Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична поканаДата22.08.2016
Размер84.29 Kb.
УТДВЪРЖДАВАМ: ............................

С. ЦВЕТАРСКИ - И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
С ПРЕДМЕТ:

„ЗАКУПУВАНЕ НА STORAGE СЪРВЪР, РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ BACKUP СЪРВЪР, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИГРАЦИЯ ВА БИБЛИОТЕЧНИЯ СЪРВЪР


В НСИ е изградена виртуална библиотека с над 1 000 000 дигитализирани страници, презентираща в Интернет различни издания на НСИ от създаването му до днес. Системата е достъпна през специализиран библиотечен портал и онлайн-каталог на дигиталната библиотека и е базирана на продуктите eLib/iLib (www.softlib.bg и www.primasoft.bg). Техническата платформа на виртуалната библиотека е остаряла и е необходимо модернизирането й. Модернизацията на виртуалната платформа ще се състои в подмяната на съществуващия Storage server за съхранение на дигиталните копия с нов и миграцията на библиотечната система към виртуалната платформа. В рамките на модернизирането системата трябва да бъде надградена към по-нова версия, подходяща за новата платформа, да се виртуализира цялата среда, за да се освободят остарелите сървъри, върху които работят библиотечната система и онлайн каталога, както и да се мигрират базата данни на системата и свързаните с нея дигитални обекти от стария Storage сървър върху новия.

Виртуалната платформа на НСИ е изградена върху блейд система IBM Blade H (www.ibm.com) включваща 6 блейд сървъра HS22V и 4 HX5 и е виртуализирана на базата на VMWare vSphere 5 Enterprise Eddition (www.vmware.com). Системата за корпоративен бекъп е на хардуерна платформа TeraStore (terastore.primasoft.bg) и под управление на Veeam Backup & Replication (www.veeam.com).

Във връзка с модернизирането, виртуализирането и мигрирането на виртуалната библиотека на НСИ и подмяната на остарелия Storage Server IBM DS4200 е необходимо:


 • Подмяна на остарелия Storage server IBM DS4200 с нов

 • Изграждане на 10 Gbps мрежа за съхранение на данни на базата на нови комутатори

 • Разширяване на системата за корпоративен бекъп

 • Интегриране на новите технически средства в 10 Gbps мрежа за съхранение на данни

 • Миграцията на данните от старата върху новата платформа.

 • Пренастройка на системата за корпоративен бекъп за бекъп в новата среда

Обществената поръчка e оформена в два лота:

1. Доставка на апаратни средства;

2. Модернизация на библиотечната система и миграция във виртуалната платформа на НСИ.

По Лот 1 максималният финансов ресурс да бъде 46 000 лв. без ДДС, а по Лот 2 да бъде 19 500 лв. без ДДС.


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНАТА ТЕХНИКА

1.1. Предлаганото оборудване трябва да е ново, неупотребявано и да фигурира в продуктовата листа на производителя за 2013 г.

1.2. Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за енергийна ефективност, електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.


 1. ГАРАНЦИОННИ И СЕРВИЗНИ УСЛОВИЯ

2.1. Гаранционен срок: съгл. техническата спецификация 3 г. за сървъра и дисковия масив.

2.2. Време за реакция и за извършване на диагностика при възникнал проблем: до 4 часа след изпращане от страна на Възложителя на заявка за проблем.

2.3. Диагностиката на проблема се извършва на място при Възложителя.

2.4. Срок за отстраняване на възникнал проблем: до 3 работни дни.

2.5. Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при Възложителя, а когато това е невъзможно — в сервизната база на Изпълнителя.

2.6. Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на техниката от местоположението и при Възложителя до сервиза и обратно са за сметка на Изпълнителя.

2.7. Участникът следва да посочи начин (по телефон, факс, електронна поща или друг) и място за приемане на заявките при възникнали проблеми по поддръжката. За всички технически проблеми ще трябва да действа за целта съответно помощно бюро (help desk) за техническа поддръжка. Достъпът до Помощното бюро трябва да е осигурен чрез единен национален телефонен номер, факс и e-mail в България, който да не поставя потребителите пред необходимостта да плащат разговори по международни тарифи или по такива за разговори на големи разстояния.

Изисквания към гаранционното обслужване

Срокът за гаранционно обслужване започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между страните по договора за доставка и гаранционно обслужване.

Изпълнителят гарантира времето за възстановяване на нормалното функциониране на оборудването съгласно неговото предложение за сервизно обслужване.

В случай, че Изпълнителят не предприеме действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата компютърна техника в срок, Възложителят има право да отстрани повредата за сметка на Изпълнителя. 1. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА:


ЗАКУПУВАНЕ НА STORAGE СЪРВЪР, РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ BACKUP СЪРВЪР И МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИГРАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ СЪРВЪР”

ЛОТ 1: Закупуване на апаратни средства

Позиция

Вид на оборудването

1

Storage сървър

1.1

със следните минимални технически характеристики:

- 2 U Rack Mountable Storage Server за монтаж в 19” сървърен шкаф

- 24 HDD Slot Storage Server, с възможност за разширение до 128 HDDs

- SAS3 12Gbps Backplane support for SAS3/SAS2/SATA/SSD Hot Swap Hard Disks

- 12Gbps SAS3 Expander(s)

- Dual CPU - 12cores

- 2 x 1/10Gpbs iSCSI Ports

- 6 x 100/1000Mbps iSCSI Ports

- IPMP 2.0 Menagement Module with dedicated LAN Port

- Възможност за дефиниране на множество Array области

- Възможност за дефиниране на поделяеми виртуални дискове със собствена RAID организация до 64 ТБ

- Поддръжка на SAN-boot за всички сървъри

- Динамично присъединяване на виртуални дискове към един или повече сървъри

- Динамично разширяване на области и на виртуални дискове

- RAID 0,1,5,6,10,50,60 организация в произволна комбинация за отделните виртуални дискове

- Поддръжка на SSD кеширане акселерация на достъпа

- Поддръжка на HotSpare/Global HotSpare Дискове за областите

- 8 х 900 GB, 10000 rpm, Hot Swappable Dual Port SAS Hard Disks

- 5 x 2 TB, 6 Gbps, 7200 rpm, Hot Swappable Dual Port SAS Hard Disks

- 2 x 80 GB SSD NAND flash в RAID 0/11.2

със следните минимални функции и възможности:

 • Write Back/ Write Through

 • Read Ahead

 • Battery Backup unit

 • Block-level Storage

 • File-level Storage

 • File-level Protokols: CIFS, SMB, NFS

 • Block-level Protokols: iSCSI, Fiber Channel

 • Expandable Virtual Arrays

 • Expandable Virtual Disks

 • Partition: (максимален брой на свързани сървъри) – неограничен

 • Snapshots: (Microsoft VSS compatible)

 • Volume cloning

 • Distributed File System Replication

 • Index-based Full Text Search

 • Multi-Path Input/Output

 • De-duplication

 • Share and Storage Management

 • Remote Administration (Java/Active/х базирано)

 • Интеграция с Microsoft Management Console

 • Вградена антивирусна защита

 • BackUp software – съвместим с използвания за архивиране софтуер (Veeam)
2

Upgrade на съществуващия BackUp сървър
със следните минимални изисквания

 • 2 port 10Gbase-T адаптер за увеличаване на свързаността на 10 Gbps през два редундантни мрежови порта

 • 8 GB DDR3, съвместими с платформата

- 3 x 2TB SAS Hard Disks (съвместими с платформата)

 • допълнителен процесор, съвместим с платформата

 • свързване и интегриране към новоизградената апаратна среда

 • настройка на автоматичен бекъп на виртуализираната среда

3

Доставка на два опорни комутатора
със следните минимални характеристики:

 • 12х10 10Gbase-T порта технология, базирана на медни връзки през Cat6 RJ45 окабеляване

 • Автоматично превключване между 100/1000/10Gbase-T

 • 2 combo SFP+10G Fiber порта

 • 4x10Gbase-SR SFP+ Transceivers

 • Пропускателна способност:min 12x20 Gbps във Full Duplex (nоn-blocking)

 • VLAN (802.1Q)

 • Поддръжка на VLAN Tagging

 • L3 Services

DHCP Client

DHCP Snooping

Static Routing

VLAN Routing

Router Discovery

Quality of Service

Access List

Layer 2 MAC, Layer 3 IP и Layer 4 Port Access Control List

IEEE 802.1p COS


4

Инсталация, настройка и интеграция
Всички апаратни средства от т.1, 2 и 3 трябва да бъдат инсталирани, настроени и интегрирани в съществуващата апаратна среда на НСИ

ЛОТ 2: Модернизация на библиотечната система и миграция във виртуалната платформа на НСИ

1.

Upgrade на библиотечната система:

 • Upgrade на библиотечната система към версия подходяща за новата среда

 • въвеждане на функции по контрол на достъпа до дигиталното съдържание (управление на потребителите и потребителските права, контрол на достъпа по име и парола, контрол на достъпа по територия /IP мрежа/)

 • въвеждане на функции по описание на дигиталното съдържание (описание на композити – сложни дигитални обекти, създаване на съдържание на дигиталните обекти с възможност за навигиране по съдържанието, създаване на виртуални дигитални обекти от части на съществуващи дигитални обекти /антологии, колекции и т.н./)2.

Виртуализация на библиотечната система:

 • миграция (преинсталация) на новата версия на библиотечната система върху виртуализираната платформа на НСИ

 • миграция (преинсталация) на портала на библиотечната система върху виртуализираната платформа на НСИ

 • пренастройка на мрежовата свързаност
3.

Миграция на данните:

 • мигриране на базата данни и свързаните с нея дигитални обекти от стария Storage сървер IBM DS4200 върху новия

 • мигриране на системата за бекъп на данните на библиотечната система (база данни и дигитални обекти) от старите сървери върху новия сървер за корпоративен бекъп

 • настройка на системата за бекъп на данните на библиотечната система (база данни и дигитални обекти) и интегрирането и с новия Storage сървер.
4.

Пускане на системата в действие в новата среда

5.

Обучение на персонала за работа със системата:

- двама администратори за администриране на системата – общо 12 часа;

- трима библиотекари за работа с библиотечната система – общо 18 часа


Изисквания за изпълнение на поръчката:

Допустими са офертите представени в деловодството на НСИ и съдържащи следните доказателства относно техническата и финансова възможност за изпълнение на поръчката:


 1. Справка декларация, съдържаща списък с договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), включително стойностите, датите и възложителите. Участникът следва да има посочени минимум:

  • три изпълнени договора с предмет, изграждане на библиотечни системи, по които да представи най-малко 3 препоръки за добро изпълнение;

  • три изпълнени договора с предмет, изграждане на виртуални среди с VMWare, по които да представи най-малко 3 препоръки за добро изпълнение;

  • три изпълнени договора с предмет, изграждане на Enterprise Backup системи базиране на Veeam Backup & Replication, по които да представи най-малко 3 препоръки за добро изпълнение;
 1. Участниците следва да представят списък на основния експертен персонал включен в изпълнение на поръчката и документи удостоверяващи неговата квалификация. Документите включват като минимум професионални сертификати (за преминато обучение, издържани сертификациони степени и др.) и работа с виртуализационните платформи на VMWare и платформата за Enterprise Backup Veeam Backup & Replication;
 1. Участниците следва да представят валиден Сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 издаден от акредитирано лице;
 1. Участниците трябва да са оторизирани с официално писмо от производителя на библиотечния софтуер eLib/iLib, използван в НСИ за предлагане, инсталация, upgrade и осигуряване на техническо обслужване за територията на страната.Критерии за възлагане: Най-ниска цена

Изготвил:Д. Калев - н-к сектор ИКИ
Каталог: sites -> default -> files -> konkursi
konkursi -> Критерии за оценка на предложенията
konkursi -> Техническа спецификация
konkursi -> Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана
konkursi -> Доставка на сървър – 2 броя. Да отговарят на следните минимални изисквания
konkursi -> Утвърдил: /С. Цветарски/ т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
konkursi -> Техническо задание за избор на изпълнител за: Доставка на хранителни стоки, напитки и други артикули за ресторант „Статистика”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница