Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение наДата25.07.2016
Размер331.71 Kb.
ТипДоклад
    Навигация по данной странице:
  • Проект!

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по земеделието и горитеНЕЧЕТЕНИ ТЕКСТОВЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 14 МАРТ 2008 Г. /ПЕТЪК/

Проект!

ДОКЛАД


за

второ гласуване

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г. и бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г.)
Комисията подкрепя текста на вносителя за

наименование на закона.


§ 1. В чл. 3, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. специализирани обекти за аквакултури - басейни и други съоръжения, изградени за тази цел.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §1, който става § 2.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават нови т. 1 и 2:

“1. управление на Оперативна програма “Рибарство и аквакултури” съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейски фонд за рибарство (ОВ L 223, 15.08.2006 г.) в качеството си на управляващ орган;

2. прилагане на Общата рибарска политика на Европейския съюз;”

2. Досегашните т. 1-8 стават съответно т. 3-10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §2, който става § 3.§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Организациите по ал. 1 се признават, когато отговарят на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. за общата организация на пазарите на рибни продукти и аквакултури (ОВ L 017, 21.01.2000 г.)”.

2. Алинея 4 се отменя.

3. В ал. 7 думите “наредбата по ал. 11” се заменят с “Регламент на Съвета (ЕО) № 104/2000”.

4. Алинея 11 се отменя.


Комисията подкрепя текста на вносителя за §3, който става § 4.
§ 4. Членове 10а и 10б се отменят.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §4 който става § 5.
§ 5. В чл. 10в се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Министърът на земеделието и продоволствието признава браншови организации, които са регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и отговарят на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 104/2000.”

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

3. В ал. 7 думите “наредбата по чл. 10, ал. 11” се заменят с “Регламент (ЕО) № 104/ 2000”.

4. Алинея 11 се отменя.


Комисията подкрепя текста на вносителя за §5, който става § 6.
§ 9. Членове 16а и 16б се отменят.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §9, който става § 11.
§ 10. Член 17 се изменя така:

“Чл. 17. (1) Стопански риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи.

(2) Наличието на придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми е необходимо при извършване на стопански риболов в обекти - държавна собственост.

(3) Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, е възмездно.

(4) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение.

(5) Кораби от трети страни могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(6) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се издава за кораб, вписан в регистровите книги на корабите, водени от ИАМА.

(7) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море се издава при спазване изискванията за референтно ниво на общия капацитет на риболовния флот на Република България съгласно Регламент (EO) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. за запазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси съгласно Общата политика по рибарството (ОВ L 358, 31.12.2002 г.).

(8) Условията и редът за отписване и вписване на кораби в Регистъра на риболовните кораби се определят с наредбата по чл. 16, ал. 3.

(9) Разрешително за стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1,


т. 2 се издава на лице - собственик или ползвател на водния обект или на част от него.

(10) Разрешително за стопански риболов със специализиран уред във водите на Черно море се издава на лице, определено след конкурс, проведен при условията и по реда на този закон.”Комисията подкрепя текста на вносителя за §10, който става § 12.
§ 11. В чл. 17а се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Разрешително за стопански риболов се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб или упълномощено лице, което извършва риболова от името и за сметка на юридическото лице, отговаря на изискванията на чл. 14.”

2. Алинея 3 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

“(4) За издаване на разрешително за стопански риболов и за получаване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет, освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1.”

4. Алинея 5 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §11, който става § 13.
§ 12. В чл. 17б ал. 1 се изменя така:

“(1) Разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от оправомощено от него длъжностно лице.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §12, който става § 14.
§ 14. В чл. 18а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите “по чл. 18” се поставя запетая и се добавя “освен в случаите на издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1”.

2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите “и 3” се заличават;

3. В ал. 6 т. 5 се отменя.


Комисията подкрепя текста на вносителя за §14, който става § 16.
§ 15. В чл. 18б, ал. 1 след думата „безсрочно” се поставя запетая и се добавя “освен в случаите по чл. 21, ал. 6”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §15, който става § 17.
§ 16. В чл. 18в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „срока на действие на разрешителното” се заменят със „със заповед действието на разрешителното”;

б) точка 3 се изменя така:

“3. при прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;”

в) създават се т. 5 и 6:

“5. при отпадане на основанието за издаване на разрешителното;

6. в предвидените случаи от пряко приложими нормативни актове на Европейската общност.”

2. В ал. 2 се създава т. 6:

„6. извършва стопански риболов, без да е придобил право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §16, който става § 18.
§ 17. Създава се чл. 18д:

„Чл. 18д. (1) Удостоверение за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се издава на лице, което има валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект и е платило определената такса съгласно тарифата по


чл. 17а, ал. 4, освен в случаите на придобиване на право за извършване на стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.

(2) За издаване на удостоверение по ал. 1 кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса.

(3) Изпълнителният директор или оправомощеното от него лице в
3-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 издава удостоверението или отказва издаването му с мотивирана заповед.

(4) Изпълнителният директор или оправомощеното от него лице отказва издаването на удостоверението по ал. 1, в случай че кандидатът няма валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект или не е платил определената такса.

(5) Отказът за издаване на удостоверение за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, подлежи на обжалване по реда на Административнопро-цесуалния кодекс.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за §17, който става § 19.
§ 18. Член 21 се изменя така:

“Чл. 21. (1) Специализиран уред за извършване на стопански риболов в Черно море е далянът.

(2) Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море - зона на действие, и има точка на привързване на морското дъно или на брега.

(3) Стопански риболов със специализиран уред се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издадено след проведен конкурс по реда на този закон, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

(4) Местоположението и зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов по ал. 1 и техните основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА съгласувано със съответните ръководители на териториалните звена на ИАМА и със съответните ръководители на военноморските бази на Българската армия за специализирани уреди във водите на Черно море.

(5) Обезопасяването на специализираните уреди при въвеждането им в действие се извършва съгласно Кодекса за търговското корабоплаване.

(6) Разрешителното за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов се издава за срок 10 години от изпълнителния директор на ИАРА след проведен конкурс по реда на този закон.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за §18, който става § 20.
§ 20. Член 21б се изменя така:

“Чл. 21б. Документацията за участие в конкурса съдържа:

1. копие от заповедта по чл. 21а, ал. 1;

2. карта (схема) в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки на зоната на действие на уреда;

3. изисквания за представяне на информацията по отделните критерии за оценка на офертите;

4. методиката за оценка на офертите;

5. правилата за провеждане на конкурса;

6. образец на офертата и указания за нейното съставяне;

7. изискванията относно приложенията към офертата;

8. образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за произхода на средствата за осъществяване на стопанския риболов.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §20, който става § 22.
§ 21. Член 21в се изменя така:

“Чл. 21в. (1) Оферта за участие в конкурса може да подаде всяко заинтересувано лице, което има квалификация и професионален опит в областта на стопанския риболов не по-малко от 5 години и разполага с технически възможности.

(2) Не се допуска до участие в конкурса търговец:

1. който е обявен в несъстоятелност;

2. който е в производство по несъстоятелност;

3. който е в процедура по ликвидация;

4. който има задължения към държавата или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. който има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;

6. който е извършил нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление;

7. на който управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари или измама, за престъпление по служба или за подкуп, както и за участие в престъпна група;

8. на който управител или член на управителния орган е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител със служители на ръководна длъжност в ИАРА.

(3) Не се допуска до участие в конкурса физическо лице - нетърговец, което е:

1. осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по ал. 2, т. 7;

2. лишено от правото да осъществява търговска дейност;

3. извършило нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление.

(4) Обстоятелствата по ал. 2 и 3 се удостоверяват със следните документи:

1. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;

2. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 7, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност;

3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания по ал. 2, т. 4;

4. декларация за липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 5 и 6.

(5) За доказване на професионалния опит, квалификацията и техническите възможности на участниците в зависимост от вида на уреда се представят следните документи:

1. декларация за дейността на участника в областта на риболова през последните 5 години, в т. ч. данни за видовете риба, уловени през този период, копия от разрешителни за стопански риболов, риболовни дневници и други, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2. свидетелства за правоспособност по чл. 14 и други документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще извършват риболова;

3. описание на техническото оборудване, с което ще се извършва риболовът, и документи за собственост или основание за ползването му.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §21, който става § 23.
§ 22. Член 21г се изменя така:

“Чл. 21г. (1) Офертата съдържа:

1. представяне на участника - информация за неговата правно-организационна форма и други данни относно професионалния му опит;

2. информация по критериите, които формират комплексната оценка на офертата, включително представяне на:

а) техническите характеристики, на които ще отговаря съоръжението;

б) мерките за обезопасяване на дейността по извършване на стопанския риболов.

(2) Към офертата се прилагат:

1. заверени копия на документ за актуална регистрация на участника или копие на документа за самоличност, когато офертата се подава от физическо лице;

2. документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник;

3. документи по чл. 21в, ал. 4 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 21в, ал. 2 и 3;

4. документи по чл. 21в, ал. 5;

5. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

7. предлагана цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период, която се подава в отделен запечатан плик.

(3) Офертата се подписва от участника или от упълномощено от него лице и се подава на определеното място в запечатан плик. Върху плика се посочват номерът на заповедта за откриване на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес на участника.

(4) Не се приемат оферти, подадени на място, когато:

1. са подадени след определения в заповедта срок по чл. 21а, ал. 2, т. 7;

2. са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост;

3. върху плика не са посочени реквизитите по ал. 3, изречение второ.

(5) Не се приемат оферти, подадени по пощата или по друг нерегламентиран начин.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §22, който става § 24.
§ 23. Член 21д се изменя така:

“Чл. 21д. (1) След изтичане на срока за приемане на офертите изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) Съставът на комисията е нечетен и се състои най-малко от петима редовни членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.

(3) В състава на комисията се включват представители на ИАРА, на Министерството на земеделието и продоволствието, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на транспорта и на областната администрация на съответната област.

(4) Не може да е член на комисията лице, което:

1. има материален интерес от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;

2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса, а в случаите, когато участникът е юридическо лице - с член на неговия управителен или контролен орган.

(5) Членовете на комисията са длъжни в 3-дневен срок:

1. от получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за липсата на материален интерес от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;

2. от узнаването на обстоятелството, че в конкурса участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.

(6) При наличие на материален интерес, при подадено искане за освобождаване от състава на комисията, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да се замени от резервен член, изпълнителният директор на ИАРА издава заповед за определянето на нов член.

(7) Изпълнителният директор на ИАРА определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да бъде съобразен със спецификата на конкурса и не може да е по-дълъг от един месец.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §23, който става § 25.
§ 24. Член 21е се изменя така:

“Чл. 21е. (1) Отварянето на офертите се извършва на открито заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители.

(2) Комисията отваря подадените оферти по реда на тяхното постъпване, като проверява съдържанието им съгласно изискванията на
чл. 21г.

(3) При разглеждане на офертите комисията може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложените документи, включително чрез официално запитване към компетентни органи;

2. да иска разяснения относно представената информация или приложените документи;

3. да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата.

(4) При непълноти и/или несъответствия в документите по чл. 21г,


ал. 2, т. 1 - 6 участникът се уведомява писмено да ги отстрани в 3-дневен срок от уведомяването.

(5) При непредставянето на документите в указания по ал. 4 срок комисията отстранява участника. Офертите на отстранените участници не се разглеждат и оценяват.

(6) При разглеждане на офертите най-малко трима членове на комисията подписват всяка оферта и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за §24, който става § 26.
§ 25. Член 21ж се изменя така:

“Чл. 21ж. (1) Комисията оценява възможностите на всеки участник по следните критерии:

1. професионален опит и квалификация;

2. технически възможности;

3. предложена цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.

(2) Комисията оценява критериите по ал. 1, т. 1 и 2 с оценка от 1 до 10, като получената оценка на критериите се умножава със следните коефициенти:

1. професионален опит и квалификация - 0,6;

2. технически възможности - 0,4.

(3) Общата оценката на комисията се формира от сбора на оценките по всеки от критериите по ал. 2, умножен с предложената цена за правото да се усвоява ресурс от риба или други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.

(4) Комисията съставя протокол за проведения конкурс, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. резултати от разглеждането на офертите и кратко описание на всяка от тях;

4. таблица за оценка и класиране на всеки от участниците;

5. предложение до изпълнителния директор за издаване на разрешително за стопански риболов със специализирания уред.

(5) Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове на комисията.

(6) При наличие на повече от един участник, допуснат до оценка, комисията предлага на изпълнителния директор на ИАРА да издаде разрешително за стопански риболов на участника с най-висок резултат при оценяването.

(7) Комисията предлага конкурсът да се прекрати, когато не е подадена нито една оферта, всички участници са отстранени или са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.

(8) В 3-дневен срок от приключване на работата комисията представя протокола на изпълнителния директор на ИАРА.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за §25, който става § 27.
§ 26. Член 21з се изменя така:

“Чл. 21з. (1) В 7-дневен срок от представянето на протокола изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят:

1. класирането на участниците;

2. отстранените от конкурса участници и мотивите за отстраняването им;

3. техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;

4. дължимата годишна цена за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред, която е 1/10 част от предложената от участника цена;

5. срокът за заплащане на цената по т. 4.

(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица в
3-дневен срок от издаването й.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) След влизането в сила на заповедта риболовът в зоната на действие на специализирания уред от трети лица се забранява, което се обявява в един ежедневник и на интернет страницата на ИАРА.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за §26, който става § 28.
§ 27. Създават се чл. 21и, 21к и 21л:

“Чл. 21и. (1) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява конкурса за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализирания уред с мотивирана заповед, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. всички участници са отстранени;

3. са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.

(2) Изпълнителният директор на ИАРА е длъжен в 3-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата.

(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21к. Разрешителното за извършване на стопански риболов със специализиран уред съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. номер и дата на издаването му;

3. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

4. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

5. номер и дата на документа по чл. 14;

6. номер на заповедта на изпълнителния директор за определяне зоната на действие на специализирания уред;

7. техническите характеристики, местоположението и координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;

8. плавателен съд за обслужване на специализирания уред;

9. срок за заплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост;

10. срок на действие на разрешителното.

Чл. 21л. (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява при условията на чл. 18в, ал. 1, освен в случаите по ал. 2.

(2) При смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, действието на разрешението може да се продължи с правоприемник, когато последният е поискал това в едномесечен срок от смъртта, съответно от прекратяването.

(3) Продължаването на разрешението по реда ал. 2 се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАРА при спазване изискванията на чл. 21в, ал. 2 и 3. Въз основа на заповедта се издава ново разрешително със съдържанието по чл. 21к. С новоиздаденото разрешително не може да се продължава срокът, определен с първоначалното разрешително.

(4) Заповедта по ал. 3 се издава в 10-дневен срок от подаване на искането на правоприемника. Отказът за продължаване действието на разрешителното може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Изпълнителният директор отменя разрешителното за стопански риболов със специализиран уред при наличието на едно от следните обстоятелства:

1. неизграждане на специализирания уред в срок една година считано от датата на влизане в сила на заповедта;

2. при извършване на повторно нарушение на разпоредбите, отнасящи се до обезопасяването на специализирания уред, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3. неплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост.

(6) В случай на отнемане на разрешителното или прекратяване на действието му изпълнителният директор на ИАРА определя срок на титуляря на разрешителното за отстраняване на уредите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за §27, който става § 29.
§ 28. В чл. 24, ал. 6 думите “ал. 1-5” се заменят с “ал. 1, т. 1, 2, 3 и ал. 2 - 5”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §28, който става §31.
§ 29. Член 29 се изменя така:

“Чл. 29. Органите на държавната власт и на местното самоуправление, организациите по чл. 10, ал. 1, чл. 10в, ал. 1 и чл. 11 и лицата, които осъществяват стопански, любителски риболов и аквакултури, са длъжни да оказват съдействие на служителите на ИАРА при изпълнението на служебните им задължения по опазване на рибните ресурси.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §29, който става §36.
§ 30. В чл. 30, ал. 1 т. 3 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §30, който става §37.
§ 31. В чл. 48, ал. 1 изречение второ се заличава.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §31, който става §38.
§ 32. В чл. 48а се правят следните изменения:

1. В ал. 2, изречение първо думите “и ветеринарномедицинско свидетелство” и изречение второ се заличават.

2. Алинея 3 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §32, който става §39.
§ 33. Член 49 се изменя така:

“Чл. 49. В заведенията за обществено хранене и в търговската мрежа се забранява доставянето, предлагането и продажбата за консумация на риба и други водни организми без копие от декларация за произход или документ за първа продажба, в които е вписан и ветеринарният регистрационен номер на обекта, от който те произхождат.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §33, който става §40.
§ 34. Член 49а се изменя така:

„Чл. 49а. Копие от декларацията за произход, документът за първа продажба и фактурата се представят при проверка на контролните органи, на ИАРА, на Националната ветеринарномедицинска служба и на потребителите при поискване.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §34, който става §41.
§ 35. В чл. 50 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) При превоз на риба или други водни организми, които са продукти от аквакултури, те се придружават с копие от декларация за произход и/или платежен документ, в който е вписан и ветеринарният регистрационен номер на обекта, от който те произхождат.”

2. В ал. 3 думите “ветеринарномедицинско свидетелство/ ветеринарномедицински сертификат” се заменят с “документ за превоз съгласно изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 4”.


Комисията подкрепя текста на вносителя за §35, който става §42.
§ 36. В чл. 51, ал. 2, изречение второ думите “ветеринарномеди-цински сертификат” се заменят с “ветеринарномедицинско свидетелство/ветеринарномедицински сертификат”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §36, който става §43.§ 38. В чл. 56, ал. 1 думите “или без платена такса по чл. 17а, ал. 5” се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §38, който става §47.
§ 39. Член 83 се изменя така:

“Чл. 83. Който не изпълни задължението по чл. 47, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §39, който става §49.
§ 40. В чл. 91, ал. 1 думите “инспекторите по риболовен надзор към ИАРА” се заменят със “съответните длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §40, който става §50.
§ 41. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 5, 10 и 32 се отменят.

2. Създава се т. 42:

“42. "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за §41, който става §51.
Преходни и заключителни разпоредби
Комисията подкрепя предложението за създаване на

Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. Навсякъде в закона думите “министърът на земеделието и горите” и “министъра на земеделието и горите” се заменят съответно с “министърът на земеделието и продоволствието” и “министъра на земеделието и продоволствието”, думите “Министерството на земеделието и горите” се заменят с “Министерството на земеделието и продоволствието” и думите “Националното управление по горите” се заменят с “Държавната агенция по горите”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §42, който става §52.
§ 43. (1) Лицата, придобили права за извършване на стопански риболов чрез далян до влизането в сила на този закон, запазват правата си до провеждането на конкурс по реда на чл. 21а и следващите.

(2) За извършване на стопански риболов при условията на ал. 1 правоимащите лица трябва да имат разрешително за стопански риболов за съответния обект и да са придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година. Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година се заплаща съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.(3) Когато заварени права за извършване на стопански риболов чрез далян се прекъсват след проведен конкурс по реда на чл. 21а и следващите, на правоимащите се възстановява платената такса пропорционално на оставащия до края на календарната година период.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §43, който става §53.
§ 46. В чл. 10, ал. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания (ДВ, бр. 92 от 2003 г.) думите „Министерството на земеделието и горите” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §46, който става §56.
§ 47. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ,
бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от2005г.и бр. 99 и 102 от 2006 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и горите”, „министърът на земеделието и горите” и „министъра на земеделието и горите” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §47, който става § 57.
§ 48. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г. и бр. 26, 30, 31 и 96 от 2006 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и горите”, „министърът на земеделието и горите” и „министъра на земеделието и горите” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §48, който става §58.
§ 49. В Закона за фуражите (ДВ, бр. 55 от 2006 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §49, който става §59.
§ 50. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55 и 96 от 2006 г. и бр. 31 и 51 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §50, който става §60.
§ 52. В чл. 11, ал. 3 от Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г. и бр. 41 от 2007 г.) думите „министърът на земеделието и горите” се заменят с „министърът на земеделието и продоволствието”.
Комисията предлага следната редакция на §52, който става §62.

§ 54. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от
1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г. и бр. 30 от 2006 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §54, който става §64.
§ 55. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и бр. 105 от 2005 г. и бр. 30, 34, 55, и 82 от 2006 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията предлага §55 да отпадне.
§ 56. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2001 г.; бр. 30 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §56, който става §65.
§ 57. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 8, ал. 3 думите „заместник-министър на земеделието и горите” се заменят със „заместник-министър на земеделието и продоволствието”.2. В чл. 18, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и горите”, се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §57, който става §66.
§ 58. В чл. 32, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 81, 105 и 108 от 2006 г. и бр. 31 от 2007 г.) думите „министърът на земеделието и горите” се заменят с „министърът на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §58, който става §67.
§ 59. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ,
бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г. и бр. 51 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §59, който става §68.
§ 60. В Закона за Националния център за аграрни науки (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията предлага §60 да отпадне.
§ 61. В чл. 13 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 11 от 2007 г.) думите „земеделието и горите” се заменят със „земеделието и продоволствието”, а думите “министъра на земеделието и горите” се заменят с “министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §61, който става §69.
§ 62. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г. и бр. 30, 34 и 95 от 2006 г.) думите „министъра на земеделието и горите” се заменят с „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията предлага §62 да отпадне.
§ 63. В чл. 10е, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията (обн., ДВ,
бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г.) думите „Министерството на земеделието и горите” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §63, който става §70.
§ 64. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от
2006 г. и бр. 31 и 55 от 2007 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и горите”, „министърът на земеделието и горите” и „министъра на земеделието и горите” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §64, който става §71.
§ 65. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г. и бр. 18, 30, 34, 70 и 108 от 2006 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §65, който става §72.
§ 66. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г. и бр. 30, 34 и 63 от 2006 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и горите” се заменят с „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §66, който става §73.
§ 67. В Закона за пчеларството (обн, ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 51 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §67, който става §74.
§ 68. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г. и бр. 13, 24 и 59 от 2007 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и горите”, „министърът на земеделието и горите” и „министъра на земеделието и горите” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §68, който става §75.
§ 69. В Закона за опазване за земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г. и бр. 13 и 64 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §69, който става §76.
§ 70. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 13, 24 и 59 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §70, който става §77.
§ 71. В чл. 37, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; изм. и доп.,
бр. 51 от 1996 г., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г. и бр. 63 от 2007 г.) думите „Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §71, който става §78.
§ 72. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от
1996 г.; изм. и доп., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г. и бр. 13 от 2007 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието, горите и аграрната реформа” се заменят с „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §72, който става §79.
§ 73. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 51 и 80 от 2006 г. и бр. 53 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §73, който става §80.
§ 74. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г. и бр. 22, 51, 53 и 97 от 2007 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §74, който става §81.
§ 75. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г. и
бр. 51 и 53 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §75, който става §82.
§ 76. В чл. 173, ал. 4 от Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г. и бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г.) думите „Министерството на земеделието и горите” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §76, който става §83.
§ 77. В Закона за държавните помощи (ДВ, бр. 86 от 2006 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията предлага §77 да отпадне.
§ 78. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г. и бр. 31, 41 и 89 от 2007 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и горите” се заменят с „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §78, който става §84.
§ 80. В чл. 57а, ал. 2 от Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) думите „Министерството на земеделието и горите” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §80, който става §86.
§ 81. В чл. 22, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 и 34 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27, 38, 76, 88, 102 и 105 от 2005 г. бр. 30, 36, 56, 82, 91 и 102 от 2006 г., бр. 11, 41, 46 и 59 от 2007 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 68 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г.) думите „Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §81, който става §87.
§ 82. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г. и бр. 30 и 97 от 2006 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §82, който става §88.
§ 83. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, раздел ІІІ от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) думите „Министерство на земеделието и горите” се заменят с „Министерство на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §83, който става §89.
§ 84. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията предлага §84 да отпадне.
§ 85. В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2006 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и горите”, „министъра на земеделието и горите”, „заместник-министърът на земеделието и горите” и „Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието”, „заместник-министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §85, който става §90.
§ 86. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 14 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 32 и 88 от 2005 г. и бр. 24 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 21, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и горите” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.

2. В чл. 24, ал. 2 думите „министъра на земеделието и горите” се заменят с „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §86, който става §91.
§ 87. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г. и бр. 42, 53 и 80 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9а, ал. 5 думите „Министерството на земеделието и горите” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.

2. В чл. 51, ал. 7 думите „министъра на земеделието и горите” се заменят с „министъра на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §87, който става §92.
§ 88. В чл. 16, ал. 2 от Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 48 от 2007 г.) думите „Министерството на земеделието и горите” се заменят с „Министерството на земеделието и продоволствието”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §88, който става §93.
§ 90. В Кодекса за търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42 от 2005 г., бр. 77, 87, 94 и 104 от 2005 г. и бр. 30, 62 и 108 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 34 ал. 4 се отменя.

2. В чл. 38 ал. 3 се отменя.

3. В чл. 67 ал. 2 се изменя така:

„(2) Всички риболовни кораби, извършващи стопански риболов, подлежат на контролно измерване за целите на Регистъра на риболовните кораби, воден от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.”

4. В чл. 93 ал. 4 се отменя.


Комисията подкрепя текста на вносителя за §90, който става §95.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил КалиновКаталог: pub -> StenD
StenD -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
StenD -> Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
StenD -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседание
StenD -> Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството на
StenD -> Закона за генетично модифицирани организми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница