Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница21/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Комуникационните дейности в рамките на политиката на местно равнище не следва да се намаляват така драстично, както се предлага в ППБ. Подпомагането на информационните мрежи следва да се запази на равнището от 2007 г., особено след като Европейските обществени пространства (ЕОП) успяха да привлекат нова публика. По отношение на разпределението на средства за дейността на ЕОП, налице е също така предложение в забележките да бъдат разяснени условията за използване на средствата и да бъде припомнено, че ЕОП се управляват съвместно от ЕК и ЕП от името на двете институции.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0352
=== CULT/5893===

Индикативен бюджетен ред : 16 03 04

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 16 03 04 Специфични действия по приоритетни въпроси, включително PRINCE

Цифровите стойности се изменят, както следва:

16 03 04

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

12 830 000

10 500 000

12 830 000

12 830 000

12 770 000

11 830 000

60 000

1 000 000

12 830 000

12 830 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0353
=== CULT/5854===

Индикативен бюджетен ред : 16 03 05

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 16 03 05 — „ЕвроГлоуб”

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: МБК

16 03 05

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

РезервиНаименование:

ЕвроГлоуб”Забележки:

Добавя се следният текст:

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на започнатото през 2007 г. подготвително действие за авбулантен театър „Глоуб”, което цели да насърчи изграждането на европейско обществено пространство за дебати, култура и обучение.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

В своето становище относно ППБ 2009 г. комисията подкрепи идеята подготвителното действие да се продължи. Използването на „ЕвроГлоуб” следва да продължи, за да се експериментират нови форми на популяризиране на Европа чрез културата.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0354
=== CULT/5897===

Индикативен бюджетен ред : 16 04 01

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 16 04 01 Анализ на общественото мнение

Цифровите стойности се изменят, както следва:

16 04 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

5 800 000

5 800 000

5 800 000

5 800 000

5 800 000

5 230 000

0

570 000

5 800 000

5 800 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0978
=== BUDG/4668===

Индикативен бюджетен ред : 16 04 02

BUDG/4668 Компромисно изменение между CULT/5873, PPE//7552<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 16 04 02 Онлайн инструменти за информация и комуникация

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

16 04 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

10 880 000

8 500 000

10 620 000

10 620 000

10 620 000

9 240 000

1 000 000

1 380 000

11 620 000

10 620 000

РезервиНаименование:

Онлайн инструменти за информация и комуникацияЗабележки:

След списък който започва с :

Тези мерки се провеждат от:


  • ..........

и завършва с :

отделите на Комисията в нейната централа.Текстът се изменя, както следва:

Основните видове инструменти са:  • Интернет сайта «Europa», който трябва да представлява основната точка за достъп до съществуващата информация и уеб страници относно административната информация, от която европейските граждани може да се нуждаят в ежедневния живот, трябва да бъде по-добре структуриран и по-лесен за ползване.сайт Europa;

  • Телефонентелефонен център за контакти «Europe Direct» 00800-67891011,Europe Direct;

  • интернет сайтове и мултимедйни продукти на представителствата в държавите-членки,

  • онлайн съобщения за медиите, речи, докладни записки и др. (RAPID).

Текстът се изменя, както следва:

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране преструктурирането на интернет сайта «Europa», така че последният да стане по-последователен. Той е предназначенТези бюджетни кредити са предназначени също така за финансиране на информационни кампании за улесняване на достъпа до тези източници на информация, особено за телефонния номер на «Europe Direct».информация.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Интернет сайта «Europa» следва да бъде организиран така, че да предостави на едно място за европейските граждани всички административни сведения и изисквания, приложими в държавите-членки. Това ще допринесе за улесняването на ежедневието на гражданите и ще намали административната тежест. Освен това, следва да се засили рекламата за преструктурирания сайт «Europa» и за телефонния център «Europe Direct». Според проучване 80% от служителите в институциите на ЕС не са запознати с «Europe Direct».

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от групата PPE-DE и от комисията по култура и образование.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0356
=== CULT/5894===

Индикативен бюджетен ред : 16 04 03

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 16 04 03 Специализирани публикации

Цифровите стойности се изменят, както следва:

16 04 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

5 150 000

5 150 000

2 950 000

5 000 000

2 950 000

3 370 000

0

1 630 000

2 950 000

5 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0734
=== PPE//7574===

Индикативен бюджетен ред : 13 06 01

<< Внесено от Salvador Garriga Polledo, László Surján, Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 13 06 01 Европейски фонд за солидарност — държави-членки

Забележките се изменят, както следва:

13 06 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

260 411 197

260 411 197

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.p.m.

p.m.

РезервиНаименование:

Европейски фонд за солидарност — държави-членкиЗабележки:

След параграф

Този бюджетен кредит е предназначен за вписване на бюджетните кредити ..........природни и екологични бедствия или промишлени аварии, станали в държавите-членки.

Добавя се следният текст:

Разпределението на бюджетните кредити ще се реши в коригиращ бюджет, който има за цел изключително мобилизирането на Фонд за солидарност на ЕС.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Това съответства на искането на ЕП, изразено в неговата резолюция относно „Бюджет 2009: „Първи съображения относно предварителния проектобюджет за 2009 г. и мандат за съгласуване” (P6_TA(2008)0335, пар. 94), и декларацията на Комисията от 17 юли 2008 г.
BG BG

Каталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница