Документ, който съдържа или препраща към цялата публикувана информация и изпратените уведомления до кфн, бфб и цд от “орел инвест” ад през 2007 г. Съгласно чл. 82б от зппцкДата11.01.2018
Размер187.58 Kb.
#43870
ТипПротокол

ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЪДЪРЖА ИЛИ ПРЕПРАЩА КЪМ ЦЯЛАТА ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗПРАТЕНИТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ДО КФН, БФБ и ЦД от “ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД през 2007 г. СЪГЛАСНО ЧЛ.82б от ЗППЦК

През 2007 г. “Орел Инвест” АД е изпращало всички необходими уведомления до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 2, както и предоставяло информация на обществеността посредством публикации и съобщения във вестник “Пари” и Държавен вестник.

Уведомленията за КФН, БФБ и ЦД до края на м. март са предоставяни лично чрез куриер, а от м. април до края на 2007 г. чрез системата на БФБ extri.

Изх. № и дата на “Орел инвест” АД


Институция/и, до която е изпратено уведомлението


Вид уведомление


Вх. №» даден от съответната институция

и дата на публикацията

Приложени

Документи

Или текст на документа

Бележки


№ 15/23.01.2007


КФН


По чл.117 – изпратен протокол от ОСА, проведено на 22.01.2007

РГ-05-71/ 1

23.01.2007Протокол от ОСАот 22.01.2007

Списък на присъстващите акционери

Резултати от гласуванията

Удостоверение за актуално състояние на акционера “Гущеров и син” АДПредадено

чрез


куриер;


№ 16/23.01.2007

БФБ


По чл.117 – изпратен протокол от ОСА/22.01.2007


1171/ 23.01.2007

Протокол от ОСАот 22.01.2007

Списък на присъстващите акционери

Резултати от гласуванията

Удостоверение за актуално състояние на акционера “Гущеров и син” АДПредадено

чрез


куриер


№ 17/23.01.2007

ЦДПо чл.117 – изпратен протокол от ОСА/22.01.2007


7-684 / 23.01.2007

Протокол от ОСАот 22.01.2007

Списък на присъстващите акционери

Резултати от гласуванията

Удостоверение за актуално състояние на акционера “Гущеров и син” АДПредадено

чрез


куриер


№ 18/23.01.2007

БФБ


По чл.99 и 98 от ЗППЦК

уведомление за решенията от ОСА и СД от 22.01.20031172 / 23.01.2007

Актуализиран устав с измененията, приет от ОСА на 22.01.2007

Протокол № 116 на СДПредадено

чрез


куриер


№ 19/23.01.2007

КФН


По чл.99 и 98 от ЗППЦК

Уведомление за решенията от ОСА и СД от 22.01.2003
РГ-05-71/1

23.01.2007Актуализиран устав с измененията, приет от ОСА на 22.01.2007

Протокол № 116 на СДПредадено

чрез


куриер


№ 27/30.01.2007


КФН


Предаване oтчета за четвърто тримесечие на 2006 гРГ-05-00/1

30.01.2007Финансов отчет по МСС

Счет. Политика и обяснителни бележки

Форми на финансови отчети на КФН

Информация, влияеща на ценните книжа, съгласно чл.28 от Наредба № 2Предадено

чрез


куриер


№ 28/30.01.2007

БФБ


Предаване oтчета за четвърто тримесечие на 2006 г1716/30.01.2007

Финансов отчет по МСС

Счет. Политика и обяснителни бележки

Форми на финансови отчети на КФН

Информация, влияеща на ценните книжа, съгласно чл.28 от Наредба № 2Предадено

чрез


куриер№ 29/30.01.2007

КФН


Съобщение за отчета за четвърто тримесечие на 2006 г за публикуване в бюлетина

РГ-05-00/3

30.01.2007Съобщение за публикуване в бюлетина на КФН, че отчетът за четвърто тримесечие е предаден в КФН


Предадено

чрез


куриер

В. Пари

съобщение за предадения отчет за тримесечието съгласно чл.96 от ЗППЦК

Брой

От 02.02.2007“Орел Инвест” АД уведомява своите акционери, че в съответствие с чл. 96 от ЗППЦК, материалите по отчета за четвъртото тримесечие на 2006 г. са представени в Комисията за финансов надзор. Същите са на разположение за запознаване от акционерите в офиса на дружеството – гр. София, ул. “Ами буе” № 57, всеки работен ден от 14 до 16 часа, тел. 9549763
№ 33/06.02.2007

КФН


Предаване на решение № 20

са СГС относно промени във фирмения регистърРГ-05-71/2

06.02.2007Заверено копие на решение № 20 на СГС за вписани промени във фирмения регистър


Предадено

чрез


куриер


№ 34/06.02.2007

БФБ


Предаване на решение № 20

са СГС относно промени във фирмения регистър и нотариално заверен подпис на новия представляващ дружеството2442/06.02.2007

Заверено копие на решение № 20 на СГС за вписани промени във фирмения регистър

Нотариално заверен подпис на новия представляващ дружеството Цветомир ЙордановПредадено

чрез


куриер


№ 35/06.02.2007


КФНПредаване на декларации по чл.114б на Цветомир Йорданов и “Гущеров и син” АД

РГ-05-71/3

06.02.2007декларации по чл.114б на Цветомир Йорданов

декларации по чл.114б на

“Гущеров и син” АД


Предадено

чрез


куриер


№ 36/06.02.2007

БФБ

Предаване на декларации по чл.114б на Цветомир Йорданов и “Гущеров и син” АД

2443/06.02.2007

декларации по чл.114б на Цветомир Йорданов

декларации по чл.114б на

“Гущеров и син” АД


Предадено

чрез


куриер


44 /13. 02.2007

КФН


Предаване на декларации по чл.114б на Румяна Гущерова, Анелия Гущерова, Християн Гущеров, Добромир Гущеров и Атанас Раков

РГ-05-71/4

14.02.2007декларации по чл.114б на

Румяна Гущерова

декларации по чл.114б на

Анелия Гущерова

декларации по чл.114б на

Християн Гущеров

декларации по чл.114б на

Добромир Гущеров

декларации по чл.114б на

Атанас РаковПредадено

чрез


куриер


№ 45 / 13.02.2007

БФБ

Предаване на декларации по чл.114б на Румяна Гущерова, Анелия Гущерова, Християн Гущеров, Добромир Гущеров и Атанас Раков

№ 2987/ 14.02.07

декларации по чл.114б на

Румяна Гущерова

декларации по чл.114б на

Анелия Гущерова

декларации по чл.114б на

Християн Гущеров

декларации по чл.114б на

Добромир Гущеров

декларации по чл.114б на

Атанас РаковПредадено

чрез


куриер


71/ 29.03.07

КФН


Предаване на годишен отчет за 2006 г на основание чл.94 от ЗППЦК


РГ-05-00/4

30.03.20071.Годишен доклад за дейността за 2006 г., включващ минималното съдържание съгласно Приложение №10 ОТ Наредба № 2, изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление,отчет по чл.247 от ТЗ

2.Информация по приложение № 11 от Наредба № 2

3. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2007

4. Годишен финансов отчет за 2006 г., съдържащ годишен доклад за дейността по чл.33 от ЗС, заверени годишни финансови отчети за 2006 г. от регистрирани одитори, одиторски доклади, незаверени финансови отчети – форми на КФН

5. Актуализиран регистрационен

документ с приложения от 1 до 4Предадено

чрез


куриер


№ 72/29.03.2007

БФБ

Предаване на годишен отчет за 2006 г на основание чл.94 от ЗППЦК


№ 5690

30.03.20071.Годишен доклад за дейността за 2006 г., включващ минималното съдържание съгласно Приложение №10 ОТ Наредба № 2, изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление,отчет по чл.247 от ТЗ

2.Информация по приложение № 11 от Наредба № 2

3. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2007

4. Годишен финансов отчет за 2006 г., съдържащ годишен доклад за дейността по чл.33 от ЗС, заверени годишни финансови отчети за 2006 г. от регистрирани одитори, одиторски доклади, незаверени финансови отчети – форми на КФН

5. Актуализиран регистрационен

документ с приложения от 1 до 4Предадено

чрез


куриер

№73/ 29.03.07

КФН


Съобщение че годишният отчет за 2006 г е предаден в КФН - за публикуване в бюлетина- чл.96 ЗППЦК

РГ-05-00/5

30.03.2007Съобщение за публикуване в бюлетина на КФН, че годишният финансов отчет е предаден в КФН

Предадено

чрез


куриер


№74/ 29.03.07

КФН


Изпращане на предв. материали за свиканото ОСА

На 15.05.2007РГ-05-71/5

30.03.20071.Копие от протокол № 120 на СД

2. Писмени материали по чл.224 от ТЗПредадено

чрез


куриер


№75/ 29.03.07

БФБ

Изпращане на предв. материали за свиканото ОСА

На 15.05.2007№ 5696/ 30.03.07

1.Копие от протокол № 120 на СД

2. Писмени материали по чл.224 от ТЗПредадено

чрез


куриер


№76/ 29.03.07

ЦД

Изпращане на предв. материали за свиканото ОСА

На 15.05.2007Вх.№02-2007-2849/

30.03.20071.Копие от протокол № 120 на СД

2. Писмени материали по чл.224 от ТЗПредадено

чрез


куриер

№77/ 29.03.07

БФБ

Заявление за регистрация на ел.подпис в Еxtri

на Жанет Караджова№ 5691/ 30.03.07

Заявление

Предадено

чрез


куриер

№ 78/ 29.03.07

БФБ

Заявление за регистрация на ел.подпис в Еxtri

на Георги Тренчев№ 5695/ 30.03.07

Заявление

Предадено

чрез


куриер
В. Пари

съобщение за предадения годишен отчет съгласно чл.96 от ЗППЦК

Брой 65

От 03.04.2007Орел Инвест” АДуведомява своите акционери, че в съответствие с чл. 96 от ЗППЦК, материалите по годишния отчет на 2006 г. са представени в Комисията за финансов надзор. Същите са на разположение за запознаване в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. “Ами буе” № 57, всеки работен ден от 14 до 16 часа, тел. 9549763
№ 61 / 31.03.2007

Държавен

вестник

Покана за свикване

на редовно годишно ОС на акционерите за

15.05.2007 г.


Брой 028

От 03.04.2007 г.Покана за свикване

на редовно годишно ОС на акционерите за

15.05.2007 г.
В. Пари

Покана за свикване

на редовно годишно ОС на акционерите за

15.05.2007 г.


Брой 67

от 05-04-2007Покана за свикване

на редовно годишно ОС на акционерите за

15.05.2007 г.

№ 80/ 05.04.07

№ 79/ 05.04.07КФН
БФБ

Копие от обн. покана в ДВ и в.Пари за свикване на ОСА

10-05-976 /

10.04.2007

6430/10.04.07


Покана за свикване на ОСА

Сканирано копие на поканата за свикване на ОСА вДържавен вестник бр028/2007

Сканирано копие на поканата за свикване на ОСА в един централен ежедневник – в. Пари

Бр.67 /05-04-2007чрез

системата

Еxtri

КФН
БФБ

Предаване oтчета за първо тримесечие на 2007 г


10-05-1815

02.05.2007

8028/02.05.07


Финансов отчет по МСС

Счет. Политика и обяснителни бележки

Форми на финансови отчети на КФН

Информация, влияеща на ценните книжа, съгласно чл.28 от Наредба № 2чрез

системата

Еxtri


№96/ 02.05.2007

КФН


БФБ

За публикуване в официалния бюлетин на КФН съобщението за отчета за тримесечието съгласн чл.96 от ЗППЦК

Вх.№ 10-05-1849 / 03.05.07
Вх № 8169

03.05.2007Съобщение за публикуване в бюлетина на КФН, че отчета за първо тримесечие е предаден в КФН

чрез

системата

Еxtri

КФН
БФБ

Протокол от ОСА


10-05-2005

от 16.05.2007

9112/16.05.07


Протокол от ОСА

чрез

системата

Еxtri


№129/23.07.2007

КФН

Изпращане на предв. материали за свиканото ОСА

на 10.09.200710-05-2789

23.07.20071.Копие от протокол № 126 на СД

2.Писмени материали по чл.224 от ТЗчрез

системата

Еxtri


№130/23.07.2007

БФБ

Изпращане на предв. материали за свиканото ОСА

на 10.09.200713134/23.07.07

1.Копие от протокол № 126 на СД

2.Писмени материали по чл.224 от ТЗчрез

системата

Еxtri


№132/30.07.2007

КФН
БФБ

Предаване oтчета за второ тримесечие на 2007 г


10-05-3082

от 30.07.2007

13897/30.07.07


Финансов отчет по МСС

Счет. Политика и обяснителни бележки

Форми на финансови отчети на КФН

Информация, влияеща на ценните книжа, съгласно чл.28 от Наредба № 2чрез

систематаЕxtri

№133/30.07.2007

КФН

БФБ

За публикуване в официалния бюлетин на КФН съобщението за отчета за тримесечието съгласн чл.96 от ЗППЦК

10-05-3083

от 30.07.2007


13897/30.07.07Съобщение за публикуване в бюлетина на КФН, че отчета за второ тримесечие е предаден в КФН

чрез

системата

Еxtri


№ / 23.07.2007

Държавен

вестник

Покана за свикване

на извънредно ОС на акционерите за

10.09.2007 г.


Брой 062

От 31.07.2007 г.Покана за свикване

на извънредно ОС на акционерите за

10.09.2007 г.

№ 134/31.07.2007

В. Пари

Покана за свикване

на извънредно ОС на акционерите за

10.09.2007 г.


Бр.147

От 02.08.2007Покана за свикване

на извънредно ОС на акционерите за

10.09.2007 г.

№136/31.07.2007

КФН
БФБ

Копие от обн. покана в ДВи Пари за свикване на ОСА

10-05-3139

от 02.08.2007

14192/02.08.2007


Сканирано копие на поканата за свикване на ОСА вДържавен вестник 062/2007

Сканирано копие на поканата за свикване на ОСА в един централен ежедневник – в. Пари

02-08-2007


чрез

системата

Еxtri

В. Пари

съобщение за предадения отчет за тримесечието съгласно чл.96 от ЗППЦК

Бр.147

От 02.08.2007“Орел Инвест” АД уведомява своите акционери, че в съответствие с чл.96 от ЗППЦК, материалите по отчета за второто тримесечие на 2007 г. са представени в КФН. Същите са на разположение за запознаване от акционерите в офиса на дружеството – гр. София, ул. Хан Крум № 31, всеки работен ден от 14 до 16 ч., тел.8100411.
№153/10.09.2007

КФН
БФБ

ЦД

Изпращане на протокол от проведено ОСА на

10.09.200710-05-3375

от 10.09.2007


16225 /

10.09.2007Протокол от ОСА

Списък на присъстващите акционери

Актуализиран устав


чрез

системата

Еxtri


№166/20.09.2007

КФН

БФБ


Предаване на решение № 22

на СГС относно промени във фирмения регистър10-05-3425

20-09-2007


17036/20.09.07решение № 22

на СГС относно промени във фирмения регистърчрез

системата

Еxtri
КФН
БФБ


Уведомление за

смяна на служебните телефони10-05-3426

20.09.07
17037/20.09.07уведомление

чрез

системата

Еxtri


№ 177/ 30.10.2007

КФН

БФБ


Предаване oтчета за трето тримесечие на 2007 г


10-05-3907

от

30.10.0720108/30.10.07

Финансов отчет по МСС

Счет. Политика и обяснителни бележки

Форми на финансови отчети на КФН

Информация, влияеща на ценните книжа, съгласно чл.28 от Наредба № 2чрез

системата

Еxtri


№ 178/ 30.10.2007

КФН

БФБ


За публикуване в официалния бюлетин на КФН съобщението за отчета за тримесечието съгласн чл.96 от ЗППЦК

10-05-3908

от 30.10.07


20109/30.10.07Съобщение за публикуване в бюлетина на КФН, че отчета за трето тримесечие е предаден в КФН

чрез

системата

Еxtri

В. Пари

съобщение за предадения отчет за тримесечието съгласно чл.96 от ЗППЦК

Бр.210

От 01.11.2007“Орел Инвест” АД уведомява своите акционери, че в съответствие с чл.96 от ЗППЦК, материалите по отчета за третото тримесечие на 2007 г. са представени в КФН и БФБ. Същите са на разположение в офиса на дружеството – гр. София, ул. Хан Крум № 31, всеки работен ден от 11 до 15 ч., тел.8100426, 8100421.


Пълният текст на уведомленията и финансовите отчети могат да бъдат намерени на електронната страница на КФН – www.fsc.bg , в системата екстри на БФБ – www.extri.bg и в съответните броеве на Държавен вестник и вестник “Пари”.

Финансовите отчети и устава на “Орел Инвест”, могат да се намерят и на сайта на дружеството: www.orel-invest.com .

22.04.2008 г. За “Орел инвест” АД:

Жанет Караджова

Изпълнителен директор

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница