Докладна записка от инж. Николай Николов -заместник кмет на Община Исперихстраница1/5
Дата28.10.2018
Размер0.8 Mb.
#103673
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


Вх. №

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Николай Николов –Заместник кмет на Община Исперих
ОТНОСНО: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския поземлен фонд и условията за отдаването им под наем

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет по предложение на кмета на общината определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.7 от Наредба

№ 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих, приет от Общински съвет – Исперих , като съгласно ал. 4 от същия член като маломерни се определят тези имоти, които са с площ до 3 дка.

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.7 от Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих с цел:

- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд;

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията на община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и площи, описани в таблици – Приложения №1- №21, които са неразделна част от настоящото решение.

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните имоти по Приложения №1 - №21.


II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община Исперих.

2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от Наредба №27 на ОбС Исперих в срок до 30 май 2016г.

3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват маломерните имоти от Общинския поземлен фонд до 28.04.2016г. включително.
III.1.Договорите за наем маломерните имоти да се сключат за селскостопанската 2016/2017 година.

2. Определя средна рентна наемна цена за имотите в размер на 35,00 (тридесет и пет ) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС –Исперих.


ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.ВНОСИТЕЛ:

Инж. Николай Николов

Заместник Кмет на Община Исперих

Приложение 1Населено място

АОС

НТП

на имот

Площ кв.м

1

Белинци

4230/11.09.2012г.

изоставена орна земя

03472.100.6

1 540

2

Белинци

4237/11.09.2012г.

Нива

03472.10.153

809

3

Белинци

4239/11.09.2012г.

Нива

03472.10.217

272

4

Белинци

4246/11.09.2012г.

Нива

03472.10.261

1 455

5

Белинци

4248/11.09.2012г.

Нива

03472.10.142

743

6

Белинци

4271/05.11.2012г.

Нива

03472.30.2

1 051

7

Белинци

4274/05.11.2012г.

Нива

03472.290.18

414

8

Белинци

4278/06.11.2012г.

Нива

03472.35.2

966

9

Белинци

4279/05.11.2012г.

Нива

03472.35.17

1 192

10

Белинци

5042/10.01.2012г.

нива

03472.290.19

1 191Приложение 2Населено място

АОС

НТП

на имот

Площ дка

1

Бърдоква

5274/18.02.2013г.

Нива

020047

0,114

2

Бърдоква

5277/18.02.2013г.

Нива

000078

1,947


Приложение 3Населено място

АОС

НТП

на имот

Площ кв.м

1

Вазово

5363/28.02.2013г.

Нива

10015.20.18

1 340

2

Вазово

5364/28.02.2013г.

Нива

10015.20.37

1 269

3

Вазово

5350/28.02.2013г.

Нива

10015.20.42

598

4

Вазово

5353/28.02.2013г.

Нива

10015.20.40

305

5

Вазово

5346/28.02.2013г.

Нива

10015.20.50

1 671

6

Вазово

5347/28.02.2013г.

Нива

10015.20.49

919

7

Вазово

5348/28.02.2013г.

Нива

10015.20.47

329

8

Вазово

5349/28.02.2013г.

Нива

10015.20.48

1146

9

Вазово

5343/28.02.2013г.

Нива

10015.20.51

1 484

10

Вазово

5344/28.02.2013г.

Нива

10015.20.53

854

11

Вазово

5354/28.02.2013г.

Нива

10015.20.54

933

12

Вазово

5339/28.02.2013г.

Нива

10015.20.112

3 040

13

Вазово

5340/28.02.2013г.

Нива

10015.20.82

1 264

14

Вазово

5341/28.02.2013г.

Нива

10015.20.83

1 149

15

Вазово

5373/06.03.2013г.

Лозе

10015.16.63

610

16

Вазово

5400/15.03.2013г.

Лозе

10015.16.22

528

17

Вазово

5399/15.03.2013г.

Лозе

10015.16.23

528

18

Вазово

5398/15.03.2013г.

Лозе

10015.16.26

1 056

19

Вазово

5397/15.03.2013г.

Лозе

10015.16.33

1 056

20

Вазово

5396/15.03.2013г.

Лозе

10015.16.36

529

21

Вазово

5404/15.03.2013г.

Лозе

10015.16.100

1 220

22

Вазово

5403/15.03.2013г.

Лозе

10015.16.109

1 220

23

Вазово

5402/15.03.2013г.

Лозе

10015.16.2

528

24

Вазово

5405/15.03.2013г.

Нива

10015.11.54

2 283

25

Вазово

5410/15.03.2013г.

Нива

10015.20.46

627


Приложение 4Населено място

АОС

НТП

на имот

Площ кв.м

1

Голям Поровец

5194/17.01.2013г.

др.вид нива

15953.8.11

931

2

Голям Поровец

5196/17.01.2013г.

др.вид нива

15953.7.5

267

3

Голям Поровец

5197/17.01.2013г.

др.вид нива

15953.2.7

1 675

4

Голям Поровец

5198/17.01.2013г.

др.вид нива

15953.3.9

126

5

Голям Поровец

5199/17.01.2013г.

др.вид нива

15953.3.13

407

6

Голям Поровец

5200/17.01.2013г.

др.вид нива

15953.1.1

1 410

7

Голям Поровец

5201/17.01.2013г.

др.вид нива

15953.5.3

584

8

Голям Поровец

5202/17.01.2013г.

др.вид нива

15953.5.4

88

9

Голям Поровец

4709/12.11.2010г.

Нива

15953.39.29

1 917

10

Голям Поровец

5932/19.08.2015г.

Нива

15953.35.48

2 020

11

Голям Поровец

5933/19.08.2015г.

Нива

15953.23.1

2 100

12

Голям Поровец

5934/19.08.2015г.

Нива

15953.19.37

1 602

13

Голям Поровец

5935/19.08.2015г.

Нива

15953.17.5

1 399

14

Голям Поровец

5936/19.08.2015г.

Нива

15953.13.28

2 398


Приложение 5Населено място

АОС

НТП

на имот

Площ дка

1

Делчево

5979/15.01.2016г.

Нива

020002

0,404

2

Делчево

5981/15.01.2016г.

Нива

020003

0,517

3

Делчево

5980/15.01.2016г.

Нива

020004

0,605


Приложение 6Населено място

АОС

НТП

на имот

Площ кв.м

1

Духовец

3400/17.04.2009г.

нива

24150.11.24

236

2

Духовец

3401/17.04.2009г.

нива

24150.12.43

890

3

Духовец

3403/17.04.2009г.

Нива

24150.16.20

1 990

4

Духовец

3404/17.04.2009г.

Нива

24150.21.4

316

5

Духовец

3406/17.04.2009г.

Нива

24150.26.7

1 114

6

Духовец

3408/17.04.2009г.

Нива

24150.28.2

500

7

Духовец

3410/17.04.2009г.

Нива

24150.34.24

1 914

8

Духовец

3411/17.04.2009г.

Нива

24150.38.5

1 998

9

Духовец

3412/17.04.2009г.

Нива

24150.39.4

2 914

10

Духовец

3420/17.04.2009г.

Нива

24150.46.15

894

11

Духовец

3422/21.04.2009г.

Нива

24150.46.62

2 101

12

Духовец

3440/21.04.2009г.

Нива

24150.10.20

390

13

Духовец

3441/21.04.2009г.

Нива

24150.10.61

565

14

Духовец

3442/21.04.2009г.

Нива

24150.10.108

158

15

Духовец

3443/21.04.2009г.

Нива

24150.10.109

431

16

Духовец

3444/21.04.2009г.

Нива

24150.10.110

782

17

Духовец

3445/21.04.2009г.

Нива

24150.10.114

2 085

18

Духовец

3447/21.04.2009г.

Нива

24150.10.120

2 725

19

Духовец

3448/21.04.2009г.

Нива

24150.10.123

831

20

Духовец

3453/22.04.2009г.

Нива

24150.10.142

1 103

21

Духовец

3454/22.04.2009г.

Нива

24150.10.143

962

22

Духовец

3461/22.04.2009г.

Нива

24150.10.164

2 604

23

Духовец

4220/23.07.2009г.

Нива

24150.30.10

989

24

Духовец

4200/23.07.2009г.

Нива

24150.21.21

1 507

25

Духовец

4201/23.07.2009г.

Нива

24150.17.38

986

26

Духовец

4202/23.07.2009г.

Нива

24150.30.53

372

27

Духовец

4203/23.07.2009г.

Нива

24150.30.52

2 165

28

Духовец

4204/23.07.2009г.

Нива

24150.30.54

561

29

Духовец

4191/22.07.2009г.

Нива

24150.18.25

528

30

Духовец

4192/22.07.2009г.

Нива

24150.10.373

285

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница