Докладна записка от инж. Чанка коралска за кмет на община бургас съгласно Заповед №337/05. 02. 2016гДата13.10.2018
Размер63.59 Kb.
#85923
ТипДоклад

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bgДо

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

съгласно Заповед №337/05.02.2016г.


ОТНОСНО: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS 1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас.
2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS 1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.4.763 и 07079.4.810 по КК, землище кв.Лозово – общинска собственост, и двата с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид територия – земеделска.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,Във връзка с необходимостта от осигуряване на трасе на нова велосипедна алея, която да свърже мрежата от изградени велоалеи в гр.Бургас, с кв.Лозово и в следващ етап с кв.Долно Езерово от експерти в отдел „Устройствено планиране“ и отдел „Техническа инфраструктура“ е изготвено задание и опорен план за изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово и изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“, за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на път III-9008 и общински път BGS 1034, частично в регулацията на ПЗ„Север“ и в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас.
. По проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, който Община Бургас изпълнява има изградена велоалея от кръговото кръстовище между бул.„Янко Комитов“ и бул.„Проф.Я.Якимов“, по протежение на бул.„Проф.Я.Якимов“ към прелеза над Товарна жп гара, след което велоалеята продължава по протежение на ул.„Одрин“ и спира до кръстовище с о.т.623 и о.т.624, по плана на ПЗ „Север“. Новото трасе се предвижда да премине през територията, прилежаща на път III-9008 и общински път BGS 1034, частично в регулацията на ПЗ„Север“ и в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас.
ПУП в обхват на изменение на ПУР и ПУР следва да се изготви върху актуална извадка от КК, с отразени ПУП и следва да предвиди трасе на нова велосипедна алея, която да свърже изградените велоалеи в гр.Бургас, с кв.Лозово и кв.Долно Езерово, при съобразяване с подходите за транспортно обслужване на ПИ по одобрени инвестиционни проекти и съгласно влезлите в сила ПРЗ и комуникацинни схеми и планове към тях, както и с предвиждането на действащия ОУП на гр.Бургас.
Плановото предложение трябва да предложи най-икономичното трасе за изграждане на велоалея, в обвръзка със съществуващото пътно платно и при съобразяване с изискванията на Наредба №2 от 2004г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.
С ПУР ще се осигури възможност за изграждане в обхвата на обслужващите улици на велосипедна алея (еднопосочна или двупосочна), тротоарна площ за безконфликтно пешеходно движение при спазване изискванията за min тротоар от 1,50м, възможност за изграждане на улично осветление и прокарване на мрежите на техническата инфраструктура.
При изработването на ПУР следва да се предвиди габарит на нова велоалея с широчина - 2.00м, с минимално отстояние от пътното платно, съгласно изискванията на чл.117 от Наредба №2 от 2004г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.
За инвестиционното намерение има издадено становище изх.№3805/18.07.2013г. на РИОСВ – Бургас.
Заданието е разгледано на заседание на ОЕСУТ, проведено на 25.11.15г. С решение, обективирано в Протокол №30/25.11.15г., т.3 от дневния ред ОЕСУТ приема представеното задание, като счита че:
- са налице условията на чл.134, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с чл.135, ал.5 от ЗУТ за допускане служебно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“, за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на път III-9008, по одобрения ОУП на гр.Бургас;
- са налице условията на чл.124а, ал.1, т.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово, за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS 1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас.

В съответствие с постановеното по горе решение е изготвено становище от главния архитект на Обшина Бургас. За допускане служебно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“, за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на път III-9008, по одобрения ОУП на гр.Бургас е издадено Разрешение №9/02.02.2016г. от Заместник кмет по УТС към Община Бургас.
За инвестиционното намерение има издадено становище изх.№3805/18.07.2013г. на РИОСВ – Бургас.
С проектното трасе на обслужващата улица, в частта от кръстовището за кв.Лозовоо до о.т.54, по плана на кв.Лозово се засягат два имота – общинска собственост, ПИ с идентификатори 07079.4.763 и 07079.4.810 по КК, землище кв.Лозово, с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид територия – земеделска. Съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и във връзка с необходимостта от провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделските земи е необходимо Общински съвет Бургас да даде предварително съгласие за включване на общинските имоти в обхвата на плана за засегнатите части.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и като взех предвид Протокол – Решение №30/25.11.15г., т.3 от дневния ред на ОЕСУТ към Община Бургас, становище от главния архитект на Обшина Бургас и становище изх.№3805/18.07.2013г.

на РИОСВ – Бургас,. предлагам Общински съвет Бургас да вземе следното:


РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово, за осигуряване на трасета на обслужваща улица и изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS 1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас.
2. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово, за осигуряване на трасета на обслужваща улица и изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS 1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.4.763 и 07079.4.810 по КК, землище кв.Лозово – общинска собственост, и двата с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид територия – земеделска.

Предварителното съгласие по т.2 е валидно за срок от 5 години.

Приложения: задание и опорен план за изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/; Протокол –Решение №30/25.11.15г., т.3 от дневния ред на ОЕСУТ; становище от главния архитект на Обшина Бургас; становище изх.№3805/18.07.2013г. на РИОСВ – Бургас.ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА
За Кмет на Община Бургас

съгласно Заповед №337/05.02.2016г.


съгласували:
арх.Веселина Илиева Златина Георгиева Изготвил:
Главен архитект Директор Дирекция ПНО арх.Димитър Алексиев
Директор дирекция УТ Началник отдел УП

Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Първи общи положения ч
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница