Докладна записка от димитър николов николов кмет на община бургас относноДата31.07.2017
Размер52.11 Kb.
#26982
ТипДоклад
ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ДО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКАОТ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проекто-предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания за набиране на документи за кандидатстване по проекти за бюджет 2015 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.01.2015 г.

Община Бургас е в процес на разработване на проектно предложение по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, която финансира СМР на сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, както и публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини, вкл. мемориални обекти в тях. По мярка М01 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради.

Подготвеният от Община Бургас проект е с работно наименование „Реконструкция, модернизация и адаптация на Летен театър Бургас. Осигуряване на безопасна и привлекателна градска среда“, с бюджет на планираните дейности в размер на 238 900 /двеста тридесет и девет хиляди и деветстотин/ лв. от които:

- 90% за СМР;

- 5% за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни;

- 5% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.


Съществуващо положение:

Открит през 1957 година, Летният театър в Бургас и до днес е един от най- впечатляващите символи на града.

Ежегодно на сцената му се провеждат редица фестивали, превърнали се във важна част от културния живот на Бургас. Добилите световна популярност - „Международен фолклорен фестивал“, Национален конкурс за забавна песен „Бургас и морето“, „Бургаски музикални празници – Емил Чакъров“, са само част от традиционните прояви на сцената на театъра.

През 2014 година над 75 900 зрители станаха свидетели на 16 естрадни, 9 фолклорни, 2 симфонични, 22 оперни и 14 смесени концерта. Мястото и сцената на бургаския Летен театър са предпочитани не само от българските изпълните. През изминалия летен сезон, за своите концерти сцената на Летен театър избраха световно известни музиканти като ABBA Tribute, Лолита Милявская, Филип Киркоров и WASP.

Широката популярност на Летния театър, като най-доброто място за провеждане на културни събития през лятото, с 2 250 седящи места, предполага наличието на максимални удобства и комфорт на посетителите. Старите дървени пейки, липсата на подово осветление и ясно разграничение на местата както и тесните междуредия създават дискомфорт и неудобство на хилядите посетители и налагат необходимостта от спешен ремонт.

Необходимостта от реконструкция на зрителна зала към комплекс „Летен Театър” в Приморски парк – гр. Бургас е продиктувана и от факта, че сегашното устройство на театъра не осигурява достъпна среда за хора в неравностойно положение.

За да отговаря максимално на условията за добро представяне на музикални и театрални спектакли, зрителната зала на театъра се нуждае от ремонт и възстановяване. Липсата на окабеляване на Летния театър е друг факт, който води до неудобство при озвучаване и осветление. Необходимо е полагането на специални тръби, в които всички необходими кабели да бъдат монтирани и при необходимост само да се включват, без да пречат на гостите на театъра.
Предвидени мерки:

Проектът предвижда реконструкция и модернизация на съществуващaта зрителна зала на „Летен театър“ Бургас, както и адаптацията му за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение, както и реконструкция на входовете на театъра. За осигуряване на достъп на хора с увреждания е необходимо да бъде извършена реконструкция на северната ложа чрез оформянето на едно ниво и осигуряване на места за разполагане на инвалидни колички. Достъпът до ложата ще се осигурява чрез нова рампа от централното предверие на театъра.

Мерките за модернизация предвиждат подмяна на местата за сядане, реконструкция на подовата настилка и подобряване на входовата част на театъра. За целта се демонтират съществуващите седалки и се премахва тяхната бетонова и метална конструкция, демонтаж на основата от гнайс и разбиване на основата й от циментено-пясъчен разтвор. Размерите на зрителните редове се запазват. Изпълнението на настилката между редовете е предвидена от шлайфан бетон, а в подовата настилка ще бъдат монтирани осветителни тела.

Предвидени са единични, сгъваеми нови седалки, чиято доставка е извън финансирането по проект „Красива България“, които трябва да се монтират върху метална носеща конструкция. Общият брой места за сядане е 2 146 бр., като допълнение към тях са и местата за разполагане на инвалидни колички. Предвидени са осветителни тела тип „луна“ за вграждане с LED осветители за маркиране на стълбите и пред входовете на летния театър. Осигурени са евакуационни осветители с вградени акумулаторни батерии.

В съответствие с изискванията на програмата, съфинансирането от страна на Община Бургас следва да е в размер на не по-малко от 50% от общата стойност на бюджета на проекта.

Съгласно насоките за кандидатстване по проекта, когато Кандидатът е община, трябва да бъде представено заверено Решение на Общински съвет за кандидатстване по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам, Общинският съвет- Бургас да приеме следните
РЕШЕНИЯ:

1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по програма „Красива България за бюджет 2015г. по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проектопредложение с работно наименование: Проект „Реконструкция, модернизация и адаптация на Летен театър Бургас. Осигуряване на безопасна и привлекателна градска среда“;


2. Дава съгласие Община Бургас да заплати съфинансиране по проекта в размер на 140 000 /сто и четиридесет хиляди/ лв.;
3. След изпълнение на планираните строително-ремонтни дейности, предназначението на целевия обект да не се променя за срок от минимум 5 години.


С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на община Бургас

Съгласували:
Красимир Стойчев

Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“
Йорданка Ананиева

Заместник-кмет „Култура и образование“
Златина Георгиева

Директор на Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Изготвил:
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница