Документация публична поканаДата15.01.2018
Размер294.99 Kb.
#47781
BG-Tryavna

ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Import № 9041983 / 21.05.2015 г. в Регистъра на АОП


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„ДСБДПЛББ-Царица Йоанна „ ЕООД , гр. Трявна , ул. „Бреза” № 49

гр. Трявна , 5350 , тел. 0677 62021 , за контакти Иван Илиев

E-mail: pulmo_tryavna@abv.bg

Място/места за контакт: "ДСБДПЛББ-Царица Йоанна „ ЕООД " – Иван Илиев

Адрес на Възложителя: www.belodrobnadetska.com

Адрес на профила на купувача:

http://www.aop.bg/ca_content.php?cid=8265&uid=398237
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на „ДСБДПЛББ-Царица Йоанна „ ЕООД гр. Трявна през 2015 г., обособена в пет самостоятелно обособени позиции :

ОП № І – Месо и месни продукти

ОП № ІІ – Мляко и млечни продукти

ОП № ІІІ – Плодове , зеленчуци и подправки

ОП № ІV – Хляб и хлебни изделия

ОП № V – Различни хранителни продукти , захарни изделия
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
15000000,

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


Доставките са по график, с предварителни заявки , в количества съгласно конкурсна документация - кг; бр. и др.;
ОП № І – Месо и месни продукти- Кайма , кренвирш ,пилешки бутчета , шпеков салам, риба , наденици , колбаси и др.

Предлаганата цена за позицията следва да съдържа пълния асортимент от изделия,които са посочени в техническата спецификация на хранителните продукти и прогнозни количества.


ОП № ІI –Мляко и млечни продукти- Квасено мляко,мляко на прах,сирене,кашкавал, извара и др.. Предлаганата цена за позицията следва да съдържа пълния асортимент от изделия,които са посочени в техническата спецификация на хранителните продукти и прогнозни количества.

ОП № ІІІ – Плодове , зеленчуци и подправки Домати, краставици, зеле, тиквички, моркови, картофи,лук,боб,пъпеши и др.. Предлаганата цена за позицията следва да съдържа пълния асортимент от изделия,които са посочени в техническата спецификация на хранителните продукти и прогнозни количества.

ОП № ІV – Хляб и хлебни изделия- Хляб- различни видове, кашкавалка,бюрек,баница обикновена кифла,кифла с локум,кифла козуначена. Предлаганата цена за позицията следва да съдържа пълния асортимент от изделия,които са посочени в техническата спецификация на хранителните продукти и прогнозни количества.

ОП № V – Различни хранителни продукти , захарни изделия- бисквити, вафли, халва, сухи пасти, кроасан,меденка и др.. Предлаганата цена за позицията следва да съдържа пълния асортимент от изделия, които са посочени в техническата спецификация на хранителните продукти и прогнозни количества.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„ДСБДПЛББ-Царица Йоанна „ ЕООД гр. Трявна ул. „Бреза „ № 49


NUTS:

BG322
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


І. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или по поща до крайния срок за подаване на предложения . Върху плика участника посочва наименование на офертата , адрес за кореспонденция и телефон .
Участниците следва да представят следните задължителни документи поставени в два непрозрачни и надписани плика:
А/ плик № 1 В долния десен ъгъл на плика се поставя обозначението “Плик №1”, който съдържа следните документи относно търговско- правния статут на кандидата:
1. Регистрация по чл.12 от Закона за храните, от която да е видно, че участника има право да произвежда и/или търгува с храните от обособената (обособените) позиция (позиции), за която (които) участва в процедурата. Заверено с гриф "вярно с оригинала" копие на регистрацията по чл.12 от ЗХ .

2. Удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено от участника копие .

3.Приложения № 3 Декларации чл.47 ал.1 , ал. 2 , ал. 5 от ЗОП / Образци от документацията/

4. Договор проект –не се попълва но се подписва и подпечатва на всяка страница./образец от документацията/

5. Списък на специализираните транспортни средства, с които участника разполага за изпълнение на услугите, обект на поръчката, които са регистрирани по реда на Закона за храните, с посочване на марка, модел и рег. №;

Б/ плик № 2 с надпис - Ценова оферта. В този плик се поставя:

- Попълнено и подпечатано ценово Предложение / Приложение №1 образец от документацията /

- Попълнени и подпечатани от кандидата една или няколко Обособени позиции от Приложение № 2 / Необходими хранителни продукти/
ІІ. Изисквания към офертите на участниците:

1.Офертата на участника може да бъде подадена за една , няколко или всички обособените позиции

2.Офертата задължително съдържа ценово предложение за доставка за всяка една обособена позиция, за която участника кандидатства. Не се допуска представяне на ценово предложение за част от артикулите в обособената позиция.

3.Участниците посочват в офертите си в какъв срок, считано от получаване на съответната заявка, могат да доставят заявените стоки. Този срок не може да бъде по – дълъг от 24 (двадесет и четири) часа.


ІІІ.Изисквания към изпълнението на поръчката:

1.Срок за изпълнение на поръчката - до изчерпване на общата стойност на съответната обособена позиция , но не повече от 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора.

2.Доставяните стоки следва да са първо качество, с доказан произход, безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората, да отговарят на действащото национално законодателство и регламентите на Европейския парламент относно производството и търговията с хранителни стоки.

3.Доставяните продукти да отговарят на изискванията на Наредба № 37 / 21.07.2006 г., Наредба № 6 / 10.08.2011 г. и Наредба №2 / 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата от детски заведения и ученици.

4.Доставяните стоки да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 50% към момента на доставката.

5.Стоките се доставят придружени с документ, който гарантира произхода, качеството и проследимостта на партидата на съответната стока.

6.Поръчката се изпълнява с транспорт, осигурен от изпълнителя за негова сметка до посочената сграда в заявката на възложителя..

7.В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи по доставката на стоките - стойността, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи, товаро-разтоварни работи и т.н. до сградите на Възложителя.

8. Плащането на доставените стоки се извършва в брой или по банков път, по банкова сметка на изпълнителя, с платежно нареждане, в срока на отложеното плащане, указан от изпълнителя срещу издаден счетоводен документ, отговарящ на нормативните изисквания, за осъществена периодична доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02.06.2015 до 15:30 часа

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:Списък-спецификация на необходимите хранителни продукти , изисквания към изпълнението на поръчката и образец на ценовото предложение за всяка от обособените позиции, могат да се получат всеки работен ден до 02.06.2015 г. от 9:00 ч. до 15:30 ч. на адрес: „ ДСБДПЛББ-Царица Йоанна „ ЕООД , гр. Трявна, ул. „ Бреза „ № 49, Тел.: 0677 62021 . или по всяко време на интернет адреса на Възложителя в поле профил на купувача и станицата на АОП , раздел Публични покани.

Предложението се подава при технически секретар на болницата след като бъде заведено под съответен входящ номер и дата. Предложенията ще се разглеждат от комисия на 03.06.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на “ДСБДПЛББ – Царица Йоанна “ ЕООД гр. Трявна.

Всички документи представени от участника трябва да са на български език.Представените от участника документи на чужд език задължително трябва да се съпровождат от превод на български език. Всички документи , които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка , следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „ Вярно с оригинала „ , подпис и печат / когато е приложимо / на лицето , представляващо участника или изрично упълномощено от него лице.

Не се допускат до участие в процедурата оферти , които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта , за която е налице поне едно от следните обстоятелства , не се приема и се връща незабавно на участника.

А/ Представената оферта е постъпила в плик с нарушена цялост.

Б/ Представената оферта е постъпила в прозрачен плик.

В/ Представената оферта е постъпила след крайния срок.

В случай на равни цени от двама и повече участници за съответната обособена позиция в процедурата, последните се класират чрез жребий, изтеглен в присъствие на: участниците в процедурата, членовете на комисията провежда публичен жребий съгласно чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП. В случай, че участникът/ участниците в процедурата не се явят за изтеглянето на жребия в определения час, тегленето се провежда 1 /един/ час по-късно от член на комисията, за което се съставя констативен протокол.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02.06.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
.............................…..……………………...............................................…………………….

( фирма предложител )


ДО

„ДСБДПЛББ- ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД гр. Трявна

Уважаеми Господа,


След като се запознахме с документацията за участие в Публична покана за възлагане на обществена поръчка , за доставка на хранителни продукти през 2015 година в “ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД гр. Трявна, ние в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ, заявяваме следното:

1. Приехме условията от Възложителя и се задължаваме да спазваме поставените в тях изисквания, относно провеждането на процедурата и изпълнението на предмета на поръчката.

2. Запознали сме се с изискванията на предоставената ни документация за участие в публична покана.

3. Предлагаме цена за изпълнение на поръчката, без ДДС , по ОП / обособени позиции/ както следва:


  1. .....…………(……………………………………………………………………)лв.
  1. .....…………(…………………………………………………………………....)лв.  1. .....…………(……………………………………………………………...…….)лв.
  1. .....………… (………………………………………………………………....)лв.
  1. .....…………(………………………………………………………………...….)лв.


4.Предлагаме срок на отложено плащане при всяка доставка в размер на
………/………………………………………………................. календарни дни.

5.Предлагаме срок за изпълнение на всяка заявка
………/……………………………………………. часа , считано от часа на подаване на заявката на посочен от нас факс, телефон.

6. Начин на плащане - в български лева по банков път след представена фактура (оригинал) .

7. Оставаме обвързани с това предложение и приложенията, неразделна част от него в срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение, за доставка на хранителни продукти през 2015 година.

8. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

……………………………. ………………………………

/дата, място/ /подпис печат/

Приложение: №2


От ............................................................................................................................................./ наименование на фирмата /

Необходими хранителни продукти по ОПНаименование

Количество

Офертна цена без ДДС
1.1. Месо и месни продукти


Кайма

500 кг.Кремвирш

300 кг.Пилешки бутчета

400 кг.Шпеков салам

30 кг.Риба / скумрия/

500 кг.Наденица

100 кг.Телешки салам

120 кг.Кебапче 70 гр.

2000 бр.Воденички пилешки

200 кг.Шницели

80 кг.Пилешко филе

25 кг.Шунка /свинска/

50 кг.Свинско месо

200 кг.Кърначе

60 кг.Кюфтета 50 гр.

1000бр.Бяло филе /риба хек/

190 кг.Всичко за ОП :


ХХХХ


1.2. Мляко и млечни продукти


Квасено мляко 2,0 %

3360 кг.Сухо мляко /на прах/

50 кг.Сирене

870 кг.Кашкавал

300 кг.Прясно мляко

900 л.Извара / млечен продукт/

50 кг.


Всичко за ОП:


ХХХХ
Подпис:


Печат:

1.3. Плодове , зеленчуци и

ПодправкиДата………………


Домати

1000 кг.Краставици

500 кг.Зеле

1200 кг.Тиквички

500 кг.Моркови

400 кг.Пипер

400 кг.Картофи

3500 кг.Лук

450 кг.Ябълки

380 кг.Чесън

35 кг.Дини

900 кг.Зелен боб /замразен/

70 кг.Патладжан

190 кг.Пъпеши

250 кг.Спанак

80 кг.Тикви

300 кг.Маслини

240 кг.Банани

80 кг.Портокали

180 кг.Круши

100 кг.Гъби

50 кг.Грах сух

180 кг.Грах замразен

200 кг.Грах консерва 560 гр.

340 бр.Гювеч консерва 680 гр.

200 бр.Зелен боб консерва 680 гр.

350 бр.Домати консерва 680 гр.

1200 бр.Праскова консерва 700 гр.

700 бр.Краставички консерва 800 гр.

400 бр.Лютеница 1 кг.

200 кг.Всичко за ОП :


ХХХХ

Подпис:


Печат :

1.4. Хляб и хлебни изделия
Дата………………..
Хляб Добруджа 700 гр.

10000 бр.Кашкавалка 150 гр.

840 бр.Бюрек 150 гр.

500 бр.Баници 150 гр.

820 бр.Кифла със сирене 100 гр.

940 бр.Кифла с мармалад 100 гр.

1300 бр.Кифла с локум 100 гр.

1300 бр.Кифла козуначена 100 гр.

700 бр.Козунак 500 гр.

200 бр.Пица 200 гр.

800 бр.Рогче 200 гр.

800 бр.Кашкавалка 200 гр.

800 брХляб 500гр. /пълнозърнест /

100 бр.Хляб 500 гр. / типов/

100 бр.


Всичко за ОП:


ХХХХ
1.5. Различни хранителни продукти


Зрял боб

500 кг.
Леща

300 кг.
Брашно

330 кг.
Захар

650 кг.
Сол

120 кг.
Олио

900 л.
Оцет 1 литър

50 бр.
Ориз

350 кг.
Макарони

100 кг.
Маргарин

450 кг.
Спагети

70 кг.
Грис

50 кг.
Жито

70 кг.
Фиде

40 кг.
Солети 50 гр.

1800 бр.
Бисквити обикновени 180 гр.

470 бр.
Вафли обикновени 48 гр.

4000 бр.
Сухи пасти 38 гр.

1000 бр.
Мармалад / конфитюр/

250 кг.
Кроасан -70гр.

1500 бр.
Меденка -40 гр.

2000 бр.
Овесени ядки

60 кг.
Домашна юфка

100 кг.
Качамак

50 кг.
Всичко за ОП :


ХХХХ
...................................... Подпис:

/дата/ Печат:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

От

Долуподписаният (-ната) ................................................... ....................................................

( трите имена )

в качеството на ЕТ/управител/изпълнителен директор/съдружник/прокурист,

на …………………………………………………………………………………….........................,

( наименование на участника, подизпълнителя )

участник/подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти през 2015 година в “ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД гр. Трявна

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Дружеството/ЕТ ................................................., което представлявам, не е обявено в несъстоятелност.

3. Дружеството/ЕТ .............................................., което представлявам, не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДАТА: ........ 2015 г. ДЕКЛАРАТОР: ......................

гр. ........................... ( подпис и печат )

Поставя се в плик № 1.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ. 47, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

От

Долуподписаният (-ната) .................................................. .....................................................( трите имена )

в качеството на ЕТ/управител/изпълнителен директор/съдружник/прокурист,

на ……………………………………………………………………………………...........................

(наименование на участника )

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти през 2015 година в “ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД гр. Трявна

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ :

1. Представляваното от мен дружество ...........................................................................

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

(в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си).

2. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1, или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

3. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
1. При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

ДАТА: ......... 2015 г. ДЕКЛАРАТОР: ......................

гр. .............................. ( подпис и печат )

Поставя се в плик № 1.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

От


Долуподписаният (-ната) .......................................................................................................,

( трите имена )

в качеството на ЕТ/управител/изпълнителен директор/съдружник/прокурист,

на …………………………………………………………………………………………..................,

( наименование на участника, подизпълнителя )

участник/подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти през 2015 година в “ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД гр. Трявна

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ :
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Представляваното от мен дружество/ЕТ не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.


"Свързани лица" са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство - до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
* Чл. 21. (1) от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси „Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.”
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1..

** Чл. 22. (1) от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси „Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.”

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ДАТА: ................. 2015 г. ДЕКЛАРАТОР: ......................

гр. ...................................... ( подпис и печат )

Поставя се в плик № 1.

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
Днес ………...2015 г. , между “ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД гр. Трявна с адрес гр. Трявна ,ул. “Бреза” № 49, БУЛСТАТ 817073726, представлявано от д-р Георги Спасов Илиев - Управител , наричан по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
И…………………………………………………………, рег. по ф.д. № 26 по описа на ………….. окръжен съд, … година, БУЛСТАТ ………………….., със седалище и адрес на управление гр.

наричан за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, с представляващ ………………………………………от друга


СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши снабдяване с хранителни продукти по приложен списък / Приложение № 2 / на “ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД гр. Трявна чрез периодични доставки по предварителна телефонна заявка , на тел. 0677 62021 вътрешен 233 , през 2015 година.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
Чл.2.(1) Крайната цена на хранителните продукти се предлага в левове с начислен ДДС и включва всички разходи по реализирането на предмета на обществената поръчка вкл. доставката до мястото на изпълнение на договора.

(2) Всяка доставка на хранителни продукти се придружава от издадена фактура, база за извършване на плащане.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва редовно плащане на фактурираните количества хранителни продукти доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от ................/…………………………………………………../ лв. и 20 % ДДС в размер на ................/ ………………………………………../, съгласно количествено- стойностните сметки неразделна част от договора .ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕЧл.3. Плащането се извършва в рамките на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок на разсрочено плащане по банков път.


 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл.4. (1)Общото времетраене за изпълнение на предмета на договора е една календарна година от датата на сключването му.

(2)Дата на започване е датата на подписване на договора.

(3)Сроковете за изпълнение могат да бъдат променяни единствено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписване на договора да представи :

а/ банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 1 % от предложената офертна цена без ДДС в размер на .................../…………………………………………………./ лв. в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 12 месеца след датата на подписване на настоящия договор и безусловно платими в случай на :

- едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

- за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на усложнения възникнали след доставка на негодни за употреба хранителни продукти.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: - в касата на „ДСБДПЛББ-Царица Йоанна” ЕООД гр. Трявна ,ул.”Бреза „ № 49; - по банкова сметка на „ДСБДПЛББ-Царица Йоанна” ЕООД – IBAN: BG48UBBS80021027056540 BIC: UBBS BGSF ОББ КЛОН ТРЯВНА ; - безусловна банкова гаранция, учредена в полза на „ДСБДПЛББ-Царица Йоанна”ЕООД.

б/ Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т1 от ЗОП.

в/ Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП .
Чл.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на график на доставка на хранителни продукти по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира чрез представяне на съответни сертификати и експертни листове, съответствието на доставяните хранителни продукти с изисквания по БДС.

Чл.8. Доставяните стоки се доставят с остатъчен срок на годност не по-малък от 50% към момента на доставката.

Чл.9. Стоките се доставят придружени с документ, който гарантира произхода, качеството и проследимостта на партидата на съответната стока.

Чл.10. Поръчката се изпълнява с транспорт, осигурен от изпълнителя за негова сметка до посочената сграда в заявката на възложителя..

Чл.11. В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи по доставката на стоките - стойността, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи, товаро-разтоварни работи и т.н. до сградите на Възложителя.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно в най-кратък срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на ритмичността на доставките или до увеличаване на предвиденото време за изпълнение на доставките.

Чл.13. Доставката на хранителни стоки се осъществява в рамките на работното време АСБ на болницата – всеки работен ден от 7.30 – 16.00 часа.


VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЧл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират при всяка доставка, изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството и ритмичността на снабдяване със заявените хранителни продукти. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури нормални условия за приемане и съхранение на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хранителни продукти.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговорената цена по предвидения в договора ред и срок.
VІІ. НЕУСТОЙКИ
Чл.17. При прекратяване дейността на фирмата- доставчик, страна по договора преди изтичането срока на същия, гаранцията за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18. По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1)При системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора 1. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за изпълнение.


ІХ.СПОРОВЕ

Чл.19. В случай на не постигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, не действителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

Чл.20. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и със срок на валидност една година.

Чл.22. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ДСБДПЛББ –Царица Йоанна” ЕООД


Гр. Трявна

Управител:

/д-р Г. Илиев /
Каталог: gallery
gallery -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
gallery -> Близнаков припомня ангажимента на България за участие с осем процента от Сухопътните войски 1600 души в задгранични операции
gallery -> Унищожаването на 2011 Българската Армия
gallery -> О. з полковник григор дамянов георгиев
gallery -> Радиоводещият в българия
gallery -> Инициативен комитет за написване на книгата
gallery -> Изложба в VІІ соу „Кузман Шапкарев" откри Ангелина Станчева преподавател по приложни изкуства в юзу "Неофит Рилски". Гост на тържеството беше и Мила Сололова-главен експерт коонтрол и координация на социалните услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница