Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите по публичната покана, ведно с минималните изисквания към тяхДата20.03.2017
Размер263.23 Kb.


ДОКУМЕНТИ,

КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА, ВЕДНО С МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ
1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на обявените от възложителя изисквания в настоящата публична покана, кандидатите в процедурата трябва да представят следните документи:

1.1. Документ за самоличност на кандидата, когато кандидатът е физическо лице - заверено от кандидата копие;

1.2. Заверено от кандидата копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец;

В случай, че кандидатът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава кандидатите в обединението (или консорциума) представят документ за учредяване на обединението. Документът за учредяване на обединението за участие в настоящата публична покана, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Документът за учредяване на обединението трябва да бъде представено от кандидата в оригинал или заверено копие.

Документът за учредяване на обединението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

* Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в легализиран превод (легализация) на български език.

1.3. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава;

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП - Приложение № 4;.

Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, се подават, както следва:


 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

 • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

 • в случаите по горните точки - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

1.5. Декларация за приемане условията в проекта на договор- Приложение № 5;

1.6. Декларация за неразгласяване на информация - Приложение № 6;

1.7. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП- Приложение № 7;

1.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП -Приложение № 8;

1.9. Документ за оторизация на кандидата да извършва митническо представителство и комплексни логистични услуги на територията на IBC /Международния телевизионен център/ на олимпийските игри в град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/ за периода на ЗОИ – Сочи 2014.

1.10. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия кандидата).Забележка: Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и заявленията.

Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява кандидата или изрично упълномощено от него лице.Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

Кандидатът следва да покрие следните минимални изисквания по горните точки:

- по т. 1.9 Кандидатът да следва е оторизиран да извършва митническо представителство и комплексни логистични услуги на територията на IBC /Международния телевизионен център/ на олимпийските игри в град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/ за периода на ЗОИ – Сочи 2014.Приложение № 1

Наименование на кандидата:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ОФЕРТА

Наименование на поръчката:

Транспорт на техника на БНТ за студийната програма от Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образците приложени към документацията за участие в така обявената публична покана, получаването на които потвърждаваме с настоящата оферта, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията за участие.

За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(общо описание на продуктите и на съпътстващите дейности и услуги, когато е приложимо)

Настоящото предложение включва следното: 1. Цена за изпълнение – съгласно «Ценово предложение», поставено в запечатан плик с надпис «Предлагана цена».

 2. Начин на плащане - съгласно проекта на договор.

 3. Място на изпълнениe –гр. София, България и гр. Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на публичната покана, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

До подписването на договор това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на кандидата

__________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.

списък на документите съдържащи се в офертатаСъдържание

Вид и количество на документите/оригинал или заверено копие/Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандиддатът е юридическо лице или едноличен търговец; Документ за самоличност - когато кандиддатът е физическо лице.

Документ/споразумение за създаване на обединение, когато кандиддатът е обединение, което не е юридическо лице
Удостоверение за регистрация по ЗДДС, при наличие на такава


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (приложение 4) от ЗОП


Декларация за приемане условията в проекта на договора (приложение 5)


Декларация за неразгласяване на информация (приложение № 6)


Декларация по по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП (приложение № 7)


Декларация по по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП (приложение № 8)


Документ за оторизация на кандидата да извършва митническо представителство и комплексни логистични услуги на територията на IBC /Международния телевизионен център/ на олимпийските игри в град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/ за периода на ЗОИ – Сочи 2014


Пълномощно на лицето, подписващо офертата

(когато не е подписана от управляващия кандидата)
10.

Други


Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на кандидата

__________________________


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

ТРАНСПОРТ НА ТЕХНИКА НА БНТ ЗА СТУДИЙНАТА ПРОГРАМА ОТ ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ, СОЧИ 2014 Г.”

За предаванията от XXІІ Зимни олимпийски игри в Сочи, БНТ трябва да транспортира технически съоръжения до град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/ - в студиото на Българската национална телевизия и обратно до БНТ в НРТЦ-София, гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111, чрез пратка за транспорт и да заплати присъщите операции на комплексна логистична услуга при следните изисквания /задание/:

Пратката трябва да се достави в IBC /Международния телевизионен център/ на олимпийските игри в град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/ - в студиото на Българската национална телевизия.

Срокът за доставката на техническите съоръжения е 2.2.2014 г. –  10:00 ч. местно време.  Оборудването ще бъде готово за натоварване за обратен превоз на 25.02.2014 в 15:00 ч. местно време. Превозвачът трябва да осигури механични средства при разтоварването и пренасянето на оборудването до студиото.

Пратката трябва да се натовари от склад на БНТ в НРТЦ-София, гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111 и обратно да се достави до него с мотокар на превозвача.

Оборудването е разпределено в три дървени каси. Размерите на касите са: 1. каса – 2.74 м. х1.57 м. х 1.43 м; 2 каси по 2.03 м х 1. 93 м х 1.22 м. 

            Общо приблизително тегло на пратката е 2.5 тона.

Максимална стойност на поръчката – 40 000 лева без ДДС.Наименование на кандидата:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ЦЕНОВА ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Транспорт на техника на БНТ за студийната програма от Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявена публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от  ..................................................... лв. без ДДС или....................................................................................................... лв. с ДДС, изготвено съгласно утвърденото техническо задание на Възложителя.

Забележка: в цената са включени всички разходи за изпълнение на услугата.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.


Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на публичната покана, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Прилагаме: 1. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на кандидата

__________________________


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на публична покана с предмет: Транспорт на техника на БНТ за студийната програма от Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

Ние:

От……………………………………… ….........................(изписва се името на кандидата)

………………………………………...................................

( БУЛСТАТ/ЕИК )

……………………………………………………………….

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническото задание при следните условия:

1. Заявяваме, че:

1.1. Предлаганото от нас моторно превозно средство има възможност да побере оборудването на Възложителят, така както е разпределено.

1.2. Ще натоварим пратката от склада на БНТ в НРТЦ-София, гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111 и ще върнем обратно след приключване на ЗОИ – Сочи 2014.

1.3. Ще доставим пратката в IBC /Международния телевизионен център/ на олимпийските игри в град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/ - в студиото на Българската национална телевизия.

1.4. Крайният срок, в който ще извършим доставката е 2.2.2014 г. –  10:00 ч. местно време на град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/

1.4. Ще осигурим механични средства при разтоварването и пренасянето на оборудването до студиото.

1.5. Ще натоварим оборудването за обратен превоз на 25.02.2014 в 15:00 ч. местно време от град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/

Ние се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на кандидата

__________________________


Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният……………………………………….................................................

/ име, презиме, фамилия /

...............................................................................................................………….........................

адрес гр.........................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от ......……………………., на ............................., ЕГН ………………………… ......в качеството на ........................................... ..................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на кандидата)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б/ подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321-321а от Наказателния кодекс;

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................

/подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , в качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на кандидата) – участник в публична покана с предмет: Транспорт на техника на БНТ за студийната програма от Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният………………………………………......................................................., / име, презиме, фамилия /

адрес. гр..........................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на ...........................................................................................................................

ЕТ/ представляващ/ управител /член на управителен орган/ друго/ на .......................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :

Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата публична покана.


Дата:.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................

/подпис/

гр. .....................


Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП


Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка: Транспорт на техника на БНТ за студийната програма от Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”Д Е К Л А Р И Р А М:

Че паричните средства предмет на посочената операция (сделка).........................................................................................................................................

в размер на ..................................................................................................................................

имат следния произход...............................................................................................................


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)Приложение № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП


Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате

Д Е К Л А Р И Р А М:

Че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ...................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:..............................гражданство:....................... документ за самоличност:.................................

2........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:...............................................................................

...........................................гражданство:.............................................................................................документ за самоличност:........................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
Проект

Д О Г О В О Р
Днес, ......................2014г., в гр. София, между:
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, с адрес: гр. София, ул. "Сан Стефано" № 29, ЕИК 000672350, ДДС № BG 000672350, представлявана от Вяра Анкова - Генерален директор и Росица Григорова - Финансов директор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

…………………………………………………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………, EИК: ……………, не/регистрирано по ЗДДС /ИН ЗДДС .....................…………………/, представлявано от …………………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


на основание чл. 74, ал.1, във вр. с чл. 101е от Закона за обществените поръчки и Протокол от работата на длъжностните лица, утвърден от Генералния директор на БНТ се сключи настоящия договор за следното:


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да транспортира технически съоръжения до град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/ - в студиото на Българската национална телевизия и обратно до БНТ в НРТЦ-София, гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111, чрез пратка за транспорт и да извърши присъщите операции на комплексна логистична услуга, съгласно Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 и Техническото и финансово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –Приложение № 2, неразделна част от този договор.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави технически съоръжения до град Адлер /Краснодарски район, Руска федерация/ - в студиото на Българската национална телевизия не по-късно от 2.2.2014 г. –  10:00 ч. местно време.

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще натовари обратно техническите съоръжения на 25.02.2014 г. в 15:00 ч. местно време и ще ги достави обратно на адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 111, Национален радио-телевизионен център /НРТЦ/, склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2/1/. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на .............................. /......................................................................................../ лева без ДДС.

/2/. В цената по ал.1 са включени всички разходи по изпълнение на услугата.

Чл.3/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по чл.2, ал.1, по следния начин: • Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на услугата, платимо в срок до 5 работни дни от подписването на договора и представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • Окончателно плащане в размер на останалата сума, платимо в срок до 20 работни дни от изпълнение на услугата, подписване на приемо-предавателни протоколи по чл. 6 и представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената чрез банков превод, по следната банкова IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: ……………………………….

BIC код: ……………………………………..

Банка: ……………………………………….


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави и върне обратно техническото оборудване, на посочените в чл.1, ал.2 и ал. 3 адреси;

2. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура в 5-дневен срок, считано от датата на извършване на доставката, при условията на настоящия договор;

3. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова сметка, както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен срок от тяхното настъпване;

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право за извършване на услугата, да получи цената по чл.2, ал.1, съгласно уговореното.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи услугата в вид и качество съгласно Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото и финансово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да окаже съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на извършване на доставката на оборудването;

 2. да прегледа доставеното оборудване и в случай, че открие явни недостатъци в тях, незабавно да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 3. да заплати цената по чл.2, ал.1, съгласно уговореното.
 1. ПРИЕМО-ПРЕДАВАНЕ

Чл.6. След извършването на доставката и при условие, че техническото оборудване е в цялост, без нанесени щети, страните подписват приемо-предавателни протоколи, чрез съответно упълномощени техни представители.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл.7. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора - парична сума, в размер на 3% /три на сто/ от цената на договора или предава банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на валидност до 1 /един/ месец от датата на изтичане срока за извършване на доставка.

Чл.8./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при условията на чл.14, т.3.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.7, в 15 /петнадесет/ дневен срок от прекратяване на договора, при условията на чл.14, ал. 1, т.1.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 9. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 10. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от страните има право да поиска договорът да бъде прекратен.


 1. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл.11/1/. При забава на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, същият дължи неустойка в размер на 100 % от цената по чл.2, ал.1.

/2/. В случай, че техническото оборудване претърпи технически повреди по време на траспорта, осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и бъде доказана вина на превозвача, то същият дължи възстановяване на неизправната техника или заплащане на стойността й.

Чл.12. При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки просрочен ден, изчислен на годишна база.

Чл.13. Уговорените в настоящата глава неустойки не препятстват търсенето на обезщетение за причинени по-големи вреди по общия ред.


 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14/1/. Действието на настоящия договор се прекратява:

 1. с неговото изпълнение;

 2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

 3. предсрочно - едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

/2/. Страните приемат, че пълно неизпълнение по ал.1, т.3 ще е налице при забавено изпълнение от 2 /два/ часа от датата на изтичане на срока по чл.1, ал.2.

/3/. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на удвоената стойност на договора по чл. 2, ал. 1.


 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.15. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл.16. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими изменения и допълнение на същия.

Чл.17. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор чрез преговори, на принципа на добрата воля. При невъзможност да бъде постигнато съгласие, страните ще отнесат спора за разглеждане пред съответно компетентния български съд.

Чл.18. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България.

Чл.19. Неразделна част от настоящия договор са одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта- Приложение № 1, техническо задание – Приложение № 2 и Приемо-предавателните протоколи по чл.6 след тяхното подписване.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: .....................................

ВЯРА АНКОВА

......................................

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

РОСИЦА ГРИГОРОВА

......................................
Съгласувал:

Главен юрисконсулт

Кремена Кадиева


 • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница