Докладите научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник "Научни трудове"Дата02.01.2018
Размер73.32 Kb.
ТипДоклад

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове” на УХТ, Пловдив. Представените след срока доклади няма да бъдат включени в сборника.


ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • за български участници – 100 лв.

 • за чуждестранни участници – 75 €

В таксата се включват материалите на конферен-цията (програма, сборник “Научни трудове”, помощни материали, а също и кафе-паузите и официалната вечеря).

Таксата следва да бъде платена по банков път.Банкова сметка на УХТ:

УниКредит Булбанк

Филиал Тримонциум, Пловдив

Банкова сметка: BG17UNCR75273154631900Swift bic: UNCRBGSF
УХТ, за Научната конференция – 2008


ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • 31.03.2008 г. – изпращане на заявки за участие и кратко резюме, адрес за кореспонденция, E-mail;

 • 10.04.2008 г. – потвърждение от Организационния комитет за приемане на заявените доклади;

 • 30.06.2008 г. – пълен текст на доклада с копие от документа за платена такса.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

4002 Пловдив, бул. “Марица” № 26

УХТ, за Научната конференция - 2008


e-mail:nk_uht@abv.bg; тел. 032/644 118

Интернет адрес на УХТ: www.uft-plovdiv.bg

Изисквания КЪМ оформянето на докладите


   • Шрифт - Arial (Word for Windows);

   • Page Setup - Top: 47 mm, Bottom: 50 mm;

   • Left: 34 mm, Right: 34 mm;

   • Paper Size - A4;

   • Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing, Single;

   • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 0.7 cm;

   • На първата страница отгоре да се оставят три празни реда - Font Size 12;

   • Заглавие - Font Size 12, центрирано, Bold;

   • Един празен ред;

   • Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 10, центрирано;

   • Един празен ред ;

   • Кратко резюме на български език - Font Size 10, Italic, 5-6 реда, (Justified);

   • Заглавието и имената на автора (авторите) на английски език - Bold, центрирано. Следва резюме на английски - Font Size 10, Italic, 5-6 реда (Justified);

   • Един празен ред;

   • Текст на доклада - Font Size 10;

   • Докладите трябва да съдържат ясно отделени (с подзаглавия): увод, същинска част, евентуално експеримент или числен пример, заключение и литература, и накрая - трите имена автора (авторите), с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail;

   • Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано;

   • Таблиците да имат номерация, подравнена в дясно и наименование - над тях – центрирано;

   • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби подравнено в дясно от тях;

   • Цитираната в текста литература да се означава с цифри, заградени в средни скоби;

   • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта на библиографските списания;

   • Страниците да не бъдат номерирани;

   • Общ обем - не повече от 6 стр., вкл. резюмето;

Оригиналът на доклада трябва да бъде отпечатан на лазерен принтер и записан на дискета или диск.

УНИВЕРСИТЕТ ПО
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛОВДИВ55 ГОДИНИ УХТ


ПОКАНА


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ХРАНИТЕЛНА НАУКА,


ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ –200824 – 25 октомври

Пловдив, 2008 г.
Конференцията се провежда със съдействието на

Съюза на учените в България –
клон Пловдив,


Федерация на НТС в България и

Компания за технологии и иновации Съединение АД (KRS)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:

Проф. д-р инж. Георги Вълчев - ректор на УХТПредседател:

проф. д-р инж. Костадин Василев - зам. ректор по НД и КП

Зам. председатели:

 1. доц. д-р Калинчо Иванов – Декан по СД и ЦПК

 2. доц. д-р инж. Симеон Василев – Председател

на СУБ, клон Пловдив

Членове:

 1. проф. д-р инж. Ана Кръстева

 2. проф. д.ик.н. Асен Конарев

 3. проф. д-р инж. Атанас Георгиев

 4. проф. д-р инж. Атанас Ламбрев

 5. проф. д.х.н. Богдан Ангелов

 6. проф. д-р инж. Георги Сомов

 7. проф. д-р инж. Гроздан Караджов

 8. проф. д-р инж. Димитър Хаджикинов

 9. проф. д-р Елена Ковачева

 10. проф. д-р инж. Желязко Симов

 11. проф. д.б.н. инж. Иван Мургов

 12. проф. д-р инж. Йовчо Кабзев

 13. проф. д-р инж. Марин Маринов

 14. проф. д.т.н. Стамен Стамов

 15. проф. д.т.н. Стефан Дичев

 16. проф. д-р инж. Стоянка Гаргова

 17. проф. д.т.н. инж. Тончо Златев

 18. проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов

 19. доц. д.т.н. инж. Албена Стоянова

 20. доц. д-р инж. Димитър Димитров

 21. доц. д-р инж. Йорданка Алексиева

 22. доц. д-р инж. Милчо Ангелов

Почетни членове:

 1. проф. д.т.н. Сергей Хуршудян – ректор на Московски държавен университет по хранителни производства, Русия

 2. проф. д.т.н. Богдан Егоров – ректор на Одеска национална академия по хранителни технологии, Украйна

 3. проф. д-р Енвер Дуран – ректор на Тракия университет, гр. Одрин, Турция

 4. проф. д.т.н. Александър Бараненко – ректор на Санкт-петербургски държавен университет по нискотемпературни и хранителни технологии, Русия

 5. проф. д.т.н. Вячеслав Шаршунов – ректор на Могильовски държавен университет по продоволствие, Беларус

 6. проф. д-р Низаметин Шенкьойлю – ректор на Намък Кемал университет, гр. Текирда, Турция

 7. проф. д-р Дитер Орцесек – президент на университет Анхалт, гр. Кьотен, Германия

 8. д-р инж. Стефан Кьолер – директор на Института по екологични проекти към Хумболдт университет, гр. Берлин, Германия

 9. проф. д-р Златко Жоглев – ректор на Университет „Св. Климент Охридски”,
  гр. Битола, Македония

Доктор хонорис кауза на УХТ

 1. акад. Цветан Цветков

 2. проф. Бернд Хандрек

 3. проф. Джанфранко Нобис

 4. проф. Зигфрид Хайнц

 5. проф. Христо Крачанов

 6. проф. Николай Тютюлков

 7. проф. Константин Шушулов

 8. проф. Волфрам Шнекел

 9. проф. Жан Барлоа

 10. проф. Райнхолд Карле

 11. проф. Мишел Жандро-Масалу

 12. проф. Димитър Балджиев

 13. д-р Та Куанг Нгок

Секретариат:

 1. гл. ас. инж. Борислав Миленков

 2. д-р инж. Петър Калчев

 3. инж. Мария Тодоровска

 4. инж. Мария Тодинова

 5. инж. Михаил Атанасов

 6. инж. Недялка Спаски

 7. Иванка Иванова

ТЕМАТИЧНИ направления:

 1. Технология на храните;

 2. Технология на напитките;

 3. Технология на тютюна, захарта, етеричните масла, козметичните и парфюмерийни продукти;

 4. Биотехнологии и екология;

 5. Функционални храни;

 6. Качество, безвредност и здравословност на суровините и храните;

 7. Туризъм, хранене и кетъринг;

 8. Индустриален мениджмънт;

 9. Химия и микробиология на хранителните продукти;

 10. Автоматика, компютърни и комуникационни системи и технологии;

 11. Машини и апарати, опаковки и технологично обзавеждане на ХВП и БТП;

 12. Енергийна ефективност, топлотехнически, хладилни и климатични инсталации;

 13. Електротехника и електроника;

 14. Физико-математически науки в ХВП;

 15. Биополимери и биокатализатори;

 16. Лингвистика;

 17. Франкофонско обучение.

Работни езици:

български, руски, английски, френски.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Всеки автор може да участва с не повече от 2 /два/ доклада самостоятелно или в съавторство;

Допустим обем на докладите – 6 страници;

Материалите /разпечатка на доклада и дискета или диск/ се приемат само с копие от документа за платена такса-правоучастие;

Спазване на всички посочени срокове.

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

З А Я В К Аза участие в НК с международно участие

ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 2008”24 – 25 октомври
Автори (н.зв., н.ст. име, презиме и фамилия):

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Научна(и) организация(и): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Адрес(и) за кореспонденция: п.к._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

гр._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

тел./факс _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Научно направление: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заглавие на доклада: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Вид на представяне:  доклад;  постер

Изисквания към резюметата, придружаващи заявките за участие:

Съдържанието на резюмето следва, заедно със заглавието, да позволява изработването на преценка относно допускането на доклада за участие в конференцията, с обявените тематични направления. В него се включват цел и задачи на разработката, използувани материали и методи, получени резултати и изводи, в обем до 150-200 думи (изискванията не се отнасят за резюмето в състава на научния доклад).
Резервация за нощувка:

 хотел;  ед. стая;  дв. стая; дата(и).....10.2008 г.

общежитиеед. стая;дв. стая; дата(и).....10.2008 г.

Дати на: пристигане .............10.2008 г.отпътуване..............10.2008 г.
Каталог: site files
site files -> 14: 20 почивка обяд
site files -> Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”
site files -> Специална оферта за
site files -> Технологичен факултет
site files -> Технологичен факултет
site files -> Книгопис на научните трудове на акад. Проф. Д-р борислав йорданов владимиров, Д. М. Н. Владимиров б
site files -> Упътване за експлоатация на абсорбатори ariston
site files -> Технологичен факултет
site files -> “магистър” по специалност “Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница