Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предметДата24.07.2016
Размер303.78 Kb.
#4030
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване”, застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците”

Раздел „Приложения”

Съдържание:

1. Приложение 1 „Критерий за оценка”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

4. Приложение 4 „Ценово предложение за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

5. Приложение 5 „Ценово предложение за застраховка "Каско"

6. Приложение 6 „Ценово предложение за застраховка „Злополука” на пътниците”

7. Приложение 7 „МПС, собственост на Община Велико Търново, подлежащи на застраховка "Автокаско"

8. Приложение 8 „МПС, собственост на Община Велико Търново, подлежащи на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите”


Приложение 1
критерий за оценка
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най - много точки;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.


МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА
Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.
Формула за определяне на краен коефициент ”К”
К = Ц х 40 % + Т х 50 % + С х 10 % , където:
Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. С максимален брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най - ниско общо възнаграждение за изпълнение на услугата, съобразно предложените съответно: общ годишен размер на застрахователна премия, тарифно число в % от минималната застрахователна сума и тарифно число в % от застрахователната сума на МПС. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най- малък бюджетен разход за възложителя. Най доброто предложение получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:
Ц min х 100, където,

Ц n
Ц min е най-ниското предложено възнаграждение съгласно Приложение 4, 5 и 6, а Ц n е възнаграждението, предложено от n-тия участник.

Ценовият критерий е Ц = Ц1 х 40% + Ц2 х 20% + Ц3 х 40%, където:
Ц 1 - е общият годишен размер на застрахователната премия за застраховка на леки автомобили, товарни автомобили с товароносимост от 1,5т. до 3, 5т. вкл. и автобуси по Приложение 4 и е с тежест 40 % от общата оценка на ценовия критерий.

Ц 2 - е тарифно число в % от минималната застрахователна сума по Приложение 5 и е с тежест 20 % от общата оценка на ценовия критерий

Ц 3 – е тарифно число в % от застрахователната сума на МПС по Приложение 6 и е с тежест 40 % от общата оценка на ценовия критерий

Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100)

По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.

Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката; преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.

Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката, в т.ч. обхвата на застрахователното покритие и общите условия на застраховките. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.  • Участникът получава 100 точки, ако представената от него организация и методология съответства едновременно на всички по-долу представени твърдения.

- В представената от участника организация и методология за изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата на поръчката, в т.ч. обхвата на застрахователното покритие. Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Дейностите са представени по начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите, като предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката.

- Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение.

- Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно, като са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.

- В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол.

- Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.

- Представената организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними.  • Участникът получава 70 точки, когато е налице едно от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение на част от планираните дейности за постигане на резултатите не са описани подробно и задълбочено.

- Предложената организация на работата или на обособените етапи, или на ресурсното обезпечаване, или на координацията на дейностите и участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и/или не са обосновани.

- Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани.

- Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани и/или не са съобразени напълно със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката.

- Представената организация и методология не е напълно обоснована и/или съдържа частични вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от реализиране на целите на възлагането.


- В представената от участника организация и методология за изпълнение не е включено описание на планираните дейности за постигане на резултатите и/или същите са просто изброени.

- Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не биха довели до качественото реализиране предмета на поръчката и не дават възможност да се направи категорична преценка за качественото реализиране предмета на поръчката.

- Избраните методи за контрол, посочени от участника и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани и/или липсват такива.

- В предложението на участника методите за отчетност и контрол са посочени само частично и неясно или изобщо не са посочени.

- Представената организация и методология като цяло е вътрешно противоречива, нелогична, като предвидените с нея дейности са трудноизпълними, неизпълними и/или не водещи до реализиране на целите на възлагането.


  • Участника получава 10 точки, когато са налице едновременно следните условия:

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е най-общо развита или схематично представена, без да дава яснота по самата реализация и изпълнение на поръчката и без да са отчетени условията на същата. Едновременно с това липсва каквато и да е информация относно обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса, или методите и инструментите за изпълнението на услугата. Липсват методи за отчетност и контрол или са неясно формулирани.

Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка.
Забележка: За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват, както следва:

- „Подробно/Задълбочено/Детайлно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и видове дейности /при наличие на такива/, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните други дейности, имащи отношение към предмета на поръчката, взаимовръзките между отделните дейности /вкл. между етапите и поддейностите, когато има такива.

- „Адекватно” разпределение на задачите и отговорностите - съответстващо, отговарящо на изискванията на възложителя и на целените със съответната поръчка резултати

- „Обоснован” - който е подкрепен с факти и доказателстваС – Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума – максимален брой точки – 100 т. получава офертата, която предлага най - кратък срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното събитие (в календарни дни), а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
С = С min х 100 , където С min - е най- краткия предложен срок за изплащане на

Сn застрахователното обезщетение, а

С n – е предложения срок за изплащане на застрахователното обезщетение от n-тия участник
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Приложение 2 „Образци”


Образец № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ1.Наименование на участника:………………………………………………………………….…….

2. Седалище и адрес на управление: град …………………………………………….…………..….,

улица/булевард: ”………………………………………………………………………………......….”,

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………..…….……………;

3. Адрес за кореспонденция: град ………………………………………..…………….…………….,

улица/булевард: ”………………………………………………………..……………………......….”,

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:……………………………………..;

4. Актуален телефон за контакт:…………………………………………………………………….;

5.Факс……………………………………………………….…………………………………………;

6. Е- mail адрес……………………………………………………………………………………….;

7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….8. Участника се представлява заедно или поотделно от изброените лица:………………………………………………………………………………………………..….

9.БУЛСТАТ/ЕИК……………………………………………………………………………………..…

10. Обслужваща банка:………………………………………………………………………….…,

номер на банкова сметка ……………………………………………………………………………,

Титуляр на сметката: …………………………………………………………………………......….;

11. Друга информация за участника: …………………………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Управител/Представител: ................................................

/подпис и печат/


Образец № 2


Техническо предложение

Настоящата оферта е подадена от ………………………………………………………..

……………...………………….………………………………………………………..………/наименование на участника/

и подписано от ………………………….………………………………………………………………………..


/трите имена и ЕГН/


…………………………………………………………………………………………………..

в качеството му на …………………………………………………………………………………...........................Уважаеми членове на Комисията,1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване”, застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците”
при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на ………………. /……………………………….. / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения в срок от 1 година. Ако преди изтичането на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал4, т.2 от ЗОП (заедно с други дог-ри със сходен предмет), договорите се прекратяват предсрочно.

4. Срок за застраховане: ……………………...…… календарни дни след направена заявка.

5. Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума: ………………….….. календарни дни от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното събитие (при спазване на изискванията на чл. 208 от КЗ).

6. Техническо предложение (предлаганата организация на работа):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………Дата:……………………………. …………………………………

/ подпис и печат/


Образец № 3


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване”, застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците”

от:........................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

IBAN сметка.......................................................................................................................................

BIC код на банката ...........................................................................................................................

Банка: ..................................................................................................................................................

Град/клон/офис: ................................................................ ...............................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване”, застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците”
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

І. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

ІІ. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.ІІІ. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на поръчката:
Съгласно приложения 4, 5 и 6, които прилагаме.
1. За застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите:

- Общ годишен размер на застрахователната премия при четири вноски (общата застрахователна премия), съгласно Приложение 4:

……..…………. (………………………………………………….…….) лева без ДЗП

……..…………. (………………………………………………….…….) лева с ДЗП
Дължимият общ размер на премията ще бъде заплатен на четири равни вноски.
Приложение:


  • образец Приложение 4


2. „Автоасистанс” при пътуване:


  • предлагана сума за застраховка „Автоасистанс” при пътуване за 1 година:

……..…………. (………………………………………………….…….) лева без ДЗП

……..…………. (………………………………………………….…….) лева с ДЗП


3. "Каско":


  • тарифно число (за страната): ……………….. % от застрахователната сума на МПС

  • тарифно число (за чужбина): ……………….. % от застрахователната сума на МПС

Дължимият общ размер на премията ще бъде заплатен на четири равни вноски.

Приложение:

  • образец Приложение 5


4. „Злополука на местата в МПС”:

  • тарифно число: ……………… % от определената с нормативен акт минимална застрахователна сума по задължителната застраховка "Злополука на местата в МПС" за всяко събитие за всеки пътник.Приложение:

- образец приложение 6- Срок за плащане на поръчката - до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.


Посоченото възнаграждение включва:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Дата………………. Подпис и печат:…………………………

Образец № 4Декларация за приемане на условията в проекта на договор

От:........................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/ подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от........................................................

в качеството ми на:...........................................................................................................................

на........................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя

Седалище и адрес на управление:..................................................................................................

БУЛСТАТ/ЕИК: ..............................................................................................................................

телефон за връзка:……………………………..….….факс: …………………………..................

Декларирам, че:

1. Приемам условията на проекта на договор, неразделна част от документацията за участие към публична покана с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване”, застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците”

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

………............ г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………………..…

/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се представя преди сключване на договорД Е К Л А Р А Ц И Я


Относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5,
Забележка: за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от..................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. ………………………………не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за

фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя


предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.
.

дата …………….... ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис и печат/


Приложение 3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………………………………………..………………..

ПРЕДМЕТ: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване”, застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците”
П Р О Е К Т на Д О Г О В О Р
На основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП
Днес ……………2015 г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

2. ………………………………………….., наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес град ………………………………, , ул. „…………………………” № ……………., тел:…………………….., факс: ……………………, e-mail: …………………………., БУЛСТАТ: ……………………….., представлявано от …………………. – ………………….., от друга страна,


СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново: сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване”, застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците”, съгласно потребностите на Община Велико Търново, като застраховането се извършва след направена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители, след изрично възлагане от Възложителя.

(2) Застрахователните договори се сключват поетапно след заявка. Поетапното възлагане ще се обуславя от необходимостта от застраховане и от изтичане на вече сключени застраховки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негови представители заявяват видовете застраховки, включени в обхвата на поръчката.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и характеристики, съгласно представената от него оферта.

(4) Застраховането се извършва в срок, предложен от избраният за изпълнител в офертата:

……………………….. календарни дни след направена заявка и след получаване на базата данни, изискана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на застраховател.

(5) След заявяването представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предават на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на застраховател всички документи, необходими с оглед осъществяването на услугата по застраховането и определяне на съдържанието на конкретната застрахователна полица.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в качеството си на застраховател се задължава да изготви застрахователна полица, като последната ще обвързва и задължава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /застраховател/ да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователното събитие да заплати застрахователно обезщетение или парична сума, в съответствие с вида застраховка.

(7) Методиката и правилата за определяне на размера на застрахователната сума/застрахователното обезщетение, методиките и правилата за определяне на размера на застрахователните премии, посочени в офертата ще са меродавни за целия срок на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка и същите ще обуславят и конкретизирането на съдържанието на застрахователните полици, сключени по изпълнението на настоящият договор.

(8) Застраховането се извършва при същите условия, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предложената от него като участник оферта. Изменения се допускат само при условията на ЗОП и при изгодност за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Изменението или замяната на общите условия с нови по време на действието на застрахователния договор има сила за застрахования само ако измененията или новите общи условия са му били дадени и застрахованият писмено ги е потвърдил и при условията по - горе посочени в чл.1, ал.8.

(10) Общата стойност на договора, заедно с други договори със сходен предмет, не трябва да надвишава сумата 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.
Чл.2(1) След извършване на услуга по застраховане, застрахователят предава оригинал на застрахователната полица на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ води отчетност за сключените застраховки и представя при поискване отчетна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по видове сключени застраховки и лица, платени суми, суми подлежащи на плащане и период за плащане при поискване, началото и края на периода на застрахователното покритие. Същата информация ще служи за предвиждане на съответните средства по бюджета.

(3) Преди изтичане на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя окончателна справка, със съдържание, указано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, включващо общия сбор на всички платени към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (застраховател) премии и други дължимо дадени суми, съгласно застрахователните полици и общите условия, както и справка за дължимите суми по застрахователните полици и периодите им на плащания след изтичане на срока за възлагане на обществена поръчка.
Чл.3 Изтичането на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен по реда на ЗОП, не влияе върху срока на сключените на база на него застрахователни полици.
Чл.4 По време на действие на застрахователните договори определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ застраховател е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация по чл. 185, ал.2 от КЗ, в това число ежегодна информация за състоянието на бонусите.
Чл.5 При изпълнението на поръчката по застраховане определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ, изпълнява задълженията си при съобразяване с КЗ (Кодекс на застраховането); действащото в Република България законодателство към момента на извършване на застрахователната услуга. При промяна на императивна законодателната уредба, регламентираща застраховането, страните съобразяват поведението си с новите моменти в правната уредба.
Чл.6 За застрахователните полици и общите условия към тях се прилагат общите правила на Търговският закон и Закона за задълженията и договорите, доколкото в КЗ не е предвидено друго.


  1. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя информация след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - застраховател, след заявяване на конкретният вид застраховане, необходима му за сключване на застрахователните договори/полици/ като същата имат конфиденциален характер.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива на трети лица предоставената информация. Изпълнителя се задължава да използва предоставените данни само и единствено за реализиране на настоящата поръчка и за нуждите на застраховането, като опазва в тайна информацията, станала му известна при и повод изпълнението на договора.
Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извършва услуги по застраховане, при условията, съгласно офертата и съгласно предложените Общи условия.
Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след заявяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители и след предоставяне на изискуема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация да поеме със застрахователна полица определени рискове, в съответствие с конкретният вид застраховане и срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователното събитие да заплати застрахователно обезщетение/сума.
Чл.10 Правата и задълженията на страните по настоящият договор са задължителни за тях - за срока на действие на застрахователните полици и общите условия към тях, неразделна част от този договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави заявки за извършване на застрахователни услуги до изтичане на срока на настоящият договор за възлагане на обществена поръчка.
Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услуга по застраховане, след заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители.
Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи всички необходими документи и друга информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители, както и да изисква определено съдействие от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно утвърдените му практики с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил запознат с офертата, в това число представяне и подписване на документи, свързани със застрахователните полици.
Чл.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни и документи за изпълнение на поръчката.
Чл.14(1) При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обяви съществени обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.

(2) За съществени по ал. 1 се смятат обстоятелствата, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е поставил писмено въпрос.


Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща застрахователните услуги, съгласно общите условия и застрахователните полици и при условията, предложени с офертата – в срок до …………………….……… календарни дни от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното събитие. Възложителят дължи плащане само при осъществено условие на сключена застрахователна полица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на застрахователни услуги, за които няма подписани застрахователни полици.
Чл.16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител при настъпване на застрахователно събитие е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок, посочен в „Общите условия” или в Застрахователната полица.
Чл.17(1) При настъпване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да представи поисканите от застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите.
Чл.18(1) При настъпване на застрахователното събитие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да плати застрахователно обезщетение/сума съгласно условията в офертата, застрахователните полици и общите условия.
Чл.19(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорените премии за изпълнението на поръчката изцяло или на части, съгласно договореността между него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отделните застрахователни полици.

(2) Условията за изплащане на застрахователното обезщетение или застрахователната сума са определените в застрахователната полица, общите условия и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(3) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изплащане на застрахователното обезщетение или на застрахователната сума е в зависимост от покритите рискове, предвидени в конкретната полицата.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в качеството си на застраховател има и други права и задължения, предвидени в Застрахователната полица и в „Общите условия”, неразделна част от този договор.

(5) При неплащане на обезщетение/ застрахователна сума и изтичане на срока за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава и дължи лихва върху дължимата сума.
Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи информация относно обстоятелствата и причините за настъпване на застрахователното събитие.
Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и размера на вредата.
Чл.22(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква и да получава отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящият договор.
Чл.23(1) Възложителят е длъжен чрез свой представител да участва при подписване на справка за изпълнението на възложеното с този договор или на други документи или информация, поискана от него за отчитане на изпълнението.
Чл.24(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализацията на застрахователните услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на предложените с офертата от него условия.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на изпълнителя относно справките за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация по повод изпълнението на този договор и във връзка с застрахователните услуги при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност и представя информация, съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава стриктно да се придържа към условията на този договор и представената от него оферта, приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и сключените застрахователни полици.
Чл.27(1) За изпълнение на договорената услуга ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ парични средства в размер, срок и при условия и по начин посочен в офертата, застрахователните полици и общите условия.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа достатъчно парични средства за изплащане на задълженията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от този договор.


ІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.28(1) При неизпълнение на този договор изправната страна има всички права, съгласно гражданското законодателство срещу неизправната страна.

(2) При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи от закона, както и при неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, неизправната страна носи отговорност съобразно чл. 79 - 98 от Закона за задълженията и договорите.
Чл.29(1) При неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ произтичащи от този договор, Застрахователните полици и Общите условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното. Същата се дължи в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок или се удържа от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като застраховател премии.
ІV. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.30(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и може да изисква, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново след направена заявка за срока на договора. Срокът на договора е 1 (една) година. Ако преди изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС, заедно с други договори със сходен предмет, договорът се прекратява предсрочно.

(2) Правата и задълженията на страните по настоящият договор са задължителни за тях - за срока на действие на застрахователните полици. Сроковете по застрахователните полици не се засягат от срока на този договор за възлагане на услуги по застраховане.


Чл. 31 (1) Този договор се прекратява:

1. По взаимно съгласие с писмено споразумение между страните.

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

3. С изтичане срока на договора.

4. Предсрочно – при достигане на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС, заедно с други договори със сходен предмет.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие при настъпване на обстоятелствата по чл.36 от Кодекса за застраховането.

(2) При предсрочно прекратяване на договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или поради отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Кодекса за застраховането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер по чл. 26, ал.1 от настоящият договор.
Чл. 32(1) Отнемането на лиценза не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по този договор, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не реши друго. В случай, че поради каквито и да е обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да извършва услуги по застраховане или възникнат обстоятелства, които застрашават изпълнението на настоящият договор (прекратяване на застраховател, ликвидация, несъстоятелност, отнемане на лиценз, прехвърляне на застрахователен портфейл, преобразуване и т.н) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящият договор за възлагане на обществена поръчка и/или сключените застрахователни договори (полици) с писмено предизвестие.

(2) При настъпване на обстоятелствата по чл.36 от Кодекса за застраховането, както и при възникване на следните обстоятелства: прекратяване на застраховател, ликвидация, несъстоятелност, прехвърляне на застрахователен портфейл, преобразуване и други подобни, застрашаващи изпълнението на поетите с настоящият договор задължения или на такива поети със застрахователни полици, както и при промяна на каквато и да било информация, част от съдържанието на приетата оферта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от три работни дни от настъпването на обстоятелството. Неизпълнението на това задължение ще се третира като неизпълнение на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна.

(3) При прекратяване на застрахователни полици поради възникване на нови обстоятелства, за които се прилага 110 от КЗ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за връщане на недължимо получени премии за неизтеклият период от прекратените застрахователни полици. При невръщане на недължимо заплатените суми по предсрочно прекратени застрахователни полици ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщането им в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.33 При несъответствие между този договор и застрахователната полица или между този договор и общите условия, има сила уговореното в този договор, освен ако в застрахователните полици или общите условия са предвидени по - благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.
Чл.34 Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящият договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

Чл. 35 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор, застрахователните полици, общите условия или във връзка с тяхното нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението им, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, както и Кодекса за застраховането. Възникнали спорове се решават от компетентният български съд, определен по правилата на ГПК.


Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.
Неразделна част от този договор са Застрахователните полици и Общите условия и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница