта”.

§ 22. В чл. 59, ал. 3 думите „чл. 2, т. 4 и 5” се заменят с „чл. 2, т. 5”.

§ 23. В чл. 60 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя “за производство и складиране”.

2. Създава се ал. 7:

“(7) С правилника за прилагане на закона могат да се определят обработки и производствени операции, които е допустимо да се извършват и в данъчен склад за складиране.”


Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24 със следната редакция:

§ 24. В чл. 62, ал. 1 се изменя така:(1) Производителите на бензин, газьол, керосин, биодизел и биоетанол са длъжни за всяка произведена партида да:

1. определят обема в литри;

2. издават анализен сертификат, съдържащ показателя плътност при 15 °С (кг/м3).”
§ 25. Член 63 се отменя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26 със следната редакция:

§ 26. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:

3. във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство.”2. Алинея 5 се изменя така:

(5) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късове в опаковката и цената на единична бройка.”3. Създава се ал. 10:

(10) Разпоредбите на този член не се прилагат в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 – 6.”


§ 27. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Складирането на акцизни стоки включва съхраняването на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад за складиране или в данъчен склад за производство и складиране.”

2. В ал. 2 се създава т. 4:

„4. въведени на територията на страната по реда на чл. 76в.”

§ 28. В чл. 68, ал. 5 думите “удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на акциз” се заменят със “сертификат за освобождаване от акциз”.

§ 29. В чл. 74 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите “до 15-о число на месеца, следващ месеца” се заменят с “до 45 дни от датата”.

2. В т. 2 думите “до 15-о число на месеца, следващ месеца на извеждането на стоките от склада, вторият екземпляр е получен в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада” се заменят с “до 45 дни от датата на извеждането на стоките от склада складодържателят е получил третия екземпляр на придружителния административен документ, заверен от изходното митническо учреждение”.

3. В т. 3 думите “до 15-о число на месеца, следващ месеца” се заменят с “до 45 дни от датата”.§ 30. В чл. 76а ал. 3 и 9 се отменят.

§ 31. В чл. 76в се създава ал. 7:

“(7) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите, когато се въвеждат акцизни стоки на територията на страната, които в съответната държава членка не се облагат с акциз.”§ 32. В чл. 76г се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 2, т. 4 и 5” се заменят с „чл. 2, т. 5”.

2. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Декларацията по ал. 1 се подава пред компетентното митническо учреждение по постоянния адрес, съответно по седалището, на лицето в 14-дневен срок от въвеждането на стоките. Декларацията се подава преди първоначалната регистрация на автомобила в Република България.”§ 33. В чл. 77, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “включително за предоставените бандероли”.

§ 34. В чл. 78, ал. 1, т. 2, буква “а” думите “включен в код по

КН 2208 20 40, произведен в същия склад” се заличават.§ 35. В чл. 80, ал. 1 се създава изречение второ:

“Образецът на банкова гаранция се определя с правилника за прилагане на закона.”§ 36. В чл. 84 ал. 2 се изменя така:

“(2) Акцизен данъчен документ се издава на датата, на която акцизните стоки са освободени за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5, 15 – 18 и 20”.§ 37. В чл. 87 се създава ал. 6:

“(6) В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12, 13 и 19 акцизна декларация се подава в 14-дневен срок от получаването на акцизните стоки, съответно от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението.”§ 38. Създава се чл. 91а:

“Чл. 91а. Забранява се производството и складирането в данъчен склад на акцизни стоки, които не са включени в обхвата на лиценза за управление на данъчния склад.”§ 39. В чл. 99, ал. 1 след думата “облепването” се поставя запетая и се добавя “съхраняването, превозването и продажбата”.

§ 40. В чл. 101, ал. 4 накрая се добавя “включително”.

§ 41. Създава се чл. 106а:

“Чл. 106а. Акцизни стоки, които в 20-дневен срок от съставянето на протокола за тяхното намиране от митническите органи при осъществявания от тях контрол не бъдат потърсени и за тях не бъдат представени доказателства за собствеността им, се считат за изоставени в полза на държавата.”§ 42. Създава се чл. 109а:

“Чл. 109а. (1) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 91а, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 4000 лв., а имуществената санкция – от 2000 до 6000 лв.”

§ 43. В чл. 110 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите “чл. 87, ал. 2” се заменят с “чл. 76г или по чл. 87”.

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.

§ 44. В чл. 111, ал. 1 след думата “обстоятелствата” се поставя запетая и се добавя “при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад или удостоверението за регистрация по този закон”.

§ 45. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите “чл. 64, ал. 1, 2 и 3” се заменят с “чл. 64, ал. 1 - 4”.

2. Създава се ал. 5:

“(5) Лице, което поставя, съхранява, пренася или превозва употребявани акцизни бандероли в нарушение на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, се наказват с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.”§ 46. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите “или превозва” се заменят с “превозва или пренася”.

2. Създава се нова ал. 7:

“(7) Алинея 6 не се прилага, когато акцизните стоки са поставени под режим митническо складиране или са под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад.”

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 47. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото “117” се заменя със “117, 118”, а думите “и 123” се заменят със “123 и 126”.

2. В ал. 2 думата “умишлено” се заличава.

3. Създава се нова ал. 3:

“(3) Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.”

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.§ 48. В чл. 126 след думата “глоба” се добавя “за физическите лица или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци”.

§ 49. В чл. 126а след думата “закон” се добавя “или на нормативните актове по прилагането му”.

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 49 и предлага да отпадне.
§ 50. В чл. 126б думите “и 123” се заменят със “123, 126 и 126а”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 49.

§ 51. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2а се създава ал. 3:

“(3) Срокът по ал. 2 не се прилага за акцизните стоки по ал. 1, т. 1.”

2. В § 12, т. 3 думите "1 януари 2008 г." се заменят с "1 януари 2009 г.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 50.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 52. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г. и бр. 105 от 2006 г.) в чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. капитални вложения за подобряване на материалната база на агенцията за повишаване квалификацията на служителите, за облекло по чл. 17, ал. 1 и за допълнително материално стимулиране на служителите в агенцията в размер 90 на сто от средствата по ал. 1 - по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и одобрение от управителния съвет.”

2. Точка 2 се отменя.Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 51.

§ 53. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от

2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14, ал. 2 след думата „престъпления” се поставя запетая и се добавя “за участие в разкриването на нарушения на акцизното законодателство”.

2. В чл. 60:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Без да се нарушават разпоредбите за възникване на митническо задължение, за стоките, за които не са извършени съответните формалности за получаване на допустимо митническо направление, митническите органи уведомяват писмено с обратна разписка получателя на тези стоки, че в срок 30 дни от датата на получаване на уведомлението стоките ще се считат за изоставени в полза на държавата.”;

б) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако в този срок митническото задължение е погасено или се счита, че то не е възникнало съгласно разпоредбите на митническото законодателство.”;

в) в ал. 3 думата „покана” се заменя с „уведомление”;

г) в ал. 4 думите „до извършване на съответните формалности” се заличават.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 52.

§ 54. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г. и бр. 46, 52, 57 и 59 от 2007 г. ) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 88:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) По реда на тази глава се издават и удостоверения съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.”

2. В чл. 89:

а) в ал. 3 изречение първо се изменя така:

„Към искането по чл. 88, ал. 1 се прилагат необходимите за издаването на документа доказателства, ако това е предвидено в нормативен акт, а към искането по чл. 88, ал. 2 - доказателства за наличие на основанията за издаване на удостоверението съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.”;

б) в ал. 4 навсякъде след думата „документа” се добавя „по чл. 88, ал. 1”.

3. В чл. 90:

а) в ал. 1 навсякъде след думата „документът” се добавя по „чл. 88, ал. 1”;

б) създава се нова ал. 2:

„(2) Документът по чл. 88, ал. 2 се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането. Когато искането е подадено чрез друга териториална дирекция, документът се издава в 45-дневен срок от постъпването му. Екземпляр от документа се изпраща на работодателя, ако искането за издаването му е направено от наето от него лице, както и на заинтересуваните институции на другите държави членки.”;

в) досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. В чл. 162 се създава ал. 5:

“(5) Публични вземания са вземанията на бюджета на Европейския съюз по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, с които се налагат парични задължения, подлежащи на изпълнение на основание чл. 256 от Договора за създаване на Европейската общност.”

5. В чл. 209, ал. 2, т. 6 след думите “Европейската комисия” се поставя запетая и се добавя “на Съвета на Европейския съюз, на Съда на Европейските общности и на Европейската централна банка”.

6. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 21:

„21. „Правила за координация на системите за социална сигурност” са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 53.

§ 55. В чл. 85, ал. 1 от Закона за събиране на държавните вземания (обн., ДВ, бр. 26 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 28 и 46 от 2002 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) се създава т. 7:

„7. осъществява обмен на информация с Европейската комисия и други институции при прилагането на чл. 256 от Договора за създаване на Европейската общност и осъществява обезпечаването и принудителното събиране на вземания по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, с които се налагат парични задължения, подлежащи на изпълнение на основание чл. 256 от Договора за създаване на Европейската общност.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 54.
Комисията предлага да се създаде нов § 55 със следното съдържание:

§ 55. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (Обн., ДВ, бр. 101 1993 г., изм., бр. 19 от 1994 г., изм. и доп., бр. 110 1996 г., изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., изм. и доп., бр. 33 и 102 от 2000 г., доп., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., изм. и доп., бр. 57 и бр. 70 от 2004 г., бр. 91 от 2005 г., изм., бр. 95 и 99 от 29.11.2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 30 и 34 от 2006 г., изм. и доп., бр. 70, 80 и 108 от 2006 г., изм., бр. 53 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:1. В чл. 30, ал. 2:

а) В т. 3 след думата „опаковка” се поставя запетая и се добавя „освен в случаите при продажба на ръчно свити пури”;

б) В т. 10 след думата „бандерол” се поставя запетая и се добавя „освен в случаите при продажба на ръчно свити пури”.

2. В параграф 1 се създава т. 8а със следното съдържание:

8а. “Потребителска опаковка за ръчно свити пури” е най-малката самостоятелна опаковка, която вносител или търговец на едро доставя на лицензирани търговци на дребно.”


§ 56. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г. с изключение на данъчните облекчения по § 12, т. 1, буква „д”, представляващи държавна помощ, които влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

РУМЕН ОВЧАРОВ


Каталог: pub -> StenD
StenD -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
StenD -> Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
StenD -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседание
StenD -> Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството на
StenD -> Закона за генетично модифицирани организми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница