Документация за участие в процедура по договаряне с предмет: Техническо обезпечаване на конференция, пресконференции и обучения по проект „Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техникатаДата08.12.2018
Размер177 Kb.
#107224
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДМЕТ:

Техническо обезпечаване на конференция, пресконференции и обучения по проект „Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 08-23-18-С/02.09.2008 г.


ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1

РАЗДЕЛ І: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТАI.1) Наименование, адреси и лица за контакт


Официално наименование: Фондация „Еврика”

Адрес:

бул.”Патриарх Евтимий” №1

Град: София

Пощенски код:

1000


Държава:България

За контакти:

Лице/а за контакт:Григор Кръстев Цанков

Телефон:02/981 37 99;02/981 51 81

Електронна поща:office@evrika.org


Факс: 02/981 54 83

Интернет адрес: www.evrika.org

Допълнителна информация може да бъде получена на:

 Съгласно 1.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.I


Пояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

 Съгласно 1.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ


Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на:

 Съгласно 1.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІI.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

 търговско дружество, с изключение на чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП или обединение от търговски дружества

 юридическо лице с нестопанска цел

 друго (моля, уточнете):

__________________________________ обществени услуги

 околна среда

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

 социална закрила

 отдих, култура и религия

 образование

 търговска дейност

 друго (моля, уточнете):


РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Обект на процедурата: Техническо обезпечаване на конференция, пресконференции и обучения по проект „Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 08-23-18-С/02.09.2008 г.

ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)

(а) Строителство

(б) Доставки

(в) Услуги 

Изграждане 

Проектиране и

изпълнение 

Рехабилитация, реконструкция

Строително-монтажни работи 


Покупка 

Лизинг


Наем 

Покупка на изплащане 

Комбинация от изброените 


Категория услуга:№ 80.42

(Относно категориите услуги, моля вижте Националната класификация на продуктите по икономически дейности, утвърдена от председателя на Националния статистически институт на основание чл. 9, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката, обнародвана като притурка към ДВ бр. 1 от 2003 г.)

Място на изпълнение на строителството

________________________

________________________
код NUTS:     


Място на изпълнение на доставка

______________________

______________________
код NUTS:     


Място на изпълнение на услугата

Град София; област София, Пловдив, Русе, Плевен, Варна, Стара Загора____________________
код NUTS: BG412;BG421;BG323;BG314;BG331;BG344

ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата: Логистично обезпечаване на конференция и техническо обезпечаване на две пресконференции и шест обучения по два модула в шест града по проект „Гражданските организации и повишаване наприноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката”:

1.Конференция „Ролята на НО за откриване и развитие на талантите в науката и техниката сред децата и младежите” - 2 дни

- осигуряване на нощувки за участниците в конференцията

- осигуряване на конферентна зала - пленарно заседание и две зали за работа в групи в хотелска база категория 3 или 4 звезди

- осигуряване на озвучителна и презентационна техника в конферентната зала и малките зали

- осигуряване на симултанен превод

- осигуряване на кетъринг /за обяд, кафе – паузи и за вечеря/ за участниците в конференцията - в базата , където е разположена залата

- изплащане на пътните разходи на участниците в конференцията

- подготовка на материали за участниците

- осигуряване на хора за посрещане, регистрация и раздаване на материали на участниците

Условия за разглеждане на офертата:

 • кандидатът да декларира в писмен вид възможност за спазване на графика на бенефициента, разписан в приложение Б към настоящия пояснителен документ за съответното събитие.

Период на изпълнение – април 2009 г. /точните дати ще бъдат съобщени на изпълнителя до 4 седмици преди началото на събитието

Място на изпълнение : гр.София

2. Пресконференции

- осигуряване на зала за пресконференции

- осигуряване на озвучителна техника

Условия за разглеждане на офертата:

 • кандидатът да декларира в писмен вид възможност за спазване на графика на бенефициента, разписан в приложение Б към настоящия пояснителен документ за съответното събитие.

Период на изпълнение – април и август 2009 г. /точните дати ще бъдат съобщени на изпълнителя до 4 седмици преди началото на събитието

Място на изпълнение : гр.София

3. Двудневно обучение: по две двудневни обучения във всяка от шестте регионални области

- осигуряване на зали за обучение в хотелски или почивни бази категория до 3 звезди в отделните регионални области - на не повече от 20 км от посочения в графика град

- осигуряване на презентационна техника за обучението

- осигуряване на кафе- паузи

- осигуряване на материали за участниците в обученията

- осигуряване на хора за посрещане, регистрация и раздаване на материали на участниците

Условия за разглеждане на офертата:

- кандидатът да декларира в писмен вид , че ще осигури резервации в същата база, в която ще се провежда обучението, за нощуване /максимум 80 лв. на човек/ на командированите от бенефициента участници, както и възможност за изхранване в рамките на нормативите за дневни.

 • кандидатът да декларира в писмен вид възможност за спазване на графика на бенефициента, разписан в приложение Б към настоящия пояснителен документ за съответното събитие.

Период на изпълнение – май, юни и юли 2009 г. /точните дати ще бъдат съобщени на изпълнителя до 4 седмици преди началото на събитието

Място на изпълнение : обл. София, обл. Пловдив, обл. Стара Загора, обл. Русе, обл. Плевен, обл. Варна
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


ІІ.1.4) Обособени позиции да  не 

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):


само за една обособена позиция 


за една или повече обособени позиции 

за всички обособени позиции ІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти да  не ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Прогнозна стойност в лева, без ДДС огато е приложимо)

(в цифри) :_____________________________________

или от ____________________ до _________________


ІІ.3) Срок на договора


Срок за изпълнение в месеци  или дни:  (от сключване на договора)

или на цялата поръчка

начална дата 01/03/2009

крайна дата на изпълнението 31/08/2009
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата


ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо)

1.Кандидатите не следва да представят гаранция за участие в процедурата.
2.За изпълнение на договора , изпълнителят следва да представи гаранция за добро изпълнение по чл.39,ал.1 от ПМС 55, в размер на 5% / пет процента/ от стойността на договора за всяка обособена позиция по Приложение Б към настоящия пояснителен документ. Гаранцията следва да бъди внесена по банковата сметка на Фондация „Еврика” IBAN: BG98BNPA94401021543010, BIC: BNPABGSX, БНП Париба С.А. – клон София


ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Предлаганата от кандидатите цена в техните оферти се определя като окончателна с ДДС и включва всички разходи за организиране и изпълнение на дейностите, подробно описани в Приложение Б позиции 1 и 2 към настоящия пояснителен документ.

Заплащането ще се извърши в български лева по банков път на база на сключените договор между фондация „Еврика” и успешния кандидат, срещу предоставяне на данъчни фактури и след подписване на приемо-предавателен протокол.

Заплаща се цената на всяко отделно събитие след приключването му в срок от 5 работни дни, след приемане на извършената работа с подписване на приемо-предавателен протокол и предоставянето от страна на изпълнителя на фактура с приложен протокол съдържащ подробен опис на вида и стойността на доставените стоки и услуги.ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да не

Ако да, опишете ги:ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Юридически статус
Юридически лица

Изискуеми документи: 1. Документи за регистрация и актуално състояние.

 2. Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и чл. 35, ал. 1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.;

 3. Копие от БУЛСТАТ

 4. Копие от регистрация по ЗДДС

ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до изключване на кандидата (по чл. 31, ал. 3)

Бенефициентът отстранява от участие в процедурата кандидат, който е:


 1. Осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления по НК:

- престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната

система, включително изпиране на пари

- подкуп

- участие в организирана престъпна група

- престъпления против собствеността

- престъпления против стопанството

2. Обявен в несъстоятелност

3. В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура

съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или

регистрираноІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности


Изискуеми документи и информация

1. Счетоводен баланс и ОПР съгласно НСС №1 за последните две отчетни години;

2. Списък с основните договори за услуги, извършени през последните две години, включително стойността им и клиентите за които са изпълнени. Препоръки от клиенти.Минимални изисквания (когато е приложимо):

не е приложимо


ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация


Изискуеми документи и информация

1.Описание на предишен опит на кандидата при реализиране на дейности сходни с настоящата поръчка.

2.Декларация на кандидата, че той ще осигури за двумодулните обучения необходимия брой резервации за нощуване и възможност за хранене на командированите от бенефициента участници.

3.Декларации от кандидата по т.1 - от II.1.3. от настоящия пояснителен документ, че той има възможност да спази графика предоставен от бенефициента в Приложение Б към документа за всяко събитие в позицията.

Минимални изисквания (когато е приложимо):

Не е приложимо
ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с обект предоставяне на услуги


ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

да  не 

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

________________________________________________________________________
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

да  не РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура


ІV.1.1) Вид процедура


Открит избор

Ограничен избор

Договаряне

ІV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да

представят оферти при процедурата ограничен избор

брой ������или минимален брой ������ и (когато е приложимо) максимален брой ������

Критерии за ограничаване броя на кандидатите:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


ІV.1.3) Посочване на кандидатите, които ще бъдат поканени за провеждане на преговори при процедура договаряне – „Международен бизнес и консултации” ООД, София; „Беневент” ООД, София; „Атлантик Тур” ООД, София


ІV.2) Критерий за оценка на офертите


Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)


най-ниска цена 

или

икономически най-изгодна оферта при 

 посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 показатели, посочени в документацията

Настоящата методика се отнася и се прилага за всяка отделна позиция:

Крайната оценка е равна на сбора от оценката на предложената цена /ОПЦ/ и оценката на други показатели /ОДП/ и е с максимален брой точки 100.

Оценката на предложената цена е с максимален брой точки 50 и се изчислява по следната формула :

ОПЦ = най-ниската предложена цена, делена на цената по разглежданата оферта х 50

ОДП е равно на сбора от точките по долуизложената система:

Показатели

1. Брой събития/ конференции, обучение и др./ реализирани от кандидата през последните две години

Над 5

4-5

2-3

по-малко от 2
2. Препоръки от клиенти за извършени подобни услуги

3 или повече

2

1

0

Тежест


30 точки

25 точки

15 точки

0 точки


15 точки

6 точки

3 точки

0 точки


Показатели

3. Качество на подадената документация

Тежест

5 точки


ІV.3) Административна информация


ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

____________________________________________________________________

08-23-18-С/02.09.2008 г.

ІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи

Предвижда ли се закупуване на документацията

за участие в процедурата (не се попълва при провеждане на процедура на договаряне) да не

Ако да, цена (в цифри):____________________ __________ валута: _____________

Условия и начин за плащане:______________________________________________
ІV.3.3) Срок за подаване на оферти при открит избор или заявления при ограничен избор

Дата: // (дд/мм/гггг) Час: ________________________
ІV.3.4) Интернет адрес/адреси, на който/които може да бъде намерен пояснителният документ.

www.evrika.org


ІV.3.5) Срок на валидност на офертите
До // (дд/мм/гггг)

или в месеци:  или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)


ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите

Дата: 10. 02. 2009 г. Час: 10.00

Място: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 1, Фондация „Еврика”
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите да не

Представител на кандидатите, представители на УО на ОПАК, екипа на проекта и представител на партньораРАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ :
А. Документи, удостоверяващи юридическия статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):
1. Документи за регистрация:

а) документ за първоначална съдебна регистрация;

б) удостоверение за актуално съдебно състояние;

2. Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и чл. 35, ал. 1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г. – при подаване на оферти;

3. Копие от БУСТАТ

4. Копие от регистрация по ЗДДСБ. Документи, доказващи икономически и финансови възможности на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
1.Счетоводен баланс и ОПР съгласно НСС №1 за последните две отчетни години;

2.Списък с основните договори за услуги, извършени през последните две години, включително стойността им и клиентите за които са изпълнени. Препоръки от клиенти.
В. Документи, доказващи, техническите възможности на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):
1.Описание на предишен опит на кандидата при реализиране на дейности сходни с настоящата поръчка.

2.Декларация на кандидата, че той ще осигури за провеждане на двумодулните обучения необходимия брой резервации за нощуване и възможност за хранене на командированите от бенефициента участници.

3.Декларации от кандидата по т.1-3 от II.1.3. от настоящия пояснителен документ, че той има възможност да спази графика предоставен от бенефициента в Приложение Б към документа за всяко събитие в позицията.

Г. Други изискуеми от кандидата документи:

1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)

2. Документи по т.А.1.а; т.А.1.б; А.2; Б; В и Г.3 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.;

3. Декларации за валидност на офертите от кандидатите.

4. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

5. Оферти на кандидатите.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


Официално наименование:Фондация „Еврика „

Адрес:бул. Патриарх Евтимии № 1

Град: София

Пощенски код:

1000


Държава: България

За контакти:Григор Кръстев Цанков

Лице/а за контакт:Телефон:981 37 99 ; 981 51 81

Електронна поща:

office@evrika.orgФакс : 02/981 54 83

Интернет адрес (URL):

www.evrika.org

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния документ и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи (не се попълва при провеждане на процедура на договаряне)


Официално наименование:

Адрес:

Град:

Пощенски код:


Държава:

За контакти:

Лице/а за контакт:Телефон:

Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите


Официално наименование: Фондация „Еврика „

Адрес: бул. Патриарх Евтимии № 1

Град:София

Пощенски код:

1000


Държава:България

За контакти:

Лице/а за контакт: Григор Кръстев ЦанковТелефон: 981 37 99 ; 981 51 81

Електронна поща: office@evrika.org

Факс : 02/981 54 83

Интернет адрес (URL): www.evrika.org


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 Наименование: Конференция „Ролята на НО за откриване и развитие на талантите в науката и техниката сред децата и младежите”


1) Кратко описание

Техническо обезпечаване на конференция по проект„Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката”
1.Конференция „Ролята на НО за откриване и развитие на талантите в науката и техниката сред децата и младежите” - 2 дни

- осигуряване на нощувки за участниците в конференцията

- осигуряване на конферентна зала - пленарно заседание и две зали за работа в групи в хотелска база категория 3 или 4 звезди

- осигуряване на озвучителна и презентационна техника в конферентната зала

- осигуряване на симултанен превод

-осигуряване на кетеринг /обяд, кафе–паузи и вечеря/ за участниците в конференцията - в базата , където е разположена залата

- изплащане на пътните разходи на участниците в конференцията

- подготовка на материали за участниците

- изработване на транспарант и постери за конференцията

- осигуряване на хора за посрещане, регистриране и раздаване на материали на участниците

Условия за разглеждане на офертата:

 • кандидатът да декларира в писмен вид възможност за спазване на графика на бенефициента, разписан в приложение Б към настоящия пояснителен документ за съответното събитие.

Период на изпълнение – април 2009 г. /точните дати ще бъдат съобщени на изпълнителя до 4 седмици преди началото на събитието

Място на изпълнение : гр.София

2. Пресконференции

- осигуряване на зала за пресконференции

- осигуряване на озвучителна техника

Условия за разглеждане на офертата:

 • кандидатът да декларира в писмен вид възможност за спазване на графика на бенефициента, разписан в приложение Б към настоящия пояснителен документ за съответното събитие.

Период на изпълнение – април и август 2009 г. /точните дати ще бъдат съобщени на изпълнителя до 4 седмици преди началото на събитието

Място на изпълнение : гр.София


2) Количество или обем

При участие на по-малък от предвидения брой участници, в началото на съответното събитие кувертите и съответните цени се преизчисляват към реалната база.

1.Конференция „Ролята на НО за откриване и развитие на талантите в науката и техниката сред децата и младежите” -2 дни

- нощувки за участниците в конференцията – 10 единични стаи и 30 двойни -70 нощувки / с включена закуска/

- зала за пленарно заседание- 150 места – два пъти по ½ ден

- две зали за работа в групи – 60- 70 места ½ ден

- озвучителна и презентационна техника в конферентната зала- микрофони, мултимедиен прожектор, екран

- за двете малки зали – флипчарт, маркери и озвучаване - 1 стационарен микрофон и 1 безжичен микрофон

- кабини за симултанен превод и слушалки за 150 души - ½ ден

- превод от английски на български и от български на английски за ½ ден

- кетеринг – 2 обяда за 150 души шведска маса,

- 3 кафе – паузи за 150

- 1 вечеря – кетеринг шведска маса за участниците в конференцията

- материали за участниците 150 броя – папки, химикалки, баджове

- транспарант – 1 брой; постери – 4 броя
2. Пресконференции – 2 броя

- зала за пресконференции 50 човека за 1 час

- озвучителна техника за 1 час

Прогнозна стойност без ДДС (ако е известна)(в цифри): 38 000 / тридесет и осем хиляди/ лева

или от____________________ до _________________ лева


3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е

приложимо)

Срок за изпълнение /точните дати ще бъдат съобщени на изпълнителя до 4 седмици преди началото на събитието/ 1. Конференция – м.април 2009 г.

 2. Пресконференция – м. април 2009 г. до два дни преди конференцията

 3. Заключителна пресконференция – м. август 2009 г.
4) Допълнителна информация

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 2 Наименование Двумодулно обучение


1) Кратко описание

Техническо обезпечаване на двумодулно обучение по проект „Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката”
1 . Двудневно обучение: по две двудневни обучения във всяка от шестте регионални области

- осигуряване на зали за обучение в хотелски или почивни бази категория до 3 звезди в отделните регионални области - на не повече от 20 км от посочения в графика град

- осигуряване на презентационна техника за обучението

- осигуряване на кафе - паузи за обучението

- осигуряване на материали за участниците в обученията

- осигуряване на хора за посрещане, регистрация и раздаване на материали на участниците

Условия за разглеждане на офертата:

- кандидатът да декларира в писмен вид , че ще осигури резервации в същата база, в която ще се провежда обучението, за нощуване / не повече от 80 лв. на човек/ на командированите от бенефициента участници, както и възможност за изхранване в рамките на нормативите за дневни.

 • кандидатът да декларира в писмен вид възможност за спазване на графика на бенефициента, разписан в приложение Б към настоящия пояснителен документ за съответното събитие.

Период на изпълнение – /точните дати ще бъдат съобщени на изпълнителя до 4 седмици преди началото на събитието/

- обучение модул 1 –май и юни 2009 г.

- обучение модул 2 - юни и юли 2009 г.

Място на изпълнение :

 • обучение модул 1 - обл. София, обл. Пловдив, обл. Стара Загора, обл. Русе, обл. Плевен, обл. Варна

 • обучение модул 2 - обл. София, обл. Пловдив, обл. Стара Загора, обл. Русе, обл. Плевен, обл. Варна2) Количество или обем
- зали за обучение – за 35 души в хотелски или почивни бази категория до 3 звезди в отделните регионални области

- презентационна техника за обучението- мултимедиен прожектор, екран, флипчарт

- кафе - паузи – 3 броя х 6 семинара х 2 модула

- материали за участниците – по 200 броя химикалки, папки, тефтер-бележници, презентационни материали
Декларация за ангажимент от кандидата за осигуряване на резервации в същата база, в която ще се провежда обучението, за 1 нощувка - не повече от 80 лв. на човек и възможност за изхранване в рамките на нормативите за дневни х 35 командировани от бенефициента участници х 6 семинара за всеки модул.

Декларация за спазване на периода на провеждане на обученията.

Прогнозна стойност без ДДС (ако е известна)(в цифри): 11 500 /единадесет хиляди и петстотин лева/ лева

или от____________________ до _________________ лева

3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е

приложимо)

Срок за изпълнение /точните дати ще бъдат съобщени на изпълнителя до 4 седмици преди началото на събитието/

1.Обучение модул 1 – м. май – юни 2009 г.

2.Обучение модул 2 – м. юни – юли 2009 г.

4) Допълнителна информация

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Каталог: archive -> images -> stories -> docs
docs -> Приложение 4 законодателна рамка и стратегически документи в съдебната система I. Закони конституция на Република България
docs -> На оперативна програма "административен капацитет" за 2007 2015 г. Съдържание І. Въведение 4 ІІ. Система за оценка на опак 5 Определение за оценка 5 Цели на оценката 5 Видове оценки 5
docs -> Резюме на проект с рег. № К09-15-5/30. 04. 2009 г и наименование „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
docs -> Приложение 13 Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
docs -> Проектно предложение Наименование на проекта
docs -> 1. 6 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”
docs -> Резюме на проект №07-23-171
docs -> Програма "Административен капацитет"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница