Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от зоп (публична покана) с предметстраница1/4
Дата30.07.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4РОП ID № 9033666/15.09.2014 г.

Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет:
“Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда ”1. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции

Доставката на консумативи за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда е свързана с осигуряване нормалното функциониране на апаратурата в лабораториите на ИАОС за шест месеца по отношение изпълнението на мониторинговите, контролни дейности и аварийни ситуации, както и подготовката на всички апарати за предстоящата преакредитация следващата година.


Съобразно вида и модела на апаратите поръчката се състои от 9 (девет) самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на Хелий 5.5 /99,9995 %v/v/ в бутилки от 50 л. на стойност 19 950 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС, 23 940 лв. ( двадесет и три хиляди деветстотин и четиридесет лева) с ДДС.

Обособена позиция 2: Доставка на Азот 5.0 /99,999 %v/v/ в бутилки от 50 л. на стойност 1 450 лв. (хиляда четиристотин и петдесет лева) без ДДС, 1 740 лв. (хиляда седемстотин и четиридесет лева) с ДДС.

Обособена позиция 3: Доставка на Аргон 5.0 /99,999 %v/v/ в бутилки от 50 л. на стойност 19 500 лв. (деветнадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС, 23 400 лв. (двадесет и три хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

Обособена позиция 4: Доставка на Синтетичен въздух /79% N2 + 21% O2/ в бутилки от 50л. на стойност 350 лв. (триста и петдесет лева) без ДДС, 420 лв. (четиристотин и двадесет лева) с ДДС.

Обособена позиция 5: Доставка на Водород 5.0 /99,999 %v/v/ в бутилки от 50 л. на стойност 600 лв. (шестстотиин лева) без ДДС, 720 лв. (седемстотин и двадесет лева) с ДДС.

Обособена позиция 6: Доставка на Ацетилен 2.6 /99,6 %v/v/ в бутилки от 50л. на стойност 850 лв. (осемстотин и петдесет лева) без ДДС, 1 020 лв. (хиляда и двадесет лева) с ДДС.

Обособена позиция 7: Доставка на Азот 5.0 /99,999 %v/v/ в бутилки от 10л. на стойност 600 лв. (шестстотин лева) без ДДС, 720 лв. (седемстотин и двадесет лева) с ДДС.

Обособена позиция 8: Доставка на Бензен в азот – 100 ppb в бутилки от 10л. на стойност 2 000 (две хиляди лева) без ДДС, 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

Обособена позиция 9: Доставка на Метан в синтетичен въздух – минимум 990 ppm в бутилки от 10л. на стойност 1 300 лв. (хиляда и триста лева) без ДДС, 1 560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) с ДДС.

Прогнозна стойност на поръчката общо за деветте обособени позиции – 46 600 лв. (четиридесет и шест хиляди и шестстотин лева) без ДДС, с включен ДДС е 55 920 лв. (петдесет и пет хиляди деветстотин и двадесет лева).
2. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.3. Изисквания и доказателства за техническите възможности на участниците

Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:3.1. Да е изпълнил успешно най-малко 2 доставки със сходен предмет за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата;

3.2. Участникът да е производител или оторизиран представител на фирмата - производител/ дистрибутор на стоките предмет на доставката с права за на територията на Република България за срок, не по - кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка.

3.3. Да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентно в областта на производство или дистрибуция или др., сходно с предмета на поръчката, на калибрационни газове или др. сходни с предмета на поръчката.
За доказване на тези обстоятелства за всяка обособена позиция участникът представя:

3.4.1. Списък на основните договори по предмета на поръчката или сходен, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата. Списъкът следва да включва договорите, чието изпълнение е приключило в заложения период, описание на предмета на договора, начална и крайна дата на изпълнението, изпълнителите и получателите (възложителите), заедно с доказателство за извършената доставка, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Списъкът на основните договори се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 6 – в оригинал. Доказателствата за извършена доставка могат да се представят като копия.
3.4.2. Документ, удостоверяващ, че участникът е производител и/ или оторизиран представител на фирмата - производител/ дистрибутор на стоката предмет на доставката с права за доставка на територията на Република България за срок, не по - кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка - оригинал или нотариално заверено копие.

3.4.3. Сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентно за производство или дистрибуция или др., сходно с предмета на поръчката, на калибрационни газове, или др. сходни с предмета на поръчката.

4. Критерий за оценка: най-ниска цена.

5. Условия за изпълнение на поръчката - срок за изпълнение на доставката:
5.1. За обособени позиции с №№ 1-7 срок на доставката е до 3 (три) месеца от сключване на договора, франко склада на ИАОС и Регионалните лаборатории, както е посочено в т. 5.3.

5.2. За обособени позиции №№ 8 и 9 срок на доставката е до 4 (четири) месеца от сключване на договора, франко склада на ЦЛ, ИАОС.
Участник който предложи срок за доставка по–дълъг от предвидения в техническите изисквания се отстранява.

5.3. Място за изпълнение на поръчката:

Франко склада на посочените по-долу адреси на Централна лаборатория и Регионални лаборатории:

Отдел „Регионална лаборатория (нар. по-нататък РЛ) - Бургас“– гр. Бургас, ул. „Перущица” №67

РЛ Варна - гр. Варна, ул. „Ян Палах” №4

РЛ Велико Търново – гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №68

РЛ Монтана – гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” №4

РЛ Плевен - гр. Плевен, кв. „Сторгозия” сграда на Метрология и стандартизация, ет.5

РЛ Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Перущица” №1

РЛ Русе – гр. Русе, ул. „Придунавски булевард” №20

РЛ Стара Загора – гр. Стара Загора, ул. „Стара планина” №2

РЛ Хасково – гр. София, ул. „Добруджа” №14

ИАОС, Централна лаборатория – гр. София – бул. „Цар Борис ІІІ” №136

За всяка обособена позиция се сключва отделен договор за възлагане на изпълнението на поръчката. Всеки определен изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

5.4. Начин за приемане на изпълнението: отделните доставки от изпълнението на договора се приемат от упълномощени лица чрез двустранно подписан Приемо-предавателен протокол. Окончателното приемане на изпълнението на договора се приема от комисия с подписан от заинтересованите страни Окончателен приемо-предавателен протокол, изготвен въз основа на всички приемо-предавателни протоколи за извършените доставки по договора.

5.5. Начин и срок за плащане.

Възложителят заплаща стойността на поръчката на 1 (една) вноска в срок до 30 (тридесет) дни от извършване на конкретната доставка в сроковете посочени в т.т. 5.1 и 5.2 от настоящата документация и подписване на приемо-предавателен протокол за извършването й. Плащанията ще се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя след издаване от Изпълнителя на надлежно оформени фактури.5.6. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда


Позиция №

Показател

РЛ Бургас

РЛ Варна

РЛ В.Търново

РЛ Монтана

РЛ Плевен

РЛ Пловдив

РЛ Русе

ЦЛ София

РЛ Ст.Загора

РЛ Хасково

Бр. бутилки

Прогнозна цена без ДДС в лв.

1

Хелий 5.5

/99,9995 % v/v/5

8

3

1

3

8

8

9

3

-

48

19 950

2

Азот 5.0

/99,999 % v/v/-

4

-

-

1

6

-

5

-

-

16

1 450

3

Аргон 5.0

/99,999 % v/v/12

13

8

20

9

10

10

40

15

40

177

19 500

4

Синтетичен въздух

/79% N2 + 21% O2/-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

350

5

Водород 5.0

/99,999 % v/v/-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

4

600

6

Ацетилен 2.6

/99,6 % v/v/-

-

1

2

-

2

-

-

-

-

5

850

7

Азот 5.0

/99,999 % v/v/1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

15

600

8

Бензен /в азот/ - 100 ррb

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2000

9

Метан /в синтетичен въздух/ - минимум 990 ppm

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1300


Забележка:

За обособени позиции с № 1-5 се изисква бутилката да е от 50 л. = приблизително 10 м3 (в зависимост от относителното тегло на съответния газ) и налягането на газа в нея – минимум 200 bar;

За обособена позиция № 6 се изисква бутилката да е от 50 л. = 10 кг. и налягането на газа в нея – минимум 200 bar;

За обособена позиция № 7 се изисква бутилката да е от 10 л. = 2 м3 и налягането на газа в нея – минимум 200 bar;

За обособени позиции № 8 и 9 се изисква бутилката да е от 10 л. и налягането на газа в нея – минимум 150 bar;
5.7 Задължителни изисквания към техническото предложение
Предлаганите от участника разфасовки трябва да са:

- За обособени позиции с № 1-5 се изисква бутилката да е от 50 л. = приблизително 10 м3 и налягането на газа в нея – минимум 200 bar;

- За обособена позиция № 6 се изисква бутилката да е от 50 л. = 10 кг. и налягането на газа в нея – минимум 200 bar;

- За обособена позиция № 7 се изисква бутилката да е от 10 л. = 2 м3 и налягането на газа в нея – минимум 200 bar;

- За обособени позиции № 8 и 9 се изисква бутилката да е от 10 л. и налягането на газа в нея – минимум 150 bar;

- Продуктите по всички позиции трябва да са със срок на годност не по – малко от 12 (дванадесет) месеца от доставката, удостоверена със съответния приемо-предавателен протокол.

- Всяка бутилка трябва да бъде придружена с анализен сертификат, издаден от фирмата – производител.

- За обособени позиции № 8 и 9 се изисква калибрационнен сертификат издаден от Aкредитирани лаборатории за калибриране, които са с призната възможност за калибриране и измерване и проследимост с подходяща неопределеност, акредитирани от Национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на ЕА (ЕА MLA) или ILAC (ILAC-MRA) в област калибриране. Разширена неопределеност от калибрирането да не е по-голяма от 3 %.


6. Изисквания към офертата
За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на настоящата документация, при спазване на разпоредбите на глава 8а от ЗОП. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на такъв).

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата поръчка. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

Участниците могат да подават оферта за участие в поръчката, в която да оферират дейности само за една, за няколко или за всички обособени позиции, предмет на публичната покана.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в поръчката.

Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника.

Подаването на оферта която не отговаря на което и да е от обявените изисквания на възложителя за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването от участие на участника, който я е подал.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. «а» и б. «б» от ЗОП (документи за регистрация и/или ЕИК, БУЛСТАТ, др. информация за правната индивидуализация на участника, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП) се представя в официален превод, а документите с които се изпълняват изискванията за технически възможности, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" на чл. 56 от ЗОП (документи за регистрация и/или ЕИК, БУЛСТАТ, др. информация за правната индивидуализация на участника, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите с които се удостоверява, че участника покрива изисквания за технически възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 3 от настоящата документация;

При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.

Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, от крайния срок за получаване на офертите, посочена в публичната покана. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие.

По изключение Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.


7. Общи изисквания към участниците
Участници в поръчката могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.
7.1. В обществената поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

  • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

  • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

  • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

  • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ обявен в несъстоятелност;

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

Каталог: obyavi -> porachki-doc-2014
obyavi -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
porachki-doc-2014 -> Доставка на рибарски принадлежности”
porachki-doc-2014 -> Доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция за околна среда. Точките на свързаност на тази виртуална частна мрежа (ір vрn) към момента са 59


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница