Документация по ред за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зопстраница1/4
Дата10.02.2018
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО РЕД

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ: Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД в шест обособени позиции
СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Предмет на поръчката и техническа спецификация

 2. Критерии за възлагане. Методика за оценка на офертите

 3. Указания за подготовка на оферта/ Условия за участие

 4. Приложение № 1 - Представяне на участник

 5. Приложение № 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки

 6. Приложение № 3 – Декларация за срока на валидност на офертата

7. Приложение № 4 – Предложение за изпълнение на поръчката

8. Приложение № 5 – Предлагани ценови параметри


1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Предмет на обществената поръчка е сключването на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, задължителна застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД в шест обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на имуществото“ на УМБАЛ Русе АД;

Обособена позиция 2 – Застраховка „Живот“ на персонала на УМБАЛ Русе АД;

Обособена позиция 3 – Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на УМБАЛ Русе АД;

Обособена позиция 4 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на МПС собственост на УМБАЛ Русе АД;

Обособена позиция 5Застраховка „Каско на МПС” собственост на УМБАЛ Русе АД;

Обособена позиция 6 – Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за МПС собственост на УМБАЛ Русе АД.

При сключване и изпълнение на застрахователните договори ще бъдат ползвани услугите на лицензиран застрахователен брокер, в качеството му на обслужващ брокер на УМБАЛ-Русе АД, съгласно договор за възлагане.


Техническа спецификация:


 1. Обособена позиция 1: Застраховка „Всички рискове на имуществото”

  1. Основно покритие: пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния; експлозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар; буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони в резултат природни бедствия; проливен дъжд; наводнение, вследствие на природни бедствия; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед; свличане и срутване на земни пластове; земетресение; измръзване; измокряне в резултат на авария на водопроводни, паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на авария на пожарогасителни инсталации; увреждане в резултат на авария на товаро-разтоварни машини; вандализъм (злоумишлени действия на трети лица), в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж; счупване на стъкла и витрини, рекламни надписи и табели; всеки друг не наименован риск, освен изрично изключените, проявлението на който причинява преки материални вреди на застрахованите имущества, или на части от тях; Кражба на пари от каса.

  2. Обща Информация: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ РУСЕ АД с адрес: гр. Русе, ул. “Независимост” № 2, ЕИК: 117505556, представлявано от Д-р Иван Стоянов.

1.3 Активи и застрахователни суми

Вид имущество

Застрахована сума в BGN

Сгради и конструкции

24 921 331лв.

Медицинска апаратура

22 456 763лв. в т.ч. 1% за новопридобита през годината

Машини, Съоръжения, Оборудване

4 083 153лв.

Стопански инвентар

732 779лв.

Компютърна техника, закупена 2009 – 2017 г.

219 468лв., в т.ч. 2% за новопридобита електронна техника през годината

Материални запаси

Максимална наличност 600 000 лв.

Всичко активи за застраховане:

53 013 494лв.

Рискове с лимити:
Чупене на стъкла

Единичен и агрегатен лимит 300 000 лв.

Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/

Единичен и агрегатен лимит 500 000 лв.

Разноски за разчистване

Единичен и агрегатен лимит 200 000 лв.

Кражба на пари от каса

Единичен и агрегатен Лимит 15 000 лв.*Базата за определяне на застрахователна сума на „Сгради и конструкции“ е посочена в Приложение 1 (Нова възстановителна и действителна). За всички останали активи, базата за определяне на застрахователната сума е отчетна стойност към 31.08.2017г.,

1.4 Допълнителна информация:

1.4.1 Допълнителна информация за УМБАЛ Русе АД:

Предмет на дейност – Здравеопазване. Сградите са масивни, представляващи болничен комплекс на адрес “Независимост” №2 и административна сграда. Последен генерален ремонт на хирургически блок - 2014 г. Последен генерален ремонт на АГ-комплекс – 2012 г. Обектът се охранява от денонощна охрана.1.4.2 Списък на сградите с база и стойност на застрахователните суми и адреси са посочени в Списък 1 към настоящата документация.

1.4.3 Списък на Компютърната техника, подлежаща на застраховане е посочен в Списък 2 към настоящата документация.

1.5. Специални изисквания на Възложителя, които молим Застрахователя да декларира, че ги приема и ще бъдат вписани в застрахователната полица като специални условия:

1.5.1 Допълнително покритие: вкл. „Късо съединение/токов удар” за групата на МСО застрахователна стойност 26 759 383 лв. отнасящо се за медицинска апаратура, МСО и Компютърна техника да бъде застраховано с подлимит 2 000 000 лв.

1.5.2 Възложителя изисква автоматично покритие за новопридобито имущество в групата на Компютърна техника със стойност до 2% от ЗС за конкретната група (4303,29лв.), като се включи предварително в застраховката с начислена допълнителна премия, но без да има изискване да се декларира.

1.5.3 Възложителя изисква автоматично покритие за новопридобито имущество в групата на медицинската апаратура със стойност до 1% от ЗС за конкретната група (222 345 лв.)

1.5.4 Възложителя изисква автоматичното покритие за основните рискове поискани по-горе да важи за преносимо оборудване, с което се оборудват линейки, извършващи транспортиране на пациенти до други болници на територията на Р България. Подлимит за допълнителното оборудване 20 000лв. Оборудването се помества в линейка при спешни случаи за транспортиране на болни, осигуряващи основни животоподдържащи функции на пациентите.

1.6 Щетимост: За 2010-2011 години има четири щети в размер на 46 242.00 лв., най-голяма е по риск „Пожар” в ремонтна работилница. През 2011-2012 година има шест щети по риска Природни бедствия, една щета по риска Земетресение и две щети по риска Измокряне в резултат на ВиК авария, с изплатени общо около 5 000 лв. обезщетения. За 2012-2013г. има заведени 2 щети по Клауза Природни Бедствия и общо изплатено обезщетение – 750 лв. През 2013-2014г. е заведена 1 щета с размер на обезщетение 750 лв. През 2014-2015 г. са заведени и изплатени 3 щети за общо 1 846 лева. През 2015 г., 2016 г. и 2017 г. няма заведени щети.

1.7 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00:00 часа на 20.10.2017 г.

1.8 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

1.9 Начин на плащане на застрахователната премия – на 4 равни вноски;

1.10 Самоучастия – не се допуска прилагането на самоучастия;

1.11 Изключени рискове: участниците трябва да представят номериран списък със всички изключени рискове. Всеки изключен риск трябва да бъде упоменат под отделна точка. Списъкът трябва да бъде във възходящ ред и да започва от «1».

1.12 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

1.13 Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №1 е 16 800 /Шестнадесет хиляди и осемстотин/ лева.
Обособена позиция 2: Застраховка „Живот”

2.1 Изискване за покрити рискове:

При настъпване на следните събития за някой от персонала на УМБАЛ – Русе АД, с адрес: гр. Русе, ул. “Независимост” № 2, ЕИК: 117505556, представлявано от Д-р Иван Стоянов.

Застрахователят се задължава да изплати:

- Смърт от злополука - на законните наследници се изплаща двукратния размер на застрахованата сума;

- Смърт от общо заболяване - на законните наследници се изплаща застрахованата сума;

- Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука - на застрахования се изплаща процент от застрахованата сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ЗМК на Застрахователя или ТЕЛК (ЦТЕЛК);

- Временна загуба на трудоспособност над 10 до 30 дни в резултат на злополука - на застрахования се изплаща 4% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност до 60 дни в резултат на злополука - на застрахования се изплаща 8% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност до 90 дни в резултат на злополука – на застрахования се изплаща 10% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност над 90 дни в резултат на злополука – на застрахования се изплаща 12% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност над 20 до 30 дни в резултат на заболяване - на застрахования се изплаща 4% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност до 60 дни в резултат на заболяване - на застрахования се изплаща 6% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност до 90 дни в резултат на заболяване – на застрахования се изплаща 8% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност над 90 дни в резултат на заболяване – на застрахования се изплаща 10% от застрахованата сума;2.2 Застрахователна сума и брой персонал:

2.2.1 Застрахованата сума е в размер на 2 000 лева.

2.2.2 Общ брой на персонала е 1094 лица, от които:

2.2.2.1 І-ви р.кл. – администрация, санитари, помощен персонал – 360 лица;

2.2.2.2 ІІ-ри р. кл. Лекари (Хирурзи, ортопеди, патолози, гинеколози, стоматолози, терапевти), и медицински сестри – 595 лица;

2.2.2.3 ІІІ-ти р. кл. – Инфекциозно отделение, шофьори, ЦТХ, Кл. лаборатория, Микробиологична лаборатория, Рентгеново отделение – 126 лица, ТЕЛК – 13 лица;

*Забележка – В горе посочената информация влизат и следните лица: Персонал на възраст между 60 и 65 години – 135 лица и над 65 години – 40 лица;

2.3 Специални изисквания на Възложителя, които да бъдат вписани като специални условия по застрахователната полица:

2.3.1 Да бъдат допълнително покрити следните рискове: Временна неработоспособност при оперативно лечение на Ингвинални хернии и миома, както и при лечение на инфекциозни болести (вкл. Хепатит, рубиола, варицела, морбили), ардикулит и улцерозен кулит;

2.3.2 За всички рискове по застраховката, Застрахователят следва да носи покритие за хронични и минали заболявания. Отлагателния период от 2 месеца не се приема.

2.3.3 Застрахователя следва да потвърди, че приема да застрахова 40 лица над 65 годишна възраст и 135 лица от 60-65 годишна възраст.

2.3.4 Претенциите за изплащане на обезщетения да се приемат два пъти месечно от представител на застрахователя на оказано от възложителя място на територията на УМБАЛ Русе АД;

2.4 Щетимост: За 2011-2012 г. има общо 29 претенции, изплатени 1000 лв. обезщетение и 1600 лв. - висящи. За 2012 г. са изплатени общо 18 претенции на обща стойност 2 920 лв., от които 16 – общо заболяване – 2 440 лв. и 2 трудова злополука – 480 лв. За 2013-2014г. има зеведени 14 претенции – по 13 от тях са изплатени 2000 лв., а последната е в процес на разглеждане. През 2014-2015 г. са заведени и изплатени общо 20 претенции за 10 760 лева, от които 17 – временна нетрудоспособност – 2 760 лв. и 3 смъртни случая с изплатени 8 000 лева. През 2015-2016 г. до настоящия момент са заведени и изплатени общо 25 претенции за 3840 лева, от които 13 – временна нетрудоспособност – 2000 лв., 8 отказани и 4 чакащи; за 2016-2017г. Общо предявени претенции -19 бр. Изплатена сума - 2 200 лв. Отказани - 5 бр. Чакащи - 3 бр.

2.5 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00:00 часа на 20.10.2017 г.

2.6 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

2.7 Начин на плащане застрахователната премия – на 4 равни вноски.

2.8 Самоучастия – не се допуска прилагането на самоучастия.

2.9 Изключени рискове: участниците трябва да представят номериран списък със всички изключени рискове. Всеки изключен риск трябва да бъде упоменат под отделна точка. Списъка трябва да бъде във възходящ ред и да започва от «1».

2.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

2.11 Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №2 е 7 800 /седем хиляди и осемстотин/ лева без ДДС.
Обособена позиция 3: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал"

3.1 Предмет на застраховката и покрити рискове

3.1.1 Сключване на договор за застраховка Професионалната отговорност съгласно Закона за здравето за лечебното заведение и лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ РУСЕ АД, и на основание чл. 469 и във връзка с чл. 468 от Кодекса за застраховане.

3.1.2 Застрахователя ще покрие професионалната отговорност на лица, извършващи медицинска дейност, при предявени искове за увреждания, резултат от телесно нараняване, болки и страдания или смърт на пациент, причинени или отдавани на грешка, пропуск или небрежност при професионалното му обслужване от страна на Застрахования, включително и ако има отговорност свързана с отговорността на лечебното заведение (съгласно чл.49 от Закона за задълженията и договорите), както и съдебни разноски.

Покрит риск по тази застраховка е предявяването в срока на застраховката на иск /граждански, наказателни и други/ срещу отговорността на някое от застрахованите лица, включително лечебното заведение, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на виновно неизпълнение на техните професионални задължения, включително лекарска грешка, в разрез с нормите за извършване на действия по упражняване на медицинска професия.3.2 Застраховани лица:

3.2.1 УМБАЛ Русе АД - като юридическо лице;

3.2.2 Физическите лица, работещи на трудов договор и упражняващи медицинска професия в лечебното заведение.

* Застраховката се сключва на база брой персонал, разпределен по рискови групи. Изискване на възложителя е автоматично да се застраховат новопостъпилите служители. Да се представя справка на всяко тримесечие и в края на срока на застраховката да се прави изравняване на застрахователната премия.

3.3 Лимити на отговорност:

3.3.1 Агрегатен лимит за всички искове 2 000 000 лева;

3.3.2 Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева.

3.3.3 Разпределение на пресонала по категории

Категория застраховани

Брой лица

Лечебно заведение

1

Хирурзи и неврохирурзи

60

Акушер-гинеколози

17

Анестезиология и реанимация

21

Друг висш медицински персонал, в т.ч. хуманни лекари от други мед. специалности

136

Медицински персонал, в т.ч. медицински сестри, акушерки и лаборанти

466

3.4 Щетимост: За 2015-2016г. няма изплатени обезщетения, имало е заведена 1 претенция, но е затворена, тъй като е отпаднала като основание в съда. За 2016-2017г. има заведени 3 искови молби, за общо 155 000лв. - към настоящия момент производствата по тях са висящи.

3.5 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00:00 часа на 20.10.2017 г.

3.6 Ретроактивен период – не по-малко от 1 и не повече 5 години, по предложение на Застрахователя;

3.7 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

3.8 Начин на плащане застрахователната премия – на 4 равни вноски.

3.9 Изключени рискове: участниците трябва да представят номериран списък със всички изключени рискове. Всеки изключен риск трябва да бъде упоменат под отделна точка. Списъка трябва да бъде във възходящ ред и да започва от «1».

3.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

3.11 Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция № 3 е 16 500 /Шестнадесет хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

4.1 Покрити рискове: Съгласно /Изм.2011г/ от 11.06.2012г. задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” се сключва за следните минимални застрахователни суми (лимит на отговрност):

4.1.1 За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

4.1.2 За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

4.2 Застраховани обекти – 22 броя СПС (според Списък №3).

4.3 Щетимост: през предходната година има заведена една претенция с изплатено обезщетение от 116 лева.

4.4 Териториална валидност: според КЗ

4.5 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 часа на деня посочен в Списък №3.

4.6 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

4.7 Начин на плащане: еднократно плащане на застрахователната премия.

4.8 Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.

4.9 За всяко СПС да се издаде отделна полица. За всички новопридобити МПС, се издава полица с премия, еднаква с посочена в офертата за същото по вид и характеристики МПС.

4.10 Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №4 е 3 000 /три хиляди/ лева без ДДС.
Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на МПС”

5.1 Застрахователни покрития по групи МПС:

Групата на конкретното МПС се определя от срока му на експлоатация, изчислен по следния начин - от текущата година се изважда годината на първа регистрация на МПС.

Групата МПС се запазва през целия едногодишен срок на действие на застрахователния договор / полица.

При настъпване на застрахователно събитие и ликвидиране на щети са валидни покритията, условията и начина на обезщетяване, отнасящи се за групата МПС, към момента на сключване на застрахователната полица.

5.1.1 Застрахователно покритие:

 • Пожар, експлозия, природни бедствия: буря (ураган); удар от мълния; градушка; наводнение; свличане или срутване на земни маси; удар от падащи предмети, сгради, летателни апарати, дървета и клони и животни; тежест от естестевно натрупване на сняг и лед;

 • Пътнотранспортно произшествие (ПТП) /вкл. и в паркирано състояние/, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП);

 • злоумишлени действия на трети лица включително удар с твърд предмет, пробиване, надраскване, изкъртване, умишлено преобръщане на МПС, заливане с бои или с химически активни вещества (киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за кражба на МПС. Кражба с взлом на стационарно монтирано аудио и друго електронно оборудване; счупване на заключващи устройства, антени, стъкла, вътрешно оборудване, оригинално монтирани емблеми и лайсни, срязване или пробиване на гуми.

Каталог: attachments -> article -> 386
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница