Докладна записка от димитър николов-кмет на община бургас относноДата02.01.2018
Размер104.56 Kb.
ТипДоклад

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bgДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Откриване на ново общинско основно училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“ и кандидатстване за обявяването му за иновативно училище.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През последните няколко години броят на учениците в начален и прогимназиален етап непрекъснато нараства. От справката, предоставена ни от Регионално управление на образованието – гр. Бургас за последните учебни години броят на децата, приети в първи клас е, както следва: за учебната 2016/2017година – 2 396, за учебната 2015/2016 година – 2219. Видно от данните от електронната система за прием в първи клас най- голяма е потребността от откриване на допълнителен капацитет за прием в училищата в централна градска част.

Предвид факта, че последното основно общинско училище в Община Бургас е открито преди 28 години, безспорно е назряла необходимостта от откриване на ново основно училище.

В момента по Оперативна програма „Региони в растеж“ – „Подобряване на образователната инфраструктура“ се осъществява мащабна реконструкция на сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа „Александър Георгиев-Коджакафалията“. В проекта са предвидени иновативни решения, които организират по нов начин учебната среда и дават възможност за усъвършенстване на управлението и обучението. Предвидена е пешеходна връзка със сградата, в която се помещават две от елитните гимназии в Бургас – Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“ и Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“. През годините учениците от двете гимназии са носители на престижни награди от национални и международни олимпиади, състезания и конкурси - показател за отличната им общообразователна и профилилирана подготовка, което е оптимален вариант за обмен на добри практики и преподаватели между двете гимназии и новото основно училище.
С разпоредбата на чл.38, ал. 7 от новия Закон за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/ (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) се въвежда понятието „иновативни училища“. Това са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението; организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда; използват нови методи на преподаване; разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Община Бургас има желание и капацитет да подготви документи и да кандидатства пред МОН за обявяване на новото училище за иновативно.

Новото общинско училище ще носи името Основно училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“ и ще бъде с официален административен адрес: гр. Бургас, ул. „Юрий Венелин“ №2.

Училището разполага с необходимите налични ресурси и капацитет за осигуряване на иновативно обучение на учениците. То представлява изцяло ремонтирана масивна триетажна сграда-учебен корпус с РЗП 3889 м2. Проектът предвижда вътрешно преразпределение на бившите спални помещения в съществуващата сграда и обособяването на съвременни учебни стаи с максимално ясни технологични връзки. Предвидени са необходимите ремонтни дейности във всички нива и помещения на сградата за осигуряване на необходимия комфорт и съвременен интериор. На покрива на сградата ще се извърши основен ремонт. Предвидено е да се подмени фасадата на сградата, вкл. с подмяна на дограмата и постигане на съвременно екстериорно звучене. В прилежащата дворна площ са предвидени дейности за благоустрояване, като зелени площи, площадки за игра на учениците с твърда настилка, стационарни уреди за игра във фитнес зоните и изискуемите спортни площадки. Предвидено е събиране и използване на дъждовните води за поливни нужди, както и осигуряване на достъпна среда до всички нива и помещения в сградата, както и до дворното пространство.

Новото основно училище ще разполага с централизиран електронен пропускателен режим за учителите и учениците, който ще гарантира тяхното спокойствие и сигурност. В сутерена ще бъде разположена модерна гардеробна за учениците, за които ще бъде предвиден пълен комплект униформено облекло с отличителни знаци на училището.

В сградата е предвидено обновено парно отопление, нова PVC дограма с електронно отваряеми прозорци с цел опазване живота и здравето на учениците, модерни санитарни възли, зала за културни мероприятия. Предвидено е иновативно оборудване на учебни кабинети по езиково обучение, природни науки, информационни технологии, изобразително изкуство и музика. Училището разполага с 18 класни стаи, чието оформление и обзавеждане предполага иновативна организация на преподаване и учене.

Образованието в новооткритото училище ще се осъществява в основна степен – предучилищна подготовка, начален и прогимназиален етап, общообразователна подготовка, съгласно чл. 73, ал. 2, чл. 77 от ЗПУО и Наредба №5 от 30.11.2015 г. (Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г, в сила от 08.12.2015 г.) за общообразователната подготовка. Обучението на учениците ще се осъществява при целодневна организация на учебния ден, съгласно разпоредбите на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката.

Организацията на предучилищното образование ще се осъществява, съобразно разпоредбите на Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.), издадена от министъра на образованието и науката.

Инициирана е работна група от утвърдени университетски преподаватели, експерти и учители за изработването на нови учебни програми по всички видове подготовка за първата година от откриването на училището.

През учебната 2017/2018 година ще бъде обявен прием в 2 подготвителни групи 48 деца-предучилищна възраст, 2 паралелки – І клас 48 ученици и 2 паралелки – V клас – 52 ученици - общо 148 ученици, а през следващите две учебни години в училището ще се обучават брой ученици, както следва:


Групи/

класове


Брой ученици през 2017/2018 г.

Подготвителни групи – предучилищна възраст

Начален етап
ПГ- 5 и 6 г.

48 деца (2 групи по 24 деца в група)I клас
2 паралелки х 24 ученици – 48 ученици
II клас


ІІІ клас


ІV клас


V клас2 паралелки х 26 ученици – 52 ученици

VI клас


VІІ клас


Общ брой ученици

48

48

52

148

Групи/

класове


Брой ученици през 2018/2019 г.-прогноза

Подготвителни групи – предучилищна възраст

Начален етап
ПГ – 5 и 6 г.

24 деца–нов прием


24 деца - 6 г.

(миналогодишни 5 г.)

I клас
1 паралелка – 24 ученици нов прием


1 паралелка от подготвителна гр. 24 ученици
II клас
48 ученици
ІІІ клас


ІV клас


V клас2 паралелки х 26 ученици – 52 ученици нов прием

VI клас52 ученици

VІІ клас


Общ брой ученици

48

96

104

224
Групи/

класове


Брой ученици през 2019/2020 г.-прогноза

Подготвителни групи – предучилищна възраст

Начален етап
ПГ – 5 и 6 г.

24 деца–нов прием


24 деца 6 годишниI клас
48 ученици

1 паралелка нов прием


II клас
48 ученици
ІІІ клас
48 ученици
ІV клас


V клас2 паралелки х 26 ученици – нов прием – 52 ученици

VI клас52 ученици

VІІ клас52 ученици

Общ брой ученици

48

144

156

348

Кадровото осигуряване на училището ще бъде следното: Директор – а 1; Заместник-директор – 1; Учители в полудневни подготвителни групи – 2; Начални учители – 2; Прогимназиални учители – 10 ; От тях : Магистри – 16 с ІІ и ІІІ ПКС.

Финансовото осигуряване на новото Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“ ще бъде предвидено от бюджета на Община Бургас за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., след което училището ще получава финансови средства по Формулата за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за 2018 г.

Разпоредбата на чл. 310, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование предвижда училищата да се откриват, преобразуват и закриват със заповед на Министъра на образованието и науката след решение на Общинския съвет.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 310, ал. 1 вр. с чл. 312, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, предлагам Общинският съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:


  1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за откриване на ново Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“ считано от 01.01.2017 година.

  2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да входира необходимия комплект документи за обявяване на училището за иновативно.

  3. Бюджетът на новооткритото Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“ да бъде формиран от собствени бюджетни средства на Община Бургас за 2017 година (Приложение 1, съгласно текста – Необходими средства за финансиране на Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“, съгласно Решение №304/26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. ) и спрямо действащата нормативна уредба за всяка следваща година.

Приложение 1 – Необходими средства за финансиране на Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“, съгласно Решение №304/26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.


Приложение 2 - Становище на инж. Виолета Илиева – началник на Регионално управление на образованието - Бургас

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Съгласували:


Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и образование“
Златина Георгиева – директор на дирекция ПНО

Изготвил: М. Япаджиева – ст.експерт ОД
Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Първи общи положения ч
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница