Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчкастраница1/7
Дата31.12.2017
Размер1.06 Mb.
#38551
  1   2   3   4   5   6   7
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБЕКТ:

РЕМОНТНИ РАБОТИ НА УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”,

СЪГЛАСНО ЧЛ.14 АЛ.3, Т.1 И ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ЧЛ.56 АЛ.1 Т.1 И ЧЛ.57 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

2012 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка за обект: Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,


 1. Публична покана
 1. Описание на обекта на поръчката.
 1. Технически спецификации.
 1. Методика за определяне на оценка на офертите по най-ниска цена.
 1. Условия за подготовка на офертата.
 1. Оферта – образец № 1
 1. Ценова листа – образец № 2
 1. Декларация по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП -образец№ 3
 1. Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП - образец № 4
 1. Декларация за валидност на застарховката образец № 5
 1. Декларация за минимална цена на труда - образец № 6
 1. СПИСЪК- декларация за изпълнени подобни обекти- образец №7
 1. Декларация за техническото оборудване- образец № 8
 1. Договор проект по позиции 1, 2, 5, 6 –образец № 9
 1. Договор проект по позиции 3 и 4- образец №10
 1. КСС по позиция 1 – за 3 обекта
 1. КСС по позиция 2
 1. КСС по позиция 5
 1. КСС по позиция № 6

До заинтересованите лица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименованието на обекта е: “Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, включващ следните позиции:Позиция 1- Основен ремонт на общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/, път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ от Общинската пътна мрежа

Позиция 2- Основен ремонт на улична мрежа в с.Куцина –улица между о.т.212- о.т.221

Позиция 3- Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км.

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.

Позиция 4- Текущ ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Полски Тръмбеш

Позиция 5 - възстановяване на тротоари в с.П.Сеновец

Позиция 6изграждане на алея в гробищен парк с.П.Сеновец
Целта на ремонта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващите настилки и пътното тяло с оглед осигуряване на безопасно движение на превозните средства.

Изпълнителят следва да извърши основен ремонт на уличната и пътна мрежа предимно чрез изкърпване на дупки в асфалтовата настилка, а на места и преасфалтиране на подобектите от поръчката с асфалтобетонова смес. Подробно описание за всяка от позициите са описани в конкурсната документация публикувана на интернет страница на Общината.

Всички обекти ще се изпълняват по представените от спечелил участник анализи за единични цени в рамките на посочената в документация стойност на всеки обект по-отделно.

Количествата на извършената работа ще се установяват на място с подробна справка-схема и двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Непредвидените видове работи възникналите в процеса на изпълнение и СМР , които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, но само в рамките на договорената стойност ще се разплащат по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване , както и основните СМР.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


45233142, 45233252, 45233161
Описание:

Работи по ремонт на пътища, Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици, строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки.


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 173 175,00 лева без ДДС лв. ( сто седемдесет и три хиляди сто седемдесет и пет ) лева без включен ДДС. Средствата са разпределени по подобекти както следва: - Позиция 1 - 68583,33 лева без ДДС включваща: път VTR 1232 -8333,33 лв. без ДДС, път VTR 1235- 5833,33лв без ДДС и път VTR 1234 – 54416,67 лв. без ДДС

- Позиция 2 - 29166,67 лева без ДДС

- Позиция 32925,00лева без ДДС

- Позиция 4 – 56250,00 лева без ДДС

- Позиция 5 - 12500,00 лева без ДДС- Позиция 6 - 3750 лева без ДДС

Подробни количества СМР за позиции 1,2,5 и 6 са описани в КСС-та ,неразделна част от конкурсната документация. Видовете СМР, за които е необходимо участниците да представянт подробни анализни цени по останалите позиции са посочени в описанието на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

173175,00 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Улична и пътна мрежа на територията на Община Полски Тръмбеш


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в избора за изпълнител на ОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

В избора за изпълнител на ОП не може да участва участник, при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участник трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да спазва нормативните изисквания на законодателството на РБ при извършване на ремонтните дейности, включително за спазване на безопасни и здравословни условия на труд.

Максимален срок за изпълнение на настоящата поръчка по позиции е:

- Позиция 1 – 90 календарни дни

- Позиция 2 – 30 календарни дни

- Позиция 3 – 10 календарни дни

- Позиция 4 – до 30.09.2012 г

- Позиция 5 – 60 календарни дни

- Позиция 6 – 40 календарни дни

Участници трябва да са регистрирани в Централен регистър на строителя за втора група строежи, ІІІ-категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 б.”а” и “д”от Закона за устройство на територията за позиции 1 и 3 и ІV-категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 б.”а” и “д”от Закона за устройство на територията за позиции 2 и 4.

Участниците следва да представят застраховка професионална отговорност - валидна, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ застраховане в проектирането и строителството с валидност покриваща валидността на офертата. Участниците трябва да представят към нея декларация по образец, подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка покриваща срока на договора и до изтичане на гаранционния срок по договора.

Участникът трябва да има опит като главен изпълнител по позиция по позиция1,2,3,4 в изпълнението на поне 3 договора за строителни работи с естество и стойност подобни на предмета на поръчката обекти от техническата инфраструктура- изграждане и ремонт на улици и пътища , за последните 3 години. За позиция 5 и 6 поне един изпълнен подобен обект /поставяне на бордюри и тротоарни плочки/.

Минимални изисквания към оборудването- наличие на собствена или наета механизация както следва за позиции 1,2,3,4:

- транспортна техника

- техника за полагане на пътни асфалтови настилки

- техника за уплътняване и трамбоване

- машини за рязане и фрезоване на асфалт

- геодезически измервателни уреди

За позиция 6 –транспортна техника, товарачи, техника за уплътняване и трамбоване

Участник трябва да определи срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 дни от датата на подаването на офертата

Предложените от кандидата гаранционните срокове по видовете работи задължително да се определят в съответствие със изискванията на стандарти, нормативната уредба и параметрите на трайност на вложените строителни материали посочени от производителя им и да не са по-малки от минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Кандидатът е задължен да изготви подробни фирмени единични калкулативни и анализни цени за всяка точка от ценова листа при спазване на всички параметри на ценообразуване предложени във финансовото предложение на кандидата, въз основа на разходни норми по избор на кандидата /УСН, СЕК или реални фирмени норми/ .
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

най-ниска цена, съгласно приложената към документация методика.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2012 17:00 на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 306


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на общината. Адреса на интернет сайта е посочен в раздел І.1) от настоящата покана. Документация може да се тегли до 08.05.2012 г.

Офертата за кандидатстване се попълва по ОБРАЗЕЦ, предложен от Възложителя и следва да съдържа следното:

А) Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника;

Б) Оферта по образец – образец № 1;

В)Ценова листа по образци изготвени въз основа на количествени сметки предложени от Възложителя образец №2

В) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5от ЗОП – образец № 3;

Г) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – образец № 4;

Д) Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството с валидност покриваща валидността на офертата и Декларация по образец№ 5, подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка покриваща срока на договора и до изтичане на гаранционния срок по договора.

Е) Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. Образец № 6

Ж) Доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидатите или участниците – съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

а)Списък-декларация на договорите за строителство за най-важните строителни обекти по образец, изпълнени през последните 3 години, придружен от препоръки за добро изпълнение, с посочени стойност, дата и място на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; образец № 7

б)Декларация за техническото оборудване по приложен образец, което ще се ангажира за изпълнението на поръчката образец № 8

З) документ за регистрация в Централен регистър на строителя за втора група строежи, ІІІ-категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 б.”а” и “д”от Закона за устройство на територията за позиции 1 и 3 и ІV-категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 б.”а” и “д”от Закона за устройство на територията за позиции 2 и 4

И) Проекто договор по позиции 1, 2, 5 , 6,( ако кандидатства по тези позиции) попълнен, подписва и подпечатва от Участника на всяка страница – образец № 9;

К) Проекто договор по позиции 3, 4,( ако кандидатства по тези позиции) попълнен, подписва и подпечатва от Участника на всяка страница – образец № 10;

Л)Количественно –стойностни сметки по позиции 1,2, 5 и 6

М)Подробни фирмени единични калкулативни и анализни цени за всяка точка от ценова листа при спазване на всички параметри на ценообразуване предложени във финансовото предложение на кандидата, въз основа на разходни норми по избор на кандидата / УСН, СЕК или реални фирмени норми /.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/05/2012
КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/

ОПИСАНИЕ

НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата малка обществена поръчка е обект Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, включващ следнитеобекти: Позиция 1- Основен ремонт на общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/, път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ от Общинската пътна мрежаПозиция 2- Основен ремонт на улична мрежа в с.Куцина –улица между о.т.212- о.т.221

Позиция 3- Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км.

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.

Позиция 4- Текущ ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Полски Тръмбеш

Позиция 5 - възстановяване на тротоари в с.П.Сеновец

Позиция 6изграждане на алея в гробищен парк с.П.Сеновец
Целта на ремонта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващите настилки и пътното тяло с оглед осигуряване на безопасно движение на превозните средства и пешеходци..

Позиция 1 предвижда извършване на ремонтни рлаботи по съществуващи общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/, път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504, както следва:


 • Изкърпване на съществуващите на платното копки със средна дебелина на асфалта от 4 до 6см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон;

 • Фрезоване на асфалтова настилка

 • Втори битумен разлив

 • Доставка и полагане на плътен асфалтобетон върху цялото платно със средна дебелина 4 см

 • Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км на определено от Възложителя място.

 • Подравняване на банкети с грейдер и оформяне на крайпътни канавки • Позиция 2 - Ремонт на улична мрежа в с.Куцина –улица между о.т.212- о.т.221 а именно:

 • Тънки изкопи с грейдер за подравняване;

 • Изкърпване на трошено-камена настилка

 • първи битумен разлив

 • Доставка и полагане на плътен асфалтобетон върху цялото платно със средна дебелина 4 см

Позиция 3- Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш,

- изкърпване на асфалта 4 см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон - за 1 м2

- изкърпване на асфалта 6 см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон - за 1 м2

- Повдигане нивото на ревизионни шахти- 1 бр.


Позиция 4 - Текущ ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Полски Тръмбеш, в това число в гр.Полски Тръмбеш за 31000 лв с ДДС и селата Раданово за 3000 лв с ДДС, Павел за 3000 лв с ДДС, Иванча за 4000 лв с ДДС, П.Каравелово за 23500 лв с ДДС, Орловец за 3000 лв с ДДС.

Всички обекти ще се изпълняват по представените от спечелил участник анализи за единични цени в рамките на посочената в документация стойност на всеки обект по-отделно.

Видовете СМР, които ще се изпълняват както следва:

- за тънък изкоп за подравняване с грейдер

- възстановяване на трошено-каменна настилка

- направа настилка от баластра за

- Фрезоване на асфалтова настилка

- Втори битумен разлив

- изкърпване на асфалта 4 см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон

- Единична цена за изкърпване на асфалта 6 см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон

- полагане на асфалтобетон плътна смес при дебелина 4 см

- натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км

- валиране на стара каменна настилка и земна основа

- повдигане нивото на ревизионни шахти.


Позиция 5 - Предвижда възстановяване на тротоари в с.П.Сеновец, които бяха повредени при ваденето на стари бордюри и замяна им на нови изпълнявани по проект: “Реконструкция на част от водопроводната мрежа, включваща подобряване на уличните настилки в населените места Раданово, Климентово, Полски Сеновец, Орловец, Каранци на Община Полски Тръмбеш” по ПРСР с договор №04/321/00411 от 23.10.2009г. между ДФЗ и Община П.Тръмбеш и включва следните СМР:

- разваляне на настилка от тротоарни плочки и почистване на плочки

- направа настилка от тротоарни бетонови плочки

-допълнителна доставка на бетонови плочки при недостиг на старите.


Позиция 6изграждане на алея в гробищен парк с.П.Сеновец от строителни отпадъци останали след изпълнението на проект: “Реконструкция на част от водопроводната мрежа, включваща подобряване на уличните настилки в населените места Раданово, Климентово, Полски Сеновец, Орловец, Каранци на Община Полски Тръмбеш” по ПРСР с договор №04/321/00411 от 23.10.2009г. между ДФЗ и Община П.Тръмбеш и включва следните СМР:

 • отстраняване на хумус

 • изкоп за бордюри и поставяне на стари бордюри на бетонова подложка от 10 см

 • почистване, натоварвание и превоз на стари бордюри от двора на кметството до гробищен парк

 • доставка , полагане и валиране на отпадъци от стари пътни настилки

 • запечатка с битум 1,5 кг/м2и каменни фракции -сипица

Анализните цени да се изчислят въз основа на разходни норми при предложените от кандидата параметри на ценообразуване:

Анализните цени да се включват всички разходи и начисления за единична мярка без ДДС.

Всички строително ремонтни работи задължително да се изпълняват в съответствие техническите спецификации

Количествата на извършената работа ще се установяват на място с подробна справка-схема и двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Непредвидените видове работи възникналите в процеса на изпълнение и СМР , които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, но само в рамките на договорената стойност ще се разплащат по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване , както и основните СМР.

Разплащането ще се извърши в български лева, по банков път въз основа на доказан обем извършена работа с протокол обр.19 и съставени актове и протоколи за скритите работи и екзекутивни чертежи (подробна справка-схема ).

Изпълнителят е длъжен своевременно да уведомява възложителя за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скритите работи.

При оформянето на строителните документи да се спазва Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

при изпълнение на МОП

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се извърши по указания на Възложителя и настоящи технически спецификации

 2. Преди започване на строително-ремонтните работи е необходимо Изпълнителя да осигури Сигнализация на движението в района на обекта, за да се осигурят нормални условия за движение на превозните средства чрез отбивни пътища или пропускане на движението по съществуващия път. Изпълнителят отговаря за временната организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 16 от 23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците (ДВ бр. 72 от 2001г.)

 3. Изпълнителят своевременно да уведомява Възложителя за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи. Представител на Възложителя задължително приема подготвената основа на всяка кръпка.

 4. При влагане на местни материали в обекта да се представи на Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от управомощена лаборатория . При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

 5. След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

 6. Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

 7. Необходимо е да се спазват Закона за националната стандартизация (обн.ДВ бр.55/1999г., изм.ДВ бр.108 и 112 от 2001г., бр. 13/2002г.-в сила от 06.04.2002г.), Закон за техническите изисквания към продуктите (обн.ДВ бр.86/1999г., изм.ДВ бр.63 и 93 от 2002г., бр.18 и 107 от 2003 г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №230 от 2000 г. (обн.ДВ бр.93/2000г., изм. Доп. ДВ бр. 75/2001г., бр. 109/2003г. – в сила от 01.01.2004г.).


Земни работи

Каталог: Aktualno
Aktualno -> Утвърждавам Директор: Недялко Недев
Aktualno -> Във връзка със Световния ден за борба с диабета 14 ноември, Клиниката по вътрешни болести и метаболитни заболявания към умбал „Ц. Йоанна исул провежда безплатни профилактични прегледи
Aktualno -> На 27 ноември, четвъртък,от 15 часа в Клиниката „Уши, нос, гърло в исул ще бъде направена демонстрация на апарат за отоакустични емисии
Aktualno -> Конкурс за срок от три години Старша мед сестра на Отделение по медицинска онкология на Клиника по лъчелечение и медицинска онкология
Aktualno -> 2 февруари 2015 година Световен ден на влажните зони и нашето бъдеще
Aktualno -> На 2 февруари внезапно почина д-р Георги Благоев от Клиниката по неврология към умбал „Ц. Йоанна исул
Aktualno -> Стефан лютаков творческа автобиография хронология
Aktualno -> О б я в л е н и е министерството на околната среда и водите съобщава, че на основание чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1, и чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. II. 2, от Решение


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница