Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазарДата23.07.2016
Размер107.53 Kb.
#1466ЮНИ 2006 г. No 7 / 2006.

Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с USD на валутния и европаричния пазар


.

ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.

..

.


1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

През месец юни 2006 г. междубанковият паричен пазар продължи да повишава ниво и сключените сделки достигнаха общ месечен обем от 4771,1 милиона лева. В сравнение с обема през май увеличението е от 202,9 милиона лева, или с 4,44 на сто. Повишението се дължи на увеличение на обема на срочните сделки в частта на депозитите общо с 7,02 на сто, включващо увеличение при необезпечените депозити с 6,68 на сто и при обезпечените депозити с 4 пъти, а в частта на репо-сделките има намаление на обема с 5,93 на сто. Обемът на безсрочните окончателни сделки, след увеличение през трите последователни месеци от годината, през юни е намален и спрямо май намалението е с 39,21 на сто, търгувано е с левови и с валутни (в USD и в EUR) емисии ДЦК, като намалението е главно при левовите, с 41,04 на сто. При поддържане на високо ниво на ликвидност и наличие на голям размер на ресурси и през юни, увеличението на обема на сделките на паричния пазар е в неголям размер, като българските банки поддържат и активността си към сделки на европаричния пазар - този месец в частта на необезпечените депозити в USD увеличението е с 14,09 на сто, в частта на безсрочните окончателни сделки увеличението е около 3 пъти.

Среднодневните свръхрезерви през юни са достигнали до 23 547 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец май (25 617 хиляди лева) са намалени с 8,08 на сто. В 15 календарни дни (по средата от 14 до 28-ти, включително и почивните дни) на месеца е отчетен относителен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва).


.


В последният ден на юни активността на банките на междубанковия пазар продължава традицията, създадена от предходната година и началото на настоящата, и е увеличена, при което обемът на сделките достигна до размер 840,7 милиона лева, най-висок досега тази година, близо 4 пъти повече в сравнение с дневния обем на сделките в предходните работни дни на месеца и с 34,8 милиона лева повече от обема на 31 май.

Ликвидността в банковата система, всеки месец се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през юни от банките са изтеглени около 16,7 милиона лева и са намалили размера на ресурсите. От преводи за пенсии увеличението на ресурсите е с 425 милиона лева.


.
1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

Сделките за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял в обема на паричния междубанков пазар и през юни този дял е 98,28 на сто, при 98,06 на сто през май. Сделките за депозитите са основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им, ежедневна ликвидност.1.1.1.1.Необезпечен пазар

Предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през юни са в размер на 4530,3 милиона лева, 97,85 на сто от общия размер на сделките, като 99,28 на сто от тях (4497,5 милиона лева) са овърнайт-сделки.


.

Т
.


ърговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите.


Средномесечната стойност през юни на LEONIA, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 14 банки, се повиши и е 2,69%. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през юли 2006 година е 2,69%.

Лихвеният процент овърнайт средно за месеца е 2,71 процента годишно и е по-висок с 0,15 процента от нивото на ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за юни е 2,56 процента.

Лихвите през юни се променяха в синхрон с индекса EONIA на Еврозоната, който достигна до максимум 2,89% (30 юни), при 2,62% на 02 и 31 май, и се настройваха по размера на ОЛП на ЕЦБ, 2,75 %, в сила от 15 юни.

1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават да имат малък дял на междубанковия пазар, който през юни се е увеличил на 0,43 процента за депозитните (20,0 милиона лева) и се е намалил на 1,71 процента за репо-сделките (79,3 милиона лева), при съответно 0,12 процента и 1,94 процента през май.1.1.2.Пазар на производни (деривати)

В
.

се още не е развит у нас.

1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през юни са отчетени окончателни сделки с ДЦК в постоянно повтарящ се размер през повечето месеци на годината, намален с 39,21 на сто спрямо този през май. През месеца сделките са с левови емисии със срок над 12 месеца, 95,41 на сто (134,7 милиона лева) от общия размер, и с валутни емисии (деноминирани в EUR и USD), 4,59 на сто (6,8 милиона лева), съответно при 98,49 на сто (за левови над 12 месеца) и 1,51 на сто (за валутни) през май.


.

2
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Б
Нова партида на 3-годишните ДЦК


ългарска народна банка, като агент на Министерство на финансите, проведе през юни следния аукцион за пласмент на държавни ценни книжа:

  • на 19 юни за емисия BG2030106111 (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 08.02.2009 г. в размер на 45 млн. лева и годишна лихва 2,75%;

През юни Българска фондова борса – София (БФБ-София) регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации следните емисии корпоративни облигации:

-


Нови регистрации на корпоративни облигации за борсова търговия
5-годишни ипотечни облигации за 20 млн. евро на ТБ Алианц България АД, издадени на 23.12.2005 г., годишна лихва 3.75% и 6-месечно купонно плащане (борсов код MBALZ3);

- 5-годишни обезпечени облигации за 6,5 милиона евро на ФеърПлей Интернешънъл АД, издадени на 09.12.2005 г., годишна лихва 6-мес.EURIBOR + 4% и 6-месечно купонно плащане (борсов код BFPI2);

- 6-годишни необезпечени облигации за 7 милиона евро на Зърнени храни България ЕАД, издадени на 11.11.2005 г., годишна лихва 6-мес.EURIBOR + 6% и 6-месечно купонно плащане (борсов код BZHB);

Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации бе над три пъти по-висок спрямо май и достигна 40,1 млн. лева (1,8 млн. лева среднодневно), в това число репо-операциите бяха за 2,1 млн.лева.

М
.
есечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации достигна 21 млн. лева (1,1 млн. лева среднодневно).
На световните пазари цената на деноминираните в EUR български еврооблигации с падеж 2007 г. слезе до 102,3%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. падна под 117%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. паднаха под 114%.
На вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти в средата на месеца бе около 0,60 лева, но в края на месеца се качи до 0,66 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти беше 11,6 млн. лева (0,5 млн.лева среднодневно).

.

.
ПАЗАРИ НА АКТИВИ
НЕТНИ АКТИВИ:

акции


.
БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен)
.


стоки


.

валута


.
индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC
.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност

.


1
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


.


.

Месечният оборот на борсовите сделки с акции падна с около 50% спрямо май и бе 181,3 млн. лева (среднодневно 8,2 млн. лева). В това число блоковите сделки (и сделките чрез регистрационни агенти) бяха за 7,3 млн. лева, а репо-сделките – 75 млн.лева.

По-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на БТК, Кораборемонтен завод Одесос АД и Булгартабак-холдинг АД.


.

Ценовият тренд на българския пазар продължава да бъде сходен като цяло с тренда на водещите пазари на запазване на общото ниво на цените.


.


.

.

На първичния пазар на БФБ-София през месец юни се извършиха пласменти на права върху акции за около 1.6 млн. лева.


.

2
Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610

. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През месец юни курсът на щатския долар спрямо лева се повиши от 1,50936 лева на 5 юни, до 1,56441 лева за долар на 23 юни.


.

Доларът се съвзема

.


.


През юни 2006 г. общият оборот на валутния спот-пазар по данни от търговските банки достигна 6273,8 млн. евро. Среднодневният оборот е 285,2 млн. евро. Чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро е 113,0 милиона. Търговията с щатски долари между банките е в размер на 80,3 млн. долара и представлява 56,2 на сто от междубанковата валутна търговия.
.

.

..

През юни БНБ изкупи от търговските банки 1 129,4 млн. евро и продаде 883,5 млн. евро. Размерът на чуждестранната валута, която БНБ продаде на бюджетни организации (равностойна на 16,8 млн.евро), превишаваше купената от тях (равностойна на 7,2 млн. евро) със 9,6 млн. евро.


.


.

Търговията между търговските банки и крайните им клиенти достигна 1 997,3 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките купиха (равностойна на 1 071,8 млн. евро) превишаваше продадената от тях валута (равностойна на 925,5 млн. евро) с 146,3 млн. евро. В това число търговските банки изкупиха валута от чуждестранни лица с равностойност 74,4 млн. евро и продадоха за същия период валута с равностойност 21,6 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 97,6 млн. евро и продадоха валута с равностойност 97,7 млн. евро.


..

.

ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- през юли при висока ликвидност в банковата система, пазарът да запазва нормален обем, лихвите на междубанковия пазар да запазват високо ниво, съобразно действащия ОЛП на страните в Еврозоната;

- SOFIX и BG40 да достигнат нива от около 885 и 155 съответно;- курсът долар/лев да се движи между нива от 1,51-1,55 лева .


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница