Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница1/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 2009


Документ №6: (2)

*******


14.10.2008

КОМИСИЯ по БЮДЖЕТИ

Докладчици:

Jutta HAUG - Раздел III (Комисия)

Janusz LEWANDOWSKI - Други раздели


ПАРЛАМЕНТ – 1-во четене:


Изменения, приети от Комисията по бюджети

Проектоизменение 0916
=== BUDG/4655===

Индикативен бюджетен ред : 05 04 05 01

BUDG/4655 Компромисно изменение между AGRI/5311, VERT/7304, BUDG/3194

AGRI/5311 Компромисно изменение между AGRI/5243, AGRI/5259, AGRI/5258

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 04 05 01 Програми за развитие на селските райони

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

05 04 05 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

13 274 839 325

9 396 700 000

13 373 504 584

9 832 000 000

13 373 504 584

9 717 000 000

250 000 000

898 190 465

13 623 504 584

10 615 190 465

РезервиНаименование:

Програми за развитие на селските райониЗабележки:

След параграф

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на ..........от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Текстът се изменя, както следва:

От общия размер на бюджетните кредити за поети задължения по тази позиция сумата от 1 305 700 000 EUR произтича от задължителната модулация в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1). Освен това, сумата от 424 000 000 EUR произтича от доброволната модулация в съответствие с Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета (ОВ L 95, 95, 5.4.2007 г., стр. 1). Мерките за развитие на селските райони по всички оси ще бъдат сравнявани с по-точните показатели за изпълнение за земеделските системи и производствените методи, така че да отговарят на предизвикателствата, свързани с изменението на климата, опазването на водите, биоразнообразието и възобновяемите енергийни източници.Добавя се следният текст:

В съответствие с ангажиментите на ЕС по Договора за растителните генетични ресурси, следва да се насърчи създаването на Европейска обществена банка за данни и обмен на традиционни сортове растения, която ще даде възможност на неправителствените организации и органите от частния и обществения сектор да установят, наред с националните генни банки на държавите-членки, банка за семена на традиционни сортове от особена ценност за запазването на биоразнообразието в селското стопанство и за производството на качествени хранителни продукти.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Понастоящем сумата на неизпълнените поети задължения по този бюджетен ред възлиза на почти 9000 милиона. Поради наличието на голяма сума, неусвоена от предишни бюджетни години, бюджетните кредити за плащания следва да се увеличат с 500 милиона, наред с възстановяването на сумите по ППБ.

Предложената банка за данни и обмен по-специално има за цел да събира и прави обществено достояние данни относно сортовете растения, които не попадат в обхвата на критериите за лиценз и търговия със сертифицирани семена, а по-скоро се използват за запазване на традиционни сортове растения. Законодателството на ЕС в областта на търговията със семена следва да се адаптира по подходящ начин.

По-точните показатели за изпълнение са необходими за справяне с четирите нови предизвикателства, посочени в законодателните предложения на Комисията за «здравната проверка».

Равнището на бюджетните кредити за плащания трябва да се адаптира с цел по-добро изпълнение на политиките на ЕС.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от докладчика, от комисията по земеделие и развитие на селските райони и от групата Verts/ALE.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0143
=== PECH/6788===

Индикативен бюджетен ред : 11 06 14

<< Внесено от Комисия по рибно стопанство >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 11 06 14 —

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: МБК

11 06 14

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити0

0

p.m.

p.m.

РезервиНаименование:

11 06 14: Ad hoc финансов инструмент – адаптиране на риболовните флоти към икономическите последствия от покачването на цените на горивата

Забележки:

Добавя се следният текст:

Необходимо е да се предвиди, както е записано в съобщението на Комисията COM(2008) 453 от 8 юли 2008 г. относно насърчаване на адаптирането на рибарските флоти на Европейския съюз към икономическите последствия от високите цени на горивата, евентуалното създаване на временен ad hoc финансов инструмент, така че при необходимост да се предоставят допълнителни средства, освен заделените за целта от Европейския фонд за рибарство.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Съветът одобри мерки за адаптирането на общностните флоти към икономическото положение в резултат покачването на цените на горивата. В този контекст, в горепосоченото съобщение вече се предвижда, ако предоставяните средства по Европейския фонд за рибарство за финансиране на тези мерки се окажат недостатъчни, евентуалното създаване на временен ad hoc финансов инструмент. Следователно в бюджета също трябва да се предвиди евентуалното създаване на този инструмент.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0140
=== PECH/6785===

Индикативен бюджетен ред : 11 03 03

PECH/6785 Компромисно изменение между PECH/6790<< Внесено от Комисия по рибно стопанство >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 11 03 03 Подготвителна работа за нови международни организации в областта на рибарството и други незадължителни вноски в международни организации

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

11 03 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

10 100 000

10 100 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

2 300 000

2 300 000

10 100 000

10 100 000

РезервиНаименование:

Подготвителна работа за нови международни организации в областта на рибарството и други незадължителни вноски в международни организацииЗабележки:

Преди списък който започва с :

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на, inter alia: ..........регионални органи, в които участват крайбрежни държави, в съответния подрегион.


  • ..........

и завършва с :

безвъзмездни средства за регионални органи, в които участват крайбрежни държави, в съответния подрегион.Текстът се изменя, както следва:

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на:  • подготвителна работа по нови международни организации в областта на рибарството (Споразумение в областта на рибарството в южната част на Индийския океан, Регионална организация по рибарството в южната част на Тихия океан, и т.н.),

международни организации в областта на рибарството, в които Европейската общност има статут на наблюдател (член 37 от Договора за Европейския съюз и член 310 от Договора за създаване на Европейската общност):

  • Междуамериканска комисия за тропическа риба тон (IATTC),

  • Международна комисия за китовете (IWC),

  • Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

  • подпомагане на последващите действия и изпълнението на някои регионални проекти, по-специално чрез участие в специални съвместни международни контролни и инспекционни дейности. Този бюджетен кредит следва да покрие също така програми за наблюдение, които предстои да бъдат договорени в Западна Африка и западната част на Тихия океан.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Програмата за наблюдение в югозападната част на Индийския океан следва да бъде продължена и следва да бъдат създадени подобни програми в други региони, по-специално в Западна Африка и южната част на Тихия океан, два района, в които ЕС разполага с широка мрежа от споразумения в областта на рибното стопанство. Тези програми следва да продължат през цялата 2010 г. и след това, като част от кампанията срещу незаконния риболов.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0141
=== PECH/6786===

Индикативен бюджетен ред : 11 04 01

PECH/6786 Компромисно изменение между PECH/6754, PECH/6776<< Внесено от Комисия по рибно стопанство >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 11 04 01 По-активен диалог с риболовната промишленост и засегнатите от Общата политика в областта на рибарството

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

11 04 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

6 050 000

5 000 000

6 300 000

5 500 000

6 300 000

5 500 000

400 000

400 000

6 700 000

5 900 000

РезервиНаименование:

По-активен диалог с риболовната промишленост и засегнатите от Общата политика в областта на рибарствотоЗабележки:

След параграф

Част от бюджетния кредит е предназначена също за информационните и ..........при предстоящото разширяване, за Общата политика в областта на рибарството.

Добавя се следният текст:

Този бюджетен кредит също така покрива финансиране за сътрудничество и семинари за обучение за трети държави в рамките на борбата срещу незаконния риболов.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

В контекста на наскоро приетия регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов е необходимо Комисията да увеличи усилията си за предоставяне на информация за своята стратегия в тази област, по-специално по посока на трети държави.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0144
=== PECH/6787===

Индикативен бюджетен ред : 11 07 01

PECH/6787 Компромисно изменение между PECH/6759<< Внесено от Комисия по рибно стопанство >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 11 07 01 Подкрепа за управлението на рибните ресурси (събиране на основни данни)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

11 07 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

44 000 000

40 000 000

44 000 000

35 000 000

44 000 000

35 000 000

0

5 000 000

44 000 000

40 000 000

РезервиОбосновка:

Съкращаването на бюджетните кредити по този бюджетен ред е непонятно, като се има предвид необходимостта от събиране на данни и тяхното постоянно актуализиране, с цел да се получи по-добра представа за общото състояние на рибните ресурси и по този начин да се гарантира устойчивостта на действията, които ще бъдат предприети. Следователно се предлага увеличение както на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0145
=== PECH/6782===

Индикативен бюджетен ред : 11 07 02

<< Внесено от Комисия по рибно стопанство >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 11 07 02 Подкрепа за управлението на рибните ресурси (подобряване на научните консултации)


Каталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница