Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предметДата13.11.2018
Размер311.58 Kb.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух"
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Съгласували:


Филип Пенчев – Главен секретар на ИАОС:
Теодор Панев – Главен директор на Главна дирекция ЛАД:
Валери Серафимов – Директор на дирекция МООС:
Георги Игнатиев – Началник на отдел ФСДУС:
Ирина Савчева-Иванова – Началник на отдел АПО:

Изготвили:


Мария Костадинова - Юрисконсулт в отдел АПО:
Владислава Георгиева – Главен експерт в отдел „Калибровка“:
Нели Цурева – Главен експерт в отдел “Лаборатория качество на въздуха”:

Гр. София, 2015 г.

І. ПРЕДМЕТ, СРОК, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
1. Предмет и описание на обществената поръчка: Понастоящем дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух се регламентира със Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, в която са определени броят и видът на пунктовете, съответните контролирани атмосферни замърсители, методите и средствата на измерване. Част от провеждания автоматичен мониторинг на въздуха представлява дейността на 14 нови автоматични станции, доставени и пуснати в действие през 2007 и 2008 год.

За нормалното функциониране на станциите от значение е осигуряването на сервизно обслужване. Правилното и регулярно извършване на сервизни дейности на апаратурата, поместена в станции има значение за поддържането и в техническо изправно и надеждно състояние, а това от своя страна гарантира получаването на достоверна информация. От друга страна, по такъв начин се изпълняват и част от процедурите по текущ контрол на качеството, описани в съответните европейски норми, въведени като БДС, в които е записано изискването за „извършване на редовна поддръжка с цел гарантиране точността на средствата за измерване“. Навременното отстраняване на технически неизправности в процеса на изпълнение на договорите за сервизно обслужване има значение не само за получаване на навременна и достоверна информация за състоянието на въздуха, но и за постигане на изискванията на европейското и национално законодателство по отношение на минимален времеви обхват.


2. Срок за изпълнение на поръчката. Договорът за изпълнение на поръчката се сключва за срок до 30.11.2015 г., считано от 04.10.2015 г.

3. Прогнозна стойност на поръчката: Прогнозната стойност на обществената поръчка, е в размер на 33 333, 33 лв. /тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС и 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/ с ДДС.

Финансирането на процедурата е в рамките на утвърдените средства от бюджета на ИАОС за 2015 г.Участник, предложил цена по-висока от прогнозната стойност, обявена от Възложителя за обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
4. Място на изпълнение на поръчката (услугата):

Република България.


5. Комплексното сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух в Изпълнителна агенция по околна среда включва основно и допълнително оборудване и обхваща следните дейности:

1/ Технически преглед на апаратурата;

2/Отстраняване на възникнали повреди по заявка на операторите за неработещо оборудване;

3/ Извършване на профилактика – само на основното оборудване;

4/ Прекалибриране на цифров калибратор на поток.
2. Разположение на автоматичните станции:

Кърджали – парк „Студен кладенец“;

Горна Оряховица – зелена площ между ул. „19-ти февруари“ и ул. „Иван Вазов“;

Плевен – ул. „Дойран“;

Несебър – площадка между СОУ „Любен Каравелов“ и Управление „КСБ и Екология“;

Шумен – площадка между Хуманитарна гимназия и ученически салон;

Благоевград – дворът на НИМХ – БАН;

София – парк „Витоша“, „Копитото“;

София – кв. „Павлово“, бул. „Цар Борис III“ № 136 (двора на ИАОС);

Пловдив – кръстовище на Баня старинна;

Смолян – кръстовище в кв. „Райково“;

Видин – кръстовище на ул. „Гео Милев“ и ул. „Христо Ботев“;

Ловеч – дворът на СОУ „Васил Левски“;

Сливен – зелена площ до ул. „Бургаско шосе“;Добрич – ОУ „Хан Аспарух“.
3. Измервани параметри и основно измервателно оборудване (модел) в автоматични станции:

Кърджали – анализатор на фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); СНМП (стандартен набор от метеорологични параметри) – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация, пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);
Горна Оряховица – анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор на азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo electron 42i); анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 49i); СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация.
Плевен – анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i ); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за въглероден оксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 48i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC – GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);
Несебър – анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 49i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC – GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);
Шумен – анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC 49i); СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация;
Благоевград – анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 49i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC – GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);
София „Копитото“ – анализатор на фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 49i); анализатор за въглероден оксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 48i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC – GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM) – два броя; ФПЧ 2,5 - (Charlie HV и Sentinel PM) – един брой;
София „Павлово“ – анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 49i); анализатор за въглероден оксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 48i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC – GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация, пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM) – два броя;
Пловдив – анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за въглероден оксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 48i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC – GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM) – два броя;
Смолян – анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация;
Видин - анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация;
Ловеч - анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация;
Сливен - анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация;
Добрич - анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); СНМП – външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация;
София „Калибровъчна лаборатория“ - анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC – GC 866) в комплект с нулев генератор; пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);

4. Допълнително оборудване:

Пробонабиращ тракт - Кърджали, Горна Оряховица, Плевен, Несебър, Шумен, Благоевград, София „Копитото“, София „Павлово“, Пловдив, Видин, Сливен – 11 броя;
Дигитален чарт рекордер – Кърджали, Горна Оряховица, Плевен, Несебър, Шумен, Благоевград, София „Копитото“, София „Павлово“ и Пловдив – 9 броя;
Мачта за СНМП (стандартен набор от метеорологични параметри) – 14 броя;

Непрекъснато захранване ( UPS системи) към апарати (Charlie HV и Sentinel PM) – 11 броя.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният за изпълнител на настоящата обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП е необходимо да извърши следното:


1. Изисквания към комплексното сервизно обслужване на основното измервателно оборудване:

1.1. Отстраняване на възникнали повреди по заявка на операторите за неработещо оборудване:

1.2.1. Заявката се извършва с уведомление по факс или електронна поща;

1.2.2. Срок за реагиране – до 36 (тридесет и шест) часа;

1.2.3. Време за отстраняване на повредата – до 72 (седемдесет и два часа) часа при налични части за подмяна в ИАОС.

Необходимо е в сервизния протокол да се уточни причината, довела до повреда в съответния неработещ апарат и към него да се прикрепи по възможност разпечатка от системата за реално предаване на данни.1.2.4. Изисква се сервиз на място;

1.2.5. При невъзможност за отстраняване на повредата на място:

- демонтира се дефектиралата апаратура и се транспортира до сервизната база;

- монтира се резервна, налична в Калибровъчна лаборатория в ИАОС. След монтажа на титулярната апаратура, резервната се връща в Калибровъчна лаборатория.

1.3. Извършване на ремонтни дейности с налични части в ИАОС – срок не по-дълъг от 3 (три) работни дни;

1.4. За работеща апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух се приема тази, която освен визуална информация, подава и идентична такава към системата за предаване на данни в реално време;

1.5. След всеки ремонт задължително се проверяват параметрите на анализатора, в това число и проверка/ калибриране с бутилка калибровъчен газ, собственост на ИАОС. Резултатите се отразяват в сервизен протокол за извършен ремонт с пълно описание на всички конкретни дейности и запис на параметрите на апаратурата;

1.6. Всички дейности, извършвани от сервизните инженери се отразяват в двустранно подписан протокол от оператора и сервизния инженер;

2. Изисквания към сервизното обслужване на допълнителното оборудване:

2.1. Отстраняване на възникнали повреди по заявка на операторите за неработещо оборудване /изисква се сервиз на място/:

2.1.1. Заявката се извършва с уведомление по факс или електронна поща;

2.1.2. Срок на реагиране – до 36 (тридесет и шест) часа;

2.1.3. Време за отстраняване на повредата – до 72 (седемдесет и два ) часа при налични части за подмяна в ИАОС.

2.2. Извършване на ремонтни дейности и подмяна на дефектирали части, налични в ИАОС – срок не по-дълъг от три работни дни.

2.3. Всички дейности, извършвани от сервизните инженери се отразяват в двустранно подписан протокол от оператора и сервизния инженер.
3. Други изисквания към сервизното обслужване:

3.1. При необходимост от подмяна на дефектирала част се предвижда доставка от фирмата – изпълнител, като на стойност:

- до 250, 00 (двеста и петдесет) лева без ДДС са за сметка на Изпълнителя;

- над 250, 00 (двеста и петдесет) без ДДС лева се доставят по предварителна писмена заявка на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и се заплащат от Възложителя след представяне и одобрение на оферта, протокол и фактура.
Доставяните части трябва да са нови, оригинални, неупотребявани, с номенклатурни номера и придружаващи ги документи за произход и технически характеристики.

4. Окончателното приемане на изпълнението по договора по възложената обществена поръчка се осъществява чрез окончателен приемо-предавателен протокол, изготвен на основание всички сервизни/ констативни и двустранни протоколи, подписан между представители на Възложителя и Изпълнителя.

5. Срок на договора за сервизно обслужване – до 30.11.2015 г.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Предложената от участника цена, следва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Участниците предлагат обща цена за изпълнение на поръчката, като попълват и подават оферта по образец – Приложение № 2 към настоящата документация. В ценовите си предложения участниците следва да посочат:


 • Цена за изпълнение на поръчката за сервизно обслужване на апаратурата.

 • Цените трябва да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра след десетичния знак.

 • Приемането на извършената работа (сервизно обслужване) се удостоверява със сервизни/констативни протоколи и приемо-предавателни протоколи, подписани от съответните отговорни лица определени от Възложителя и Изпълнителя. Окончателният приемо - предавателен протокол се издава на база обобщаване на издадените отделни сервизни/констативни протоколи и приемо-предавателни протоколи.

 • Плащането се извършва по банков път, по сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни, но не по-късно от 10.12.2015 г., след подписване на окончателния приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура, при условията и по реда, определени в клаузите на проекта на договор (Образец 1).ІV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА:
1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните технически възможности и квалификация:

1.1. Да е производител или оторизиран представител на фирмата – производител/ дистрибутор на станциите за контрол качеството на атмосферния въздух и/или на газанализаторната апаратура за измерване на отделните замърсители на въздуха по предмета на поръчката (серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен) с права за сервизна дейност на територията на Република България за срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка.

Изискването се доказва с оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) актуално към датата на подаване на предложението, или еквивалентен документ – договор, декларация или др., издаден от производителя или оторизиран негов представител. В случай когато е предоставена оторизация от фирма доставчик, е необходимо да бъде приложен документ ( договор, писмо или др.), доказващ правото му за извършване и преотстъпване на съответната дейност, дадено му от фирмата производител.

В случай, че участникът е производител на посочената апаратура, това се удостоверява чрез декларация, в свободен текст, представена в оригинал.
1.2. Да разполага с квалифициран екип в областта на сервизното обслужване.

Най-малко двама от предложените експерти, отговорни за изпълнение на поръчката, трябва да имат минимум 2 (две) години опит в сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката.

Изискването се доказва с представяне на Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката (Образец № 6) с посочване на образование, професионална квалификация и опит.

1.3. Да е изпълнил минимум две услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, през последните три години, до датата на подаване на офертата.

Изискването се доказва с представяне на Списък на услугите (най-малко две на брой), еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, до датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги (Образец № 5). Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.1.4. Да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват покриващ предмета на поръчката.

Изискването се доказва с копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен.

Освен посочения сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

1.5. Да разполага с технически оборудвана сервизна база.

Изискването се удостоверява с попълване на декларация в свободен текст.

Забележка: Участник, който не отговаря на изискванията за Възложителя за технически възможности и квалификация се отстранява от поръчката.
V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Оценката на офертите се извършва по критерий "най-ниска цена".

1.1.Критерият "най-ниска цена" се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д“ т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП и които отговарят на изискванията за технически възможности и квалификация.

1.2. Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката (сервизна дейност), като попълват и подават оферта по образец – Образец № 2 към настоящата документация.

1.3. Цените трябва да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра след десетичния знак и следва да включват всички дейности във връзка с изпълнението на поръчката.

1.4. Класирането на участниците се извършва във възходящ, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена без ДДС, на второ място се класира офертата със следваща по размер (по-висока) цена без ДДС.

1.5. Участникът класиран на първо място се предлага за изпълнител на поръчката.

1.6. При еднаква предложена най-ниска цена от двама или повече участници, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

Забележка: Участник предложил цена по-висока от посочената прогнозна стойност не се допуска до класиране и се отстранява от поръчката.
Комисията при необходимост може по всяко време:


 • да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

 • да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в офертата, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.


VІ. Сключване на договор за възлагане на поръчката:
2. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител за целия предмет на поръчката.

3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

4. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи доказателства за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без включен ДДС.

5. Когато в офертата на участника, определен за изпълнител е посочено, че той ще ползва подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят сключва договор/и за подизпълнение с обявения с офертата подизпълнител/и.

5.1. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора за обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение.

5.2. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

5.3. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от тях на Възложителя, заедно с доказателства, че не са нарушени забраните по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение преди подписването на договора. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на възложителя: Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София, BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.

6.1. Размерът на гаранцията за изпълнение представлява 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на банковата гаранция е 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. В случай, че срокът на договора бъде продължен, то Изпълнителят се задължава да продължи срока на банковата си гаранция.

6.2. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

6.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

6.4. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на Възложителя, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на Възложителя и се представя в оригинал.


VІІІ. съдържание на офертата. Подготовка и Подаване на офертата.

7. Оферта за участие в процедурата за обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията на Възложителя и за което не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - (Образец № 3). Декларацията се попълва от съответните лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

8. Всеки участник може да подава само една оферта.

9. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

10. Не се допускат варианти на офертата.

11. Не може да представя самостоятелна оферта лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.

12. Участниците следва да представят оферти до 17.00 часа на 19.08.2015 г. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.1, стая 101 - Деловодство.

13. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 20.08.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

14. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика всеки участник записва "Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: “Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух”, като посочва уникалният номер на поръчката, отбелязан в публичната покана, своето наименование, пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и номер на обособената/те позиция/и за която/които се подава оферта.

15. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.

16. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определени в т.18.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и б. „б“ от ЗОП (документи за регистрация и/или ЕИК, БУЛСТАТ, др. информация за правната индивидуализация на участника, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП) се представят в официален превод, а документите с които се изпълняват изискванията за технически възможности, които са на чужд език, се представят и в превод.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ на чл. 56 от ЗОП (документи за регистрация и/или ЕИК, БУЛСТАТ, др. информация за правната индивидуализация на участника, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите с които се удостоверява, че участника покрива изисквания за технически възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 3 от настоящата документация.

17. Офертата следва да съдържа следното:

17.1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят в официален превод*.

* "Официален превод", съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

17.2. Пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в обществената поръчка, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;

17.3. Административни сведения - Образец № 4;

17.4. Оферта – по образец - Образец № 2;

17.5. Доказателствата, посочени в раздел ІV – с които участникът доказва, че отговаря на изискванията на Възложителя:

17.6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 3;

18. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага в оригинал пълномощното от управляващия участника.

19. Декларация в свободен текст, в случай, че участникът е производител на посочената апаратура.

20. Декларация в свободен текст за наличие на технически оборудвана сервизна база;

21. Списък на документите приложени в офертата по Образец № 7.

22. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

23. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра.

24. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Образец 2

Пълно наименование на

оферента:


Седалище по регистрация
BIC; IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:ДОИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПО ОКОЛНА СРЕДА

гр. София

бул. „Цар Борис ІІІ” № 136

ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет:

Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на Ваша публична покана РОП ID № ………….., публикувана на .…...2015 г. в Портала за обществени поръчки, за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет заявяваме, че желаем да изпълним обществената поръчка при следните условия:


I. Техническо предложение за осъществяване на комплексно сервизно обслужване:
1. Сервизно обслужване-подробно описание на дейностите, които ще се извършват:

1.1……………………………………………………………………………………………..

1.2..............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………


2. Срок за изпълнение на дейностите:

2.1.Срок за отстраняване на възникнали повреди, считано от получаване на уведомление за констатиран проблем:

2.1.1 ...... (словом: ....) часа за територията на страната, считано от получаване на уведомлението отправено по телефон, факс или електронна поща; (но не по-дълъг от срока определен от Възложителя)

2.1.2.……. (словом: …..) часа за отстраняване на повреда при налични резервни части;

2.1.3..………(словом: …..) дни за доставка на необходими резервни части от одобряване на получена заявка от Възложителя.
ІІ. Участниците предлагат:


 1. Цена за изпълнение на поръчката:


1.1. Без ДДС_________________________________________________лева.

(цифром и словом)

  1. С ДДС: _________________________________________________лева.

(цифром и словом)

Предложената цена в настоящата ценова оферта е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.


Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя, и начина на плащане, посочен в проекта на договора в обществената поръчка.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изписването и изчисленията на предложената от нас цена. При разминаване между цифром и словом предложената цена – за вярна се приема цената изписана – словом.
При изпълнение на поръчката ще използвам/ няма да използвам подизпълнител/и. (невярното се зачертава).
IІI. Адреси за изпълнение на услугата, местонахождение на автоматичните станции за контрол качеството на атмосферния въздух:

Кърджали – парк „Студен кладенец“;

Горна Оряховица – зелена площ между ул. „19-ти февруари“ и ул. „Иван Вазов“;

Плевен – ул. „Дойран“;

Несебър – площадка между СОУ „Любен Каравелов“ и Управление „КСБ и Екология“;

Шумен – площадка между Хуманитарна гимназия и ученически салон;

Благоевград – дворът на НИМХ – БАН;

София – парк „Витоша“, „Копитото“;

София – кв. „Павлово“, бул. „Цар Борис III“ № 136 (двора на ИАОС);

Пловдив – кръстовище на Баня старинна;

Смолян – кръстовище в кв. „Райково“;

Видин – кръстовище на ул. „Гео Милев“ и ул. „Христо Ботев“;

Ловеч – дворът на СОУ „Васил Левски“;

Сливен – зелена площ до ул. „Бургаско шосе“;

Добрич – ОУ „Хан Аспарух“.
IV. Срок на валидност на офертата: Настоящото предложение е валидно 90 (деветдесет) дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
В случай че бъдем определени за изпълнител, декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________


Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал.9 от Закона за обществените поръчки, относно обстоятелства по чл.47, т. 1, б. „а-д“, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

от гр. .................., ЕГН.........................................л.к. №..........................изд. на ......................, в качеството си на ......................................................../управител, директор и др./ на .................. ...................../наименование на ЮЛ/ със седалище и адрес на управление................................ …………………………………......................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ..........................................................като /представител или член на управителен орган/ на участник в процедура за обществена поръчкаДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б/ подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в/ участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а то Наказателния кодекс;

г/ престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д/ престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

е/ престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;


2. Представлявания от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представлявания от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представлявания от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен);

5. Представлявания от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или търговска дейност.

7. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация

8. Представлявания от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информация относно публични безплатни регистри и/ или компетентни органи (чл. 47, ал. 9, изречение второ от ЗОП):


 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(посочва се дали е налице публичен безплатен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства и кой е той, ако има такъв);


 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се компетентен орган /ако е налице такъв/, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен, е длъжен служебно и безплатно да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................
/подпис и печат/


Забележка: Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, прокурист, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.
Образец № 4

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Пълно наименование на оферента: ____________________________________________
2. БУЛСТАТ номер/ ЕИК: _____________________
3. Координати:
Адрес: ___________________________

Телефон: _________________________

Факс: ____________________________

Е-mail: ___________________________


4. Лице, представляващо оферента: _____________________________________________

(трите имена)
_____________________________________________________________________________

(данни по документ за самоличност)
_____________________________________________________________________________

(длъжност)
4.1. Лице за контакти: __________________________________________________________

(трите имена)
_____________________________________________________________________________

(длъжност)
Телефон, факс, е-mail: __________________________________________________________
5. Обслужваща банка: _________________________________________________________

(наименование на обслужващата банка)
_____________________________________________________________________________

(адрес на банката)
IBAN:

BIC:
Титуляр на сметката:___________________________________________________________

Дата: ______________2015 г. Подпис и печат: ______________

Образец № 5
Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя]

Регистрация: [данни за регистрацията]

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в обществена поръчка, възлагана по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: “ Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух
Списък на услугите, чието изпълнение е приключило успешно през последните три години, считано до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка
Описание на предмета на услугите

Възложител /Получател

[име; лице за контакт; адрес; телефон; e-mail]Начална – крайна дата на

услугата

Наименование и качество на изпълнителя:

[главен изпълнител; член на обединение; подизпълнител]1

2

3

4

5
За доказване на доброто изпълнение на услугите, с които удостоверяваме съответствието си с изискването на Възложителя, прилагаме следните удостоверения по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП: 1. …………....;

 2. ……………..

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]Образец № 6

СПИСЪК
на лицата, които ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка
Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................

представляващ ________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК____________
във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет “Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух ще бъдат използвани следните лица за изпълнение на поръчката:Име, презиме,

фамилия

Дейност, която ще изпълнява в настоящата обществена поръчка

Образование

Специалност,

Степен,

Квалификация

Правоотношение

(по трудов или по граждански договор)

Професионален опит

(години трудов стаж) в областта на сервизното обслужване

Подпис


Дата: ______________2015 г. Подпис и печат: ______________


Образец № 7

Списък на документите, съдържащи се в офертата

на ...................................................................................................................................................(изписва се наименованието на участника)
За участие в обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: “Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздухСъдържание

Вид на документите

/оригинал или заверено копие/
1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата Образец № 7


2.

Попълнен образец на оферта - Образец № 2


3.

Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие;

Заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.
4.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника).


5.

Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - Образец № 3


6.

Административни сведения - Образец № 4


7.

Доказателства за съответствие с техническите възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, както следва:

а. оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) актуално към датата на подаване на предложението, или еквивалентен документ – договор, декларация или др., издаден от производителя или оторизиран негов представител.

б. Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката - Образец № 6 с посочване на образование, професионална квалификация и опит;

в. Списък на услугите, чието изпълнение е приключило успешно през последните три години, считано до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка – Образец № 5, заедно с доказателства за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;

г. копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен;

д. Декларация в свободен текст за наличие на технически оборудвана сервизна база;

е. Декларация, че участникът е производител на апаратурата, предмет на поддържане и доставка- в свободен текст.
8.

Други документи, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата:

Дата:


Представляващ:Подпис и печат

стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница