Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитентастраница18/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30

10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента


В следващата Таблица №26 е представена информация за задълженията на Емитента по банкови и облигационни заеми, и финансов лизинг, както и дружествата от групата, които са получили съответните заеми и ползват от свое име, към Датата на изготвяне на настоящия Регистрационен документ.

Таблица №26 Задължения по банкови заеми, облигационен заем и финансов лизинг към Датата на изготвяне на Регистрационния документ
Източник: Индустриален холдинг България АД

Банковите кредити и финансовия лизинг са обезпечени със залог върху машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства (моторните кораби Емона, Марциана, Карвуна и Антея, собственост на дружества от групата), както и с ипотеки върху земи и сгради с обща балансова стойност към датата на Регистрационния документ в размер на 132.4 млн. лв. Също така дъщерното дружество КРЗ Порт-Бургас АД е заложено като цяло предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения с вписване на основаните активи в съответните регистри – Търговски регистър, Централен регистър на особените залози и Имотния регистър при Агенция по вписванията по местонахождение на недвижимите имоти. Дъщерното дружество Елпром АД е обезпечило пред българска търговска банка издаването на банкови гаранции за добро изпълнение и възможност за ползване на овърдрафт с размер до 300 хил. евро с първа по ред договорна ипотека върху сгради, машини и съоръжения по балансова стойност в размер 1.1 млн. лв.Условни задължения

Между Емитента и Банка ДСК ЕАД е сключен договор за предоставяне на кредитен лимит за издаване на банкови гаранции, откриване на акредитиви и оборотно финансиране с размер на лимита 10 млн. лв., които са обезпечени с особен залог на търговското предприятие КРЗ Порт Бургас АД - дъщерно дружество на холдинга. Към 30.06.2011 г. в рамките на лимита са издадени банкови гаранции за 948 хил. лв. и са открити акредитива на Булярд Корабостроителна индустрия ЕАД за 5.4 млн. лв. Усвоени са и 3 млн. лв. за оборотно финансиране.

Към 30.06.2011 г. Булярд АД е авалирало издадените от дъщерното му дружество Булярд корабостроителна индустрия ЕАД записи на заповед на стойност 1.0 млн. евро и 13.8 млн. щ. долара в полза на две банки по силата на договори за осигуряване от страна на банките на кредити, които ще бъдат използвани за обезпечаване многократно издаване на банкови гаранции за авансови плащания за строителството на кораби, за инвестиционни цели както и за оборотни средства за финансиране на разходи по строителството на корабите. С предаванетопраз м.април 2011 г на кораб със строителен номер 101 на корабособственика DILER SHIPPING AND TRADING INS отпаднаха обезпеченията по него с това число запис на заповеди, издадени от БКИ ЕАД и авалирани от Булярд АД на стойност 9.3 млн. щ. долара и 1.3 млн. евро.

КЛВК АД е солидарен длъжник с БКИ ЕАД по договор за банков кредит за финансиране на доставки на оборудване за изработка на кораб със строителен номер 102 в размер на 1.1 млрд. японски йени и срок на издължаване 30.08.2018 г. при годишна лихва - цена на ресурса от JBIC, плюс надбавка от 2.5 пункта.

През м. февруари 2010 г. дъщерното дружество Приват инженеринг АД сключи договор с търговска банка, по силата на който получава кредит в размер на 10 млн. щ. долара при годишен лихвен процент - едномесечен LIBOR, увеличен с надбавка от 5%. За обезпечение на кредита е вписана първа по ред морска ипотека на търговски кораб Карвуна, собственост на дружество от групата и е подписан договор за поръчителство между банката и Индустриален холдинг България АД.

Приват инженеринг АД е солидарен длъжник по договор за кредит, подписан между ТИРИСТА ЛТД и българска търговска банка за отпуснати кредити в общ размер на 11 млн. щ. долара при годишен лихвен процент 1-месечен LIBOR за щатски долари за съответния период + надбавка от 3.00 пункта, но не по-малко от 4.25 %.

Към 30.06.2011 г. ЗММ България холдинг АД е предоставило гаранции по изпълнение на поръчки на Елпром ЗЕМ АД в размер на 960 хил. лв. за МАВЕЛ и ANDRITZ HYDRO GmbH. Съдлъжник е и по договори за кредит, отпуснати от Банка ДСК АД на Леярмаш АД в размер на 430 хил. евро, остатъка по който е 119 хил.евро и е авалирало запис на заповед на стойност на 216 хил. лв., обезпечаваща вземане на търговса банка по отпуснат кредит на Леярмаш на стойност 200 хил. лв. Асоциираното дружество Дунав Турс АД сключва с търговска банка договор за заем в размер на 1 млн. евро, по който договор ЗММ България холдинг АД става поръчител.

На основание на съдебно решение възниква съсобственост от 13.69% дялово участие от страна на трето лице в недвижимото имущество на Августа Мебел АД.

В сила е предоставената корпоративна гаранция от Индустриален холдинг България АД под формата на поръчителство за Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна по Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и Уникредит Булбанк АД, град София при следните основни параметри:

а) Цел: кредитни ангажименти под формата на три банкови гаранции за възстановяване на авансови вноски, дължими при условията на договор за строителство на кораб със строителен №103 и всички анекси към него, сключен между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, (Diler Shipping and Trading Inc., Tersane Caddesi Dilerhan № 96, Persembe Pazari, Karakoy, Istanbul, Turkey) с бенефициент по банковите гаранции „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, (Diler Shipping and Trading Inc., Turkey);

б) Размер на кредитния лимит: до 27,589,060 щ. долара (двадесет и седем милиона петстотин осемдесет и девет хиляди и шестдесет щатски долара);

в) Срок на издаване на банковите гаранции: до 03.10.2011 г.

Срещу предоставянето на корпоративната гаранция Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна заплаща на „Индустриален холдинг България” АД възнаграждение в размер на 1% годишно върху реалния размер на предоставената корпоративна гаранция. Също така на 14.08.2009 г. Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна предостави вещни обезпечения - осигури договорна ипотека върху недвижими имоти на трето лице на обща стойност, не по-малко от 120% (сто и двадесет процента) от стойността на предоставената корпоративна гаранция.

Ръководството на ИХБ не счита, че съществуват индикациите запис на заповедите да бъдат предявени, или някои от ангажиментите по които са поети ангажименти като поръчителство да не бъдат изпълнени поради което не са начислявани провизии по условни задължения.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница