Документация за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по на Глава Осма „а“ от зоп с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с националноДата20.07.2017
Размер61.52 Kb.
#26105
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Видин на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, при следните условия:
1. Предмет на поръчката:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”.

2. Вид на поръчката: По чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на публична покана.

3. Обхват на поръчката: Осигуряване на мобилни услуги, съгласно техническо задание.

4. Срок на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.

5. Цена на поръчката и начин на плащане:

5.1. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

6. Офертите на участниците следва да съдържат:

6.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника).

6.2. Административни сведения за участника.

6.3. Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език.

6.4. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС - заверено копие.

6.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

6.6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката.

6.7. Срок на валидност на офертата.

6.8. Заверено копие от издадено удостоверение от КРС за покритие по територия и население на GSM и UMTS мрежата на участник.

7. Показатели за избор и методика за оценка: Класирането на предложенията ще се извърши по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта", съгласно приложените Методики за оценка на офертите.

8. Срок за подаване на офертите: 16.12.2013 г. до 17:00 часа.
9. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в Информационен център на Община Видин, ет.1 в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Оферта за „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, име на участника, адрес, телефон, факс и по възможност електронна поща.

10. Срок на валидност на офертите: 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

11. Документи за сключване на договор – избраният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

техническО задание
Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания.

Всеки участник следва:1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора.

2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор.

3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя.

4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са без лимит.

5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.

6. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по направления, време и стойност.

7. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати.

8. Да се издава безплатно дубликат на открадната или загубена карта.

9. Да предоставя възможност за ползване на услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера.

10. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
При избор на оператор „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”.
Класирането на офертите по предмета на поръчката се извършва по комплексна оценка изчислена, на база техническата и икономическата оценка на предложенията, като се търси икономически най-изгодна оферта.
Оферти, които не отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.

Методика за оценка на офертата – оценяването ще се извършва по критерии (К) – икономически най-изгодно предложение.
Определяне на крайната оценка и класиране:

Крайната оценка (К – 100 т.) се изчислява по следната формула:К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5, където:
Критерий за оценка

точки

1

2

3

K 1

Месечна абонаментна такса

Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 3 лв., получава максимален брой точки ), а всеки следващ участник получава с 2 т. по-малко.

20 т.

К 2


Цена на минута разговор (средна цена на минута – към всички национални мрежи, в собствена и в групата на Възложителя)

Участник предложил цена равна или по-малка от 0,07 лв./мин., получава максимален брой точки, а всеки следващ участник получава с 1 т. по-малко.

Участниците предлагат цена за всяко едно от следните направления:

- към абонати на национални фиксирани и мобилни мрежи извън мрежата на участника;

- към абонати от групата на Възложителя;

- цена на минута разговор към абонати от мрежата на участника.

20 т.

К 3

Брой включени минути за национални разговори (към абонати от мрежата на оператора)

Участник предложил 44640 или повече включени минути, получава максимален брой точки, а всеки следващ участник получава с 1 т. по-малко.

20 т.

К 4

Брой включени минути за национални разговори (към абонати от групата на Възложителя)

Участник предложил 44640 или повече включени минути, получава максимален брой точки, а всеки следващ участник получава с 1 т. по-малко.

20 т.

К 5


Допълнителни преференции и услуги, водещи до икономическа полза за Възложителя.

Участника с най-добро предложение получава максимален брой точки, а всеки следващ участник получава с 1 т. по-малко.

20 т.

Възложителят си запазва правото да провери всяка информация предоставена от участника/ците чрез справка-запитване до съответните компетентни органи.


Класирането се извършва на база комплексен коефициент К –комплексно, получено от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели.

Участникът получил най-висок резултат по посочените критерии се класира на първо място.


Общи указания:
Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до втори знак след десетичната запетая.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидни ще бъдат единичните цени на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичните цени на офертата. При несъответствие между цената посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се счита записа с думи.


Неприемливо е предложение с различни цени за разговори в различните часове от деня или дни от седмицата.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница