Докладна записка от инж. Магдалена Иванова Кмет на община ЗлатицаДата19.10.2018
Размер250.03 Kb.
ТипДоклад

О Б Щ И Н А З Л А Т И Ц А

2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,

тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bg

www.zlatitsa.bg
ДО

Г-Н СТОЯН ГЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Магдалена Иванова - Кмет на община Златица


Относно: План – Програма за развитие на туризма в община Златица

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общинска администрация Златица е разработила План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, План за развитие на община Златица 2007г.-2013г. Основната цел е да формира устойчива политика за развитие на туризма в Община Златица.
Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Златица
проект на решение:
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Златица
Р Е Ш И:
Приема План – Програма за развитие на туризма в община Златица.

С уважение, /п/

ИНЖ. МАГДЕЛЕНА ИВАНОВА

Кмет на община Златица

Съгласувал: /п/

Антоанета Герджикова

юрисконсулт

Изготвили: /п/

сектор „ПП”


ОБЩИНА ЗЛАТИЦАПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
В
ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................3
I.СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА...................................................................................3


 1. Местоположение...........................................................................................................3

 2. Техническа инфраструктура.....................................................................................4

2.1. Транспортна инфраструктура.....................................................................................4

2.2. Енергийна инфраструктура и електроснабдяване....................................................5

2.3. Водостопанска система...............................................................................................5

2.4.Съобщителна система...................................................................................................5


3. Социална инфраструктура............................................................................................5

3.1. Образователна инфраструктура.................................................................................5

3.2. Инфраструктура на здравеопазването.......................................................................6

3.3. Инфраструктура на културата....................................................................................6

3.4. Спортна инфраструктура............................................................................................6


 1. Икономическа характеристика.................................................................................7
 1. Туристическа характеристика...................................................................................7

6. SWOT анализ...................................................................................................................9


II. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА.....................................................................................................................................10


 1. Стратегически цели и задачи................................................................................10

  1. Подобряване на техническата и туристическата инфраструктура.............................11

  2. Популяризиране на Община Златица като туристическа дестинация.......................11

1.3. Прилагане на иновативни подходи за развитие на туризма........................................12 1. Ресурсно осигуряване................................................................................................12

2.1. Организационно осигуряване.........................................................................................12

2.2. Инвестиционно осигуряване..........................................................................................13
 1. Очаквани резултати....................................................................................................13

План за действие по реализация на програмата за развитие на туризма в община Златица (приложено).......................................................................................15ВЪВЕДЕНИЕ
В началото на двадесет и първи век туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като един от най-динамично развиващите се сектори по отношение на растежа на икономиката и разкриването на работни места. Нарастващото значение на туристическата дейност пораждат редица предизвикателства, които налагат въвеждане на механизми и подходи на стратегическо управление на сектора. Целта е да се осигури устойчива туристическа политика, която задоволява интересите и повишава благосъстоянието на местното население, като същевременно се опазват природните и социално-културните ресурси на местната среда за бъдещите поколения.
Програмата за развитие на туризма в община Златица е разработена в съответствие с Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, План за развитие на община Златица 2007г.-2013г.
Основната цел на програмата е да формира устойчива политика за развитие на туризма в Община Златица.
Основната цел е декомпозирана на следните подцели:

 • Подобряване на техническата и туристическата инфраструктура;

 • Популяризиране на община Златица като туристическа дестинация;

 • Прилагане на иновативни подходи за развитие на туризма;

Основни направления на развитие на туристическата дейност:

 Културно-исторически туризъм;

 Селски туризъм;

 Спортно-развлекателен туризъм;
Ресурсното осигуряване на програмата е съобразено с финансовия, организационен и кадрови потенциал на общинската администрация, възможностите за привличане на външно финансиране, включително и чрез европейски и други донорски програми, както и ползване на услугите на външни експерти, организации и заинтересовани страни.
Програмата за развитие на туризма в община Златица е със срок на действие до края на 2013г.
I. СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА


 1. Местоположение

Община Златица е разположена в Златишко-Пирдопската котловина. На север се простират Южните склонове на Стара планина, а най-отдалеченото село – Петрич е разположено в северните части на Ихтиманска и Същинска Средна гора. Съседни на Златица са общините Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково и Етрополе.Територия на общината е 163,306 кв. Обхваща четири населени места –в гр. Златица; с. Карлиево, с. Църквище, с.Петрич. Население е общо 5 853 души.
 1. Техническа инфраструктура

Техническата инфраструктура обхваща материално-техническите мрежи и съоръжения на четири основни инженерни системи: транспортна; енергийна; водостопанска; съобщителна.


2.1. Транспортна инфраструктура

На територията на община Златица има добре развита транспортна мрежа.

Републиканската пътна мрежа е представена от главен път І-6 София-Бургас, който преминава в близост до гр. Златица. Друг важен транспортен коридор е пътят Е-37, преминаващ през с. Църквище и гр. Златица и свързващ, през Златишки проход, населените места от котловината със Северна България. Продължавайки на юг, този път е основна връзка с гр. Панагюрище и с цяла Южна България.

По-отдалечено от общинския център е село Петрич, разположено в Ихтиманска Средна гора. До него съществуват изградени пътни връзки, които са части от пътища 31-75 (от разклона при ханче “Мирково” до границата с Поибрене) и 31-74 (от разклона за Смолско).

Общинската пътна мрежа е добре развита в пространствено отношение, но има нужда от допълнително поддържане и финансиране. Това се отнася предимно до четвъртокласната пътна мрежа.

През територията на общината преминава железопътна линия, която свързва Златица, както със столицата, така също и с Черноморието.


2.2. Енергийна инфраструктура и електроснабдяване

На територията на общината няма изградени енергийни източници - ТЕЦ или ВЕЦ. Всички населени места са електрифицирани. В нито едно населено място не се подава електричество с напрежение под 220 V.

Като цяло електроразпределителната система е поддържана на добро равнище.
2.3. Водостопанска система

Водоснабдителната инфраструктура на територията на общините е сравнително добре изградена.

Питейната вода за населението в общината се осигурява по гравитачен път от планински водохващания, изградени по южните склонове на Стара планина. Гравитачното подаване на вода обуславя сравнително ниските цени на питейната водата в общината.

В община Златица има изградена канализационна мрежа, но няма пречиствателни станции за отпадъчни води. Необходими са инвестиции за доизграждане до 100% на канализациите на всички населени места (към момента всичките са канализирани на 70%).


2.4.Съобщителна система

Съобщителната инфраструктура в общината е добре развита. Качеството на връзките е на сравнително добро ниво.

Всички мобилни оператори предлагат обслужване с мобилни комуникации, като общината има добро покритие.
3. Социална инфраструктура
3.1.Образователна инфраструктура

В община Златица функционират четири учебно-възпитателни заведения – съсредоточени в град Златица. Училищната мрежа включва едно средно общообразователно училище (СОУ “Св. Паисий Хилендарски”) и една профилирана гимназия (Аграрно техническа професионална гимназия). На територията на общината има и две детски заведения – ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” и ЦДГ „Слънце”.

СОУ “Паисий Хилендарски” е построено през 1909 г. и в него се обучават ученици и от съседни общини.

В АТПГ се обучават специалисти от направления икономика, селско стопанство, автотранспорт, електротехника.


3.2. Инфраструктура на здравеопазването

Здравеопазването в общината е осигурено от еднолично ООД с фирма “Медицински център І – Златица” ЕООД, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ и определено от Закона за лечебните заведения като “медицински център” с предмет на дейност “ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, КЛИНИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ ЗЛЗ, СВЪРЗАНИ С ПРОФИЛА НА АМБУЛАТОРИЯТА”. Дружеството е учредено без определен срок на дейност.

Останалата част от мрежата на здравеопазването е представена от зъботехническа лаборатория и 4 аптеки.
3.3. Инфраструктура на културата

Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението в общината са НЧ „Христо Смирненски”, гр. Златица и читалищата в селата.

Читалище “Христо Смирненски“ има 122 годишна традиция и развива активна културно-просветна дейност. В читалището в с. Петрич е организирана и постоянна изложба – живопис. Уредената библиотека разполага с 10 000 тома литература.

Сред читалищните библиотеки се откроява тази в гр. Златица, която разполага с около 60 хил. тома литература. По програма „Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки” е доставено оборудване, включващо 13 настолни компютри, включително камери, слушалки и микрофони; 1 лаптоп; цветен лазерен принтер; мултифункционално устройство (скенер, копирна машина, принтер); мултимедиен прожектор. Инициативата се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на населението.

В рамките на същата програма е осигурено оборудване и за библиотеките в с. Църквище и с. Петрич.

Дейността на читалищата е насочена към местния и национален фолклор, театрално-художествената и музикално-танцова самодейност.


3.4. Спортна инфраструктура

Традиционно развиваните и предпочитани видове спорт в община Златица са борба, баскетбол, волейбол, тенис на маса и корт, минифутбол. Регистриран е спортен клуб „Стоян Николов”, на името на родения в Златица европейски, световен и олимпийски вицешампион по борба.

През последните години общинското ръководство полага усилия за доизграждане и модернизиране на спортната инфраструктура.

Реализиран е проект „Изграждане на многофункционална открита спортна площадка” в двора на СОУ “Паисий Хилендарски”. Източник на финансиране е Национална програма за съфинансиране от МОН на общински проекти насочени към подобряване на материалната база в училищата. В рамките на проекта е изградена многофункционална открита спортна площадка 685 кв.м, на която могат да се упражняват тенис на корт, хандбал, футбол и баскетбол.
4. Икономическа характеристика
Структуроопределящо предприятие в района е Аурубис България АД- лидер в металургичния бизнес в страната и водеща медодобивна компания в югоизточна Европа. Фирма Аурубис България е получила отличия като: 2008г.- Най-добър корпоративен инвеститор в България; 2007г. – Най-добър работодател със забележителни постижения в областта на безопасност и здраве на работа; 2006г. – Инвеститор «Първи клас».

Успешно работят множество частни малки и средни фирми в сферата на търговията и услугите, промишлеността, транспорта и селското стопанство.

Развитието на селското стопанство в областта на растениевъдството обхваща картофопроизводство и добив на житни култури. Традиционно се отглеждат овце, говеда и коне. Не малък брой лица се занимават и с пчеларство. Преобладават дребните стопанства с натурален и полу-пазарен характер.

Общата площ на горския фонд на общината е 50 395,27 дка.

Старопланинската ограда на котловината е от палеозойски и горнокредитни скали, стръмна и обеззалесена. Средногорската ограда е от гранити, покрита с букови гори. Преобладават делувиално - пролувиални и кафяви горски почви. Големи площи са заети от ливади и пасища.

От естествено разпространените дървесни видове, най-широко участие имат бял бор, черен бор, бук, дъб, цер и др. Тези дървесни видове образуват както чисти, така и смесени насаждения. От храстите най-често се срещат глог, люляк, драка, дрян, леска, шипка, къпина и други.

Тревната покривка е сравнително бедна, представена предимно от житни треви, детелина, ягода, къпина, коприва, млечка и др. От билките най-често се срещат белият равнец, жълтият кантарион, риганът, боровинки и др. Има добри условия за добив на билки, горски плодове и гъби.
5. Туристическа характеристика
Района има подходящи природни дадености, богато културно-историческо наследство и благоприятно географско положение за развитие на туризъм.

Община Златица се намира в живописно място между Стара планина и Средна гора, като съществуват много места, които са подходящи за отдих и туризъм. Част от територията на общината попада в Защитени зони „Централен Балкан – буфер” и „Средна гора”. Растителността в района се характеризира с голямо видово, фитоценологично и екологично разнообразие. Редки и застрашени от изчезване видове се срещат главно по склоновете на Стара планина и Средна гора. Някои от тях, като ендемичната Кернерова метличина, са включени в европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения.

Птиците са най-многобройния клас, за които и информацията е най-много. За отбелязване е, че 101 от отчетените 116 вида птици са защитени от закона, 11 са включени в Червената книга на Република България, като два от тях са с категория “Рядък”. Девет от описаните видове имат неблагоприятен природозащитен статус и световната им популация е концентрирана в Европа. Един от видовете, срещащи се в района - Царският орел, попада сред видовете в Европа със световно природозащитно значение, съгласно класификацията на BirdLife International.

Атрактивни маршрутите започват от местността Спасово кладенче и стигат до хижа Свищи плаз, а от там и до връх Свищи плаз. Преминават през красиви и с интересна история местности. Църковният комплекс “Спасово кладенче включва оброчно кладенче /чешма/ в подножието на Стара планина, северно от Златица. От незапомнени времена на 40-ия ден след Великден, в деня на Възнесение Господне, хора от цяла Златица и от по-далечни краища се стичат към лечебния извор при параклис “Свети Спас”. След това се преминава покрай параклис „Свети Свети Кирик и Юлита”. Следва мястото, където се е състояла историческата среща между четите на Васил Левски, Филип Тотю и Панайот Хитов на 20-21 юли 1867г. В местността Старата бачия се е намирала мандрата, в която се е произвеждал прочутия златишки кашкавал.

Всъщност историята на Златица започва от античността, още от тракийско време. Първите писмени сведения са в известната Виргинска грамота на Цар Константин Асен /1257 – 1277 г./, където се споменава за селище, съществувало под това име. Наречено е така, вероятно, поради добиването на злато от златоносния пясък, който е носила златишката Суха река. През средновековието градът е бил важен административен център. Жителите на Златица оказват силна съпротива срещу турските завоеватели и градът пада под робство 30 години след завладяването на тогавашната столица Велико Търново. Определен е за седалище на Златишката кааза. Тук се води паметната битка между войските на полско - унгарския крал Владислав ІІІ Ягело и турските поробители през 1443г. По време на робството в района действат много хайдушки чети, които са се борили срещу турските поробители. В народните песни все още се пее за Стоян Братоев, Детелин воевода, Мануш воевода и Рада воевода. През Възраждането Златица претърпява икономически разцвет. Основният поминък на населението бил скотовъдството и свързаните с това занаяти. Градът бил един от снабдителите на Турската империя с овче месо и голям производител и износител на вълна. Този подем се отразил и на духовния и културния живот. През 1777 г. била построена Часовниковата кула – един от символите на града, чийто звън се чува в дълечина 7-8 км. В началото на 19 век започнало да функционира килийно училище.

С възприетото през 1880 г. ново административно деление Златица става център на околия. През 1888 год. след митинг срещу Стамболовия режим, околийското управление е преместено в Пирдоп.

В общината има множество архитектурни и мемориални паметници-Часовниковата кула; църковен комплекс «Спасово кладенче», Старият конак; Метохът, който е служел за скривалище на В.Левски; Бояновата къща; Храм-паметникът “Св.Георги-построен през 1859г., Гугова къща.

На територията на общината са запазени два каменни моста на р. Тополница – Стар и Нов кемер. Старият кемер се намира на около девет километра от Златица. Новият кемер /ески кюпру/, който е на два свода е на около 7км. южно от Златица. Висок е 10-12 метра. Според народното предание, е правен по заръка на богата златишка кадъна, за това, някои го наричат "Кадънин мост" или "Булин мост".

Има културни и исторически паметници в с. Петрич – един от центровете на Априлското въстание. Това са: Камбаната; Руски паметник – костница; паметник на загиналите офицери от Руската армия в местността Мурта; паметник в двора на църквата от 1877 г.; седем паметни плочи на Априлци. По време на Априлското въстание от 1876 г. първата и единствена победна битка на Хвърковатата чета на Бенковски е спечелена в с. Петрич. Към читалището в селото е уредена и картинна галерия. В една от залите е направена музейна сбирка за Априлското въстание.

Сред известните личности, родени в Златица са Вълко Вельов Червенков – български политик от Българската комунистическа партия (БКП). Той е министър-председател на България в 66-тото (1950-1954) и 67-мото (1954-1956) правителство и лидер на БКП от 1949 до 1954 г.; Стоян Николов – спортист; Георги Златанов – художник; Сава Чукалов – езиковед.6. SWOT анализ
Силни страни


 • Кръстопътно географско положение между север – юг, изток – запад;

 • Близост до столицата София и Града музей Копривщица (Златица е разположена на пътя София – Копривщица);

 • Наличие на културно – исторически дадености;

 • Близост до важни пътни артерии, което улеснява достъпа на потенциалните туристи;

 • Наличие на живописни и разнообразни природни дадености;

 • Благоприятен климат и температура;

 • Гостоприемно местно население;

 • Наличие на интересен фолклор, народни обичаи и чествания;

 • Възможност за развитие на селски туризъм;

 • Благоприятни релеф и климат за развитие на определени видове спорт (парапланеризъм, планинско колоездене, планинско бягане и др.);Слаби страни


 • Непопулярна туристическа дестинация;

 • Амортизирана пътна мрежа и инженерна инфраструктура;

 • Неразвита туристическа инфраструктура и места за настаняване;

 • Непознаване и неорилагане на практиката публично-частни партньорства в областта на туризма;

 • Слаба маркетингова и рекламна дейност за популяризиране на общината на национално и международно ниво;

 • Обекти с потенциал да бъдат превърнати в атрактивни за посещения не са общинска собственост (Метоха и Конака);

 • Липса на традиции в туристическите дейности;

 • Нерегулярност в туристическите посещения, което рефлектира в активността на частните стопани да използват за жилищния си фонд за настаняване;


Възможности


 • Потенциални възможности за развитие на културно-исторически, спортен и селски туризъм;

 • Възможност за включване на община Златица в туроператорски маршрути съвместно и с община Копривщица;

 • Интерес от чужди посетители към начина на живот в селата, бита и традициите;

 • Общинската администрация, сдруженията и предприемачите са потенциални бенефициенти поразлични програми финансиращи дейности в областта на туризма;


Заплахи


 • Непоследователна политика на национално и общинско равнище;

 • Миграция на икономически активното население, което е с най-висок предприемачески потенциал;

 • Забавяне усвояването на средства от външни източници, включително и програми;II. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА


 1. Стратегически цели и задачи


Основната цел на програмата е да формира устойчива политика за развитие на туризма в община Златица.
Основната цел е декомпозирана на следните подцели:

 Подобряване на техническата и туристическата инфраструктура;

 Популяризиране на община Златица като туристическа дестинация;

 Прилагане на иновативни подходи за развитие на туризма;


Основни направления на развитие на туристическата дейност:

  • Културно-исторически туризъм;

  • Селски туризъм;

  • Спортно-развлекателен туризъм;

С оглед постигане на стратегическите цели са изведени основните дейности за развитие на туризма.1.1. Подобряване на техническата и туристическата инфраструктура
 Рехабилитация и поддръжка на общинската пътна мрежа;
 Реконструкция на водоснабдителната и канализационна система в населените места на общината;
 Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води;
 Поддържане на пътя до хижа «Свещи Плаз»;
 Основен ремонт на хижа «Свещи Плаз»;
 Реконструкция и превръщане на къщата «Юрий Гагарин» в информационно посетителски център и неговото оборудване за тази цел;
 Ремонт на параклис «Св.Св. Кирик и Юлита»;
 Ремонт на мост в месността «Спасово кладенче»;
 Реконструкция и поддържане на паметниците на община Златица;
 Възстановяване на туристически пътеки ( изграждане на заслони и места за отдих; поставяне на информационни табла, пътепоказателни табели и маркировка);
 Преговори със собствениците на Конака и Метоха, с цел придобиване на собственост или право на ползване за реконструкция и превръщането им в атрактивни туристически обекти;
 Поддържане на кемерите в Средна гора;
 Поддържане на тракийско оброчище и кале;
 Възстановяване на Гуговата къща, с.Петрич;
 Реконструкция на сграда (бившето училище) в с. Църкнище за създаване на младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм;
 Организиране на спортни състезания, включително и международни по планинско бягане, колоездене и делтапланеризъм съвместно с федерациите;

1.2. Популяризиране на Община Златица като туристическа дестинация
 Изработване на рекламно-информационни (флаери, брошури, дипляни и др.) и видео материали представляващи възможностите за туризъм и отдих (на английски, немски, френски, руски език);
 Включване на обекти и презентиране на Община Златица, като туристическа дестинация в специализирани български и чуждестранни сайтове;
 Сключване на договори с туроператорски фирми за организиране на екскурзии;
 Включване на обекти от Община Златица в туристически карти в снимки представящи интересни места и забележителности в България;
 Участие в панаири и изложения в България и чужбина за представяне на възможностите за туризъм;
 Публикуване на статии в специализирани списания за туризъм и отдих;
 Организиране на събития на местно ниво, като фолклорни вечери, паради, фестивали;
 Участие на талантливи певци, танцьори, художници в международни конкурси и фестивали, с цел популяризиране и изграждане на добър имидж на общината;

1.3. Прилагане на иновативни подходи за развитие на туризма
 Промотиране на туристически продукти чрез публично-частни партньорства;
 Запознаване на местното население с ползите от развитието на туризма и ангажиментите, които трябва да се поемат;
 Активизиране на диалога и координацията в сферата на туризма с общините от района на Средногорието на областно и национално ниво, включително и с Държавна агенция по туризъм и Българска туристическа камара;
Учредяване на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на общината (чл.10, ал 3 от Закона за туризма) 1. Ресурсно осигуряване

Ресурсното осигуряване на програмата за развитие на туризма в община Златица включва планиране на необходимите средства, специалисти и експерти за изпълнение на набелязаните дейности.


2.1. Организационно осигуряване

Организационното осигуряване на програмата обхваща образуване на Консултативен съвет по въпросите на туризма, публично-частни партньорство, участие в сдружения с други общини и организации.

В Консултативния съвет по въпросите на туризма ще участват служители от общинска администрация Златица и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, сдружения на местния бизнес и на потребителите, имащи отношение към развитие на туризма.

Публично-частното партньорство ще бъде използвано като подход за привличане на външно финансиране.

Участие в сдружения с други общини и организации за обмяна на опит и добри практики в сферата на туризма.
2.2. Инвестиционно осигуряване

Инвестиционните ресурси за дейностите на програмата ще бъдат осигурени от собствени източници и привлечено външно финансиране.

Външното финансиране обхваща привличане на български и чужди инвеститори, включително форми на партньорство. Освен това ще се кандидатства по различни програми за осигуряване на средства от фондовете на Европейския съюз и други донорски организации. 1. Очаквани резултати


Очаквани резултати по 1.1. Подобряване на техническата и туристическата инфраструктура.

Рехабилатация и поддръжане на общинската пътна мрежа; поддържане на пътя до хижа «Свещи Плаз» и извършен основен ремонт на сградата; изградена пречиствателна станция за отпадни води; реконструкция и оборудване на къщата «Юрий Гагарин» и функциониращ информационно посетителски център; ремонтиран параклис «Св.Св. Кирик и Юлита» и мост в месността «Спасово кладенче»; поддържане на паметниците на обшина Златица; възстановени туристически пътеки (изградени заслони и места за отдих; поставени информационни табла, пътепоказателни табели и маркировка); проведени преговори със собствениците на Конака и Метоха за придобиване на собственост или право на ползване за реконструкция и превръщането им в атрактивни туристически обекти; поддържка на кемерите в Средна гора и на тракийско оброчище и кале; регулярно организирани спортни състезания.Очаквани резултати по 1.2. Популяризиране на Община Златица като туристическа дестинация.

Изработени рекламно-информационни (флаери, брошури, дипляни и др.) и видео материали представляващи възможностите за туризъм и отдих (на английски, немски, френски, руски език); презентиране на Община Златица, като туристическа дестинация в специализирани български и чуждестранни сайтове; при подобряване на туристическата инфрастурктура сключвени договори с туроператорски фирми за организиране на екскурзии; включени обекти от Община Златица в туристически карти със снимки, представящи интересни места и забележителности в България; участия в панаири и изложения в България и чужбина за представяне на възможностите за туризъм; публикации в специализирани списания за туризъм и отдих; организирани на събития на местно ниво, като фолклорни вечери, паради, фестивали; участие на талантливи певци, танцьори, художници в международни конкурси и фестивали, с цел популяризиране и изграждане на добър имидж на общината;Очаквани резултати по 1.3. Прилагане на иновативни подходи за развитие на туризма.

Представени туристически продукти, включително и чрез публично-частни партньорства; информирано местното население за ползите от развитието на туризма и ангажиментите, които трябва да се поемат; активен диалог и координация в сферата на туризма с общините от района на Средногорието на областно и национално ниво, включително и с Държавна агенция по туризъм и Българска туристическа камара; учреден Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на общината.ОБЩИНА ЗЛАТИЦА


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА


(ПРИЛОЖЕНИЕ)
Цел

Дейности

Източник на финансиране

Отговорник

Срок

Подобряване на техническата и туристическа инфраструктура

Реконструкция на водоснабдителната и канализационна система в населените места на общината

Общински бюджет
Проекти по програми

Общинска администрация

2013г.

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни водиОбщински бюджет
Проекти по програми

Общинска администрация

2013г.

Поддържане на път до хижа «Свещи Плаз»

Общински бюджет
Проекти по програми

Общинска администрация

Постоянен

Основен ремонт на хижа «Свещи Плаз»

Общински бюджет
Проекти по програми

Общинска администрация

2013г.

Реконструкция и превръщане на къщата

«Юрий Гагарин» в информационно посетителски

център и неговото оборудване за тази цел


Проекти по програми

Общинска администрация

2013г.

Ремонт на параклис «Св.Св. Кирик и Юлита»Общински бюджет
Проекти по програми

Общинска администрация

2013г.

Ремонт на мост в месността «Спасово кладенче»Общински бюджет

Проекти по програмиОбщинска администрация

2013г.

Реконструкция и поддържане на паметниците
Общински бюджет
Проекти по програми

Общинска администрация

Постоянен

Възстановяване на туристически пътеки ( изграждане на заслони и места за отдих; поставяне на информационни табла, пътепоказателни табели и маркировка);

Проекти по програмиОбщинска администрация

2013г.

Преговори със собствениците на Конака и Метоха, с цел придобиване на собственост или право на ползване за реконструкция и превръщането им в атрактивни туристически обекти

Проекти по програмиЕкспертен екип

2012г.

Поддържане на кемерите в Средна гораОбщински бюджет
Проекти по програми

Общинска администрация

Постоянен

Поддържане на тракииско оброчище и калеОбщински бюджет
Проекти по програми

Общинска администрация

Постоянен

Възстановяване на Гуговата къща, с.Петрич
Проекти по програми

Общинска администрация

2013г.

Реконструкция на сграда (бившето училище) в с. Църкнище за създаване на младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм;
Проекти по програми

Общинска администрация

2013г.

Организиране на спортни състезания, включително и международни по планинско бягане, колоездене и делтапланеризъм съвместно с федерациите;

Общински бюджет


Общинска администрация

Постоянен

Популяризиране на Община Златица като туристическа дестинация


Изработване на рекламно-информационни (флаери, брошури, дипляни и др.) и видео материали представляващи възможностите за туризъм и отдих (на английски, немски, френски, руски език)

Проекти по програми

Общински бюджетЕкспертен екип

2013г.

Включване на обекти и презентиране на Община Златица, като туристическа дестинация в специализирани български и чуждестранни сайтове

Проекти по програми

Общински бюджетЕкспертен екип

2013г.

Сключване на договори с туроператорски фирми за организиране на екскурзии

Общински бюджет

Експертен екип

2013г.

Включване на обекти от Община Златица в туристически карти в снимки представящи интересни места и забележителности в България

Общински бюджет

Експертен екип

2013г.

Участие в панаири и изложения в България и чужбина за представяне на възможностите за туризъм

Общински бюджет

Експертен екип

2013г.

Публикуване на статии в специализирани списания за туризъм и отдих

Общински бюджет

Експертен екип

2013г.

Организиране на събития на местно ниво, като фолклорнивечери, паради, фестивали

Общински бюджет
Проекти по програми

Експертен екип

2013г.

Участие на талантливи певци, танцьори, художници в международни конкурси и фестивали, с цел популяризиране и изграждане на добър имидж на общината

Общински бюджет
Проекти по програми

Експертен екип

2013г.

Прилагане на иновативни подходи за развитие на туризма.


Промотиране на туристически продукти чрез публично-частни партньорства
Представители на местната власт и бизнеса

2013г.

Запознаване на местното население с ползите от развитието на туризма и ангажиментите, които трябва да се поемат


Общински бюджет


Представители на местната власт

Експерти


2013г.

Активизиране на диалога и координацията в сферата на туризма с общините от района на Средногорието на областно и национално ниво, включително и с Държавна агенция по туризъм и Българска туристическа камара

Общинска администрация

2013г.

Учредяване на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на общината
Общинска администрация

2013г.Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница