Документация за обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализастраница1/6
Дата23.10.2018
Размер0.78 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6


ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет:
Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години”

на основание:


Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 1 от 15.01.2018 г.

Раздел I ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Описание на поръчката;

 2. Обособени позиции;

 3. Място на изпълнение на поръчката;

 4. Прогнозна стойност на поръчката;

 5. Срок на валидност на офертата;

 6. Разяснения по условията на процедурата.

Раздел II ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

Раздел III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Основания за отстраняване на участник;

 2. Мерки за доказване на надеждност;

 3. Прилагане на основанията за отстраняване;

 4. Доказване на липсата на основания за отстраняване .

Раздел IV КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

 1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Доказване;

 2. Икономическо и финансово състояние. Доказване;

 3. Технически и професионални способности. Доказване;

 4. Използване на капацитета на трети лица;

 5. Подизпълнители;

 6. Изисквания към участници-обединения.

Раздел V ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Раздел VI КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Раздел VII ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Заявяване за участие;

 2. Конфиденциалност;

 3. Разглеждане на оферти.

Раздел VIII ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Раздел I X ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Раздел X СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Раздел XI ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА

Раздел XII СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТИТЕ

Раздел XIII ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Раздел XIV ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


 1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа, от дома им до Клиниката по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е три години, считано от датата на подписване на договор за възлагане на обществената поръчка. Обслужват се пациенти от следните Общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия. Броят на пациентите, нуждаещи се от хемодиализа, е съгласно поименен списък с адреси по местоживеене. При изпълнението на договора, Възложителят има право да включва или изключва пациенти (при включване на нови пациенти на хемодиализно лечение или приключване на лечението), като извършените промени няма да водят увеличение на максималната прогнозна стойност на договора. За транспортиране на пациентите за една хемодиализа се извършва един пълен курс - от дома на пациента до Клиниката по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и връщането му след диализата.

За информация на всички заинтересовани лица към 22.02.2018 г. броят на пациентите на хемодиализа по населени места е, както следва:Таблица 1

Населено място

Брой

Населено място

Брой

Гр. Варна

118

Община Белослав, с. Константиново

1

Гр. Провадия

9

Община Дългопол, с. Лопушна

1

Община Провадия, с. Градинарово

1

Община Аксаково, с. Климентово

1

Община Вълчи дол, с. Калоян

1

Гр. Дългопол

2

Гр. Бяла

2

Община Ветрино, с. Неофит Рилски

1

Община Аксаково,
с. Кантарджиево

1

Община Аврен, с. Царевци

1

Община Долен Чифлик, с. Солник

1

Гр. Белослав

3

Община Ветрино, с. Белоградец

2

Гр. Девня

8

Община Аврен, с. Бенковски

1

Община Аксаково, с. Игнатиево

3

Община Аврен, с. Дъбравино

2

Община Провадия, с. Храброво

1

Община Провадия, с. Добрина

1

Гр. Суворово

2

Община Дългопол , с. Медовец

2

Община Суворово, с. Николаевка

1

Гр. Аксаково

2

Община Аврен, с. Садово

1

Община Белослав, с. Езерово

3

Община Вълчи дол, с. Караманите

1

Община Аксаково, с. Осеново

1

Община Долен Чифлик , с. Кривини

1

Община Провадия, с. Петровдол

1

Община Долен Чифлик, с. Старо Оряхово

4

Гр. Долен чифлик

1

Гр. Вълчи дол

1

Община Провадия, с. Снежина

1

Община Долен Чифлик, с. Гроздево

1

Общ брой пациенти на хемодиализно лечение към 22.02.2018 г.

184

Транспортирането на пациентите се извършва на смени на база предварително изготвен от Възложителя график в края на всеки месец за следващия, включващ почивни и празнични дни, с изключение на неделя. Графикът е съобразен с лечебния план на всеки един пациент, както и със спецификата на здравословното му състояние и нуждата на лечебния процес. В тази връзка на база досегашния опит на МБАЛ „Света Марина” ЕАД минималният брой курсове, които извършват специализираните автомобили на месец са, както следва:

1.1. Специализиран автомобил - линейка:

1.1.1. Община Аврен - 13 курса;

1.1.2. Община Варна - 26 курса;

1.1.3. Община Аксаково - 13 курса;

1.1.4. Община Ветрино - 13 курса;

1.1.5. Община Провадия - 13 курса;

1.1.6. Община Девня - 13 курса;

1.2. Микробусите с 8+1 места и платформа за инвалидни колички извършват 52 курса на територията на Община Варна.

Изпълнителят е длъжен да спазва точно представения му график за месеца, като пациентите трябва да бъдат транспортирани до Клиниката по хемодиализа не по-късно от 30 минути преди началния час за диализа.

Лечебното заведение представя на Изпълнителя списък на пациентите с имената, адресите, точните дни и часове за извършване на диализите през месеца при подписване на договора.

При промяна поради включване на нов/и пациент/и или отпадане на пациент/и, страните сключват допълнително писмено споразумение към договора, което не води до промяна в условията му.

Не се допуска представяне на варианти в офертата. 1. Обособени позиции

Поръчката не се разделя на обособени позиции.

Мотиви: Отделянето на отделните дейности от предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции, не е целесъобразно, тъй като транспортирането на пациентите на хемодиализа на МБАЛ „Света Марина” ЕАД представлява цялостна и неделима услуга. При откриването на процедурата възложителят взема под внимание и хипотезата, че е възможно нейното приключване без определяне на изпълнители за всички дейности, включени в предмета на поръчката, в случай че те бъдат обособени в отделни позиции, което би довело до прекратяване на процедурата. 1. Място на изпълнение на поръчката - Обслужват се пациенти от Община Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия, като транспортирането им е от домовете им до Клиника по хемодиализа на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, и обратно.

 2. Стойност на поръчката

Финансовият ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка, е до 1 525 000,00 (един милион петстотин двадесет и пет хиляди лева) без ДДС съответно 1 830 000,00 (един милион осемстотин и тридесет хиляди лева) с ДДС.

В случай, че участник оферира по-висока цена от определената от възложителя, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 1. Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

 2. Разяснения по условията на процедурата - съгласно чл. 33 ЗОП.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 1. Услугата обхваща дейности по осигуряване на транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа, от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък. Участникът е длъжен да извършва превоза на пациентите с автомобили, отговарящи на всички технически изисквания, съгласно нормативните актове и условията, предвидени в Обявлението и настоящата документация.

 2. Изпълнителят е длъжен да осигури добри условия за транспорт - работеща климатична и отоплително-вентилационна система и др, както и добри хигиенни условия и задължителна дезинфекция на автомобилите, които ще се използват за изпълнение на поръчката;

 3. Транспортирането на пациентите на хемодиализа се извършва по график на три смени от понеделник до събота включително, в това число и през почивните и официално обявените празнични дни, без неделя. Възложителят представя списък на пациентите с техните имена, адреси и график на хемодиализните смени, определен от началника на Клиника по хемодиализа.

 4. Изпълнителят е длъжен да изготви ежемесечна подробна справка, която ще съдържа в обобщен вид извършените превози и изминатите километри. Утвърждаването й от Възложителя, ще е основание за издаване на фактура

 5. Отговорността за вреди, причинени на транспортните средства, с които се извършва услугата, и на превозваните лица и на техните придружители при извършване на транспортната услуга се носи изцяло от Изпълнителя.

 6. Транспортът ще се извърша превозни средства, осигурени от Изпълнителя (собствени или наети), като задължително условие е участникът да разполага с минимум:

16 броя автомобили в това число:

2 броя леки автомобила 4+1 места;

7 броя микробуси 8+1 места;

1 брой микробус 12+1 места;

1 брой микробус 14+1 места;

1 брой микробус 17+1 места;

1 брой микробус 18+1 места;

1 брой специализиран автомобил - линейка, като статутът следва да бъде отбелязан на големия талон на автомобила.

1 брой високопроходим автомобил,4x4;

1 брой високопроходим микробус, 4x4, минимум 8+1 места;

Броят на автомобилите е съобразен със списъка на пациентите и тяхното местоживеене. Прогнозният брой автомобили е предвиден с цел оптимизиране на разходите за изпълнение на поръчката. Изпълнителят следва да осигури превоза и при тежки пътни и метеорологични условия, поради което следва да разполога с моторни превозни средства с висока проходимост. Линейката и минимум 2 от микробусите с 8+1 места и нагоре, трябва да имат осигурен достъп за инвалидни колички. Възложителят има право по всяко време да направи оглед на превозните средства.


 1. Допълнителни изисквания:

 1. Участниците трябва да имат право да извършват транспортна дейност за обществен превоз на пътници, съгласно изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за автомобилни превози, за което трябва да притежават валиден Лиценз за превоз на пътници на територията на страната или Лиценз за извършване на международен превоз на пътници - Лиценз на Общността, издадени по реда на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, или удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози  на пътници, издадено по реда на Наредба №34 от 14.12.1999г. издадена от от Министерството на транспорта;

 2. Необходимо е да имат осигурена санитарна помощ за пациентите;

 3. Необходимо е да имат застрахователни полици за застраховка „Злополука” за всички пътникоместа на горепосочените превозни средства;

 4. Необходимо е да имат застраховка „Гражданска отговорност” на превозните средства;

 5. Всяко превозно средство за изпълнение на поръчката следва да е преминало периодичен преглед за проверка на техническа изправност съгласно Закона за движение по пътищата.

 6. Транспортирането на пациентите ще се извършва с моторни превозни средства, за които има издадени удостоверения за обществен превоз на пътници, освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на Общността.

 7. Участниците е задължително за изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка да разполагат с правоспособни лица, притежаващи валидни свидетелства за управление, за съответната категория моторно превозно средство.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Основания за отстраняване на участниците

1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:

1.1.1. за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;

1.1.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

1.1.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

1.1.4. участник, който не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

1.1.5. който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

1.1.6. участници, които са свързани лица.

1.2. Специфичните национални основания за отстраняване на участник са наличие на обстоятелствата по:

1.2.1. чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС);

1.2.2. чл. 4, ал. 7, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

1.3. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за:

1.3.1. лицата, които представляват участника;

1.3.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

1.3.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.1.4. Съгласно чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) лицата по т. 1.3 са, както следва:

1.4.1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

1.4.2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от ТЗ;

1.4.3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

1.4.4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

1.4.5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

1.4.6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

1.4.7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

1.4.8. в случаите по т. 1.4.1 - 1.4.7 - и прокуристите, когато има такива. Когато лицето има повече от един прокурист, декларирането на липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 ЗОП се посочва само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.;

1.4.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.1.5. Основанията за отстраняване на участник по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП не се прилагат, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

1.6. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 или чл. 101, ал. 11 ЗОП.

 1. Мерки за доказване на надежност

Съгласно разпоредбата на чл. 56 ЗОП участник, за когото са налице основанията по чл. 54,
ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

 1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП като доказателства за надеждността на участника се представя документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки, няма право да използва предвидената в т. 2 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.


 1. Прилагане на основаниятя за отстраняване

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Основанията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

3.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

3.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и
т. 6 ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.


 1. Доказване на липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

4.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;

4.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

4.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

4.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят не изисква представянето на документите по т. 4, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.


 1. Каталог: uploaded -> system documents
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница