Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от зоп (публична покана) с предметстраница2/4
Дата30.07.2018
Размер0.54 Mb.
1   2   3   4

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

и/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
7.2. Изискванията по букви „а”-„д” и букви „ж“- „и” (чл.47, ал.1, ал. 2, т. 1, т. 2а пр. първо, т. 5 и ал. 5 от ЗОП) по-горе се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България

7.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 7.1., букви „а“, „б“, „в“, „г“ „д“ и „з“ (чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП) се прилагат и за подизпълнителите. Декларацията се подава от представляващия участника по закон или упълномощаване;

7.4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 7.1. по-горе с една декларация.

7.5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по т. 7.1.

7.6. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и“ на т. 7.1.

7.7. При подписване на договора за обществена поръчка участникът - чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з” и „и“ на т. 7.1, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з” и „и“ или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з и „и“, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

7.8. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
ОФЕРТАТА'>8. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИКА С ОФЕРТАТА

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху непрозрачния плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана следната информация:


До Изпълнителна агенция по околна среда

гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136


ОФЕРТА

За участие в обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана), с предмет: Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда ” по обособена/и позиция/и №…
От .........................................

.........................................
Върху плика и/или кутия и/или кашона трябва да бъде написано името и адреса на участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес.
Всяка оферта за участие в поръчката се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация документи.

Пликът и/или кутията и/или кашона съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:a) ПЛИК № 1, с надпис ПЛИК № 1 на участника …. „Документи за подбор” по обособена позиция/и №…;

б) ПЛИК № 2, с надпис ПЛИК № 2 на участника…. „Техническо предложение”, по обособена позиция №

в) ПЛИК № 3, с надпис ПЛИК № 3 на участника…. „Предлагана цена” по обособена позиция №

Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.Пликове №№ 2 и 3 се представят отделно за всяка една позиция, по която участника подава оферта.

В случай на участие по повече от една позиция е недопустимо поставянето на пликове № 2 и/или на пликове № 3, за позициите за които се участва и в един допълнителен общ запечатан плик, дори в него да са налични пликове по отделни позиции!

8.1. ПЛИК № 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
Съдържание на ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”:

 1. Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника или неговия представител по закон или пълномощие в оригинал;

 2. Декларация за ползване на подизпълнители – Приложение № 1 в оригинал;

 3. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – (Приложение № 2), в оригинал;

 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за подизпълнителите (ако ще се използват такива) – в оригинал (Приложение 2а);

 6. Административни сведения, (Приложение № 3), подписан от участника или неговия представител по закон или пълномощие в оригинал;

 7. Списък на основните договори по предмета на поръчката или сходен, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата заедно с доказателство за извършената доставка в оригинал (доказателствата могат да се представят с обикновена заверка). Списъкът на основните договори се попълва съгласно приложения образец – (Приложение № 4);

 8. Документ, удостоверяващ, че участникът е производител и/ или оторизиран представител на фирмата - производител/ дистрибутор на стоката предмет на доставката с права за доставка на територията на Република България за срок, не по - кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. Когато участникът не е производител, се представя оторизационно писмо/договор или извлечение от такъв, от което да са видни предоставените права - оригинал или нотариално заверено копие.

 9. Сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентно в областта на производството или дистрибуцията или др. (сходно с предмета на поръчката) на калибрационни газове или др. сходни с предмета на поръчката;

 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – (Приложение № 5) относно липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, в оригинал;

 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 6, в оригинал;

 12. Декларация за приемане на проекта на договор (Приложение №7 ), в оригинал;

 13. Нотариално заверено копие на пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата поръчка. Този документ се представя само когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника;


8.2. ПЛИК № 2

В плик № 2 се поставя техническото предложение на участника по образец Приложение № 8- в оригинал и с печат на участника (в приложимите случаи).


8.3. ПЛИК № 3

В плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника по образец Приложение № 9 в оригинал и с печат на участника (в приложимите случаи).


В случаите, когато възложителят не изисква изрично оригинал на документ или друга квалифицирана форма за действителност, участникът представя заверено копие от същия, с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат.
С подаване на оферта за участие в обществената поръчка, участникът се счита приел всички условия за нейното провеждане, визирани в настоящата документация.
9. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
9.1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определени със Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

9.1. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 01.10.2014г., от 11:00 часа в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" №136. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите предложение и предлага на представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

9.2. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с изискуемите от Възложителя документи. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокол и го изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.В настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на глава 8а от ЗОП, се прилага чл. 70 от ЗОП.
9.3. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване.

След утвърждаване на протокола за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците, същият се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.


10. Сключване на договор за възлагане на поръчката:
10.1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на поръчката. При участие на подизпълнители Възложителят и Изпълнителя/ите са длъжни да прилагат разпоредбите на Раздел VII oт ЗОП (ред, ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г.).

10.2. При подписване на договора на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 7.1 от документацията, както и по т. 7.3 за подизпълнителя/ите.

Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена под формата на банкова гаранция – в оригинал или парична сума (платежно нареждане), преведена по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околна среда: ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3137 0251 01. В случай, че бъде представена банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 /тридесет/ дни срока на действие на договора. При представяне на гаранцията с платежно нареждане или банкова гаранция, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение ще бъдат определени в проекта на договора.10.3. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката, за който са налице обстоятелствата визирани в т. 7.1 от документацията (не се сключва договор с изпълнител и в случаите когато за подизпълнителят/ите участващ/и в изпълнение на поръчката са налице обстоятелства по т. 7.3 от документацията).

10.4. Когато участниците са юридически лица, изискванията по-горе се прилагат, съгласно т. 7.2 от документацията.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице (или е физическо или юридическо лице участник в обединение, което не е юридическо лице, подало оферта), той трябва да отговаря на изискванията и в държавата, в която е установен.
Протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка или по друг подходящ начин.

Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на профила на купувача на ИАОС- http://eea.government.bg/bg/obyavi/porachki

Обмен на информация между Възложителя и участниците в тази процедура се осъществява в писмен вид, по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: 02/ 955 90 15

- - чрез комбинация от тези средства.
ОБРАЗЕЦ № 1
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда“

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки


От ................................................................................................................................., живущ в гр. ....................................................................., община".........................................", ул. ........................................................, в качеството си на Управител/Изп. директор на …………………………………..................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- при изпълнението на обществена поръчка с предмет: (.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................)НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ / ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(ненужното се зачертава или не се възпроизвежда)
- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

………………………………………………………………………………………………… • дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката;

 • подробно описание на вида на работите, които подизпълнителите ще извършват: ...............................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: .........……. 2014 г. ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


Каталог: obyavi -> porachki-doc-2014
obyavi -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
porachki-doc-2014 -> Доставка на рибарски принадлежности”
porachki-doc-2014 -> Доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция за околна среда. Точките на свързаност на тази виртуална частна мрежа (ір vрn) към момента са 59


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница