Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурсистраница19/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30

10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси


Единственото ограничение по отношение използването на капиталови ресурси се съдържа в чл. 280 от Търговския закон и се отнася за Индустриален холдинг България АД като холдингово дружество. Горепосоченият член от закона гласи:

(1) Холдинговото дружество може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

(2) Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

(3) Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.


10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1.


Очакваните източници на средства за бъдещи инвестиции, за които са поети ангажименти и плануваните значителни инвестиции, са посочени в т. 5.2.3. от настоящия Регистрационен документ.

11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОйНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ


 • За Емитента

Емитентът не е извършвал развойна дейност за периода обхванат от историческата финансова информация.

 • За дружествата от групата на ИХБ

Дружествата от групата на ИХБ не извършват научни изследвания. Разработки, свързани със създаване на нови и подобряване на предлаганите изделия, както и осигуряване на техническа и технологична осигуреност на производствената дейност, обичайно се извършват от инженерните кадри на дружествата понякога съвместно с технически университети. Определени дейности (например, свързани с корабното проектиране) се възлагат на специализирани организации.

По-важните иновационни усилия на екипите са насочени към усъвършенстване на предлаганите изделия и на отделни процеси от създаването им чрез използване на съвременни материали и технологии. Разчита се и на помощта на специалисти от ИХБ и машиностроителния холдинг, а при необходимост се привличат водещи експерти в съответната област.Корабостроене

Обикновено корабите, които Булярд КИ ЕАД строи, са по собствени проекти.

През 2007 г. дружеството инвестира в три нови проекта:


 • закупи от IHI Marine Unitеd Inc. - Япония техническия проект и лиценза за строителство на кораб от типа Furure'56. Кораб с номер 102, договорен за ИХБ, ще е от този тип;

 • подобрен дизайн на кораб със строителен номер 287 - 9,800-тонен многоцелеви кораб, по-модерен и за повече контейнери. Участници в проекта са специалисти от Техническия университет във Варна – за технически проект; КИПИ – за работен проект част корпус; Вартсила ИХБ корабно проектиране България – за надстройка корпус; Тева Марин – за обзавеждане; КЛВК - останалата част от работния проект. Кораби Емона и Марциана за групата на ИХБ са с този дизайн;

 • модификация на 21,000-тонен кораб за сухи товари, свързана с промяна в доставката на главния двигател. Проектира се от Вартсила ИХБ корабно проектиране България. Такива са кораби Карвуна и Антея за групата на ИХБ.

През 2008 г. приключи работата по модификацията на кораб за сухи товари, започната през 2007 г. Договориха се нови разработки с Вартсила ИХБ корабно проектиране България:

 • работен проект на юнити;

 • документация за преминаване на ДГ на тежко гориво;

 • работна документация за серията Furure'56.

През 2009 г. се изпълняваха проектите:

 • доразвиване на работна документация за серията Furure'56 от Вартсила ИХБ корабно проектиране България;

 • работна документация за обзавеждане на 21,000-тонен кораб за сухи товари. Проектира се от Тева Марин.

С прекратяване дейността на дружество Корабно проектиране АД (предишно наименование Вартсила ИХБ корабно проектиране България АД) и стартиране процедура по ликвидацията му през 2010 г., дейността „корабен дизайн” се осъществява от конструктивния отдел на Булярд КИ ЕАД, към който премина и част от екипа на Корабно проектиране АД.

През 2010 г. конструктивният отдел на дружеството работи по: • довършителни дейности и изготвяне на отчетна документация на кораб със строителен номер 289;

 • авторски и оперативен контрол, изготвяне на отчетна документация на кораби със строителни номера 458 и 459;

 • модификация на кораб със строителен номер 101 за удовлетворяване изискванията на MARPOL Anex I, Reg.12A за предпазване на горивните танкове;

 • довършване на работната документация, авторски и оперативен контрол на строящите се кораби по проект Future’56.

През изминалия период на 2011 г. основните задачи пред конструктивния отдел бяха:

 • довършване и издаване на отчетна документация на кораб със строителен номер 101;

 • реализиране на модификации на работен проект на кораб със строителен номер 102 за удовлетворяване исканията на клиента;

 • експертни оценки при разработване на оферти за външни поръчки;

 • авторски и оперативен контрол на строящите се кораби по проект Future’56.

Ръководството възнамерява да закупи технически проект на 24,000-тонен кораб за насипни товари, който да бъде адаптиран за условията на Булярд КИ и да се издаде работен проект. Вариантите за изпълнение на работния проект ще се определят съобразно конюнктурата на пазара към момента. Засега няма поет ангажимент за реализиране на това намерение.

Разработките не подлежат на регистриране по закона за авторското право и сродните му права. Носителят на ноу-хау в проектирането е идейният проект.Класификация и сертификация

Технологията за инспектиране и присвояване на клас на кораби и интернет базирана система за управление на инспекционната дейност, разработена от Български корабен регистър АД в съответствие с договора с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, е резултат от научноизследователска и развойна дейност от колектива на дружеството и водещи специалисти в тази област от Техническия университет във Варна. В този смисъл тя е носител на ноу-хау, но не подлежи на регистриране по закона за авторското право и сродните му права. Същото се отнася и за Правилата за класификация и строеж на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища и тяхната актуализацията.

Предвижда се поетапно разширяване и усъвършенстване на системата за управление на инспекционната дейност с няколко модула до края на 2012 г. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Класификация и сертификация). Непрекъснатото й развитие и усъвършенстване също не подлежи на регистрация по закона.

Машиностроене: Металорежещи машини

Дружествата от групата на ЗММ България холдинг АД предлагат на пазара основни гами продукти, които разширяват чрез доусъвършенстване и доразвиване. Всички изделия са с голям жизнен цикъл и се характеризират с устойчиво търсене на пазарите при стабилни икономически условия и периоди на растеж и с рязко падане на търсенето им при икономически кризи и рецесии. Жизненият цикъл на изделията по отношение на основните им потребителски качества е неограничен във времето и надхвърля физическата амортизация на самите изделия. Основните промени в машините се отнасят до подобряване външния им вид, безопасността на тяхното управление, подобряване потребителските им възможности чрез разширяване на предлаганите опции.

През 2008 г. ЗММ Сливен АД приключи започналата през 2007 г. разработка на две циклични машини от нов тип със системи за управление по осите и скоростна кутия с честотно регулиране. Те са съобразени с търсенето на пазара и получаване на по-добра рентабилност. През годината се разработи и техническа документация на 3 типа стругове с междуцентрово разстояние от 7,000 мм до 10,000 мм - дължини, уникални не само за българското стругостроене, но и в световен аспект.

През 2009 г. започна налагане на хибридни модификации от произвежданите в Машстрой АД универсални стругови машини. До края на годината са усвоени 4 модификации.

През 2010 г. ЗММ Сливен АД разработи и внедри в редовно производство хибридни модификации на универсални стругови машини. Част от тях бяха представени през май на специализираното изложение за машини Маштех Експо в София, през октомври – на BIMO 2010 – Милано, Италия и на Пловдивския международен технически панаир.

През май 2011 г. дружеството създаде и въведе в архив конструктивна документация за една стругова машина от разработените и внедрени хибридни модификации през 2010 г. До края на годината предстои разработване и въвеждане в архив на конструктивна документация за една цифрова машина по специална поръчка и останалите новоусвоени изделия. Предстои и защитаване на търговската марка за новоусвоените изделия.

През 2008 г. в Машстрой АД са усъвършенствани и внедрени в производство машини с честотно регулиране на база прототипен образец с доказани високи технически показатели.

През 2009 г. усилията на екипа са насочени към подобрянане техническите възможности на стругове с междуцентрово разстояние от и над 6,000 мм.

През 2010 г. Машстрой АД завърши производството на 19 стругови машини, започнати през 2008 г. Те са съобразени с конкретните изисквания на клиентите.

През изминалото шестмесечие на 2011 г. не са правени нови разработки.ЗММ Нова Загора АД разшири гамата лентоотрезни машини. Изгради механичен участък за нови изделия - бутални пръти, усвои производството на подавателна и супортна кутии за стругове за Русия. Ръководството вижда възможност да разшири обхвата на дейност на дружеството чрез разработване на цялостна гама стружкови транспортьори за внасяните в страната стругови машини и центри. През 2009 г. усилията бяха насочени и се направи доста по усвояване термообработката на детайли за производство на хидравлични цилиндри и постигане на много високо качество на индуктивното закаляване. Успешно бяха усвоени многодискови механични съединители тип Сигма - съставна част при всички стругови машини.

През 2010 г. дружеството започна усвояване на нови цилиндрично-червячни редуктори, чието серийно производство започна в началото на 2011 г.Машиностроене: Металолеене

Отливките са основен елемент за машиностроенето и са най-бавно изменящите се негови продукти по отношение на нововъведения. Леярмаш АД усвои технологията за леене на сферографитни чугуни. През 2008 г. бяха въведени в експлотация две нови енергоспестяващи индукционни пещи, оборудвани със система за механизирано зареждане с шихта и микропроцесорно управление, приключи възстановителеният ремонт и модернизацията на старата индукционна пещ Радине, която гарантира стабилност на производствения процес и резервиране на производствените мощности.

През 2010 г. дружеството основно работи в посока подобряване качеството на отливките за основните си клиенти. В края на 2010 г. Леярмаш АД реализира свой вътрешен проект за организация, подреждане и идентификация на своя касов парк. Тази база данни е изключително важна за леярни с голяма номенклатура на изделията и ниска серийност. Тя ще позволи гъвкавост в изпълнението на производствените поръчки при оптимална себестойност и производителност.

От началото на април 2011 г. съвместно с външна фирма дружеството работи по създаването на технология за оползотворяване на отпадъка от регенерационната система Клайн. При постигане на очаквания резултат ще се спестяват приблизително 12 хил. лв. само от сертифицираното унищожаване на отпадъци, което би се отразило благоприятно върху повишаване на приходите от дейността на Леярмаш. До момента са вложени 7 хил. лв. собствен ресурс. Очаква се мероприятието да приключи в края на 2011 г.Машиностроене: Електрически машини

През 2008 г. Елпром ЗЕМ АД въведе в експлоатация VPI линия за изграждане на изолационни системи и разработи технология, повишаваща надеждността при производство и експлоатация на електрически машини с повишена енергийна ефективност. Закупена и внедрена е система за безконтактно измерване на пространствените размери и форми, която съкращава времето за контрол и подобрява качеството на произвежданите машини (вж. т. 5.2.1. Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните три финансови години и до датата на Регистрационния документ).

През 2009 г. е усъвършенствана технологията и оптимизацията на конструкциите на въртящите се електрически машини при използване на VPI линията, съобразена с различните типове електрически машини и изискванията за повишаване на енергийната им ефективност. Въведен е в експлоатация и високопроизводителен трикоординатен обработващ център с ЦПУ, гарантиращ прецизност при механичната обработка на сложни детайли.

През 2010 г. специалистите на дружеството работиха по нова изолационна система за повишаване на енергийната ефективност до 25% с използване на ново поколение изолационни материали и възможностите на VPI системата. Предприятието продължава да работи върху олекотяване на произвежданите хидрогенератори и електрически двигатели. Целта е оптимизиране на конструкцията при запазване на качеството, намаляване на разхода на активни материали до 10%. Предвижда се разработване на серия синхронни хидрогенератори от 1 до 4 MW и серия асинхронни двигатели по Стандарт за енергийна ефективност на двигатели (IE3) и съответната конструктивната документация. Новите разработки ще спомогнат за повишаване конкурентоспособността на дружеството, запазване на съществуващия пазарен дял, намаляване на производствените разходи и създаване на нов продукт, съответстващ на европейските изисквания за повишена енергийна ефективност.

За изминалия шестмесечен период на 2011 г. е разработена документация за производство на два прототипа асинхронни двигатели от серия IE3, за които предстоят типови изпитания. През април 2011 г. се проведоха изследвания върху вентилационните системи на хидрогенератори от различни производители с цел повишаване коефицента на полезно действие на предлаганите от Елпром ЗЕМ хидрогенератори.

Мебелно производство

Динамиката на пазара за мебели и желанията на клиентите карат Августа мебел АД да променя непрекъснато номенклатурата на предлаганите изделия. Разработването на нови мебели ежегодно е характерно за бранша. Актуализират се както прилаганите технологии и влаганите материали, така и дизайнът. Последният става все по-важен и върви ръка за ръка с техническите нововъведения и оптималната функционалност на изделията. Съвременните решения при механизмите и обкова увеличават качеството на мебелите и мебелните детайли. Усъвършенстваните системи за чекмеджета осигуряват повече пространство за съхранение, по-ефективна употреба и добър прием от потребителите. Водещи са естествеността и хубавите дървесни фладери, изразителните дървесни структури (дъб, орех), участието на масивно дърво. Разнообразието в сферата на фурнирите се увеличава. През 2010 г. около 23.99% от продажбите са мебели от масивна дървесина, в т.ч. гардероби, шкафове и детски мебели, предназначени за френския пазар. Увеличава се търсенето на търговско обзавеждане на магазини с участие на масивна дървесина. Останалите приходи са формирани от мебели от фурнировани МДФ и ПДЧ с по-малък процент детайли от масивна дървесина.

И през 2011 г. Августа мебел залага обновление на продукцията си, свързано с променящите се пазарни потребности. В общи линии няма напълно повтярящи се изделия. Поръчките са по нови проекти и изделията се работят само за съответветния проект. Общият дял на новите и усъвършенствани изделия ще достигне над 75%. Най-голям дял ще заемат пазарите на Франция и Ирландия.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница