Докладване" Информационна система „Финансово управление и контрол и вътрешен одит" (исфукво) -модул „Годишно докладване" История на променитеДата23.10.2018
Размер1.63 Mb.
#94019
ТипДоклад

1straight arrow connector 84504 София, ул. Панайот Волов № 2

Тел.: 02/ 9420 340, факс: 02/ 943 66 07

office@is-bg.net www.is-bg.net

ЕИК: 831641791

Ръководство за външни потребители с роля „Външен потребител от организация” за модул „Годишно докладване“

Информационна система „Финансово управление и контрол и вътрешен одит“ (ИСФУКВО) –Модул „Годишно докладване“

История на промените


Дата

Версия

Описание

Документът е достъпен на адрес:

Автор

26.02.2018

1.0

Първа версия на документа

http://fukvoreports.minfin.bg/fukvor_public.doc

Екип ИО АД

21.03.2018

1.1

Прецизиране на текстове

http://fukvoreports.minfin.bg/fukvor_public.doc

Екип ИО АД

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Описание на основните елементи и работа с тях 5

1.1. Командни бутони 5

1.2. Текстови полета 5

1.3. Списъчни полета 6

1.4. Полета за връзка (препратка, link) 6

1.5. Радио (опциoнни) бутони 6

1.6. Сортировка (във възходящ, низходящ ред) 6

2. Описание на основния интерфейс на ИСФУКВО - Модул „Годишно докладване“ 6

2.1. Регистрация на потребител 6

2.2. Вход за потребители 12

2.3. Подаване на доклади 13

2.3.1. Стартиране на доклад 13

2.3.2. Попълване на въпросник към доклад 14

2.3.3. Прикачване на файл с доклад 162.4. Предаване на доклад 22

2.4.1. Връщане на доклад 24

2.4.2. Одобряване на доклад 25

Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит” (ИСФУКВО) - Модул „Годишно докладване“ е достъпна на следния адрес: http://fukvoreports.minfin.bg. Системата подпомага и улеснява работата по финансово управление и контрол и вътрешен одит на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” (ДМКВО) на Министерството на финансите (МФ).1.Описание на основните елементи и работа с тях


Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО) - Модул „Годишно докладване“ е реализирана изцяло като Интернет базирано приложение. За него важат основните правила за работа с такъв тип приложения.

Приложението се състои от прозорци (страници) за въвеждане и преглед на информация. Те съдържат потребителски контроли, характерни за Интернет страници: падащи менюта, прозорци, области за въвеждане на текст, командни бутони, лист – боксове (йерархични списъци), комбо-бокс (падащи списъци за избор), дати, опциoнни (радио) бутони и др.

Във всеки момент на работа е активна само една Интернет страница.

Придвижването от една страница към друга е възможно с бутоните:

Назад {Back (←)} – към предишна страница;

Напред {Forward(→)} – към следваща страница;

Чрез предоставените линкове (връзки) и менюта за навигация между страниците.

Придвижването по полетата на активните елементи става с помощта на клавиша Tab или с помощта на мишка.

Придвижването в списъчни полета и документи е възможно с клавишите стрелки (←,→,↑, ↓).

Избор на елемент от списък се осъществява чрез двукратно щракване на левия бутон на мишката или чрез маркиране на елемента и натискане на съответния команден бутон.


1.1. Командни бутони


Бутоните служат за изпълнение на команди като – Изтриване (изтриване на въведени данни), Запис (стойностите на въведените полета се записват в базата данни), Отказ (полетата връщат стойностите си от момента преди корекцията) и т.н. В средата на бутона се намира текстът на командата, която ще се изпълни при натискане на съответния бутон, например:

Натискането на команден бутон става по два начина: • чрез щракване с показалеца на мишката върху него;

 • чрез позициониране върху него с клавиша Tab и натискане на клавиша Enter.

  Бутонът е активен, ако текстът с неговата команда е ограден в правоъгълник.


1.2. Текстови полета


Текстовите полета се използват за въвеждане на текст или числа. Обикновено в лявата част на полето или над него е поставен етикет, който определя неговото смислово съдържание. За въвеждане на стойност в полето е необходимо то да бъде активирано. Индикатор за активност на текстовото поле е наличието на мигащ маркер – “|”:

Активирането на текстово поле се осъществява: • чрез щракване с показалеца на мишката в рамките на полето;

 • чрез позициониране върху него с помощта на клавиша Tab.

Стойността на текстовото поле се селектира, когато два пъти последователно се щракне върху него с левия бутон на мишката. В това състояние, при натискане на клавиш от клавиатурата, стойността на полето се изтрива и се запълва с избрания символ на съответния клавиш.

1.3. Списъчни полета


Списъчните полета представляват текстови полета със стрелка в дясната част на полето. Например:

Обикновено се визуализира първия елемент от списъка, а при щракване с левия бутон на мишката върху стрелката се извежда пълния списък:Списъчните полета са предназначени за избор на елемент от предварително въведени списъци. Списъците се използват за извеждане на различни номенклатури.

Изборът на елемент от списъка е възможен чрез:

1.4. Полета за връзка (препратка, link)


Полетата за връзка служат за активиране на следваща страница. В повечето случаи това е текст – подчертан и шрифта е в син цвят.

Изборът на страницата, към която сочи, е възможен чрез щракването с мишка върху текста.


1.5. Радио (опциoнни) бутони


Радио или опционните бутони служат за избор на една от няколко възможности, оформени в група. Във всеки момент може да бъде избран само един от бутоните в групата и той е маркиран с точка:

Изборът на радио бутон е възможен чрез щракването с мишка върху радио бутона.


1.6. Сортировка (във възходящ, низходящ ред)


Сортировка се извършва по колона в таблица, чийто заглавен текст е подчертан.

Изборът на колоната, по която ще се сортира, е възможен чрез щракването с мишка върху текста. Повторното щракване сменя алтернативно реда на сортировка от възходящ към низходящ и обратно.2.Описание на основния интерфейс на ИСФУКВО - Модул „Годишно докладване“

2.1. Регистрация на потребител

Регистрацията на потребител е достъпна от началния екран на модула чрез бутоните „Регистрация по ФУК“ и „Регистрация по ВО“:
Визуализира се диалогов прозорец за въвеждане на регистрационните данни. В първото поле „Организация“ се въвежда пълното или част от името на организацията, без да се извършват съкращения в него, например: Национална агенция по приходите, а не НАП. За общините не трябва да се изписва типа организация, например: Варна, а не община Варна. След като бъдат въведени поне три символа от наименованието на организацията сработва търсене по въведената част и се появява падащо меню, съдържащо намерените съвпадения:


В случай, че търсената организация не се появява, следва да се провери отново въведения текст. Ако има съвпадения те се визуализират в падащо меню, от което избора се извършва с клавиш „Стрелка надолу“ от клавиатурата или чрез избор с мишката, при което пълното наименование на избраната организация се зарежда в полето „Организация“. Въвеждат се останалите регистрационни данни, като отбелязаните със звезда „*“ са задължителни за въвеждане.


Бутонът в дясната част на полетата за парола позволява бърз достъп до въведената парола в полето.

След като са въведени всички необходими данни, регистрацията се потвърждава чрез бутон „Потвърди“, при което се визуализира следното съобщение:На посочената електронна поща се изпраща имейл със следното съдържание:


В зависимост от настройките на вашата поща е възможно бутона „Потвърждаване“ да не се визуализира по указания начин или хипервръзката в него да не функционира правилно. В тези случаи следва да се потвърди зареждането на цялото съдържание в полученото писмо (да се разреши HTML съдържанието).

След последване на връзката се извършват дейности по активирането на потребителския профил и се зарежда следното съобщение:

Достъп до модул „Годишно докладване“ ще бъде осигурен единствено на определените със заповед на ръководителя на организацията лица, които ще отговарят за процеса по попълване на съответния въпросник и изпращане на доклада по електронен път. В заповедта се посочват трите имена, длъжността и електронната поща на оправомощените лица, както и за кой вид докладване ще отговарят. За всеки вид докладване (ФУК и ВО) е препоръчително да бъде посочен по един отговорен служител и негов заместник, като за попълване на въпросника и изготвяне на доклада за състоянието на СФУК може да бъде финансов контрольор (или друго лице, отговорно за попълването на въпросника и изпращането на годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол), а за докладването за дейността по ВО – ръководителят на звеното за вътрешен одит (или вътрешен одитор, който ще отговоря за попълването на въпросника и изпращането на доклада за дейността по вътрешен одит).

За да се приложи файла, съдържащ заповедта е необходимо потребителят да влезе със своя профил в модула, използващ електронната си поща като потребителско име и въведената при регистрацията парола.


На началния екран се появява съобщение, в случай че все още не е приложен файл със заповед:Прилагането на заповедта се извършва от потребителския профил, достъпен чрез последване на връзката, в горния десен ъгъл на екрана с името на потребителя.Натиска се бутона , при което се зарежда следния диалогов прозорец:


Въвежда се номера и датата на заповедта, с която ръководителят на организацията е оторизирал съответния потребител и се избира файла на заповедта, който може да е сканиран документ или електронно подписан документ. Допустимите формати на файла са: за сканирани копия - „pdf“, „jpeg“, „gif“; за подписани с електронен подпис - „docx“ и „pdf“.

При натискане на бутона „Добавяне“, документът се включва в списъка с приложени документи към потребителския профил. Ако е избран файл с непозволен формат, системата извежда съобщение и не позволява добавянето на такъв файл.

Документите, приложени към профила не могат да бъдат премахвани, но може да се прилагат нови такива, с цел пълнота на историята на промените.
След като потребителят приложи необходимата заповед, администратор на модул „Годишно докладване“ от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите преглежда регистрацията и взема решение за промяна на статуса от „Потвърден“ на „Активен“ при спазване на задължителните изисквания.

За промяната на статуса, потребителят получава съобщение на електронната поща, посочена в регистрационната форма.
2.2. Вход за потребители


След като потребителят е активиран, той може да използва пълната функционалност на модула. В случай на необходимост при забравена парола е реализиран механизъм за нейното възстановяване. От екрана за вход в модула се избира връзката „Забравена парола“. Визуализира се следния диалогов прозорец:

След въвеждане на електронната поща, с която потребителят се е регистрирал и избор на бутон „Забравена парола“, на указаната електронна поща се изпраща писмо, съдържащо линк за възстановяване на паролата. При последване на връзката се зарежда екран за задаване на нова парола:След въвеждане на новата парола и избор на бутон „Задай парола“, новата парола е приета и потребителят може да пристъпи отново към вход в системата.2.3. Подаване на доклади

2.3.1. Стартиране на доклад


От меню „Доклади“ се зарежда списък на доклади, подавани за съответната организация. Стартирането на нов доклад е възможно само за типа докладване, указано при регистрацията на потребителя и за отчетната година за докладване.При стартиране на доклада се потвърждава организацията или се избира подчинено ВРБ, в случай че има такова.

След запис системата предоставя възможност за въвеждане на данни във въпросника, прикачване на файл с електронно подписан доклад и предаването им към МФ.


2.3.2. Попълване на въпросник към доклад


Попълването на въпросника се стартира от екрана за преглед на доклада.

За удобна навигация между екраните в горната част на екрана е добавена хоризонтална навигация.

Данните във въпросника се попълват по раздели и секции, съгласно одобрения от министъра на финансите образец:За част от въпросите е възможно да се избере повече от една опция при необходимост.

При попълване на въпросника по ВО са предвидени повече елементи за въвеждане:


За въвеждане на бележка/пояснение към даден отговор на съответния ред се натиска бутон , при което се появява допълнително текстово поле.

Към редовете, за които е приложимо въвеждане на „Брой“, след избор на радиобутон „ДА“ или поставяне на отметка на съответния отговор, се активира и полето за въвеждане на цифра/число. Данните във въпросника могат да бъдат записвани многократно в процеса на въвеждане.

2.3.3. Прикачване на файл с доклад


Всички потребители следва да прикачват файл с доклад във формат Adobe Acrobat Reader (pdf) или Microsoft Office Word (docx), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на удостоверителни услуги, установен/акредитиран на територията на Република България. Ако бъде направен опит за зареждане на файл с формат, различен от горепосочените, системата ще изведе съобщение и няма да позволи добавянето на такъв файл.

Моля, обърнете внимание, че подписването с КЕП се извършва директно в средата на Adobe Acrobat Reader или Microsoft Office Word, без да се използват външни програмни средства, които генерират файлове с формат – p7s, който е непозволен за МГД.2.3.3.1. Предварителни настройки на Adobe Acrobat Reader

 • Стъпка 1: Изберете „Edit“, „Preferences…“
 • Стъпка 2: Размаркирайте чек-бокса на посочените места.
 • Стъпка 3: Потвърдете с бутона „OK“ и рестартирайте приложението.2.3.3.2. Подписване на документ в среда на Adobe Acrobat Reader


В среда на Adobe Acrobat Reader подписването се извършва по следните стъпки:


 • От меню Tools се избира опцията Certificates;
 • Визуализира се лента с инструменти Certificates и се избира опция Digitally Sign;

 • Посредством мишката се очертава полето, в което ще бъде положен електронния подпис и се избира неговия сертификат;

 • Потвърждава се избрания подпис;

 • На екрана се визуализира прозорец за запазване на подлежащия на подписване екземпляр на документа. Допустимо е това да се случи в съществуващия файл, след което се въвежда PIN кода на сертификата;


 • При спазване на горепосочените стъпки в документа се визуализират данните на лицето, положило електронния си подпис.

2.3.3.3. Подписване на документ в среда на Microsoft Office Word 2010 или по-нова версия

В среда на MS Word подписването се извършва при спазване на следните стъпки:
 • Избира се съответния, предварително инсталиран на работния компютър КЕП;

 • Въвежда се PIN кода на КЕП;

 • След потвърждаване на PIN кода, на екрана се визуализира съобщение, с което потребителят е уведомен, че този файл е успешно подписан с електронен подпис и при промяна във файла, подписът ще бъде анулиран;

 • След потвърждаване, информацията за документа изглежда по следния начин:
2.4. Предаване на доклад


След попълване на въпросника към доклада и прикачването на самия доклад може да се премине към предаването му в Министерството на финансите. Файлът, съдържащ доклада следва да е подписан посредством квалифициран електронен подпис в средата на Adobe Acrobat Reader или Microsoft Office Word (виж процедурите, описани в т.2.3.3).
От „Преглед на доклад“ се избира меню „Предаване към МФ“:

Визуализира следния диалогов прозорец:

Ако съществуват въпроси, на които все още не е отговорено, се извежда предупредително съобщение, показано на изображението в жълт цвят. Системата проверява за наличието на електронно подписан документ (доклад) в прикачените файлове и при липса на такъв извежда следното съобщение:

След предаване, файла с доклада и въпросника към него не могат да бъдат променяни. Системата генерира УРИ/ Вх. номер на доклада и извежда съобщение за това:


2.4.1. Връщане на доклад


В случай, че в доклада или въпросника се налага отстраняване на несъответствия (например: докладът не е подписан с квалифициран електронен подпис от ръководителя на организацията, за дейността по ВО и от РВО, а от друг служител на организацията, или въведената във въпросника информация не съответства на представената в доклада), експерт от МФ връща доклада за доработка, с цел отстраняване на несъответствията. При връщането на доклада, експертът от МФ добавя бележка за съответните несъответствия и необходимите корекции. Забележките остават като история с цел подобряване проследимостта на процеса по подаването.
На електронната поща на потребителя, регистриран като отговорен за подаването на съответния доклад и въпросник, системата изпраща съобщение за промяната на статуса на подадения доклад – от „Предаден“ на „Върнат за доработка“. Системата създава нова версия на доклада, с пренесена информация за попълнените въпроси, готова за доработка. Статусът на доклада и въпросника отново става „В процес на изготвяне“ и само там се извършват промените:

В новата версия на доклада системата не запазва/съхранява прикачените файлове с доклада, затова при изпращане на коригираната версия, потребителят следва да прикачи отново файл с доклад. Процесът по попълване на въпросник, прикачване на файл с доклад и предаване към МФ е аналогичен като по-горе описания. След предаване на доклада и въпросника, системата генерира УРИ на доклад, който е идентичен с този на първоначалния доклад, с инкрементиран номер на версия:

Процесът по връщане и последващо предаване, може да се повтори при необходимост от допълнителни корекции, като при всяко следващо предаване ще се увеличава номера на версията на доклада.

2.4.2. Одобряване на доклад


Всички лица, регистрирани като отговорни за подаването на съответния вид доклад и въпросник за дадената организация, след одобряването им от експерти на дирекция МКВО в МФ, получават известие на електронната си поща.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница