Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница15/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

9.1. Финансово състояние


„Индустриален Холдинг България” АД изготвя финансови отчети на консолидирана и на индивидуална база. За анализа на финансовото състояние са използвани консолидираните и индивидуалните отчети за финансовите 2008, 2009 и 2010 г., консолидираните и неконсолидираните тримесечни отчети към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.

От края на последния финансов период (31.03.2011 г.), и за която и да е публикувана финансова информация, не е налице значителна промяна във финансовата или търговската позиция на Холдинга.

Таблица №11 по-долу представя информация за приходите и разходите на Индустриален холдинг България АД за финансовите години, приключили съответно на 31 декември 2008, 2009 и 2010 г., както и процентната промяна на всяка съставна част.

Таблица №11 Отчет за доходите на Емитента за периода 2008 – 2010 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г.

2008 г.

Консолидираните приходи на ИХБ за 2008 г. са 143,469 хил. лв. и бележат спад от 11.7% спрямо тези през 2007 г. Приходите от основна дейност през 2008 г. са 132,914 хил. лв., или спад от 9.82% спрямо 2007 г., разпределени както следва:  • Продажба на продукция – 58,751 хил. лв. (ръст на годишна база от 14.6%);

  • Корабостроене – 48,128 хил. лв. (спад на годишна база от 36.8%);

  • Продажба на услуги – 14,612 хил. лв. (ръст на годишна база от 37.0%);

  • Кораборемонт – 5,699 хил. лв. (ръст на годишна база от 48.9%);

  • Пристанищна дейност – 3,593 хил. лв. (ръст на годишна база от 89.3%);

  • Продажба на стоки и материали – 2,131 хил. лв. (спад на годишна база от 40.0%);

Основна причина за намалението на приходите на консолидирана база през 2008 г. е фактът, че към 31.12.2008 г. в отчета са елиминирани приходи от завършени етапи на строителството на кораби със строителни номера 289, 458 и 288, поръчани от дружества на групата. Тези приходи на Булярд корабостроителна индустрия в размер на 30,759 хил. лв. не са включени, а признатият разход е отразен в Капитализирани разходи за изграждане на собствени активи по стопански начин, които общо към 31.12.2008 г. са в размер на 36,387 хил. лв. спрямо 12,947 хил. лв. за 2007 г.

Други приходи от дейността на консолидирана база възлизат на 10,555 хил. лв. спрямо 15,007 хил. лв. през 2007 г. Те включват печалба от продажба на дълготрайни активи (7,369 хил. лв. спрямо 12,890 хил. лв. през 2007 г.) и други (3,186 хил. лв. спрямо 2,117 хил. лв. през 2007 г.).

Консолидираната нетна печалба за 2008 г. без малцинствено участие възлиза на 11,913 хил. лв. спрямо 12,258 хил. лв. през 2007 г. или спад от 2.8%. Основна причина за това е обезценка на положителната репутация в размер на 1,628 хил. лв.

Към 31.12.2008 г. Дружеството е направило тест за обезценка на наличната репутация в размер на 7,840 хил. лв., чиято основна част – 6,842 хил. лв. се дължи на придобиването на Булярд Корабостроителна Индустрия. Направеният анализ е основан на стойността на активите в употреба и покрива 5 годишен период. Изчисленията се базират на финансовите бюджети одобрени от ръководството на Булярд Корабостроителна Индустрия. Използваният дисконтов фактор е 13.6% за всяка година от прогнозата.2009 г.

Консолидираните приходи на ИХБ за 2009 г. са 76,147 хил. лв. и са с 47% по-ниски от достигнатите през 2008 г. (143,469 хил. лв.). Приходите от основна дейност са 72,646 хил. лв. спрямо 132,914 хил. лв. през 2008 г. или спад от 45%. Намалението на приходите на консолидирана база през 2009 г. се дължи също и на фактът, че към 31 декември 2009 г. в отчета са елиминирани приходи от завършени етапи на строителството на кораби със строителни номера Марциана, Емона и Карвуна, които са поръчани от дружества на групата. Тези приходи на Булярд корабостроителна индустрия в размер на 46,063 хил. лв. не са включени, а признатият разход е отразен в Капитализирани разходи за изграждане на собствени активи по стопански начин, които общо към 31.12.2009 г. са в размер на 46,467 хил. лв. спрямо 36,387 хил. лв. през 2008 г.

През 2009 година са отчетени завършени епапи по строителството на кораб Карвуна в размер на 22,117 хил. лв. и последни етапи от строителствота на кораби Емона в размер на 4,606 хил. лв и кораб Марциана в размер на 19,340 хил. лв.

Други приходи от дейността на консолидирана база възлизат на 3,501 хил. лв. спрямо 10,555 хил. лв. през 2008 г. Те включват печалба от продажба на дълготрайни активи / 385 хил. лв. спрямо 7,369 хил.лв. през 2008 г./ и други представляващи най-вече наеми и освободени провизии /3,116 хил. лв. спрямо 3,186 хил. лв. през 2008 г./.

Консолидираната нетна печалба без малцинствено участие възлиза на 1,634 хил. лв. и е с 86% по-малко от тази през 2008 г., която е 11,913 хил. лв.

Реализирана е консолидирана загуба преди данъчно облагане 373 хил. лв. спрямо печалба за предходната 2008 г. от 14,149 хил. лв. Реализирана е нетна загуба за годината за групата от 1,120 хил. лв.

Настъпването на непредвидени обстоятелства – прекратяване на договори за строителство на кораби в Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, поемането на строителството на кораб Антея за групата на ИХБ АД и сериозният спад /над 60%/ в продажбите на машиностроителните предприятия, се отразиха негативно на финансовите резултати на групата. В същото време предприетите мерки за оптимизация, както и стартирането на нови инвестиционни проекти, дават добри възможности за бъдещ растеж и конкурентни предимства на пазара.

2010

Консолидираните приходи на ИХБ за 2010 г. са 92,075 хил. лв. и са с 21% по-високи от достигнатите през 2009 г. /76,147 хил. лв./ Приходите от основна дейност са 88,563 хил. лв. спрямо 72,646 хил. лв. през 2009 г. или ръст от 22%.

Други приходи от дейността на консолидирана база възлизат на 3,512 хил. лв. спрямо 3,501 хил. лв. през 2009 г. Те включват печалба от продажба на дълготрайни активи / 368 хил. лв. спрямо 385 хил. лв. през 2009 г./ и други представляващи най-вече наеми и освободени провизии /3,144 хил. лв. спрямо 3,116 хил. лв. през 2009 г./.

В консолидираните приходи не са включени приходите от строителство на кораби, които са за групата на ИХБ – завършениете кораби със строителни номера 458 и 459 и етап от кораб със строителен номер 102, които общо възлизат на 46,286 хил. лв.

Повечето дружества от групата отчитат по-високи продажби спрямо предходната година. Положителният факт е съпроводен с редуциране и оптимизиране на разходите и максимално използване на вътрешно-груповите резерви.

Структурата на консолидираният баланс на Индустриален холдинг България АД към 31 декември 2008, 2009 и 2010 г. е показана в Таблица №12 по-долу.


Таблица №12 Отчет за финансовото състояние на Емитента за периода 2008 – 2010 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г.

Активите на Емитента нарастват със средногодишен ръст от 6.5%1 за периода 2008 – 2010 г. Средногодишният ръст само на дълготрайните активи е 29.5%. Динамиката на дълготрайните активи на холдинга се обяснява с преструктурирането на портфейла на холдинга - през периода, ИХБ увеличава дела си в някои дейности (корабостроене), а прекратява други дейности (недвижими имоти).

Краткотрайните активи намаляват средногодишно с 21.3% през 2008 – 2010 г. С най-голям спад са паричните средства и парични еквиваленти (средногодишен спад от 66.8%), като към края на 2010 г. достигат стойност от 8.9 млн. лв., в резултат от намалелите постъпления от клиенти – Емитентът реализира отрицателен паричен поток от оперативна дейност в размер на 40.2 млн. лв. през 2009 г., който търпи подобрение през 2010 г. – положителен 6.5 млн. лв.

За разглеждания периода, дългосрочните пасиви на Емитента се формират от банкови заеми и тригодишна емисия конвертируеми облигации, издадени през 2008 г. Предназначението на тези заеми е финансиране на инвестиционната програма на дружествата от групата. Подробна информация относно заемите на ИХБ се съдържа в т. 10. Капиталови ресурси.

Краткосрочните пасиви за разглеждания период нарастват средно годишно с 5.3%. През 2010 г. краткосрочните пасиви нарастват с 15.3%, което се дължи на увеличените краткосрочни задължения по банкови заеми и лизинг, както и на осчетоводяването на главницата по облигационния заем от 2008 г. като краткосрочно задължение тъй като датата на падежа е 29.10.2011 г.

За периода 2008 – 2010 г. собственият капитал на Емитента нараства средногодишно с 4.4%. През 2010 г. поради увеличението на капитала с обикновени акции собственият капитал нараства до 250.7 млн. лв, или ръст от 12.8% спрямо 2009 г.

В следващата Таблица №13 са представени финансови показатели на Емитента за рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност на консолидирана база за 2008 – 31.03.2011 г.

Таблица №13 Финансови показатели на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.

Таблица №14 по-долу представя информация за приходите и разходите на Индустриален холдинг България АД за първите три месеца на 2010 и 2011 г., както и процентната промяна на всяка съставна част.

Таблица №14 Отчет за доходите на Емитента за първите тримесечия на 2010 г. и 2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани неодитирани междинни финансови отчети на Емитента към 31.03.2011 г.

Реализираните приходи от основна дейност за първото тримесечие на 2011 г. регистрират ръст от 40.3% спрямо приходите от основна дейност за първото тримесечие на 2010 г. По-голяма част от дъщерните дружества на групата отчитат по-високи продажби спрямо 2010 г. - приходите от морски транспорт отчитат ръст от 195%, от металообработващи машини 47% ръст, от пристанищна дейност - 30%. Спад от 24% има в приходите от елекрически машини. Положителният факт е съпроводен с редуциране и оптимизиране на разходите и максимално използване на вътрешно-груповите резерви.

Въпреки увеличението на приходите консолидираният резултат от оперативна дейност е загуба от 0.3 млн. лв. Тя се дължи на реализирана загуба от оперативната дейност на дружествата Булярд КИ, Елпром ЗЕМ и Приват инженеринг.

Негативният резултат от оперативна дейност в посочените по-горе дружества се дължи на:  • В Булярд КИ - в резултат на текущата загуба до изготвянето на финансовия отчет от строителството на обект 101, причинена от два решаващи фактора – намаляването на договорната цена на кораба и закъснението на предаването на обекта на клиента;

  • В Елпром ЗЕМ - в резултат на намален обем поръчки и неравномерно отчетени етапи по поръчки;

  • В Приват инженеринг - в резултат на провизирани разходи в размер на 450 хил.лв. по данъчно-облагателен акт, който дружеството обжалва в момента.

Нетните финансови приходи са 2.4 млн. лв. и представляват най-вече положителни курсови разлики от преоценка на валутни задължения на Булярд КИ в японски йени и щатски долари.

Kонсолидираният финансов резултат преди данъчно облагане за първо тримесечие на 2011 г. е печалба от 2.1 млн. лв. спрямо печалба от 0.2 млн. лв. за първо тримесечие на 2010 г. Консолидираният резултат след данъчно облагане за мажоритарните собственици е 2.0 млн. лв.

Структурата на консолидирания баланс на Индустриален холдинг България АД към 31.03.2011 г. е показана в Таблица №15 по-долу.

Таблица №15 Отчет за финансовото състояние на Емитента към 31.03.2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидиран неодитиран междинен финансов отчет на Емитента към 31.03.2011 г.

Общите активи на Емитента към 31.03.2011 г. са на стойност 428.3 млн. лв. което представлява ръст от 5.0% спрямо същия период на 2010 г., и спад от 0.1% от началото на 2011 г.

Като съществена част от оборотния капитал, материалните запаси регистрират ръст от 7.5% от началото на 2011 г., главно поради увеличението с 14.6 млн. лв. на незавършеното производство в корабостроителния бизнес. Паричните средства намаляват с 55.6% от началото на годината в следствие на по-големия ръст в плащанията към доставчици в сравнение с постъпленията от клиенти, както и поради по-малко получени кредити и заеми от Емитента през периода. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. паричните средства намаляват с 24.2%.

През първото тримесечие на 2011 г. общите пасиви намаляват с 5.4% в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. и с 1.2% от началото на 2011 г. Основната причина е спада в търговските задължения (20.1 млн. лв. към 31.03. 2011 г. спрямо 33.8 млн. лв. към 31.03.2010 г.) и спада в получените авансови плащания (25.4 млн. лв. към 31.03.2011 г. и 58.1 млн. лв. към 31.03.2010 г.). От началото на 2011 г. основната промяна в общите пасиви е изплащането на 1.2 млн. лв. по обезпечени банкови заеми; капиталовата структура на Емитента се запазва стабилна за първите три месеца на 2011 г.

Към 31.03.2011 г. собственият капитал на Емитента е на стойност 252.4 млн. лв., или ръст от 13.7% спрямо първото тримесечие на 2010 г., в резултат на увеличението на капитала на Емитента чрез първично публично предлагане на обикновени акции на обща стойност 20.3 млн. лв, което успешно завърши през м. Юни 2010 г. За първите три месеца ръстът е 0.7%.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница