Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница1/30
Дата25.07.2016
Размер3.63 Mb.
#6656
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30РЕГИСТРАЦИОНЕН

ДОКУМЕНТ

Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа:
безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации

Брой на предлаганите ценни книжа:
217,180

Емисионна цена за 1 облигация:
100.00 лв.

Регистрационният документ съдържа цялата информация за Индустриален Холдинг България АД, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които са предмет на публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с Документа за ценните книжа, преди да вземат решение да инвестират.

Настоящият Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 525-Е от 19 Август 2011 г., което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Регистрационен документ. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрираният одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.18 Юли 2011 г.

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:Емитентът
Индустриален холдинг България АД


Адрес:

бул. Васил Левски 47

1000 СофияТелефон:

+359 2 980 71 01

Факс:

+359 2 980 70 72

Ел. поща:

ir@bulgariaholding.com

Web:

www.bulgariaholding.com

Лице за контакт:

Богомила Иванова Христова

Директор за връзки с инвеститорите

09.00 – 17.00Инвестиционният посредник
Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България


Адрес:

бул. Гоце Делчев 22, вх. 2

1404 СофияТелефон:

+359 2 858 33 11

Факс:

+359 2 808 59 98

Ел. поща:

office@kbcsecurities.bg

Web:

www.kbcsecurities.com

Лице за контакт:

Таня Василева

09.00 - 18.00Настоящият документ може да бъде намерен на интернет страницата на Индустриален холдинг България АД www.bulgariaholding.com.

Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове.

Рисковите фактори, специфични за дейността на емитента, са разгледани подробно в т.4 Рискови фактори от настоящия Регистрационен документ.

СЪДЪРЖАНИЕ


1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6

2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 7

3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 8

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 10

4.1. Несистематични рискове, специфични за дружеството 10

4.2. Несистематични рискове, специфични за сектора 14

4.3. Систематични рискове 245. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 29

5.1. История и развитие на емитента 29

5.2. Инвестиции 31

6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 54

6.1. Основни дейности 54

6.2. Главни пазари 56

6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Емитента 67

6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 68

През 2010 г. със собствени сили е завършена актуализацията на Правилата за класификация и строеж на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища. 73

През юли 2010 г. БКР получи сертификат CO2DIET(CO2.BG) (вж. т. 8.2. Въпроси, свързани с екологията, Класификация и сертификация). 73

6.5. Конкурентна позиция на Емитента 74

6.6. Описание на основните сезонни дейности 75

6.7. Описание на суровините и материалите от съществено значение за дейността, тяхната наличност и дали цената им е променлива 76

6.8. Описание на маркетинговите канали и на специалните методи на продажба 81

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 87

8. Недвижима собственост, заводи и оборудване 105

8.1. Съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи 105

8.2. Въпроси, свързани с екологията 107

9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 117

9.1. Финансово състояние 117

9.2. Резултати от дейността 125

10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 144

10.1. Капиталови ресурси на Емитента 144

10.2. Източници и размер на паричните потоци 146

10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента 148

10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси 150

10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 15011. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОйНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 151

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 156

12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 156

12.2. Тенденции или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 165

13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 171

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 172

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 172

14.1. Членове на Управителния съвет 172

14.2 Надзорен Съвет 178

14.3. Участия на членовете на УС и НС на Емитента в управлението на дружества и съдружия 181

14.4. Конфликти на интереси 186

15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 188

16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 189

16.1. Мандат 189

16.2. Договори на членовете на УС и НС с емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 189

16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комисията и резюме за мандата, по който функционира комисията 189

16.4. Корпоративно управление 189

17. ЗАЕТИ ЛИЦА 192

17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 192

17.2. Акционерни участия и стокови опции 192

17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на емитента. 19218. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 193

18.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 193

18.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 194

19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 196

20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 208

20.1. Историческа финансова информация 208

20.2. Проформа финансова информация 210

20.3. Откога е последната финансова информация 210

20.4. Политика по отношение на дивидентите 210

20.5. Правни и арбитражни производства 210

20.6. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента 211

21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 212

21.1. Акционерен капитал 212

21.2. Учредителен договор и устав 216

22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 228

23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 229

24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 230

25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 231
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница