Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от зоп (публична покана) с предметстраница3/4
Дата30.07.2018
Размер0.54 Mb.
1   2   3   4Приложение № 2

Образец
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда“.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, относно обстоятелства по чл.47, ал.1, ал. 2, т. 1, т. 2а пр. първо, т. 5 и ал. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ата .....................................................................................................

от гр. .................., ЕГН.........................................л.к. №..........................изд. на ......................, в качеството си на ......................................................../управител, директор и др./ на .................. ...................../наименование на ЮЛ/ със седалище и адрес на управление................................ ………………………………….......................................................................................................,

вписано в търговския регистър при....................................съд, ф.д. №....................../................,

ЕИК..........................................................като /представител или член на управителен орган/ на участник в обществена поръчкаДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм обявен в несъстоятелност /за представителите на юридически лица/ и представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност/;

3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура

съгласно националните закони и подзаконови актове /за представителите на юридически лица/: и представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /ако имам – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията/; нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен /за представителите на юридически лица/: и представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако имам такива задължения – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено юридическото лице.

5. Не съм в открито производство по несъстоятелност, както и не съм сключил

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, /за представителите на юридически лица/. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

6. Не съм осъден свлязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

7. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

8. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /за представителите на юридически лица/: представляваното от мен юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Обстоятелствата посочени в точки 1-8 включително на настоящата декларация не са налични и в държавата, в която съм установен/е установен представлявания от мен участник.

(т. 9 се попълва в случай, че оферта е подадена от чуждестранни физически и/или юридически лица или от чуждестранни физически и/или юридически лица участници в обединение, което не е юридическо лице).


При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

При подписване на договор за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........……. 2014 г. ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДАОБРАЗЕЦ № 2а

/само за подизпълнители/
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда“ .

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

от гр. .................., ЕГН.........................................л.к. №..........................изд. на ......................, в качеството си на ......................................................../управител, директор и др./ на .................. ...................../наименование на ЮЛ/ със седалище и адрес на управление................................ …………………………………......................................................................................................., ЕИК..........................................................като /представител или член на управителен орган/ на участник в процедура за обществена поръчка

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм обявен в несъстоятелност /за представителите на юридически лица: и представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност/;

3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура

съгласно националните закони и подзаконови актове /за представителите на юридически лица/: и представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /ако имам – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията/; нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен /за представителите на юридически лица/: и представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако имам такива задължения – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено юридическото лице.

5. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

6. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /за представителите на юридически лица/: представляваното от мен юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Обстоятелствата посочени в точки 1-7 включително на настоящата декларация не са налични и в държавата, в която съм установен (за физически лица)/е установен представлявания от мен участник (за юридически лица)

(т. 7 се попълва в случай, че подизпълнител е чуждестранно физическо и/или юридическо лице или подизпълнителят е обединение, което не е юридическо лице – за чуждестранните физически и/или юридически лица участници в обединението).
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........……. 2014 г. ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)

Приложение № 3
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1. Пълно наименование на оферента: ____________________________________________
2. БУЛСТАТ номер/ ЕИК: _____________________
3. Координати:
Адрес: ___________________________

Телефон: _________________________

Факс: ____________________________

Е-mail: ___________________________


4. Лице, представляващо оферента: _____________________________________________

(трите имена)
_____________________________________________________________________________

(данни по документ за самоличност)
_____________________________________________________________________________

(длъжност)
4.1. Лице за контакти: __________________________________________________________

(трите имена)
_____________________________________________________________________________

(длъжност)
Телефон, факс, е-mail: __________________________________________________________
5. Обслужваща банка: _________________________________________________________

(наименование на обслужващата банка)
_____________________________________________________________________________

(адрес на банката)
IBAN:

BIC:
Титуляр на сметката:___________________________________________________________


Дата: ______________2014 г. Подпис и печат: ______________

Приложение № 4

Образец

Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя],

Регистрация: [данни за регистрацията]

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в обществена поръчка, възлагана по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда…, … (и заглавие/-я)


Списък на договорите, чието изпълнение е приключило през последните три години, считано до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка
Описание на предмета на договора

Възложител /Получател

[име; лице за контакт; адрес; телефон;e-mail]Начална – крайна дата на договора

Наименование и качество на изпълнителя:

[главен изпълнител; член на обединение; подизпълнител]1

2

3

4

5
За доказване на доброто изпълнение на двата договора, с които удостоверяваме съответствието си с изискването на Възложителя, прилагаме следните удостоверения по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП:  1. …………....;

  2. ……………..

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: .................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

живущ /адрес: …………………………………............................................................................

в качеството ми на управител/ изпълнителен директор/др. на ………………………………………………..............................................................................

(наименование на фирмата)

.................................................................................................................................................... (адрес за кореспонденция)
ОТНОСНО: Участие в обществена поръчка, провеждана от Изпълнителна агенция по околна среда за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:  1. Представляваният от мен участник не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура;

2. Представляваният от мен участник не представлява свързано предприятие с друг участник в обществената поръчка;

3. Не съм участвал като външен експерт при подготовката на документацията за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:……...............г. ДЕКЛАРАТОР: ....................................МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният/ата/ ,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН , притежаващ/а лична карта № , издадена на от , с постоянен адрес: ____

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

ЕИК/БУЛСТАТ

__________________________
Относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.


Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 2014 г. ДЕКЛАРАТОР: _________
/подпис и печат/

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


Каталог: obyavi -> porachki-doc-2014
obyavi -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
porachki-doc-2014 -> Доставка на рибарски принадлежности”
porachki-doc-2014 -> Доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция за околна среда. Точките на свързаност на тази виртуална частна мрежа (ір vрn) към момента са 59


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница