Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други разделистраница1/26
Дата19.07.2018
Размер1.95 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 2012

Документ №5: (3)

*******


12.10.2011

КОМИСИЯ по БЮДЖЕТИ

Докладчици:

Francesca Balzani - Раздел III (Комисия)

José Manuel Fernandes - Други разделиПозицията на Парламента

Изменения, които не са приети от Комисията по бюджети


Проектоизменение 137

=== IMCO/7005 ===

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO/7005 Компромисно изменение между IMCO/7003-------------------------------

SECTION III — COMMISSIONСтатия 12 02 02 — Програма Solvit и План за действие относно предоставяне на помощ в областта на единния пазар

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2011

Проектобюджет 2012

Позиция на Съвета 2012

Разлика

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

12 02 02

1 300 000

1 237 833

p.m.

1 200 000

p.m.

1 000 000

1 400 000

200 000

1 400 000

1 200 000

РезервиОбщо

1 300 000

1 237 833

p.m.

1 200 000

p.m.

1 000 000

1 400 000

200 000

1 400 000

1 200 000

Обосновка:

Мрежата "SOLVIT", заедно с предоставянето на помощни услуги във връзка с единния пазар, представлява ефективен механизъм за безплатно извънсъдебно уреждане на спорове, който следва да бъде подкрепян от дейности за обучение и подпомагане във всички държави-членки.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 764

=== EPP//8213 ===

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

-------------------------------

SECTION III — COMMISSIONСтатия 12 02 03 — Пилотен проект — Форум по въпросите на единния пазар

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:
Бюджет 2011

Проектобюджет 2012

Позиция на Съвета 2012

Разлика

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

12 02 03

1 200 000

600 000

p.m.

600 000

p.m.

600 000

1 200 000
1 200 000

600 000

РезервиОбщо

1 200 000

600 000

p.m.

600 000

p.m.

600 000

1 200 000
1 200 000

600 000

Забележки:

Текстът се изменя, както следва:

Форумът по въпросите на единния пазар е ежегодно мероприятие, организирано от Комисията, съвместно с ЕП, което се провежда в държавата-членка, осигуряваща председателството на ЕС, и обединява представители на гражданите, предприятията и организациите на потребителите, както и представители на държавите-членки и институциите на ЕС, с цел подобряване на координацията и по-добро управление на единния пазар. Провежданите по време на Форума по въпросите на единния пазар дебати и работни срещи следва да разглеждат въпросите за транспонирането, прилагането и спазването на законодателството за единния пазар, да позволяват обмена на най-добри практики между заинтересованите страни и информирането на гражданите за правата им в рамките на единния пазар.следва да бъде ежегодно мероприятие в държавата-членка, която председателства Съвета на ЕС, обединяващо представители на гражданите, фирмите и организациите на потребителите, както и представители на държавите-членки и институциите на ЕС, чиято цел е определянето на ясен ангажимент за транспонирането, прилагането и изпълнението на законодателството в областта на единния пазар. Целта на това мероприятие следва да бъде да се намери решение на неправилното транспониране и прилагане, както и на неизпълнението на законодателството в областта на единния пазар чрез подобряване на координацията и по-добро управление на единния пазар. Мероприятието следва да се превърне във важна платформа за обмен на най-добри практики между заинтересованите страни и за информиране на гражданите за правата им в рамките на единния пазар. В рамките на това мероприятие следва да се разгледат по-специално 20-те най-важни проблема, предизвикателства и възможности, възникващи пред гражданите и предприятията, определени от Комисията. Следва да се създаде работна група, съставена от членове на Европейския парламент и от представители на Комисията и действащото председателство на ЕС, която следва да се занимае с организационната подготовка за Форума по въпросите на единния пазар.Обосновка:

Форумът по въпросите на единния пазар следва да продължи на годишна основа.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 134

=== IMCO/7007 ===

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO/7007 Компромисно изменение между IMCO/7002-------------------------------

SECTION III — COMMISSIONСтатия 12 02 03 — Пилотен проект — Форум по въпросите на единния пазар

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:
Бюджет 2011

Проектобюджет 2012

Позиция на Съвета 2012

Разлика

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

12 02 03

1 200 000

600 000

p.m.

600 000

p.m.

600 000

1 200 000
1 200 000

600 000

РезервиОбщо

1 200 000

600 000

p.m.

600 000

p.m.

600 000

1 200 000
1 200 000

600 000

Забележки:

Текстът се изменя, както следва:

Форумът по въпросите на единния пазар е ежегодно мероприятие, организирано от Комисията, съвместно с ЕП, което се провежда в държавите-членки и обединява представители на гражданите, предприятията и организациите на потребителите, както и представители на държавите-членки и институциите на ЕС, с цел подобряване на координацията и по-добро управление на единния пазар. Провежданите по време на Форума по въпросите на единния пазар дебати и работни срещи следва да разглеждат въпросите за транспонирането, прилагането и спазването на законодателството за единния пазар, да позволяват обмена на най-добри практики между заинтересованите страни и информирането на гражданите за правата им в рамките на единния пазар.следва да бъде ежегодно мероприятие в държавата-членка, която председателства Съвета на ЕС, обединяващо представители на гражданите, фирмите и организациите на потребителите, както и представители на държавите-членки и институциите на ЕС, чиято цел е определянето на ясен ангажимент за транспонирането, прилагането и изпълнението на законодателството в областта на единния пазар. Целта на това мероприятие следва да бъде да се намери решение на неправилното транспониране и прилагане, както и на неизпълнението на законодателството в областта на единния пазар чрез подобряване на координацията и по-добро управление на единния пазар. Мероприятието следва да се превърне във важна платформа за обмен на най-добри практики между заинтересованите страни и за информиране на гражданите за правата им в рамките на единния пазар. В рамките на това мероприятие следва да се разгледат по-специално 20-те най-важни проблема, предизвикателства и възможности, възникващи пред гражданите и предприятията, определени от Комисията. Следва да се създаде работна група, съставена от членове на Европейския парламент и от представители на Комисията и действащото председателство на ЕС, която следва да се занимае с организационната подготовка за Форума по въпросите на единния пазар.Обосновка:

Форумът по въпросите на единния пазар следва да продължи на годишна основа.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 606

=== ALDE/8494 ===

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

-------------------------------

SECTION III — COMMISSIONПозиция 12 04 02 01 — Европейски банков орган — вноска по дялове 1 и 2

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:
Бюджет 2011

Проектобюджет 2012

Позиция на Съвета 2012

Разлика

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

12 04 02 01

3 956 600

3 956 600

7 099 000

7 099 000

6 313 400

6 313 400

1 495 500

1 495 500

7 808 900

7 808 900

РезервиОбщо

3 956 600

3 956 600

7 099 000

7 099 000

6 313 400

6 313 400

1 495 500

1 495 500

7 808 900

7 808 900

Забележки:

След параграф:

Като се има предвид Договорът за функционирането на .......... достатъчна защита за потребителите на финансови услуги.Добавя се следният текст:

Всяка допълнителна задача, възложена на европейските органи за надзор, трябва да бъде придружена бързо от съответното разпределение на допълнителни ресурси.

Обосновка:

Предложеното от Комисията бюджетно увеличение e адекватна и логична стъпка в процеса на изграждане на Европейския банков орган (ЕБО), но неговият размер не е достатъчен. Необходими са допълнителни ресурси, наред с другото, за допълнително подобряване на стрес тестовете, подготовка за Директивата за капиталовите изисквания ІV, защита на потребителите (анализ на потребителските тенденции, изготвяне на предупреждения и др.), анализ на риска и обмен на данни на ЕССР, намаляване на регулаторния арбитраж чрез партньорски проверки и по-ясно изразена водеща роля на ЕБО и администриране, в това число вътрешни одити и прегледи.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 968

=== GUE//8788 ===

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

-------------------------------

SECTION III — COMMISSIONПозиция 12 04 02 01 — Европейски банков орган — вноска по дялове 1 и 2

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2011

Проектобюджет 2012

Позиция на Съвета 2012

Разлика

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

12 04 02 01

3 956 600

3 956 600

7 099 000

7 099 000

6 313 400

6 313 400

785 600

785 600

7 099 000

7 099 000

РезервиОбщо

3 956 600

3 956 600

7 099 000

7 099 000

6 313 400

6 313 400

785 600

785 600

7 099 000

7 099 000

Обосновка:

Предложеният размер на бюджетните кредити съответства на нуждите, които вече са представени от самите агенции. На агенциите следва да се предоставят средствата за изпълнение на мандата им.

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 605

=== ALDE/8493 ===

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа


Каталог: document -> activities -> cont
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за конкурентоспособност и иновации програма за предприемачество и иновации
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница