Документациястраница2/4
Дата07.05.2017
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА /СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА/ С ПРЕДМЕТ: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“
Наименование на участника:

Посочете точното наименование на дружеството/участника, според съдебната или търговската регистрация или регистрацията по БУЛСТАТ

ЕИК/БУЛСТАТ
Седалище по регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на участника /държава, град, улица и номер/

Точен адрес за кореспонденция:

Посочете държава, град, пощенски код, улица и номер

Лице за контакти:

Посочете име, фамилия и длъжност

Телефонен номер:

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер:

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес:
Интернет адрес:
Правен статус:

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

Банкови реквизити

Банка:

IBAN:

BIC:

Дата: ................................. 2016 г. Подпис: ……………………..

(имена, длъжност)Образец № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

В качеството си на участник/представляващ участника ……………………………. в обществена поръчка /събиране на оферти с обява/ с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда

Осъден/а съм, но съм реабилитиран/а

Осъдан/а съм, но е изтекъл срокът по чл. 57, ал. 3 от ЗОП

(неприложимото се зачерктава!)

за:


1.1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. престъпление, аналогично на тези по т. 1.1., в друга държава членка или трета страна.2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: ................................. 2016 г. Декларатор:.......................................

(подпис)*Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 97, ал. 6 и чл. 40 от ППЗОП.


Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

в качеството си на участник/представляващ участника ……………………………. в обществена поръчка /събиране на оферти с обява/ с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


  1. Аз/участникът, който представлявам:

- няма/м задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или

- има/м задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила или

- има/м задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, в размер на не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

(неприложимото се зачертава!)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

3. Участникът, който представлявам:

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, но е изтекъл срокът по чл. 57, ал. 3 от ЗОП;

(неприложимото се зачертава!)

4. Участникът, който представлявам, е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................................. 2016 г. Декларатор:.......................................

(подпис)
*Забележка: Декларацията се подписва от лице, което може самостоятелно да представлява участника.

Образец № 4

Списък на доставките на хранителни продукти за детски заведения, изпълнени през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата

Предмет на услугата

Стойност без ДДС


Възложител / Получател на услугата

Дата на сключване

и

период на

изпълнение – начало и край


Към настоящия списък се прилагат …. бр. удостоверения. Удостоверенията следва да се покриват с услугите, посочени в таблицата.

Информацията за услугите в настоящия списък е публикувана следния/те публичен/ни регистър/и: ..................................................................................................................................................,

Дата: ................................. 2016 г. Подпис: ……………………..

(имена, длъжност)


Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ__във_връзка_с_използването_на_капацитета_на_трети_лица_и/или_подизпълнители'>ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с използването на капацитета на трети лица и/или подизпълнители
Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при изпълнението на обществена поръчка /събиране на оферти с обява/ с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“,


- няма да използвам/ще използвам подизпълнители;

- няма да използвам/ще използвам трети лица(неприложимото се зачертава!)
1. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат ................................................................................ (изписват се наименованията на фирмите/имената на подизпълнителите и техните ЕИК, Булстат или ЕГН), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на посочените подизпълнители са:

..............................................................................................................................................................

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ........... на сто от общата стойност на поръчката.


2. Трети лица ще бъде/бъдат ................................................................................ (изписват се наименованията на фирмите/имената на третите лица и техните ЕИК, Булстат или ЕГН), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- третите лица ще се използват за доказване на критериите за подбор, свързани с: ……………………………………………………………………………………………………………………… /икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност/

- частта от поръчката, в която е необходимо участието на трето лице заради неговите образование, квалификация или опит, е :

..............................................................................................................................................................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............................ 2016 г. Декларатор:.......................................

(подпис)

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

от подизпълнител/трето лице за съгласие за използване на капацитет, съответствие с критериите за подбор и отсъствие на основанията за отстраняване от процедурата

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

......................................................................................................................................................... – подизпълнител/трето лице по чл. 65 от ЗОП на ....................................................................................................................................................,

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

......................................................................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка /събиране на оферти с обява/ с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Давам съгласие да бъда подизпълнител/трето лице по чл. 65 от ЗОП на ................................................................................ (изписва се наименованието на участника и неговия ЕИК, Булстат или ЕГН) за следните видове работи/критерии за подбор от предмета на поръчката: ..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
и при следния дял на участие при изпълнение на поръчката - ........... на сто от общата стойност на поръчката /за подизпълнители/.

и

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда

Осъден/а съм, но съм реабилитиран/а

Осъден/а съм, но е изтекъл срокът по чл. 57, ал. 3 от ЗОП

(неприложимото се зачертава!)

за:


1.1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. престъпление, аналогично на тези по т. 1.1., в друга държава членка или трета страна.2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

  1. Аз/участникът, който представлявам:

- няма/м задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или

- има/м задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила или

- има/м задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, в размер на не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

(неприложимото се зачертава!)

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. Участникът, който представлявам:

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, но е изтекъл срокът по чл. 57, ал. 3 от ЗОП;

(неприложимото се зачертава!)

6. Участникът, който представлявам, е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. Участникът, който представлявам, отговаря на всички критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява или за доказването на които участникът се позовава на неговия капацитет.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ........................ 2016 г. Декларатор: ........................................(подпис)

Образец № 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
С представянето на настоящата оферта поемам/е ангажимент да изпълня/им обществената поръчка с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, посочени в документацията.

1. При изпълнение на обществената поръчка се задължавам/е:

1.1. Хранителните продукти да съответстват на артикулите, посочени в Образец № 10. Възложителят определя количествата на заявени продукти на продукти, съобразно броя на децата посещаващи Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне и определен оклад за едно дете.

1.2. Хранителните продукти да бъдат първо качество, да са годни за употреба, пресни и безопасни за здравето на децата. Същите да са в срок на годност, изтекъл не повече от 20 % от датата на производство, с оставащ срок на годност 80% към деня на доставката. За начална дата се брой указаната от производителя дата на производство. Видът и количеството на доставяните хранителни продукти да съответстват на вида и количеството на хранителните продукти, заявени за доставка от Възложителя. Доставките да се осъществяват по дадена от Възложителя заявка – чрез електронна поща, факс, предадена заявка на Изпълнителя – удостоверена с подпис от негов представител за дата и час на получаване на заявката.

1.3. Всяка доставка на хранителни продукти да е придружена от сертификат за годност и качество на продуктите от производителя и експертен лист за доказан произход, търговски документ и/или друга номенклатура съгласно Закона за храните и изискванията на Министерството на здравеопазването, както и подзаконови нормативни актове. Всяка доставка на хранителни продукти да е придружена и от коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените продукти, количеството им, както и партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на доставчика или производителя. Документите са примерно изброени, като Възложителят има право да изисква допълнителна документация за качество съгласно действащата нормативна уредба към деня на доставката на продукти.

1.4. Изпълнението на поръчката да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно мерките, производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението, транспорта и търговията с хранителни продукти. Производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението и транспортирането на доставяните продукти да се осъществяват посредством технологии, оборудване, в бази /складове/ и с транспорт, гарантиращи качеството по утвърдени стандарти нормативно установени в Р.България и ЕС. Доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения /обн. в Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/. и други, като изброяването на нормативните актове не е изчерпателно. За всяка една доставка да се прилага действащия към момента на доставката нормативен акт.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница