ДолуподписаниятДата25.01.2018
Размер19.4 Kb.
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният …………………………………………………………………

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. № ………….., издадена на ……………. г. от ………………..,

съответно трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. № ………….., издадена на ……………. г. от ……………….., в качеството на представляващ …………..………….. дружество, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК ............................, със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………….……………..……………..),


в качеството си на акционер във „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ (по-долу „Дружеството”), вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК 203645531, със седалище и адрес на управление в град София, ул.Черковна 38., притежаващ …...... броя (с думи: …............. броя) поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев (един лев) всяка една, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),

УПЪЛНОМОЩАВАМ
……………………….…, ЕГН……………..., л.к. №……….., изд. на …........… г. от МВР – град ………….., с адрес: град ………………, ул. ....…………………………...,
със следните права:
да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, което ще се проведе на 15.11.2017 г. от 14.00 ч. в град София, ул. Черковна 38 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.Проект за решение: ОСА избира Петранка... за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

2. Разни.


Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

При липса на кворум на насроченото заседание за 15.11.2017 г., настоящото пълномощно е валидно и за насроченото при хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК за 30.11.2017 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред Общо събрание на акционерите на Дружеството. Пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

дата: ...................... г. Упълномощител: .................................................

град: ……………….

(……….…..….……………………)


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница