Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


Участия на членовете на УС и НС на Емитента в управлението на дружества и съдружиястраница24/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

14.3. Участия на членовете на УС и НС на Емитента в управлението на дружества и съдружия


В представената по-долу Таблица №27 са означени всички дружества и съдружия, в които членовете на Управителния Съвет и Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД са били членове на управителните органи или са участвали в капитала през последните пет години преди изготвянето на регистрационния документ, като е посочено и участието им към Датата на Регистрационния документ. В Таблица №28 са посочени участията на членовете на УС и НС в капитала на Емитента, към Датата на Регистрационния документ.

Таблица №27 Информация за участия на членовете на УС и НС на Емитента в капитала и управлението на дружества и съдружия


Източник: Индустриален холдинг България АДТаблица №28 Информация за участия на членовете на УС и НС на Емитента в капитала на Емитента към датата на Регистрационния документ
Източник: Индустриален холдинг България АД14.4. Конфликти на интереси


Не са налице потенциални конфликти на интереси между задълженията към Емитента, на членовете на Управителния Съвет и Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД и техните частни интереси и/или други задължения.

Не са налице потенциални конфликти на интереси между задълженията към Емитента, на Елена Петкова Кирчева – представляваща „ДЗХ” АД в НС на „Индустриален Холдинг България” АД и нейни частни интереси и/или други задължения.

Към момента на изготвяне на настоящия документ на Емитента не са известни договорености или споразумения между главните акционери, клиенти, доставчици и други, в съответствие с които което и да е лице от състава на Управителния Съвет и Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД да е избрано за член на административни, управителни или надзорни органи или за член на висшето ръководство.

Не са налице ограничения, приети от членовете на Управителния Съвет и Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД за разпореждането, в рамките на определен период, с техните авоари в ценни книжа на Емитента.


Таблица №29 Дати на изтичане на срока на текущите договори с членовете на управителните и на контролните органи, както и периода, през който те са заемали длъжността
Източник: „Индустриален холдинг България” АД

Съгласно Устава на ИХБ, Управителният и Надзорният съвет имат мандат 5 години. Членовете на Управителния и Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.


15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ


За 2010 г. членовете на Управителния Съвет и Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД са получили възнаграждения за изпълнение на функциите си в Емитента и неговите дъщерни дружества, както е представено в Таблица №30, по-долу.

Таблица №30 Възнаграждения, получени от членовете на Надзорен съвет и Управителен съвет, през 2009 г. и 2010 г.
Източник: Индустриален холдинг България АД

Сключените договори на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет с „Индустриален Холдинг България” АД и негови дъщерни дружества не предвиждат обезщетения или други компенсации при прекратяването на заетостта.


16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

16.1. Мандат


Съгласно Устава на „Индустриален Холдинг България” АД, Управителният и Надзорният съвет имат петгодишен мандат. Членовете на Управителния и Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

Мандатът на настоящия Управителния Съвет на „Индустриален Холдинг България” АД изтича през февруари 2014 г. за Георги Момчилов и през Август 2012 г. за всички останали членове. Мандатът на Надзорния Съвет изтича през Август 2012 г. за Константин Зографов и през юли 2014 г. за всички останали членове. Уставът на дружеството не предвижда ограничения за преизбиране на членовете на Управителния Съвет и Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД.


16.2. Договори на членовете на УС и НС с емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта


Сключените договори на членовете на Управителния Съвет и Надзорния съвет с „Индустриален Холдинг България” АД и негови дъщерни дружества не предвиждат обезщетения при прекратяването на заетостта.

16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комисията и резюме за мандата, по който функционира комисията


ОСА на ИХБ през май 2009 г. избра одитен комитет от трима души с мандат от 3 години. Членовете са Максим Станев Сираков – председател, Снежана Илиева Христова и Боряна Владимирова Димова.

16.4. Корпоративно управление


„Индустриален Холдинг България” АД извършва дейността си в съответствие с законодателството на Република България. От 2003 г. Дружеството изготвя Програма за добро корпоративно управление и всяка година в доклада за дейността на Емитента се включва отчет за дейността, във връзка с доброто корпоративно управление.

През месец октомври 2007 г. е приет Национален Кодекс за корпоративно управление, съответстващ на международно приетите и прилагани принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004 г.).

Кодексът е приет от „БФБ - София” АД. „БФБ-София” АД задължава дружествата, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на регулиран пазар, да спазват кодекса.

На 26.10.2007 г. „Индустриален Холдинг България” АД приема Националния кодекс за корпоративно управление и се задължава да извършва дейността си в съответствие с неговите изисквания.

В случай, че бъде допуснато отклонение от принципите, заложени в Кодекса, ръководството на Дружеството обяснява причините за това (принципът „спазвай или обяснявай”). „Индустриален Холдинг България” АД изготви своя първи отчет „Спазвай или обяснявай” като част от Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и след това изготвя такъв отчет към всеки годишен финансов отчет. В отчета е представена информация за прилагане на препоръките на Кодекса в корпоративното управление от Емитента. Всички отчети са публикувани на интернет страницата на „Индустриален Холдинг България” АД, секция „Корпоративно управление”.

Действията на ръководството и служителите на „Индустриален Холдинг България” АД, са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на „Индустриален Холдинг България” АД, и поощряване на успешните стопански дейности.

Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни. Кодексът за корпоративно управление е съобразен с нормативната уредба, без да я повтаря. Той препоръчва как българските компании да прилагат добрите практики и принципите на корпоративно управление. Правилата и нормите на Кодекса са стандарти за управлението и надзора на публичните дружества, доказали през годините своята ефективност. В основата на Кодекса е разбирането за корпоративното управление като балансирано взаимодействие между акционери, ръководства на компании и заинтересованите лица. Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства, прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото.

В него са предложени правила за защита на акционерите, прозрачност, за работа на корпоративните ръководства и съобразяване със заинтересованите лица, адресирани до публичните дружества и дружества, които планират да придобият публичен статут.

В Кодекса са описани функциите и задълженията на корпоративните ръководства, структура и компетентност, както и основните насоки при избор и освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет, в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата им и определяне на тяхното възнаграждение, при отчитане задълженията и приноса на всеки един член на Съвет в дейността и резултатите на дружеството; възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съветите; необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съветите и дългосрочните интереси на дружеството.

Заложен е и принципа за избягване и недопускане от Управителния и Надзорния съвет на потенциален или реален конфликт на интереси. Според Кодекса потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което: (а) член на УС и/или НС или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес; (б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

Кодексът съдържа правила при избор на одитор, като препоръчва корпоративното ръководство да се ръководи от установените изисквания за професионализъм и ротационния принцип при изготвяне на предложение до ОС за избор на одитор.

Акцентирано е и върху необходимостта от гарантиране на равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и защитата на техните права от корпоративното ръководство.

Дадени са насоки на корпоративните ръководства за утвърждаване на политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове и за създаване и поддържане на система за разкриване на информация, която да гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

Кодексът съдържа указания към корпоративните ръководства за идентифицирене и ефективно взаимодействие със „заинтересованите лица”. Добрата практика на корпоративно управление изисква съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница