Документациястраница1/10
Дата28.02.2018
Размер1.5 Mb.
#59887
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ОДОБРЯВАМ,

……………………………….ХРИСТИНКА ВИЧЕВА

Директор ДГ „Пролет”гр. Асеновград

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Пролет”-Асеновград по обособени позиции: Позиция І - „Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ -„Хляб и хлебни изделия”; Позиция І­­­­­­ІІ – „Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-„ Месо и месни продукти”; Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца”

2017 г.


Съдържание на документацията:

1.Заповед на директора на ДГ „Пролет” гр. Асеновград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

2.Обява

3.Пълно описание на предмета на поръчката4. Изисквания на възложителя и указания към участниците във връзка с подготовка и представяне на офертата и сключване на договор

5.Техническа спецификацияОБРАЗЦИ:

1. Оферта (образец № 1)

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (образец № 2)

3. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП (образец № 3)


4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 4)
5.Списък на техническите средства по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 5)

6. Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 6)

7.Списък на квалифицирания персонал на участника по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП (образец № 7)

8.Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец № 8)

9. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец № 9)

10. Декларация за съгласие с проекта на договора (образец № 10)

11. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 11)

12. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец № 12)

13. Техническо предложение (образец № 13)

14. Ценово предложение (образец № 14)

15. Проект на договор (образец № 15)

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Обект на поръчката – доставки;

2. Предмет на поръчката- Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Пролет”-Асеновград по обособени позиции:

Позиция І - „Плодове и зеленчуци”

Позиция ІІ -„Хляб и хлебни изделия”

Позиция І­­­­­­ІІ – „Мляко и млечни продукти”

Позиция ІV-„ Месо и месни продукти ”

Позиция V- „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца”

3. Вид на процедурата – възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти

4. Правно основание – чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП;

5. Място на доставка- Доставките ще бъдат извършвани франко складовете на ДГ „Пролет”Асеновград и филиала в с. Боянци.

6. Срок на договора- една календарна година от датата на сключването му.

7. Описание на предмета на поръчката- Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Пролет”-Асеновград, включващи доставка на хляб и хлебни изделия, месо и месни продукти, риба, яйца, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, пакетирани хранителни продукти и консерви. Изброените групи хранителни продукти представляват обособени позиции. Участниците следва да подадат оферти за всички видове хранителни продукти от обособената позиция по техническата спецификация към документацията за участие.

Хранителните продукти ще се доставят на партиди, след предварителна заявка от възложителя.

Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него.

Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. Храненето на децата ще се осъществява от Възложителя, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадени от Министерство на здравеопазването и в съответствие с това, доставяните хранителни продукти следва да отговоряват на минималните изисквания за качество по тези наредби.

При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 г. (OB L 139.30.4.2004 г.) и Регламент (ЕО) № 853/2004 г.относно хигиената на храните и действащото българско законодателство. Транспортните средства, с които се извършва доставката следва да бъдат регистрирани по чл. 246 ал.4 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) № 852/2004

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Пролет”- Асеновград по обособени позиции:

Позиция І - „Плодове и зеленчуци”

Позиция ІІ -„Хляб и хлебни изделия”

Позиция І­­­­­­ІІ – „Мляко и млечни продукти”

Позиция ІV-„ Месо и месни продукти ”

Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани

продукти, подправки и яйца

1. Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП

2. Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Пролет”-Асеновград по обособени позиции:Позиция І- „Плодове и зеленчуци”

Позиция ІІ-„Хляб и хлебни изделия

Позиция І­­­­­­ІІ– „Мляко и млечни продукти”

Позиция ІV-„ Месо и месни продукти

Позиция V- „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца

3. Прогнозната стойност на обществената поръчка: 33 333 лв. без вкл. ДДС.

4. Изисквания към участниците:

1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД), за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т.1-5 и 7 от ЗОП.

Българските юридически лица –посочват Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато участникът е регистриран в България търговец.

Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод.

Забележка: “Официален превод”, съобразно нормата на §1, т.16а от ДР на ЗОП е “превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

Физическите лица, участници в обществената поръчка или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато Участникът в обществената поръчка е Обединение, се представя Споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка. Документът за създаване на Обединение следва да бъде представен в оригинал или нотариално заверено копие като в него задължително трябва да е посочен представляващия Обединението.

В случай, че участникът участва като обединение (дружество по ЗЗД или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят споразумението за учредяване. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

- че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

- че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.10, ал.2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, изискуемите от Възложителя документи се представят за всеки от посочените подизпълнители.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания, посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

2. Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник.

3. От участие в процедурата се отстранява:

3.1 участник, при когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 т-1-5 и 7 от ЗОП

3.2 участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с префернциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните собственици

3.3. участник, който е представил непълна оферта или оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявата и разписаните тук указания за участие.

Когато участниците са юридически лица, изискванията се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец- за физическото лице- търговец;

7. при клон на чуждестанно лице-лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1-7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7, т.2 от ЗОП, а именно дипломатическите и консулските представителства на Република България към международните организации.

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица-лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, посочените по-горе изисквания важат за всеки отделен подизпълнител;

Посочените в т.3.1 и т.3.2 изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в Обединението.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания (т.3.1 и т.3.2.) в Р. България и в държавата, в която са установени.5. . Изисквания за технически и професионални способности:

5.1. Участникът да разполага минимум с 1 бр.обект за търговия с храни, регистриран в ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните

5.2. Участникът да разполага с МПС за изпълнение на поръчката, който да отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни /от съответната обособена позиция, за която е офертата/ и е регистриран в ОДБХ

5.3. Участникът да е изпълнил най-малко 1 /една/ доставка с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката

6. За доказване на техническите възможности на участниците Възложителят изисква от тях да представят следните документи по чл. 64, ал. 1 от ЗОП:

6.1. Копия от документи за собственост на транспортните средства по т.5.2, копие на договори за наетите МПС и документи за лизинг

6.2. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства по т. 5.2 в ОДБХ.

6.3. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на хранителните обекти по т.5.1, издадени от ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните.

6.4. Копие на документ за собственост, договор за наем или право на ползване на обектите по т. 5.1.

6.5. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП на техническите средства (образец № 5)

6.6. Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 6)

6.7. Списък на квалифицирания персонал на участника по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП (образец № 7)

6.8. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (образец № 8)

Участник в обществената поръчка може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

Това условие се прилага и когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.7. Изисквания към съдържанието на офертата:

При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата образци. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се допускат. Офертата се попълва на български език, включително и когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което е член на обединение – участник в настоящата процедура, също не може да представя самостоятелна оферта.

Цените, по които изпълнителят ще извършва доставките на хранителните продукти по позиции с №2, № 3, № 4 и №5 ще се формират на база предоставен от „Система за агропазарна информация” ЕООД (САПИ) Бюлетин за осреднените цени на едро с включено ДДС, към определена дата, за регион Пловдив, към които цени ще се начислява оферираният от участника процент надценка или отстъпка за съответния продукт. Съответно, цените, по които ще се извършват доставките на хранителните продукти по позиция с № 1 ще се формират на база официален бюлетин от „Родопи -95" АД - с. Първенец за цените на плодовете и зеленчуците. Към тези цени ще се начислява предложеният от изпълнителя процент надценка или отстъпка за съответния продукт. По този алгоритъм ще се получава единичната цена за доставка на килограм продукт с ДДС. За всяка промяна на цени ще се оформя двустранно подписано от изпълнителя и представители на възложителя допълнително споразумение към договора. Бюлетините от „САПИ” ЕООД и от “Родопи -95” АД трябва да бъдат издадени и подписани от техните управители, с изходящ номер, за регион Пловдив и адресирани до участника, определен за изпълнител по обособената позиция. При подаване на ценовите оферти, кандидатите за изпълнители представят Бюлетин от „САПИ” ЕООД или „Родопи-95” АД за седмицата, оповестена в публичната обява. При подаване на документи се представя бюлетин от „САПИ“ ЕООД или „Родопи-95”АД-с. Първенец за седмицата от 16.01. до 20.01.2017 г. За непредлаган асортимент в момента, като дини, пъпеши, ягоди, череши и други сезонни плодове и зеленчуци се представя бюлетин от "Родопи-95" АД - с.Първенец за последната седмица, в която са предлагани тези плодове и зеленчуци.

Единичните цени на хранителните продукти, записани в Колона № 6 на документа „Ценово предложение”, са посочени с цел да послужат за остойностяване на ценовото предложение, което е необходимо за коректното определяне стойността на офертите. Единичните цени за килограм (брой) продукт, които при попълване на ценовото предложение от участника ще се получат в Колона № 8 като резултат от колона № 6 плюс надценката или отстъпката от колона №7. Колона 9 /обща стойност на прогнозно количество/ е равна колона 5 х колона 8.

Цените се представят в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая. Посочените единични цени трябва да са крайни с включен ДДС, транспортни и други разходи по доставките. Предлаганата единична цена за всеки един продукт трябва да се отнася за мерната единица, посочена в отделна колона от ценовото предложение.

Участникът трябва да попълни всички свободни полета в приложената таблица, т.е участникът заявява, че ще изпълни доставката на всички артикули, предмет на поръчката. Непопълването на цена на един или повече от посочените артикули е основание за отстраняване на кандидата поради несъответствие на офертата с изискванията на възложителя.

Всеки участник в процедурата има право да участва за една или повече обособени позиции.

Всяка оферта за участие задължително трябва да съдържа:

1. Оферта (образец № 1)

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (образец № 2)
3. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП (образец № 3)
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 4)
5. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП на техническите средства (образец № 5)

6. Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 6)

7. Списък на квалифицирания персонал на участника по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП (образец № 7)

8. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец № 8)

9. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец № 9)

10. Декларация за съгласие с проекта на договора (образец № 10)

11. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 11)

12. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец № 12)

13. Техническо предложение (образец № 13)

14. Ценово предложение (Приложение №14.1;14.2; 14.3; 14.4; 14.5) за съответната позиция, за която е офертата

15. Копия от документи за собственост, договори за наем и документи за лизинг на транспортните средства, регистрирани в ОДБХ

16. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства в ОДБХ

17. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на обектите за търговия с храни включително от животински произход

18. Копие на документ за собственост, договор за наем или право на ползване на регистрираните в ОДБХ обекти

19. Бюлетин от „САПИ” ЕООД или „Родопи-95” АД с. Първенец за седмицата от 16.01. до 20.01.2017 г

20.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и/или останалите документи не са подписани от законния представител на участника

21. Списък на документите, представени от участника
Представянето на изброените документи е условие за допускане до участие в процедурата

8. Изискване за представяне на оферта и срок за представянето й:

8.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.

8.2. Копията на документите, които се представят от участника, трябва да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” и да са подписани от законния представител на участника.

8.3 Оферта за участие, изготвена съгласно образеца и изискванията в обявата, се представя в канцеларията на ДГ „Пролет” гр. Асеновград на адрес: гр. Асеновград ул.“Захари Стоянов“ № 9 лично или от упълномощен представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба в срока, посочен в обявата. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, актуален адрес и лице за кореспонденция, телефон и електронен адрес и наименованието на поръчката.Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик в общата опаковка с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на горепосочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявата.

При приемане на офертата се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в поръчката може да промени, допълни или да оттегли офертата си. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.9. Условия и начин на плащане: Авансово плащане по договора не се предвижда. Доставените количества за всеки календарен месец да бъдат фактурирани след извършване на последната доставка за месеца. Заплащането се извършва чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на месеца в който са извършени доставките за които е представена фактура от Изпълнителя и е подписан приемо – предавателен протокол по посочената банкова сметка във фактурите.
10. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаването им.

11. Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите:Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница